blank

Metode izrade znanstvenog rada

 • Ciljevi predmeta
  Upoznavanje studenata s osnovama istraživačke metodologije, teorijom, pravilima i zamkama uzorkovanja, vrstama istraživanja, prijavom i registracijom istraživanja te postupkom pripreme, obrade rukopisa i objavljivanje rada. Upoznavanje s vrstama prikaza podataka, tabličnom i grafičkom prezentacijom. Vrste znanstvenog prikaza, pravila oblikovanja postera, usmenog izlaganja i rukopisa. Planiranje jednostavnih istraživanja. Upoznavanje s pojmom znanstvene čestitosti i  oblicima znanstvenog nepoštenja. Upoznavanje i primjena temeljnih statističkih pojmova, testova. Upoznavanje polaznika studija sa sadržajem, strukturom i uslužnim servisima najčešće korištenih bibliografskih baza i izvora znanstveno utemeljenih dokaza u biomedicini. Upoznavanje s modelima strukturiranja upita i strategijama pretraživanja (PICO). Usvajanje temeljnih vještina usmjerenog, problemski orijentiranog pregledavanja i pretraživanja izvora medicinskih informacija, bibliografskih/citatnih baza i objavljivanje literature putem interneta. Osposobljavanje za samostalno pretraživanje literature i uporabu web baza biliografskih i znanstvenih informacija. Osposobljavanje za kritičko isčitavanje znanstvenih publikacija i promišljane znanstvenih dokaza.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  Poznavanje engleskog jezika, osnovne informatičke vještine (Windows OS).
 • Znanstveno mišljenje. Plan i provođenje znanstvenog istraživanja. Uzorkovanje, populacija. Vrste znanstvenih istraživanja. Izvori znanstvenih informacija. Bibliografske baze. Vrste podataka. Obrada podataka. Mjerni instrumenti. Vrste znanstvenog prikaza. Struktura znanstvenog rada. Poster. Usmeno izlaganje. Mogućnost prikaza podataka. Priprema i oprema rukopisa. Grafička prezentacija podataka. Znanstvena čestitost. Medicina utemeljena na dokazima. Prijava i registracija istrživanja. Objavljivanje znanstvenog rada. Kritička prosudba članka.
 • Obvezna literatura:
  Marušić M i sur.: Uvod u znanstveni rad u medicini, Medicinska naklada. 4. Izdanje, Zagreb, 2008.

  Dopunska literatura:
  Silobrčić V. Kako sastaviti , objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. 5 . izd. Zagreb, 2003.
  Cheryl Iverson, ur. American MEdical Association Manual of Style, Aguide for authors and editors. 9. Izd. Baltimor (NJ): Williams and Wilkins. 1998.
  Byrne DW. Publishing your medical research paper: what they don´t teach in medical school. Baltimor (NJ); Williams and Wilkins. 1998.
  Huth EJ. Writing and publishing in medicine, 3. Izd.  Baltimor (NJ); Williams and Wilkins. 1999.
  Lang T, Secic M. How to report statistics in medicine; annotated guidelines for authors, editors, and reviewers. ACP Series Medical Writing and Communication. Philadelphia (PA):APC, 1997.
  Sharp DW. Kipling´s guide to writhing a scientific paper. Croat Med J.2002 Jun;43(3):232-7.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Mario Štefanić, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza, kritička procjena i rješavanje stručnih i znanstvenih problema unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Identificirati problem i predmet istraživanja
  2.    Izdvojiti ciljeve istraživanja
  3.    Postaviti istraživačke hipoteze
  4.    Pripremiti nacrt istraživanja
  5.    Odabrati metodologiju i kombinirati analitičke postupke
  6.    Proračunati i prezentirati rezultate istraživanja
  7.    Pronaći, pretraživati i koristiti registre kliničkih istraživanja
  8.    Definirati i prepoznati vrste znanstvenog nepoštenja

webmail studomat  knjiznica alumni