blank

Interakcije hrane i gena

 • Pojam nutragenomike i uloga mikronutritienta i makronutritienta. Transkripcijski faktori i način posredovanja u interakcijama hrane i gena. Imunološki odgovor organizma u bolesti i signalni putovi koji sudjeluju u prijenosu signala u tumorskim oboljenjima i upalnim reakcijama. Alati za analizu genoma i njihova primjena u nutragenomici. Osnove bioinformatike. Polimorfizam u genima i određivanje osjetljivosti genotipova na tip prehrane. Molekularni biomarkeri. Funkcionalna hrana i način prilagodbe ishrane osjetljivom genotipu. Uloga nutraceutika u unapređenju zdravlja i mehanizam njihova djelovanja. Prednosti i upitni učinci nutraceutika. Posljedice loše ishrane.
 • P1: Nutrigenomika: Od prehrane do gena. (P)
  HUGO. Nutrigenomika. Nutrigenetika. Funkcionalna hrana. Uloga makro- i mikro- nutritijenata u metabolizmu u unapređenju zdravlja. "Pametna" kombinacija molekularne prehrane i nutrigenomike. Biološke mreže. Alati kojima se prate biološke informacije. Bioinformatička podrška. Sudbina i aktivnosti nutritijenata u stanici. Jezgrini receptori, nutritivni ligandi. Učinak makronutritijenta - masti i specifičnih masnih kiselina na zdravlje.

  P2: Prehrana i ekspresija gena. (P)
  Regulacija genske ekspresije u eukariota. Moguća mjesta regulacije ekspresije gena. Nutrient osjetljivi transkripcijski faktori koji reguliraju gensku ekspresiju. Jezgrini receptori. Kontrola genske ekspresije masnim kiselinama. Epigenetski mehanizmi: DNA metilacija, modifikacija histona, nekodirajuċa RNA. Važnost genomskog utiska. Djelovanje hrane na fiziološke puteve. Mogućnost „reprogramiranja" genoma s ciljem spriječavanja nastajanje bolesti tj. poboljšanja zdravstvenog stanja

  S1: Genske varijante, prehrana i složene bolesti
  (dijabetes, ateroskleroza) (S) E-učenje; Problemski seminar.

  P3: Polimorfizam u genima i osjetljivost genotipova na tip prehrane. (P)
  Nutrigenetika i prehrana prilagođena pojedincu. Genski polimorfizmi i stanični procesi
  Učinak nutraceutika . Hrana, geni i tumori. Dokazi interakcija gena i hrane.

  S2: Genske varijante, prehrana i složene bolesti (debljina; tumori) (S)
  E-učenje; problemski seminar.

  P4: SNP i bioinformatika. (P)
  Hardy-Weinberg ekvilibrij. Linkage Disequilibrium". Erozija haplotipnih blokova: rekombinacija. Metrika LD. Rekombinacijske mape genoma. Bioinformatika u genetici. Procjena genetske komponente: epidemiološki pristup . Asocijacijske studije. Fenotipizacija. GWAS. Generalizacija,analiza i interpretacija podataka.

  S3: Alati za analizu genoma i njihova primjena u nutragenomici. (S)
  E-učenje

  P5: Molekularni biomarkeri. (P)

  S4: Učinci nutraceutika – sažetak rezultata dosadašnjih studija; (S)
  Prezentacije seminara
 • Obavezna literatura:

  1. S.S. Gropper, J.L. Smith, J.L. Groff: Advanced Nutrition and Human Metabolism, 4th Ed, 2005.;
  2. J. Berg, Timocko, L. Stryer: Biochemistry, 5th Ed, W.H. Freeman & Co, New York, 2002.

  Dopunska literatura:

  1. T. Brody: Nutritional Biochemistry, 1st Ed, Academic Press, san Diego, USA, 1999.
  2. M.H. Stipanuka: Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, 1st Ed, W.B. Sanders, 2000.
  3. J.M. Ordovas, D. Corella: Nutritional genomics. Ann. Rev. Genomics Human Genetics. 5, 71-118, 2004
  • Prof.dr.sc Ljubica Glavaš-Obrovac
  • Prof.dr.sc Mirela Baus Lončar
  • Doc.dr.sc. Mario Štefanić
  • Goran Ćurić, viši asistent

webmail studomat  knjiznica alumni