blank

Oksidacijski stres i slobodni radikali - mehanizmi djelovanja

 • Ciljevi predmeta
  Cilj  nastave  je  proširiti  znanje  studenata o oksidacijsko-antioksidacijskih sustavima u humanom organizmu budući da i povećana količina slobodnih radikala dovodi do oksidativnog stresa na razini stanica i tkiva, koje je osnova za pojavu različitih bolesti (dijabetesa, reumatskih bolesti, srčanog udara, bolesti bubrega, Alzheimerove bolesti, bolesti pluća, infektivnih bolesti te upalnih bolesti crijeva).

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Slobodni radikali u organizmu; Način djelovanja reaktivnih kisikovih spojeva i reaktivnih spojeva dušika; Slobodni radikali u prijenosu signala; Slobodni radikali u “suspended animation”; Slobodni radikali u procesu aterogeneze; Slobodni radikali u različitim bolestima; Mehanizmi djelovanja antioksidansa; Antioksidansi u prevenciji i liječenju; Slobodni radikali i karcinogeneza; Slobodni radikali i starenje.Vježbe: Laboratorijske metode za određivanje parametara oksidacijskog stresa.
 • Obavezna literatura:
  Halliwell BB,  Gutteridage J. Free radicals in biology and medicine. 4 th rev. ed. Oxford University Press Country; 2007.
  Rueben C. Antioksidansi. Sana; 1998.
  Kulier I. Antioksidansi  (besplatna on-line knjiga)

  Dopunska literatura:
  Loren K . Oral chelation, toxic metals and free radicals. (besplatna on- line knjiga)
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, mag.ing.techn.
  Doc.dr.sc. Stana Tokić, mag.mol.biol.
  Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić, mag.ing. techn.
  Doc.dr.sc. Barbara Viljetić, mag. edu. biol. et chem.
  Doc.dr.sc. Teuta Opačak-Bernardi, mag.mol. biol.
  Dr.sc. Marijana Jukić, mag.biol
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena opažajnih, analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike
  2.    Primjena znanja u laboratorijskoj dijagnostici pri definiranju, analiziranju i predlaganju postupaka vezanih uz istraživanje i osiguravanje kvalitete te implementaciju novih laboratorijskih postupaka radi praćenja bolesti i učinka ili djelotvornosti terapije

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1.    Razjasniti svojstva i reakcije slobodnih radikala u osnovama oksidacijskog stresa
  2.    Objasniti specifične mehanizme oksidacijskog stresa i povezati ih s potencijalnim organskim poremećajem
  3.    Objasniti osnove kvantitativne metode mjerenja oksidacijskog stanja
  4.    Opisati antioksidacijske mehanizme i primjenu antioksidansa u prevenciji ili terapiji
  5.    Kvalitativno i kvantitativno analizirati biološke uzorke primjenom odgovarajućih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih metoda

webmail studomat  knjiznica alumni