blank

Klinička medicina i laboratorijska dijagnostika

Napisao/la Bojan.

 • Ciljevi predmeta
  Cilj je ovoga predmeta da student usvoji opća načela pravilne procjene nalaza pretraga, domete pojedinih ili domete grupa pretraga s obzirom na specifičnost, osjetljivost, prediktivnu i kliničku vrijednost. Time će se omogućiti budućem magistru medicinsko laboratorijske dijagnostike racionalan pristup izboru dijagnostičkih algoritama i pretraga za praćenje uspješnosti liječenja.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Načela laboratorijskih dijagnostičkih pretraga u kliničkoj medicini (za razlikovanje fizioloških od patoloških stanja, za dijagnozu, za praćenje liječenja, za prognozu i ishod bolesti, za javnozdravstvene prediktivne i preventivne programe). Procjena laboratorijskih nalaza s obzirom na: referentne vrijednosti, predanalitičke, analitičke i postanalitičke čimbenike. Standardi i indikatori kvalitete te pravila dobre stručne  prakse  dijagnostičkog medicinskog laboratorija.  Izbor  racionalnih smjernica  i  algoritama  u  dijagnozi  i  praćenju  tijeka  liječenja:  hitnih  stanja  u medicini  (otrovanja,  infarkt,  moždani  udar,  trauma,  upala  i  sepsa);  poremećaja metabolizma vode, elektrolita i acidobazične ravnoteže; bolesti bubrega; bolesti jetre;  bolesti  gastrointestinalnog  sustava  i  gušterače;  poremećaja  metabolizma ugljikohidrata; poremećaja metabolizma lipida i lipoproteina; poremećaja prehrane. Izbor    i interpretacija    pretraga kod: nasljednih i metaboličkih bolesti; kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti; hematoonkoloških bolesti; anemija; poremećaja  sustava  zgrušavanja i tromboze;  bolesti endokrinog sustava;  bolesti imunosnog   sustava;   reumatoloških   i   koštanodegenerativnih   bolesti;   tumora, patobiokemijskih procesa u trudnoći, neurodegenerativnih i upalnih bolesti. Izbor i interpretaciju pretraga u:   predoperativnoj obradi bolesnika; prije i nakon transplantacije organa i tkiva; kod transfuzije krvi i pripravaka iz krvi. Racionalnu  primjenu  i  interpretaciju  pretraga  temeljenih  na  analizi  DNA  za prenatalnu  i  postnatalnu  dijagnostiku  genetičkih  bolesti  i  utvrđivanje  nosilaca promijenjenog gena. Izbor  i  procjena  pretraga  za  praćenje  razine  lijekova  u  biološkom  materijalu  i pretraga za individualizaciju terapije temeljem farmakogenetičke analize.
 • Obvezna literatura:
  E. Topić, D. Primorac i sur. Medicinska biokemija i laboratorijska

  Dopunska literatura:
  Janković S, Eterović D: Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  Sertić J i sur. Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga, Medicinska naklada, Zagreb, 2008.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Izv.prof.dr.sc. Tatjana Bačun, dr.med.
  Doc.dr.sc. Mirjana Stupnišek, mag.med.lab.diagn.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza, kritička procjena i rješavanje stručnih i znanstvenih problema unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Primjena stručnog znanja iz laboratorijske dijagnostike pri procjeni kliničke značajnosti biokemijskih i molekularno-bioloških pokazatelja, detektiranju izvora pogrešaka I varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza, interpretiranju rezultata laboratorijskih analiza s kliničkog aspekta

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će:
  1.    Koristiti znanja o principima laboratorijske dijagnostike temeljene na znanstvenim dokazima
  2.    Kritički procijeniti rezultate pretraga
  3.    Integrirati znanja iz laboratorijske dijagnostike za kliničku praksu
  4.    Procijeniti rizike i domete pojedinih pretraga i algoritama
  5.    Izvesti pretrage u hitnoj medicini (pretrage uz krevet bolesnika, POCT)
  6.    Educirati bolesnika za samokontrolu (dijabetes, trudnoća, hipertenzija, hemodijaliza)
  7.    Komunicirati s bolesnicima, liječnicima i specijalistima medicinskih struka
  8.    Primijeniti stečena znanja u planiranju znanstvenih istraživanja

webmail studomat  knjiznica alumni