blank

Individualno istraživanje i izrada teze u okviru projekta za izradu diplomskog rada

 • Ciljevi predmeta
  Primjena stečenih stručnih znanja u planiranju i provedbi znanstvenog  ili stručnog istraživanja u okviru predložene teme diplomskog rada od postavljanja hipoteze i ciljeva pa sve do obrade i interpretacije dobivenih rezultata.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  Poznavanje engleskog jezika, osnovne informatičke vještine (Windows OS).
 • Analiza, kritička procjena i rješavanje stručnih i znanstvenih problema unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  Samostalan rad i rad u timu
  Samostalna interpretiratacija rezultata učinjenih laboratorijskih analiza u analitičkom pogledu i izvršiti korekciju  pogrešaka i varijabilnosti rezultata učinjenih pretraga
 • Obvezna literatura:
  Po izboru mentora i studenta

  Dopunska literatura:
  Po izboru studenta
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Mentor, student
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza, kritička procjena i rješavanje stručnih i znanstvenih problema unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Samostalno planiranje i izvođenje zahtjevne analize bioloških uzoraka u skladu s važećim propisima i standardima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima
  3.    Priprema i provedba novih analitičkih metoda i postupaka u medicinsko-laboratorijskoj praksi

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1.    Ciljano istraživati relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu
  2.    Kritički interpretirati objavljne rezultate u znanstvenim ili stručnim radovima
  3.    Identificirati problem i predmet istraživanja
  4.    Izdvojiti ciljeve istraživanja
  5.    Postaviti istraživačke hipoteze
  6.    Pripremiti nacrt istraživanja
  7.    Odabrati metodologiju i kombinirati analitičke postupke
  8.    Proračunati i prezentirati rezultate istraživanja
  9.    Obrazložiti temu diplomskog rada

webmail studomat  knjiznica alumni