blank

Menadžment i ekonomika u zdravstvu

 • Ciljevi predmeta
  U kolegiju Menadžment i ekonomika u zdravstvu studenti će učiti i usvajati znanja iz područja zdravstvenog menadžmenta i ekonomike zdravstva. Učenje i stjecanje znanja počela ekonomije i osnovni makroekonomski pojmovi. Stjecanje znanja o organizaciji zdravstvene zaštite. Stjecanje znanja o osnovama financiranja zdravstvene zaštite i zdravstvenog sustava u širem smislu. Stjecanje znanja o kvaliteti u zdravstvu i pruženim zdravstvenim uslugama.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)

 • Menadžment i ekonomika u zdravstvu – uvod . Menadžment u zdravstvu. Ekonomika zdravstva . Organizacija zdravstvene zaštite – razine i ustanove. Menadžment i ekonomika u zdravstvu. Počela ekonomije . Počela ekonomije – osnovni makroekonomski pojmovi. Financiranje zdravstvene zaštite. Zdravstveno osiguranje. Financiranje zdravstvene zaštite.  Legislativa u zdravstvu. Pravni okviri menadžmenta u zdravstvu. Sustav kvalitete u zdravstvu. Sustav javne nabave u zdravstvu. Standardi i normativi. Informacijsko-komunikacijske tehnologije u zdravstvu (ICT). Suradnja zdravstvenog sustava i drugih sektora. Upravljanje u zdravstvenom sustavu. Zdravstveno stanje stanovništva. Mjere zdravstvene zaštite. Javno zdravstvo. Zdravstvo u izvanrednim stanjima. Europske i međunarodne dimenzije zdravstvene zaštite. Zdravstveni izazovi vezani uz globalne migracije i cijepljenje imigranata. Odgovornosti prekograničnih sustava zdravstvene zaštite.
 • Obvezna literatura:
  Balen S,  Menadžment u zdravstvu, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2. Izdanje,  2015.

  Dopunska literatura:
  Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
  Klepo L, ur. Zbirka zdravstvenih zakona s obrazloženjem,  Udruga poslodavaca u zdravstvu, Zagreb, 2003
  Stjepan Orešković, New Priorities for Health Sector Reform in Central and Eastern Europe;  Croatian Medical Journal 1998; 39: 225-233
  • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc.  Jure Mirat, dr.med.
  Dr.sc. Ivan Miškulin, mag.ing.electrotech.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza, kritična procjena i rješavanje stručnih i znanstvenih problema unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Samostalno organiziranje rada i upravljanje radom u biomedicinskom i kliničkom laboratoriju
  3.    Primjena znanja iz upravljanja, zakonodavstva, regulative i etike u području laboratorijske biomedicine u samostalnom i timskom radu

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Završetkom  predmeta  studenti  će:
  1.    Poznavati sustav zdravstvene zaštite, njegovo ustrojstvo te način funkcioniranja u sadašnjosti (kroz europske i svjetske trendove i kretanja) i u doglednoj budućnosti
  2.    Prepoznati potrebe i položaj pojedinaca ili populacije o kojoj skrbe, izabrati načine intervencije, organizirati aktivnosti te povezati sa zdravstvenim sustavom
  3.    Učinkovito koristiti raspoložive resurse u zdravstvu i drugim sektorima koji utječu na zdravlje
  4.    Razumjeti sustav zdravstvene zaštite
  5.    Pokazati samostalnost u organizaciji, rukovođenju i upravljanju, izradi strategije i poslovnih planova relevantnih za profesiju

webmail studomat  knjiznica alumni