blank

Preventivna medicina

 • Ciljevi predmeta
  Stjecanje osnovnih znanja i usvajanje pojmova, te razumijevanje sadržaja, uloge i svrhe preventivne medicine u sustavu zdravstvene zaštite, kao i značenja laboratorijske dijagnostike i metodologije u pojedinim specifičnim područjima preventivne medicine.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Uvod: preventivna medicina - objašnjenje pojma, povjesni razvoj, moderni trendovi. Kronične nezarazne bolesti i epidemiološka situacija modernih društava. EBM, epidemiološke observacijske studije, randomizirane kliničke studije, metaanalize, osnovne statističke mjere u epidemiološkim istraživanjima. Biomarkeri - značenje, biokemijski, ne-biokemijski, problem identifikacije novih biomarkera - primjer kardiovaskularne bolesti. Screening - primarna, sekundarna i tercijarna prevencija; screening test kao preventivna mjera, kriteriji da bi test postao screening testom, razlika: screening test - screening program, osjetljivost i specifičnost screening testa, primjeri screening testova i screening programa. Smjernice, skor-sustavi, prediktivni modeli, sustavi koji podupiru donošenje medicinskih odluka; kompjutersko modeliranje podataka. Problem ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti - primjeri: Alzheimer-ova demencija. SCORE sustav za kardiovaskularne bolesti. Uloga i aktivnosti županijskih ZJZ u praćenju i organizaciji provodjenja preventivnih aktivnosti. Najvažniji javno-zdravstveni problemi u RH i O-B županiji i mjere koje se poduzimaju za njihovo suzbijanje.
 • Obvezna literatura:
  Babuš, V. Epidemiološke metode, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  Strnad, M, Vorko Jović, A, Rudan I. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti, Medicinska naklada, Zagreb, 2010.

  Dopunska literatura:
  Kolčić I, Vorko-Jović A. Epidemiologija. Zagreb, Medicinska naklada, 2012.
  Fletcher RW, Fletcher SW. Clinical Epidemiology: the essentials. Fourth edition. Philadelphia: Lippincot, Williams and Wilkins 2005.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić
  Mr.sc. Sanja Bekić, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena opažajnih, analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične problem laboratorijske dijagnostike
  2.    Primjena stručnog znanja iz laboratorijske dijagnostike pri procjeni kliničke značajnosti biokemijskih i molekularno-bioloških pokazatelja, detektiranju izvora pogrešaka I varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza, interpretiranju rezultata laboratorijskih analiza s kliničkog aspekta

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1.    Znati definiciju preventivne medicine i razlikovati ulogu preventivnih postupaka u zaraznim i kroničnim nezaraznim bolestima.
  2.    Poznavati osnovne faze preventivnog djelovanja u prirodnom  tijeku kroničnih bolesti: primarna, sekundarna i tercijarna.
  3.    Definirati uvjete za screening test, razlikovati screening test i program.
  4.    Razumjeti ulogu medicine-temeljene na dokazima (EBM) u donošenju medicinske odluke.
  5.    Znati definirati, te razumjeti značenje biomarkera u dijagnostičkom postupku.
  6.    Objasniti utjecaj smjernica i skor-sustava u donošenju dijagnostičkih odluka
  7.    Razumjeti svrhu i ulogu preventivno-dijagnostičkog postupka u ranom otkrivanju specifičnih bolesti i njihovom liječenju.

webmail studomat  knjiznica alumni