blank

Medicina utemeljena na dokazima

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je proširiti znanje studenta  o koristi i primjenjivosti najnovijih spoznaja iz provođenja medicinske prakse zasnovane na dokazima.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Značaj   koncepta,  osnovni pojmovi. Povijesni razvoj i metode provođenja medicinske prakse zasnovane na dokazima. Povezanost teorijskog koncepta s kliničkom praksom. Koristi u kliničkoj praksi.   Način   sakupljanja  podataka,  priprema  za obradu  i  obrada podataka. Pojam metaanalize. Baze podataka i mogućnosti pristupa informacijama. Selektivnost istraživanja te njihova primjenjivost u pojedinim slučajevima. Mane i nedostaci. Pretraživanje baza podataka, sakupljanje relevantnih informacija, njihova analiza i pretvorba u informacije koje se mogu primijeniti u pojedinačnom slučaju i kliničkoj praksi. Promjena kliničke prakse na osnovu odbijenih rezultata po konceptu Management of Change. Mijenjanje koncepta upravljanja pojedinim segmentima organizacije zdravstva i kompletnom ustanovom na osnovu podataka dobivenih iz literature. Koristi i rizici. Uporaba medicinske prakse zasnovane na dokazima u kontroli kvalitete. Praćenje rada organizacije zdravstva na osnovu sakupljenih podataka. Razumijevanje uporabe indikatora kvalitete u konceptu medicinske prakse zasnovane na dokazima te kliničkom rukovođenju. Povezanost medicinske prakse zasnovane na dokazima i kliničkog rukovođenja s akreditacijom zdravstvenih ustanova.  Prikaz  rada  te  razumijevanje  osnovnih  pojmova.  Analiza  podataka  i pristup informacijama. Sudjelovanje polaznika u pripremi medicinskog problema te pokušaju mijenjanja tradicionalnog pristupa prema pristupu medicinske prakse zasnovane  na  dokazima.  Praktična  prezentacija  pristupa  bazama  podataka  te praktični rad sa bazama podataka koje se nalaze na Internetu. Pokazatelji obilježja i učinkovitosti dijagnostičkih testova i testova probira. Standardizacija podataka.
 • Obavezna literatura:
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line
  • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.med.
  Prof.dr.sc. Maja Miškulin, dr.med.
  Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, mag.ing.biotechn.
  Izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.
  Dr.sc. Ivan Miškulin, mag.ing.electrotech.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i zannstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  3.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Primjeniti principe laboratorijske medicine utemeljene na dokazima
  2.    Kritički procijeniti podatke objavaljene u znanstvenim i stručnim studijama
  3.    Analizirati podatke i pristupati on-line informacijama
  4.    Opisati pokazatelje obilježja i učinkovitosti dijagnostičkih testova i testova probira
  5.    Razumijeti uporabu indikatora kvalitete u konceptu medicinske prakse zasnovane na dokazima

webmail studomat  knjiznica alumni