blank

Patofiziologija

 • Patofiziologija homeostaze, opći principi bolesti te usmjerena patofiziologija svih organskih sustava uz njihovo povezivanje i integraciju na razini cijelog organizma, odnosno bolesne osobe s njegovim organskim, psihološkim i socijalnim karakteristikama.
 • P1. Predavanje: Uvod u patološku fiziologiju: opći uzroci i razvoj patofizioloških procesa
  (Patofiziologija – integrativni pristup bolesti. Definicija zdravlja i bolesti. Održavanje i poremećaji homeostaze. Načela patogenetskih mehanizama. Reaktivnost. i konstitucija. Etiologija i patogeneza. Etiološki čimbenici. Naslijeđe, okoliš i patološki proces. Funkcijski testovi u procjeni stanja organizma) (P)

  S1. Klasični seminar (integrativni repetitorij):
  Opći uzroci i mehanizmi nastanka bolesti , patofiziološki modeli bolesti (Pokusni modeli bolesti, Upoznavanje s metodom rada na rješavanju problemskih seminara, ekspozicija problema, činjenična repetitorijska raščlamba, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacija i kvantitativno razmatranja problema) (S)

  Vježba 1. Pokus: Podvezivanje žučovoda
  (Procedura za izazivanje pokusne kolestaze i posljedične jetrene ciroze. Usvajanje praktičnih znanja na animalnom modelu te proučavanje patofizioloških mehanizama i posljedica kolestaze).(L)

  P2. Predavanje: Poremećaji građe i funkcije makromolekula
  (Poremećaji građe i funkcije DNA. Kromosomski poremećaji. Poremećaji genskog izražaja. Poremećaji transkripcije. Poremećaji stvaranja i razgradnje bjelančevina.) (P)

  S2. Klasični seminar (integrativni repetitorij): Patofiziologija starenja
  (Problemski usmjerena nastava i obrada slijedećih tema: Patofiziologija starenja. Molekularne i stanične promjene tijekom starenja. Sindromi preranog starenja: progeroidni sindromi) (S)

  S3. Problemski seminar: Molekularna patofiziologija Gauchereove bolesti (Z7), Patogeneza sindroma osteogenesis imperfecta (Z6)
  (ekspozicije problema nasljednih metaboličkih bolesti, činjenična repetitorijska raščlamba mutacija enzima i strukturalnih proteina, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativnog razmatranje navedenih nasljednih metaboličkih bolesti) (S)

  P3. Predavanje: Poremećaji funkcije staničnih struktura i smrt stanice
  (Poremećaji funkcije stanične membrane. Poremećaji građe i funkcije mitohondrija. Poremećaji funkcije lizosoma. Poremećaji autofagije. Poremećaj funkcija ostalih staničnih organela. Integralna reakcija stanice na ozljedu. Smrt stanice. Patogenetske vrste smrti stanice) (P)

  S4. Patogeneza fenilketonurije (Z4) Patofiziologija hemofilije A (Z5)
  (ekspozicije problema nasljednih metaboličkih bolest i bolesti zgrušavnajai, činjenična repetitorijska raščlamba mutacija enzima i strukturalnih proteina, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativnog razmatranje navedenih nasljednih metaboličkih bolesti) (S)

  P4. Predavanje: Etiološki čimbenici bolesti
  (Fizički etiološki čimbenici: Mehaničke, toplinske i ozljede električnom strujom i ionizacijski zračenjem. Kemijski etiološki čimbenici: Ksenobiotici i organizam Način djelovanja ksenobiotika. (P)
  S5 Klasični seminar (integrativni repetitorij): Patofiziologija infekcija (Problemski usmjerena nastava u obradi patofizioloških mehanizama nastanka zaraznih bolesti) (P)

  S6. Problemski seminar:
  Patofiziologija otrovanja ugljikovim monoksidom (Z86), Krvotočni urušaj u sklopu sindroma opsežnog najgnječenja tkiva (Z82) (ekspozicije problema djelovanja različitih noksi na na nastanak bolesti, činjenična repetitorijska raščlamba, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativnog razmatranja djelovanja izabranih noksi) (S)
  P5. Predavanje: Poremećaji prometa vode i elektrolita (Poremećaji osmolalnosti i hidracije. Vrste edema. Poremećaji prometa natrija, kalija, kacija, fosfora i magnezija) (P)

  V2. Vježba etiopatogenetski čvorovi hipertermija + hipotermija
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (L)

  S7. Problemski seminar:
  Patofiziologija hiperosmolarnog sindroma u sklopu novootkrivene šećerne bolesti (Z38), Patofiziologija diabetesa insipidusa (Z24)
  (ekspozicije problema poremećaja hidracije i osmolarnosti tjelesnih tekućina, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativno razmatranje izabranih poremećaja) (S)

  P6. Predavanje: Poremećaji acido-bazne ravnoteže
  (Patofiziološki čimbenici poremećaja acido-bazne ravnoteže. Metabolička i respiracijska acidoza. Respiracijska i metabolička alkaloza. Mješoviti oblici poremećaja acido-bazne ravnoteže. Patofiziološke posljedice poremećaja acido-bazne ravnoteže) (P)
  S8. Problemski seminar: Patogeneza akutne respiracijske alkaloze (Z28), Patogeneza dijabetičke ketoacidoze (Z32) (ekspozicije problema poremećaja acido-bazne ravnoteže, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativno razmatranje izabranih poremećaja) (S)

  V3. Vježba etiopatogenetski čvorovi hipokalcijemija + hiperkalcijemija
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  P7. Predavanje: Poremećaji metabolizma osnovnih tvari
  (Poremećaji metabolizma ugljikohidrata: patofiziologija hiperglikemije i hipoglikemije. Poremećaji metabolizma lipida: dislipemije. Poremećaji odlaganja lipida. Poremećaji metabolizma bjelančevina. Patofiziologija primarne i sekundarne pothranjenosti.) (P)

  V4. Vježba etiopatogenetski čvorovi hipomagnezemija + hipermagnezemija
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  S9. Problemski seminar:
  Patofiziologija megaloblastične anemije (Z23), Patofiziologija sideropenične anemije (Z93) (ekspozicije problema manjka vitamina B12 i željeza u nastanku anemija izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata nastanka navedenih anemija, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje izabranih poremećaja)(S)
  P8. Predavanje: Zloćudna preobrazba i rast tumora (Nestabilnost genoma i poremećaj staničnoga ciklusa u karcinogenezi. Biološka, kemijska i fizička karcinogeneza. Osobine zloćudnih stanica. Odnosi tumora i domaćina.) (P)

  S10. Problemski seminar:
  Četiri patogenetske skupine tumorskog rasta (Z73), Patogenetska uloga c-ras onkogena u adenokarcinomu pluća (Z79) (ekspozicije problema aktivacije onkogena ras, myc abl i inaktivacije antionkogena p53 i RB, izrada etiopatogenetskog algoritma zloćudnog rasta, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje izabranih pokazatelja zloćudnog rasta) (S)
  V5. Vježba etiopatogenetski čvorovi - acidoza + alkaloza (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  Vježba 6: Klinička vježba: Acidobazna ravnoteža
  (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti, naglasak na prikazu i razlikovanju različitih nomograma međuodnosa promjena PaCO2, bikarbonatemije i koncentracije H+ u različitim poremećajima acido-bazne ravnoteže) (V)

  Vježba 7. Pokus: Učinci hiperkalijemije na srce
  (Proučavanja dinamike elektrolita i acidobazne ravnoteže na štakorskom modelu. Raščlamba učinaka promjene razina kalija na srce praćenjem snimaka EKG-a kroz nekoliko različitih etapa pokusa.) (V)
  P9. Predavanje: Poremećaji prometa vitamina i elementa u tragovima (Opća etiopatogeneza poremećaja prometa specifičnih metaboličkih tvari. Poremećaji prometa vitamina. Omega-6 i omega-3 višestruko nezasićene masne kiseline. Poremećaji prometa elemenata u tragovima. Poremećaji metabolizma purinskih i pirimidinskih baza) (P)

  S11. Problemski seminar:
  Sedimentacija eritrocita (Z57), Patofiziologija vrućica (Z47) (ekspozicije problema ubrzane sedimentacije i vrućice, zrada etiopatogenetskog algoritma nastanka ubrzane sedimentacije i vrućice, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje izabranih pokazatelja patofiziološkog stanja u organizmu ) (S)
  P10. Predavanje: Poremećaji energijskog metabolizma (Energijska homeostaza i poremećaji energijskog metabolizma. Hipoksijske hipoenergoze: hipoksemijske i hematopatske hipoksije. Biokemijske posljedice hipoksije. Kompenzacijski mehanizmi pri hipoksiji. Disenzimske hipoenergoze. Supstratne hipoenergoze. Hipoenergoza i funkcija pojedinih tkiva.) (P)

  S12. Problemski seminar:
  Patofiziologija pretilosti (Z17), Prilagodbeni mehanizmi energijskog metabolizma u gladovanju (Z13) (ekspozicije problema energijskog metabolizma, izrada etiopatogenetskog algoritma pretilosti i gladovanja, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  P11. Predavanje: Patofiziologija upale i endogeni bioaktivni spojevi u patofiziološkim procesima
  (Etiologija upale: inflamasom. Sustavne reakcije organizma na upalu. Upalostatički mehanizmi. Patofiziološki ški ishodi upalnih reakcija. Biogeni amini: histamin serotonin. Derivati fosfolipida. Upalostatički i proresorptivni ikozanoidi i dokozanoidi: lipoksini, rezolvini i protektini.) (P)

  S13. Klasični seminar (integrativni repetitorij):
  (Problemski usmjerena nastava i obrada slijedećih tema: endogene upalne tvari, vrste boli, mehanizmi nastanaka boli) (S)

  S14. Problemski seminar:
  Obiteljska hiperkolesterolemija (Z22), Patogeneza kroničnih komplikacija šećerne bolesti (Z20) (ekspozicije problema hiperkolesreolomeije i šećerne bolesti, izrada etiopatogenetskog algoritma hiperkolesterolemije i komplikacija šećerne bolesti, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)
  P12. Predavanje: Autoimune bolesti i imunosne preosjetljivosti (Poremećaji prirođene i stečene imunoreaktivnosti. Uloga sustava HLA i učinci citokinskog usmjeravanja Imunoreaktivnosti. Monoorganske i višeorganske autoimunosne bolesti. Imunosne preosjetljivosti (P)

  S15. Problemski seminar: 
  Goodpastureov sindrom (Z50), Imunonedostatnost-AIDS (Z48) (ekspozicije problema autoimunosti i imunonedostatnosti, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)
  V8. Vježba etiopatogenetski čvorovi Imunonedostatnosti + transfuzijske reakcije (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  P13. Predavanje: Patofiziologija endokrinopatija
  (Uzroci endokrinopatija. Poremećaji lučenja hormonaPoremećaji u ciljnom tkivu. Poremećaji metabolizma hormona. Poremećaji regulacije hormonskih sustava. Poremećaji funkcije hipofize, štitnjaće, nadbubrežne žlijezde, endokrine gušteraće, paratiroidnih žlijezda i spolnih žlijezda) (P)

  S16. Problemski seminar:
  Patofiziologija sindroma nedostatnosti kore nadbubrežne žlijezde (Z37), Patofiziologija Cushingove bolesti (Z40) (ekspozicije problema nedostatnosti kore nadbubrežne žlijezde i Cushingove bolestii, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  V9. Vježba etiopatogenetski čvorovi hiperglikemije + hipoglikemije
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  P14. Predavanje: Patofiziologija poremećaja gastrointestinalnoga sustava
  (Etiopatogeneza poremećaja gastrointestinalnog sustava. Poremećaji funkcije pojedinih organa gastrointestinalnog sustava., mehanizmi ileusa, proljeva ) (P)

  S17. Klasični seminar integrativni repetitorij): Patofiziološki mehanizmi nastanka upalnih bolesti crijeva
  (Problemski usmjerena nastava i obrada slijedećih tema: upalne bolesti crijeva, mehanizmi nastanka i posljedice) (S)

  S18. Problemski seminar:
  Patofiziologija peptičke bolesti (Z119), Patogeneza kronične upale gušterače (Z56) (ekspozicije problema nastanka peptičkog ulkusa i kronične upale gušterače izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  S19. Problemski seminar:
  GVHD (Z52) Odbacivanje presađenog bubrega (Z53) (S)

  Vježba 10. Klinička vježba: Bolesnici s autoimunim bolestima
  (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.) (KV)

  P15. Predavanje: Patofiziologija bolesti jetre i žučnih putova
  (Poremećaji zaštitne funkcije jetre. Poremećaji prometa soli i vode i nastanak ascitesa. Utjecaj poremećaja jetrenih funkcija na druge organe i organske sustave, žučni kamenci, upale žučnih putova, patofiziologija žutice) (P)

  S20. Klasični seminar (integrativni repetitorij):
  (Problemski usmjerena nastava i obrada slijedećih tema: žučni kamenci, upale žučnih putova, patofiziologija žutice) (S)

  V11. Vježba etiopatogenetski čvorovi ileus+žutica
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor)

  P16. Patofiziologija anemija (P)

  S21. Klasični seminar (integrativni repetitorij): 
  Hiperkoagulabilnost, hipokoagulabilnost (S)

  V12. Vježba etiopatogenetski čvorovi leukocitoze+leukopenija
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  P17. Predavanje: Patofiziologija poremećaja disanja
  (Poremećaji ventilacije alveola. Poremećaji difuzije plinova. Patogeneza plućnog edema.) (P)

  S22. Klasični seminar (integrativni repetitorij):
  (Problemski usmjerena nastava i obrada slijedećih tema:Hipo i hiperventilacije, Opstruktivne bolesti pluća (S)

  V13. Vježba etiopatogenetski čvorovi hipotireoza+hipertireoza
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  Vježba 14. Kliničke vježbe:
  Bolesnici s bolestima probavnog sustava (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.) (KV)

  P18. Predavanje: Poremećaji rada srca
  (Etiopatogeneza kardiovaskularnih bolesti. Poremećaji rada miokarda. Poremećaji srčanog ritma. Poremećaji koronarnog krvotoka. Poremećaji punjenja srca. Prilagodba srca opterećenju. Zatajivanje srca.) (P)

  S23. Problemski seminar:
  Patofiziologija slabokrvnosti (Z94), Patofiziologija kronične mijeloične leukemije (Z76) (ekspozicije problema nastanka slabokrvnosti i kronične mijeloične leukemije, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  V15. Vježba etiopatogenetski čvorovi ishemija miokarda + ishemija crijeva
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  P19. Patofiziologija akutnog bubrežnog zatajenja
  (Etiologija i patogeneza prerenalnih, renalnih i postrenalni hporemećaja bubrežne funkcije. Zatajenje bubrega i patofiziološke posljedice.) (P)

  S24. Problemski seminar:
  Patogeneza nefrotičkog sindroma (Z115), Patofiziologija kroničnogbubrežnog zatajenja (Z113) (ekspozicije problema nastanka nefrotičkog sindroma i kroničnog bubrežnog zatajenja izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  P20. Predavanje: Arterijska hipertenzija Patofiziologija arterijske hipertenzije: esencijalne i sekundarne hipertenzije. Patofiziološke posljedice arterijske hipertenzije) (P)

  S25. Problemski seminar:
  Renovaskularna hipertenzija (Z116), Patogenetske posljedice arterijske hipertenzije (Z104) (ekspozicije problema renovaskularne hipertenzije i posljedica arterijske hipertenzije na organskim sustavima, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  V16. Vježba etiopatogenetski čvorovi hipotenzija + hipertenzija
  (Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)

  Vježba 17. Klinička vježba: 
  Prikaz bolesnika s hematološkim bolestima (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.) (V)

  S26. Problemski seminar:
  Patofiziologija srčanog infarkta (Z96), Patofiziologija dijastoličke disfunkcije srca (Z101) (ekspozicije problema nastanka infarkta srca i dijastoličke disfunkcije srca, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  Vježba 18. Klinička vježba:
  Prikaz bolesnika s plućnim bolestima (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.) (KV)

  S27. Problemski seminar:
  Patofiziologija plućnog edema pri zatajivanju lijeve klijetke (Z110) Patofiziologija sindroma rupture aorte (Z107) (ekspozicije problema edema pluća, dekompenzacije srca i rupture aorte, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  P21. Predavanje: Krvotočni urušaj
  (Patogeneza urušajnih stanja : kardiogenog, vazohipotoničnog i hipovolemijskog urušja. Patofiziološki tijek krvotočnog urušaja Očitovanje krvotočnog urušaja na pojedinim
  organima.) (P)

  S28. Problemski seminar:
  Patogeneza sepse i višesustavnog zatajivnja organizma (Z61), Patofiziologija hipovolemijskog krvotočnog urušaja (Z66) (ekspozicije problema sepse i višesustavnog zatajenja organizma, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  Vježba 19. Prikaz bolesnika s bolestima endokrinog sustava
  (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.) (KV)

  S29. Problemski seminar:
  Dinamika hipertrofije srca pod opterećenjem (Z99), Patogeneza prirodnog tijeka dekompenzacije srca (Z98) (ekspozicije problema hipertrofije i dekompenzacije srca, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  Vježba 20. Prikaz bolesnika s bolestima mokraćnog sustava
  (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.) (KV)

  S30. Problemski seminar:
  Patofiziologija bronhalne astme (Z109), Patofiziologija hiperkapnijske plućne insuficijencije (Z111) (ekspozicije problema bronhalne astme i hiperkapnijske plućne insuficijencije, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  P22. Predavanje: Patofiziologija bolesti koštanog sustava (mehanizmi nastanka osteoporoze) (P)

  S31. Problemski seminar:
  Patofiziologija postmenopauzalne osteoporoze (Z89), Patofiziologija primarnog hiperparatireoidizma prouzročenog karcinomima ili adenomima paratireoidnih žlijezda (Z75) (ekspozicije problema postmenopauzalne osteoporoze i primarnog hiperparatireoidizma, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  P23. Predavanje: Poremećaji neurovegetativne regulacije i SŽS
  (Fiziološka i etiopatogenetska uloga neurovegetativnog sustava . Etiologija neurovegetativnih disfunkcija. Primarni i sekundarni poremećaji autonomnog živčanog sustava . Poremećaji cirkadijanih (dnevnih) ritmova. Patofiziologija boli. Poremećaji stanja svijesti: vrste koma) (P)

  Vježba 21. Patološki EKG i prikaz bolesnika
  (svrha ove vježbe je upoznati studente s osnovnim načelima ergometrijskog testiranja i kroz vježbu utvrditi kardiovaskularne mehanizme koji se u opterećenju pokreću i koji mogu biti ključni u nastanku kardiovaskulranih bolesti ukoliko je rezerva ovog sustava smanjena odnosno insuficijentna) (KV)

  S32. Problemski seminar:
  Patofiziologija akutne stresne prilagodbe organizma (Z62), Patofiziologija anafilaktičkog krvotočnog urušaja (Z69) (ekspozicije problema akutne stresne prilagodbe organizma i anafilaktičkog krvotočnog urušaja, izrada etiopatogenetskog algoritma, te sistematizacija i kvantitativno razmatranje) (S)

  Vježba 22. Klinička vježba:
  Etiopatogenetski čvorovi SIRS, SEPSA (Demonstracija etiopatogeneze kliničkog stanja bolesnika: studentov opis etiologije i patogeneze. Prikaz etiopatogeneze temeljem zadanog problema: navesti 8 ključnih algoritamskih elemenata etiopatogenetskog procesa u bolesnika. Sastaviti etiopatogenetski algoritam procesa. Navesti najmanje 3 obilježja etiologije procesa, najmanje 4 obilježja patogeneze, toka i stupnja disfunkcije i ishoda bolesti te najmanje 4 obilježja kliničke obrade navedenih bolesti.)(KV)
  Vježba 23. Hipoksije i hiperkapnije.(Prikaz slučajeva bolesnika, izrada algoritma nastanaka, povezivanje u etiopatogentski čvor) (V)
 • Obavezna literatura:

  1. Patofiziologija, udžbenik, Medicinska Naklada, Zagreb, VII izdanje, 2011. Urednici: Gamulin, S. Kovač Z., Marušić M.
  2. Patofiziologija. Zadatci za problemske seminare III izdanje, Medicinska Naklada, Zagreb, 2011. godine Urednici .Kovač, Z. Gamulin, S. i sur.
  3. Skripta za vježbe (Katedra za patofiziologiju MF Osijek)
  4. Etiopatogenetski čvorovi udžbenik (2012)
 • 17.12.2013. | 20.01.2014. | 03.02.2014. | 03.03.2014. | 07.04.2014. | 05.05.2014. | 16.06.2014. | 07.07.2014. | 08.09.2014. | 22.09.2014. |
  • prof.dr.sc. Ivan Karner
  • prof.dr.sc. Aleksandar Včev
  • prof.dr.sc. Jerko Barbić
  • prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić
  • prof.dr.sc. Lada Zibar
  • dr.sc. Tamara Alkhamis, dr. med., znan. novak

  Vanjski suradnici:

  • Biljana Žulj, dr. med, asistent
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Klasificirati i opisati najvažnije etiološke čimbenike koji izazivaju poremećaje organskih sustava, te analizirati mehanizme njihovog štetnog djelovanja  
  2.    Opisati i objasniti opće obrasce reagiranja organizma na noksu, te opisati i analizirati grananja osnovnih patofizioloških procesa u sustavnom reagiranju organizma
  3.    Objasniti utjecaj nasljeđa, čimbenika okoliša i čimbenika rizika na etiopatogenezu različitih patoloških stanja
  4.    Razlučiti i interpretirati patofiziološke poremećaje karakteristične za pojedine funkcionalne cjeline, kao i za cijeli organizam
  5.    Objasniti i raspraviti o promjenama koje nastaju pri poremećajima kontrolnih mehanizama (pozitivne i negativne povratne sprege) pojedinih organskih sustava, kao i cijelog organizma
  6.    Nabrojiti, opisati i objasniti kliničke značajke povezane s određenim patofiziološkim procesima u različitim patološkim stanjima
  7.    Povezati usvojena znanja s kliničkim problemima te opisati patogenetske osnove racionalne terapije i dijagnostike

  VJEŠTINE

  1.    Algoritamski razraditi patogenezu procesa na pojedinim primjerima kroz kliničke i pretkliničke vježbe
  2.    Integrirati i kombinirati prethodno znanje te zaključiti o naravi patofiziološkog reagiranja u bolesnika
  3.    Objasniti i kritički tumačiti funkcijske testove u procjeni različitih patoloških stanja

  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  •    Objasniti integrativni pristup bolesti  i opisati odnos zdravlja i bolesti te načela održavanja normalne i poremećene homeostaze u organizmu.
  •    Identificirati i klasificirati načela patogenetskih mehanizama nastanka bolesti (definirati etiologiju, patogenezu i etiološke čimbenike bolesti).  Prepoznati važnost  prikrivene i očitovane nedostatnosti pojedinih organskih sustava i povezati nedostatnost organskih sustava s pojedinim funkcijskim i laboratorijskim testovima.
  •    Objasniti poremećaje građe i funkcije DNA, oštećenja DNA, poremećaje mehanizama popravka DNA, promjene ustroja DNA, poremećaji količine DNA i poremećaje sinteze DNA
  •    Objasniti patofiziološka načela nasljeđivanja bolesti i sindroma, odnosno prikazati molekularne mehanizmi dominantnosti, recesivnosti (itd.) te nasljeđivanja i izražaja nozogenih mutacija
  •    Opisati poremećaje funkcije subcelularnih tvorevina; pridružiti patofiziološka stanja s poremećajima staničnih membrana, mitohondrija, lizosoma i ostalih staničnih organela (jezgra, ribosomi, endoplazmatski retikulum)
  •    Razjasniti patogenezu smrti stanice te prirodne mehanizme ubijanja klica i vlastitih promijenjenih stanica.
  •    Definirati zloćudnu preobrazbu i rast, objasniti kemijsku, biološku i fizičku karcinogenezu i navesti temeljna svojstva zloćudnih stanica.  Odrediti ulogu onkogena i antionkogena i razviti na primjeru model nastanka maligne bolesti.
  •    Prikazati poremećaje energijskog metabolizma, objasniti prilagodbe organizma na hipoenergozu.  kategorizirati hipoenergoze. Obrazložiti značenje patogenetskih tipova cijanoza.
  •    Objasniti poremećaje metabolizma osnovnih prehrambenih tvari, prepoznati njihovu ulogu u nastanku pojedinih patofizioloških stanja (ateroskleroze, šećerne bolesti, pretilosti) ili u stanjima manjka (gladovanje, katabolizam i manjak proteina).
  •    Objasniti poremećaje prometa specifičnih metaboličkih tvari, povezati manjak vitamina, željeza, joda i elemenata u tragovima s nastankom različitih bolesti.   
  •    Objasniti poremećaje vode i elektrolita, analizirati stanja koja dovode do hiperhidracije i hipohidracije organizma, zatim hiperosmolarnosti i hiposmolarnosti.  Objasniti regulaciju prometa i povezati poremećaje prometa elektrolita (K, Ca, Mg i P) s patofiziološkim stanjima u organizmu.
  •    Objasniti poremećaje acidobazne ravnoteže.  Identificirati patofiziološke čimbenike koji dovode do acidobaznih poremećaja.  Povezati acidobazne poremećaje s funkcijom pojedinih organskih sustava.
  •    Definirati opće principe endokrinopatija, hiper i hipofunkcionalne, primarne, sekundarne i tercijarne endokrinopatije. Objasniti poremećaje regulacije i izlučivanja hormona, poremećaje ciljnih tkiva, oštećenja i upale žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem.
  •    Definirati i grupirati endogene bioaktivne spojeve, objasniti njihovo značenje u patofiziološkim procesima.  Kreirati načine njihovog potencijalnog međusobnog djelovanja.
  •    Objasniti poremećaje termoregulacije, razlikovati različite vrste vrućica.
  •    Objasniti etiopatogenetsku ulogu neurovegetativnog sustava u nastanku i podržavanju poremećaja različitih organskih sustava i njihova uzajamna usklađenost u nastanku i održavanju bolesti.
  •    Objasniti patofiziološku podlogu boli, razlikovati različite oblike boli. Objasniti ulogu i vrste receptora za bol.
  •    Objasniti značenje poremećaja imunosnog sustava u nastanku različitih patofizioloških stanja.  Razjasniti ulogu pojedinih staničnih i molekularnih čimbenika u nastanku autoimunih bolesti (uloga citokina, citokinskog usmjeravnja, HLA sustava).  Objasniti imunonedostatnosti i prikazati najvažnije primjere. Objasniti alergijsku preosjetljivost.
  •    Objasniti ulogu upale u patofiziološkim stanjima. Razlikovati različite mehanizme nastanka upale.  Pridružiti upalu s različitim bolestima. Objasniti upalostatske mehanizme.
  •    Objasniti cjelovito reagiranje organizma na noksu. Opisati SIRS, MODS, MOF, CARDS i njihov utjecaj na funkcioniranje organizma.
  •    Definirati i objasniti pojedine vrste krvotočnog urušaja. Razlikovati pojedine stadije urušaja.
  •    Objasniti i razlikovati poremećaje stanja svijesti. Objasniti ulogu pojedinih poremećaja različitih organskih sustava na stanje svijesti.
  •    Objasniti poremećaje razvitka i rasta.  Objasniti i identificirati različite oblike starenja.
  •    Grupirati i nabrojiti etiološke čimbenike bolesti. Objasniti i prikazati njihovu ulogu u nastanku različitih bolesti.
  •    Objasniti poremećaji građe i funkcije krvi i krvotvornih organa, prikazati njihove patofiziološke mehanizme nastanka. Povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •    Objasniti poremećaje rada srca i prikazati patofiziološke mehanizme nastanka ovih bolesti.  Razumjeti razlike kompenzacije i dekompenzacije srca. Povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •    Objasniti poremećaje tlaka i protoka krvi. Razlikovati različite oblike hipertenzije i hipotenzije i razumjeti mehanizme njihova nastanka. Povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •    Objasniti poremećaje disanja, prikazati i objasniti njihove patofiziološke mehanizme nastanka. Povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •     Objasniti poremećaje bubrežnih funkcija, prikazati i objasniti njihove patofiziološke mehanizme nastanka. Povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •    Objasniti patofiziologiju gastrointestinalnog sustava, prikazati patofiziološke mehanizme nastanka. Povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •    Objasniti patofiziologiju hepatobilijarnog sustava. Opisati mehanizam nastanka ascitesa i povezati bolesti ovog sustava na druge organske sustave.
  •    Objasniti poremećaje  građe i funkcije vezivnog i koštanog tkiva.  
  •    Objasniti poremećaje SŽS i perifernog živčanog sustava i njihov utjecaj na funkcioniranje ostalih organskih sustava.

webmail studomat  knjiznica alumni