blank

Farmakologija

 • Sadržaj nastave obuhvaća opću i specijalnu farmakologiju te farmakografiju. U općoj farmakologiji izučavaju se opći principi farmakokinetike i farmakodinamike. Principi farmakokinetike vezani su uz apsorpciju, raspodjelu, biotransformaciju i izlučivanje lijekova, kinetiku nultog i prvog reda, kinetiku u jednom i dva odjeljka, poluvijek i klirens uklanjanja, odnosno utjecaj bolesti na farmakokinetske procese. Farmakodinamika proučava opće principe i kvantitativne farmakodinamske parametre vezane uz odnos doza-učinak lijeka, koncept međustanične i unutarstanične signalizacije u vezi s djelovanjem lijeka, osobine pojedinih receptora, te vrste agonista i antagonista U općoj farmakologiji raspravlja se o mehanizmima štetnih učinaka lijekova, kao i važnosti farmakokinetskih i farmakodinamskih mehanizama međudjelovanja lijekova kod istodobne primjene više lijekova. Proučavaju se temeljni postupci pretkliničkog i kliničkog istraživanja novog lijeka. U specijalnoj farmakologiji izučavaju se farmakoterapijske skupine lijekova po organskim sustavima i farmakološke osobine pojedinih lijekova (npr. temeljne farmakokinetske osobine, najvažniji načini primjene, mehanizam djelovanja i učinci na razini molekula, stanica, organskih sustava i organizma, neželjeni učinci, najznačajnije indikacije i kontraindikacije, temeljni principi međudjelovanja kod istodobne primjene više lijekova, protuotrovi kod najznačajnijih trovanja lijekovima) koji su ilustrativni primjer za farmakoterapijsku skupinu. Farmakografija obuhvaća pravila pisanja recepata za različite oblike lijekova.
 • Opći principi FARMAKOLOGIJE (P)
  Osnovni pojmovi i povijest farmakologije. Zakonodavstvo o lijekovima. Originalni i generički lijekovi. Biljni pripravci, homeopatija.

  Mehanizam djelovanja lijekova (P)
  Vezanje lijekova za molekule  u stanici, specifičnost lijekova, klasifikacija receptora, interakcija između lijeka i receptora

  Kako djeluju lijekovi (S)
  Receptorski proteini, ionski kanali kao mjesta djelovanja lijekova, stanični mehanizmi (ekscitacija, kontrakcija, sekrecija), regulacija unutarstaničnog kalcija, mišićna kontrakcija.

  * 15-35 str.

  Sudbina lijeka u organizmu (P)
  Gibanje molekula lijeka kroz stanične barijere, apsorpcja i raspodjela lijekova, dostupnost lijeka.  Metabolizam lijeka, reakcije biotransformacije, izlučivanje lijekova i njihovih metabolita

  Oblikovanje lijekova (S)
  Oblici lijekova, farmaceutski  obici kao sustavi za primjenu lijekova 

  Farmakokinetika  (S)
  Studenti će naučiti temeljne definicije , volumen raspodjele, klirens, poluvijek eliiminacije. 

  * 37-47 str

  Farmakokinetika  (V)
  Pristup analizi farmakokinetičkih podataka, primjer modela s jednim odjeljkom, primjer modela s dva odjeljka.

  ***54-105 str

  Istraživanje novih lijekova (P)
  Od molekule do lijeka, klinički terapijski pokus, farmakoepidemiološka istraživanja, liste lijekova

  Farmakografija I (V)
  Opće smjernice propisivanja lijekova

  Farmakografija II (V)
  Propisivanje gotovih lijekova, vrste recepata

  Farmakografija III (V)
  Propisivanje magistralnih lijekova, propisivanje galenskih lijekova

  Završna vježba iz farmakografije s kolokvijem (V)

  ** 86-124 str

  Uvod u farmakologiju autonomnog živčanog sustava (P)
  Periferni živčani sustav, opća načela kemijske transmisije,neurokemijska transmisija ( mjesto djelovanja lijekova)

  Autonomni živčani sustav, kolinergički (S)
  Agonisti i antagonisti kolinergičkih receptora , učinci lijekova na kolinergički transmisiju

  * 95-127 str

  Autonomni živčani sustav , adrenergički (S)
  Agonisti i antagonisti adrenergičkih receptora, lijekovi koji utječu na noradrenergičku transmisiju

  *127-166 str

  Lijekovi s učinkom na srce (P)
  Pregled fiziologije srčane aktivnosti,aritmije, transmitori autonomnog živčanog sustava, antiaritmici

  Antihipertenzivi  (P)
  Kontrola tonusa glatkog mišića krvnih žila, djelovanje različitih skupina lčijekova, klinička primjena

  Diuretici, inhibitori RAAS (S)
  Transportni mehanizmi, farmakologija, klinička primjena

  *251-270 str, 181-189 str

  Blokatori kalcijevih kanala, vazodilatatori, kardioaktivni glikozidi  (S)

  * 177-181, 191-208, 209-224 str

  Lijekovi za liječenje poremećaja koagulacije i dislipidemije (S)

  * 591-618 str

  Lijekovi s važnim djelovanjem na glatke mišiće (S)
  Histamin, serotonin, ergot alkaloidi, vazoaktivni peptidi

  *271-308 str

  Lijekovi za liječenje astme (S)
  Temeljna farmakologija lijekova za liječenje astme ( simpatomimetici, metilksantini,antimuskarinici, kortikosteroidi). 

  * 339-356 str

  Farmakologija probavnog sustava (P)
  Gastrička sekrecija, ulkus, krvarenje, povraćanje, motilitet probavnog sustava, lijekovi za kroničnu bolest crijeva

  Farmakologija središnjeg živčanog sustava. (P)
  Kemijska signalizacija u živčanom sustavu, ciljna mjesta djelovanja lijekova aminokiselinski transmitori i ostali transmitori, anksioznist

  Antiepileptici (S)
   Mehanizam djelovanja antiepileptika, antiepileptici 

  * 399-421 str

  Praćenje terapije 
  (npr. antiepileptici, imunosupresivi) (V)
  Praćenje učinka i koncentracija lijekova i metabolita u  krvi i izlučevinama

  Antipsihotici i lijekovi za afektivne poremećaje (S)
  Patogeneza shizofrenije, klasifikacija antipsihotika, mehanizam djelovanja, teorije o nastanku depresije, antidepresivi 

  * 487-528 str

  Sredstva ovisnosti i zloupotreba lijekova (S)
   Psihomotorni stimulansi, psihomimetici, priroda ovisnosti o lijekovima, etanol, kanabis 

  *387-398,553-568 str

  Bol, analgetici, anestetici (P)
  Mehanizam za nadzor boli, kemijski posrednici za prijenos signala , analgetici, anestetici

  Nesteroidni protuupalni lijekovi (S)
  Antireumatici,  liječenje kronične boli 

  *621-642 str

  Analgetici- Psihofarmaci (V)
  Promatranje ponašanja eksperimentalnih životinja nakon primjene različitih psihofarmaka **40-45 str

  Lokalni anestetici i relaksatori skeletnih mišića (S)
   Temeljna farmakologija lokalnih anestetika, neželjeni štetni učinci. 

  *439-467 str

  Hormoni hipotalamusa, hipofize i nadbubrežne žlijezde (S)
  Prirodni glukokortikoidi, sintetski glukokortikoidi, mineralokortikoidi, antagonisti hormona kore nadbubrežne žlijezde.  

  *681-696 str

  Liječenje bolesti štitaste žlijezde i metabolizam kostiju (S)
  Regulacija tiroidne funkcije, lijekovi koji se rabe u poremećajima štitne žlijezde, remodeliranje kostiju, lijekovi u smetnjama koštanog metabolizna 

  *665-678, 753-750 str

  Lijekovi s učinkom na reproduktivni sustav (S)
   Endokrina kontrola reprodukcije i lijekovi koji na nju utječu, kontraceptivna sredstva, poremećaji erekcije

  *699-725 str

  Hormoni gušterače i liječenje šećerne bolesti (S)
  Endokrina gušterača, inzulini, oralni hipoglikemici.

  *727-750 str

  Antimikrobni lijekovi i kemoterapija infektivnih bolesti (P)
  Molekularna osnova kemoterapije, otpornost na antibakterijske lijekove

  Biologija tumora i lijekovi za liječenje neoplazmi (P)
  Patogeneza maligne bolesti, principi citotoksičnih lijekova, mogući novi pristupi u terapiji zloćudnih bolesti

  Antibiotici koji djeluju na staničnu stijenku i membranu (S)
  Beta laktamski antibiotici, glikopeptidi, ostali antibiotici koji djeluju na staničnu stijenku.

  *773-792 str

  Tetraciklini, makrolidi, streptogramini,oksazolidinoni, aminoglikozidi (S)
  Antimikrobna aktivnost, rezistencija, farmakokinetika, klinička primjena.

  *793-616 str

  Sulfonamidi, trimetoprim, kinoloni, lijekovi protiv mikobakterija i gljivica (S)
  Antimikrobna aktivnost, rezistencija, farmakokinetika, klinička primjena

  *813-844 str

  Antivirusni lijekovi (S)
  Antimikrobna aktivnost, rezistencija, farmakokinetika, klinička primjena

  *845-875 str

  Biološki lijekovi. Novi lijekovi za liječenje tumora, inhibitori kinaza i čimbenika rasta (S)
  Mehanizam djelovanja, klinička primjena.

  *953-961 str

  Imunofarmakologija (P)
  Dijelovi imunosnog sustava, autoimunost, imunosupresivne tvari.

  Nuspojave i interakcije lijekova od kliničkog značenja (S)
  Mehanizmi nastanka nuspojava, nehanizmi nastajanja interakcija, kliničke posljedice.

  Farmakodinamika (V)
  Farmakodinamička karakterizacija agonista i antagonista 

  * 3-53 str.

  Uvod u toksikologiju (P)
  Toksikološki pojmovi i definicije, specifične kemijske tvari, pesticidi.

   
   
 • Obavezna literatura:
  1. Katzung i dr.: Temeljna i klinička farmakologija, 11.izdanje, Medicinska naklada , Zagreb, 2011.
  2. Bradamante i dr.: Farmakološki priručnik, Medicinska naklada Zagreb, 2008.
  3. Modun i dr: Priručnik o virtualnim vježbama iz farmakologije, Split, 2012.

  Dopunska literatura:

  1. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Farmakologija (prijevod). Pvo hrvatsko i peto englesko izdanje. Golden marketing , Zagreb, 2006.

   

 • 07.01.2014. | 17.06.2014. | 02.07.2014. | 08.09.2014. | 22.09.2014. |
  • doc.dr.sc. Martina Smolić, docentica
  • izv.prof.dr.sc. Josip Čulig, izvanredni profesor
  • doc.dr.sc. Suzana Mimica-Matanović, docentica
  • Sonja Šarčević, dr. med, asistentica
  • Nikola Raguž-Lučić, dr. med, asistent 

  Vanjski suradnici:

  • doc.dr.sc. Željko Debeljak, naslovni docent
  • doc.dr.sc. Robert Smolić, naslovni docent
  • dr.sc. Damir Erceg, naslovni viši asistent
  • Aurora Antolović Amidžić, mr.pharm, naslovna asistentica
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Opisati i objasniti opća načela djelovanja lijeka (farmakodinamika) i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetika)
  2.    Klasificirati lijekove, nabrojiti najvažnije predstavnike lijekova za pojedine farmakoterapijske skupine i podskupine te ih grupirati prema mehanizmu djelovanja
  3.    Navesti i objasniti način primjene, mehanizam djelovanja na molekularnoj i staničnoj razini, glavne indikacije, kontraindikacije te nuspojave i toksičnost lijekova koji su ilustrativni primjer farmakoterapijskih skupina i podskupina
  4.    Dati primjere važnijih interakcija lijekova te ih povezati s farmakokinetskim i farmakodinamskim osobinama lijeka
  5.    Razlikovati i definirati štetne učinke lijekova ovisne i neovisne o dozi
  6.    Opisati klinički najznačajnija trovanja lijekovima i liječenje otrovanih bolesnika
  7.    Opisati i objasniti proces razvoja i istraživanja novih lijekova

  VJEŠTINE

  1.    Izračunati dozu lijekova potrebnih za propisivanje recepata
  2.    Propisati recept za gotove, magistralne i galenske pripravke
  3.    Koristiti Registar lijekova u Republici Hrvatskoj
  4.    Pretraživati domaće i međunarodne baze lijekova

  •    Opisati osnovna načela razvoja novih lijekova
  •    Definirati pojam farmakokinetike lijeka
  •    Protumačiti značenje mjesta, načina primjene lijeka i utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava lijeka na apsorpciju lijeka i prolaz lijeka kroz staničnu membranu
  •    Definirati pojam bioraspoloživosti lijeka
  •    Razjasniti pojam volumena raspodjele i principe raspodjele lijeka po tkivima
  •    Definirati pojam biotransformacija i čimbenike koji utječu na biotransformaciju
  •    Protumačiti fazu I i II biotransformacije
  •    Opisati značenje učinka prvog prolaza kroz jetru
  •    Objasniti puteve i procese eliminacije lijeka
  •    Definirati pojam poluvijek eliminacije lijeka
  •    Objasniti pojam enterohepatične cirkulacije
  •    Razjasniti koncept bubrežnog klirensa i klirensa uklanjanja lijeka iz organizma
  •    Protumačiti kinetiku nultog i prvog reda
  •    Razmotriti odnos koncentracije lijeka i učinka
  •    Razlučiti pojmove agonist, parcijalni agonist, kompetitivni i ireverzibilni antagonist
  •    Opisati vrste receptora,  ionskih kanala kao mjesta djelovanja lijekova, stanične mehanizme (ekscitacija, kontrakcija, sekrecija), sustave drugih glasnika i regulaciju unutarstaničnog kalcija
  •    Protumačiti odnos doze lijeka i kliničkog odgovora
  •    Protumačiti opća načela kemijske i neurokemijske transmisije (mjesto djelovanja lijekova) u autonomnom živčanom sustavu
  •    Opisati djelovanje i navesti agoniste i antagoniste kolinergičkih receptora
  •    Protumačiti učinke lijekova na kolinergičku  transmisiju
  •    Opisati djelovanje agonista i antagonista adrenergičkih receptora
  •    Protumačiti učinak lijekova koji utječu na noradrenergičku  transmisiju
  •    Objasniti ulogu i djelovanje serotonina, histamina, ergot alkaloida i vazoaktivnih peptida, njihovih agonista i antagonista na organizam
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na srce i krvožilni sustav (antiaritmici, antianginozni lijekovi, lijekovi koji djeluju na RAAS, antihipertenzivi, vazodilatatori, lijekovi za liječenje zatajenja srca i šoka)
  •    Protumačiti mehanizam djelovanja i farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na srce i krvožilni sustav
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na srce i krvožilni sustav
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem  na bubreg (diuretici)
  •    Protumačiti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem  na bubreg
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem  na bubreg
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na mehanizme zgrušavanja krvi (antikoagulansi i njihovi antagonisti, inhibitori agregacije trombocita, fibrinolitici)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na  mehanizme zgrušavanja krvi
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na mehanizme zgrušavanja krvi
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova za liječenje dislipidemija (statini, niacini, fibrati, vezivači žućnih kiselina, inhibitori crijevne apsorpcije sterola)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova za liječenje dislipidemija
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova za liječenje dislipidemija
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na središnji živčani sustav (antiparkinsonici, opći anestetici, anksiolitici, hipnotici, sedativi, antidepresivi, antipsihotici,antiepileptici, sredstva ovisnosti)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na središnji živčani sustav
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na središnji živčani sustav
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na periferni somatski živčani sustav (lokalni anestetici, blokatori neuromuskularne spojnice)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na periferni somatski živčani sustav
  •    Opisati indikacije,  kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na periferni somatski živčani sustav
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na lokalne hormone, upalu i bol (opioidni analgetici, nesteroidni protuupalni lijekovi,  antireumatici koji modificiraju bolest, lijekovi za liječenje uloga, imunosuresivi)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na lokalne hormone, upalu i bol
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na lokalne hormone, upalu i bol
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na dišni sustav (antiastmatici i lijekovi za profilaksu astme, antitusici)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na dišni sustav
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na dišni sustav
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na probavni sustav (lijekovi za liječenje peptičnih bolesti, laksativi, antidijarojici, prokinetici, antiemetici, crijevni protuupalni lijekovi, lijekovi za liječenje iritabilnog kolona, lijekovi za nadoknadu gušteračnih enzima)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na  probavni sustav
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na probavni sustav
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena) lijekova s djelovanjem na endokrini sustav (lijekovi s učinkom na štitnu žlijezdu, hipofizu, nadbubrežnu žlijezdu i spolni sustav)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s djelovanjem na endokrini sustav
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s djelovanjem na endokrini sustav
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena) lijekova za liječenje šećerne bolesti i poremećaja endokrine funkcije gušterače (inzulin, oralni lijekovi za liječenje dijabetesa, glukagon)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova za liječenje šećerne bolesti i poremećaja endokrine funkcije gušterače
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova za liječenje šećerne bolesti i poremećaja endokrine funkcije gušterače
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena) lijekova s učinkom na kosti
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova s učinkom na kosti
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova s učinkom na kosti
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) antimikrobnih lijekova (beta-laktamski i drugi antibiotici koji djeluju na staničnu stijenku i membranu, tetraciklini, makrolidi, kloramfenikol,streptogramini, oksazolidinoni, aminoglikozidi, spektinomicin, sulfonamidi, trimetoprim, kinoloni, lijekovi koji djeluju na mikobakterije i lijekovi koji djeluju protiv gljivica)
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku antimikrobnih lijekova
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije antimikrobnih lijekova
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) antivirusnih lijekova
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku antivirusnih lijekova
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije antivirusnih lijekova
  •    Razlučiti skupine i predstavnike (generička imena)  antihelmintika i lijekova za liječenje infekcija  uzrokovanih protozoama
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku antihelmintika i lijekova za liječenje infekcija  uzrokovanih protozoama
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije antihelmintika i lijekova za liječenje infekcija uzrokovanih protozoama
  •    Razlučiti skupine i  predstavnike (generička imena) lijekova za liječenje zloćudnih bolesti
  •    Objasniti mehanizam djelovanja i poznavati farmakokinetiku lijekova za liječenje zloćudnih bolesti
  •    Opisati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije lijekova za liječenje zloćudnih bolesti
  •    Definirati osnovne pojmove u toksikologiji
  •    Primijeniti opće smjernice propisivanja lijekova i vrste recepata
  •    Primijeniti propisivanje magistralnih i galenskih lijekova

webmail studomat  knjiznica alumni