blank

Imunologija

 • Uvod, opći principi, limfno tkivo, nespecifična imunost. Fiziološki tijek imunološke reakcije. Regulacija imunološke reakcije. B-limfociti, ekspresija imunoglobinskih gena. Struktura, funkcija i biosinteza protutijela. T-limfociti, sazrijevanje u timusu, prezentacija antigena. Geni i antigeni tkivne podudarnosti, aktivacija T-limfocita. Efektorski mehanizmi i imunološka tolerancija. Imunološka reakcija na tumor.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Andreis i sur.: Imunologija, 7. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
  2. Vježbe iz imunologije, nastavni materijali, Medicinski fakultet u Osijeku, 2008 i M. Taradi (ur): Priručnik za vježbe iz fiziologije, Medicinska naklada, Zagreb, 2003
  3. Zabilješke s predavanja (nastavni tekstovi – sinopsisi)
  Dodatna literatura (bit će dostupna tijekom izvođenja nastave)
 • 26.02.2014. | 18.06.2014. | 02.07.2014. | 03.09.2014. | 17.09.2014. |

 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Navesti i opisati molekularni, stanični i tkivni ustroj imunosnog sustava, te mehanizme primarnog sazrijevanja i odabira klonova imunosnih stanica
  2.    Navesti i opisati mehanizme prepoznavanja antigena (molekula, mikroorganizama, stanica, tkiva i organa)
  3.    Opisati, specifične i nespecifične mehanizme imunoreagiranja te imunoregulacijske mehanizme poticanja i supresije imunosne reakcije
  4.     Navesti i opisati humoralne i stanične izvršne mehanizme imunosne reakcije
  5.     Cjelovito interpretirati integrativnu i homeostatsku ulogu imunosnoga sustava u organizmu
  6.     Navesti i opisati posljedice prejakomjerne ili nedostatne imunosne reakcije te bolesti koje nastaju kao posljedica imunopatofiziološkog procesa (autoimunosne bolesti, reakcije preosjetljivosti, imunosne nedostatnosti)    
  7.    Opisati načela transplantacijske imunologije
  8.     Navesti i opisati mogućnosti djelovanja na imunoreakciju (vakcinacija, imunostimulacija i imunosupresija)

  VJEŠTINE


  1.     Izdvojiti limfocite iz suspenzije periferne krvi te razdvojiti limfocitne podvrste na temelju izražaja diferencijacijskih biljega
   2.     Samostalno izvesti test lize limfocita te tumačiti dobivene rezultate

  • Kritičko razumijevanje teorija i načela imunologije. Objasniti i interpretirati ulogu limfocita i održavanje homeostaze.
  • Objasniti i interpretirati recirkulaciju i adheziju limfocita, njihovo kretanje, razvoj i djelovanje.
  • Objasniti i interpretirati razvoj T i B stanica, klonsku selekciju, imunološku toleranciju, limfocitnu homeostazu.
  • Izvesti uzorkovanje limfnih organa te pripremu uzoraka za daljnju obradu imunohistokemijskim metodama; samostalno izvođenje testa određivanja krvnih grupa i Rh faktora te interpretacija rezultata.
  • Objasniti i interpretirati građu protutijela i receptora limfocita B te T staničniog receptora.
  • Objasniti i interpretirati građu MHC molekula, imunološko prepoznavanje i prezentaciju antigena.
  • Objasniti i interpretirati međustaničnu komunikaciju, ulogu citokina i kemokina te građu i funkciju sustava komplementa u prirođenom i stečenom imunološkom odgovoru.
  • Kritičko razumijevanje teorije i načela nespecifične imunost i upale. Definirati razlike između specifične i nespecifične imunosti.
  • Svladavanje praktičnih vještina u primjeni protutijela u dijagnostici i istraživanju: sudjelovanje u izvođenju ELISA –e i imunofluorescencije (bojanje imunoloških stanica na kriostatskim rezovima imunoloških organa) te interpretacija rezultata.
  • Kritičko razumijevanje teorije i načela stanične imunost i i procesa aktivacije T limfocita te humoralne imunost. Definirati vrste pomočničkih T limfocita te objasniti načela specijalizacije imunološke reakcije tijekom imunološkog odgovora. Integracija znanja i razumijevanje načela regulacije imunoreakcije.
  • Objasniti i interpretirati primarnu i sekundarnu diferencijaciju limfocita. Primijeniti teorijsko znanje u praktičnom radu za prepoznavanje/razlikovanje normalne i abnormalne proliferacije i diferencijacije limfocita.
  • Objasniti i interpretirati imunološku toleranciju i autoimunost  (objasniti razliku između periferne i centralne tolerancije).
  • Definirati vrste imunološke preosjetljivosti te navesti primjere u kliničkoj praksi. Razumijevanje djelovanja terapije na procese koje se odvijaju tijekom alergijskih reakcija.
  • Stjecanje praktičnih vještina u protočnoj citometriji. Razumijevanje principa rada i primjene protočnog citometra. Sudjelovanje u pripremi i očitavanju uzoraka na protočnom citometru te samostalno očitavanje, analiza i interpretacija podataka. Prepoznavanje najvažnijih staničnih (CD) markera u imunologiji.
  • Objasniti načela presadbe tkiva i organa te važnost antigena tkivne srodnosti i HLA u planiranju transplatacije. Objasniti i imunološke procese u podlozi reakcije odbacivanja presatka i reakciji presatka protiv primatelja. Poznavanje terapije za prevenciju i liječenje reakcije odbacivanja.
  • Objasniti procese imunološke obrane na viruse, bakterije, gljivice i parazite. Definirati komponente
  • Objasniti i interpretirati primjena monoklonskih protutijela u terapiji; djelovanje na imunoreakciju.
  • Objasniti i interpretirati imunologiju tumora (vrste tumorskih antigena, vrste imunološkog odgovora u obrani od tumora i ograničenja imunološke reakcije na tumore), imunoterapiju u onkologiji te kronične infekcije.
  • Samostalna interpretacija laboratorijskih nalaza (KKS, DKS, ANA i ENA skrining, određivanje imunoglobulina i komponenti komplementa u serumu te imunoelektroforeza proteina seruma) u različitim kliničkim stanjima. Samostalno izvođenje ANA probira pomoću imunofluorescencije.
  • Poznavanje najčešćih vrsta primarne i sekundarne imunodeficijencije.
  • Objasniti i interpretirati imunološko pamćenje te njezinu primjena u praksi. Objasniti vrste cjepiva i način primjene.
  • Primijeniti naučeno znanje u odabiru eksperimentalnog  modela u zadanim istraživanjima (eksperimentalni modeli u imunologiji).

webmail studomat  knjiznica alumni