blank

Osnove kliničke farmakokinetike

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovo predmeta je proširiti znanje studenta o metabolizmu lijekova  s posebni osvrtom na korištenju laboratorijsko dijagnostičkih metoda u određivanju metaboličkih profila pojedinih klasa lijekova.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Fizička  i  kemijska  svojstva  lijekova.  Vrste  i  metabolizam  lijekova.  Interakcija lijekova s makromolekulama. Reakcije biotransformacije. Klinička farmakokinetika. Farmakodinamika. Farmakogenetika. Kemoterapija. Interakcija lijekova na laboratorijske rezultate. Antiseptici idezinficijensi. Laboratorijska dijagnostika.
 • Obavezna literatura:
  Rang HOP, Dale MM,Ritter JM,Moore PK: Farmakologija. Prvo hrvatsko i peto englesko izdanje. Churchill Livingstone-Golden marketing, Zagreb, 2006.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Bradamante V, Klarica M,Šalković-Petrišić M ( urednici): Farmakološki priručnik. Medicinska naklada Zagreb, 2008.
  Kunec-Vajić E.: Farmakokinetika. Medicinska naklada Zagreb, 2004.
  Vrhovac B. (urednik): Farmakoterapijski priručnik.Peto izdanje. Medicinska naklada Zagreb, 2007.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Josip Čulig, dr.med.
  Doc.dr.sc. Suzana Mimica, dr.med.
  Dr.sc. Vesna Horvat, mag.med.biochem.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i zannstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  3.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  
  4.    Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih  postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Objasniti principe farmakokinetike i farmakodinamike lijekova
  2.    Objasniti mehanizam djelovanja pojedinih vrsta  lijeka
  3.    Uočiti moguće  interakcije lijekova i utjecaj istih na laboratorijske nalaze
  4.    Upotrebljavati / demonstrirati praktično znanje i vještine u laboratorijskim dijagnostičkim metodama
  5.    Primijeniti stečena znanja u budućem stručnom i znanstveno-istraživačkom radu

webmail studomat  knjiznica alumni