blank

Molekularna enzimologija

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog izbornog kolegija je bolje razumijevanje  enzimskih  procesa  kroz  upoznavanje  strukture, fizičko-kemijskih i katalitičkih osobina enzima, kao i upoznavanje s filogenetskim i ontogenetskim razvojem tkivnih enzima, topologijom i morfometrijom enzima. Poznavanje fiziološke klasifikacije i mehanizama izlaska i ekstracelularne raspodjele staničnih enzima.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Sinteza i regulacija sinteze proteina. Odnos strukture i funkcije u proteinskim obiteljima. Greške u strukturi i povezanost s razvojem bolesti. Enzimi: Nomenklatura, klasifikacija i specifičnost. Interakcije između enzima i koenzima i prostetičkih skupina. Mehanizmi enzimske katalize i regulacija enzimske aktivnosti. Strategije u enzimskoj katalizi: Proteaze,ugljične anhidraze,restrikcijski enzimi,NMP-kinaze.Kinetika enzimskih reakcija – rješavanje problemskih zadataka. Metabolički odnosi između tkiva i organa. Principi i metode enzimske analize.Prikupljanje i analiza enzimskih kinetičkih i termo dinamičkih podataka. Klinička enzimologija: Enzimi, izoenzimi i njihov značaj u dijagnostici. Klinička enzimologija: Regulacija koncentracije enzima u serumu i plazmi. Enzimi značajni u kliničkoj praksi. Povezanost epigenetičkih obrazaca, metabolizma i razvoja bolesti. Problemski seminar: Promjene u metaboličkim obrascima povezane s razvojem bolesti. Metabolizam ksenobiotika. Citokromi P450 i NO sintaze.  Problemski seminar: Metabolizam ksenobiotika – kliničke korelacije.  Analitičke platforme za analizu metaboloma. Metaboličko profiliranje kao alat u razumijevanju metabolizma.
 • Obavezna literatura:
  R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V. W. Rodwell, P.A. Weil. Harperova ilustrirana biokemija, 28. izdanje Medicinska naklada 2010.
  Znanstveni  i stručni radovi vezani za pojedina poglavlja (dostupni on-line)

  Dopunska literatura:
  J.M. Berg,  J.L. Thymoczko, L. Stryer: Biokemija, 1. Izdanje (hrvatsko), Školska knjiga, 2013
  T.M. Devlin  (Ed). Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 5. izdanje , Wiley-Liss, 2002.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, mag.ing.techn.
  Doc.dr.sc. Stana Tokić, mag.mol.biol.
  Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić, mag.ing. techn.
  Doc.dr.sc. Barbara Viljetić, mag. edu. biol. et chem.
  Doc.dr.sc. Teuta Opačak-Bernardi, mag.mol. biol.
  Dr.sc. Marijana Jukić, mag.biol
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena opažajnih, analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike
  2.    Primjena znanja u laboratorijskoj dijagnostici pri definiranju, analiziranju i predlaganju postupaka vezanih uz istraživanje i osiguravanje kvalitete te implementaciju novih laboratorijskih postupaka radi praćenja bolesti i učinka ili djelotvornosti terapije

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1.    Objasniti odnos strukture i funkcije u proteinskim obiteljima
  2.    Objasniti strategije u enzimskoj katalizi i načine prikupljanja  i  analize  enzimskih  kinetičkih  i  termodinamičkih  podataka
  3.    Navesti enzime značajne u kliničkoj praksi
  4.    Objasniti povezanost epigenetičkih obrazaca, metabolizma i razvoja bolesti
  5.    Kvalitativno i kvantitativno analizirati biološke uzorke primjenom odgovarajućih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih metoda

webmail studomat  knjiznica alumni