blank

Diplomski rad

 • Ciljevi predmeta
  Diplomski rad student izrađuje pod nadzorom voditelja i to na Fakultetu ili drugoj instituciji koja
  pruža mogućnost znanstveno-istraživačkog rada, a prema Uputama za izradu diplomskog rada. Diplomskim ispitom student dokazuje da je sposoban primjenjivati znanja i vještine stečene tijekom studija

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine i odslušanipredmeti s 2. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Samostalan rad studenta koji uključuje praktični rad, obradu rezultata i pisanje diplomskog rada  pod nadzorom mentora.
 • Obvezna literatura:
  Po izboru mentora i studenta
  Dopunska literatura:
  Po izboru studenta
  • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Mentor, student
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena stečenih stručnih znanja  u planiranju i provedbi zanstvenog iili stručnog istraživanja u okviru predložene teme diplomskog rada od postavljanja hipoteze i ciljeva pa sve do obrade i interpretacije dobivenih rezultata.

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon napravljenog i obranjenog diplomskog rada student će moći:
  1.    Analizirati, kritički procjenjivati i rješavati stručne i znanstvene probleme unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Samostalno planirati i izvoditi analize bioloških uzoraka
  3.    Pripremiti i provesti nove analitičkih metode i postupke u medicinsko-laboratorijskoj praksi
  4.    Samostalno interpretirati rezultate vlastitog istraživanja
  5.    Napisati strukturirani rad pridržavajući se uputa za pisanje diplomskog rada
  6.    Obrazložiti dobivene rezultate i braniti hipoteze vlastitog znanstvenog ili stručno-istraživačkog rada.

webmail studomat  knjiznica alumni