blank

Bolesti štitnjače

 • Predmet studentima pruža moguċnost suvremenih i detaljnijih spoznaja o netumorskim i tumorskim bolestima štitnjače, ispitivanju štitnjače radionuklidima, scintigrafiji štitnjače i in vitro (radioimunološkim) testovima funkcije štitnjače. Ultrazvuk i citologija štitnjače danas nadopunjuju radionuklidna ispitivanja. Dio predmeta posvećen je medikamentnom, kirurškom i radiojodnom liječenju bolesti štitnjače. Poseban dio predmeta posvećen je promjenama u epidemiologiji karcinoma štitnjače i novim pristupima u dijagnostici, liječenju i praćenju diferenciranih i nedifrenciranih karcinoma štitnjače.

  Predmet obrađuje sljedeće cjeline: Netumorske bolesti štitnjače – Tireotoksikoza, hipotireoza, patogeneza guše i upale štitnjače; Kronični Hashimotov tireoiditis i subakutni de Quervain tireoiditis. Tumorske bolesti štitnjače - Benigni tumori štitnjače; Difuzna i višečvorasta (netoksična) guša; Basedowljeva bolest, višečvorasta toksična guša i toksični adenom; Važnost scintigrafije štitnjače kod čvorastih promjena. Dijagnostika bolesti štitnjače. Dijagnostika bolesti štitnjače in vitro testovima. Radionuklidna ispitivanja funkcije i scintigrafija štitnjače.Ultrazvuk i citologija štitnjače Ehografski prikaz difuznih i čvorastih promjena štitnjače. Citološka punkcija čvorova štitnjače vođena UZV-om. Citologija štitnjače. Citodijagnostika bolesti štitnjače i imunocitokemijske metode. Liječenje hipertireoze, hipotireoze i obične guše. Dijagnostika i liječenje tireotoksične Orbitopatije.

  Liječenje upalnih bolesti štitnjače. Maligni tumori štinjače. Liječenje karcinoma štitnjače. Radiojodno liječenje diferenciranih karcinoma štitnjače. Dijagnostika i liječenje medularnog karcinoma štitnjače. Praćenje karcinoma štitnjače scintigrafijom cijelog tijela (WBS) s 131I / 123I, 201Tl, 99mTc- tetrofosminom ili 99mTc-sestamibijem, te rekombinantnim TSH. Pozitronska emisijska tomografija/kompjutorizirana tomografija (PET/CT) u praćenju karcinoma štitnjače.
 • P-1. Dijagnostika bolesti štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Laboratorijska ispitivanja. FT4, FT3, TSH i TRH. Autoprotutijela i tumorski biljezi. Slikovne, radionuklidne dijagnostičke metode: mjesto i uloga 99mTc i 131I scintigrafije i mjerenje akumulacije. Ultrazvuk, ciljana citološka punkcija vođena ultrazvukom i citodijagnostika. Racionalna dijagnostika bolesti štitnjače i dijagnostički algoritmi.

  S-1. Dijagnostika bolesti štitnjače in vitro testovima. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Mjerenja koncentracija hormona štitnjače, protutijela i tumorskih markera. Biosinteza, serumski transport, razdioba hormona štitnjače i hipotalamo-hipofizna os. Slobodi i ukupni T4 i T3.
  Tireoidna autoprotutijela (TPOAt, TRAb, TgAt): epidemiologija, funkcijski, klinički i patološki značaj, uloga u dijagnostici i prognozi bolesti štitnjače. Tumorski biljezi u tireologiji: Tg, kalcitonin i uloga u praćenju bolesnika.

  V-1. Radionuklidna ispitivanja funkcije i scintigrafija štitnjače. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Uređaji za mjerenje akumulacije radiofarmaka: građa, izbor i aplikacija radionuklida i pregled indikacija. Mjerne točke, demonstracija mjerenja i izračun akumulacije radiojoda.
  Scintigrafija štitnjače s 131I i 99mTc-pertehnetatom: indikacije, kontraindikacije, akvizicija i dozimetrija. Metode izračuna terapijske aktivnosti 131I u benignim i malignim bolestima štitnjače.

  V-2. Važnost scintigrafije štitnjače u čvorastim promjenama. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Toksični i netoksični čvorovi, laboratorijski i scintigrafski nalazi. Uloga scintigrafije u diferencijalnoj dijagnozi, probiru za citološku verifikaciju i terapijskom pristupu "toplom" i "hladnom" čvoru. Mjerenje akumulacije radiojoda u pripremi za radiojodnu terapiju dekompenziranog autonomnog čvora.

  P-2. Ultrazvuk i citologija štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  UZV štitnjače s ciljanom citološkom punkcijom: demonstracija uređaja i tehnike pregleda. B-prikaz i ehoskopske sonde. Doppleroov efekt i primjena. Osnove analize ultrazvučne slike i prikaz vratnih struktura. Ehografski prikaz normalne štitnjače, difuznih bolesti i čvorastih promjena u štitnjači. Prikaz povećanih i patološki izmijenjenih limfnih čvorova. Prikaz povećanih paratireoidnih žlijezda.
  Citološki nalazi degeneracijskih promjena (koloidna, hemoragijska i miješana cista), upalne promjene (akutna, subakutna upala, limfocitni tireoiditis, kronična upala, fibrozirajući tireoiditis), funkcijske promjene (hiper i hipoaktivnost), proliferacijske promjene (benigne: adenomi, nodularna hiperplazija i maligne: primarni i metastatski tumori štitnjače).

  P-3. Tumorske bolesti štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Čvorasta netoksična guša. Višečvorasta toksična guša: simptomi i laboratorijski nalazi. Toksični adenom: klinička slika i laboratorijski nalazi. Benigni i maligni tumori štitnjače.

  S-2. Citologija štitnjače. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Indikacije za citološku punkciju, način izvođenja punkcije, način obrade materijala dobivenog punkcijom, interpretacija nalaza, indikacije za kontrolnu citološku punkciju. Normalno tkivo štitnjače, degeneracijske promjene, upalne promjene, funkcijske promjene na epitelnim stanicama. Proliferacijske promjene. Oblik nastave: problemski seminar (studenti samostalno rješavaju probleme u vidu postavljenih pitanja, pri čemu imaju na raspolaganju tekstove, slikovne priloge i sheme).

  S-3. Benigni tumori štitnjače. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Jednočvorasta i višečvorasta guša. Evaluacija čvora u štitnjači. Važnost scintigrafije štitnjače u čvorastim promjenama. Ultrazvučno razlikovanje solidnih čvorova od cista i citološki nalazi. Vrste cista. Test supresije u diferenciranju autonomnog od neautonomnog čvora. Folikularni i Hürthle adenom..

  V-3. Citodijagnostika bolesti štitnjače i imunocitokemijske metode. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Ciljana aspiracijska citološka punkcija vođena ultrazvukom: tehnike punkcije, indikacije i probir čvorova. Citološki razmaz. Određivanje analita u punktatima. Citološki nalaz i indikacije za patohistološku verifikaciju. Studenti nakon uvoda samostalno mikroskopiraju preparate odabrane iz zbirke Kliničkog odjela za citologiju KBC Osijek. Normalno tkivo štitnjače, degeneracijske promjene (koloidna, hemoragijska i miješana cista), upalne promjene (akutna, subakutna upala, limfocitni tireoiditis, kronična upala, fibrozirajući tireoiditis), funkcijske promjene (hiper i hipoaktivnost), proliferacijske promjene (benigne: adenomi, nodularna hiperplazija i maligne: primarni i metastatski tumori štitnjače). Imunocitokemijski markeri u diferenecijalnoj dijagnozi primarnih i metastatskih tumora prednje vratne regije.

  V-4. Ehografski prikaz difuznih i čvorastih promjena štitnjače. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Demonstracija uređaja, tehnike pregleda. B-prikaz, ehoskopske sonde. Dopplerov efekt i primjena. Prikaz vratnih struktura, osnove analize slike. Prikaz difuzne strume, limfomatozne, Gravesove strume i subakutnog tiroiditisa. Prikaz nodoznih promjena: hipoehogeni, izoehogeni, kalcificirani čvor, cista. Prikaz malignih tumora i metastaza na vratu.

  V-5. Citološka punkcija čvorova štitnjače vođena UZV-om. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Ciljana aspiracijska citološka punkcija vođena ultrazvukom: tehnike punkcije s demonstracijom, komplikacije i zbrinjavanje. Izrada citološkog razmaza. Određivanje analita u punktatu.

  P-4. Netumorske bolesti štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Tireotoksikoza s hipertireozom. Basedowljeva bolest: klinička slika, objektivni znaci, laboratorijski nalazi i diferencijalna dijagnoza. Trofoblastična bolest. Hipertireoza s povišenim TSH. Jod-Basedowljeva bolest. Hipotireoza: primarna idiopatska, subklinička, poslijeradijacijska, poslijeablacijska, sporadični kretenizam, trofoprivna i miksedem. Difuzna guša. Guša povezana s uzimanjem lijekova. Endemska guša. Upale štitnjače: limfocitni i subakutni tireoiditis.

  S-4. Tireotoksikoza, hipotireoza, patogeneza guše i upale štitnjače. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Podjela i etiologija hipotireza, klinička prezentacija, diferencijalna dijagnoza, laboratorijski nalazi i nadomjesno hormonsko liječenje. Podjela hipertireoza, najčešći etiološki uzroci, hipertireoidni sindrom -kliničke i laboratorijske sastavnice i organske manifestacije. Difuzna i čvorasta netoksična guša i endemska gušavost. Epidemiologija, patogeneza i evolucija. Podjela upalnih bolesti štitnjače. Autoimunost, infektivne bolesti i granulomatozne bolesti. Epidemiologija, kliničke, laboratorijske, ehografske i citološke specifičnosti i diferencijalna dijagnoza.

  V-6. Difuzna i višečvorasta (netoksična) guša. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Klinička prezentacija, sastavnice i epidemiološke karakteristike difuzne i čvoraste eutireoidne strume. Laboratorijski, scintigrafski i ehografski nalazi. Diferencijalna dijagnoza i terapija. Prikaz bolesnika.

  V-7. Kronični Hashimotov tireoiditis i subakutni de Quervain tireoiditis.
  Sažetak nastavne jedinice:
  Klinička prezentacija, sastavnice i epidemiološke karakteristike subakutnog i Hashimotovog tireoiditisa. Laboratorijski, scintigrafski i ehografski nalazi. Diferencijalna dijagnoza i terapija. Prikaz bolesnika.

  P-5. Liječenje hipertireoze, hipotireoze i obične guše. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Podjela i etiologija hipotireza i nadomjesno hormonsko liječenje. Podjela hipertireoza i najčešći etiološki uzroci.
  Farmakološko i radikalno liječenje imunohipertireoze.
  Kirurško liječenje bolesti štitnjače i radiojodna terapija. Pregled indikacija i smjernice za izbor liječenja. Radiojodna
  terapija toksičnog adenoma i toksične čvoraste guše. Difuzne i čvoraste netoksične guše i endemska gušavost.
  Jodiranje soli. Dijagnostički algoritmi evaluacije čvorastih guša, indikacije za radikalni tretman i PH verifikaciju. Principi kirurškog liječenja, opseg resekcije i perioperacijske komplikacije.

  P-6. Liječenje upalnih bolesti štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Supurativni tireoiditis: epidemiologija, etiopatogeneza, kliničke manifestacije i dijagnostika. Principi zbrinjavanja i kirurškog liječenja. Liječenje subakutnog tiroiditisa i evolucijske faze.

  S-5. Maligni tumori štitnjače. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Klasifikacija malignih tumora štitnjače. Demografske i kliničke karakteristike, prognoza. Dijagnostički pristup, scintigrafski, laboratorijski, ehografski i citološki nalazi. Principi kirurškog, radiojodnog i palijativnog liječenja karcinoma štitnjače.

  V-8. Basedowljeva bolest, višečvorasta toksična guša i toksični adenom. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Klinička prezentacija, sastavnice i epidemiološke karakteristike Basedowljeve bolesti, višečvoraste toksične guše i toksičog adenoma. Laboratorijski, scintigrafski i ehografski nalazi. Diferencijalna dijagnoza i terapija hipertireoze. Prikaz bolesnika.

  V-9. Radiojodno liječenje diferenciranih karcinoma štitnjače. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Značaj, uloga i tehnika ablacije ostatnog tkiva štitnjače s 131I nakon totalne tiroidektomije u liječenju i praćenju diferenciranih karcinoma štitnjače. Značaj TSH stimulacije, izbor aktivnosti 131I i izvedba poslijeablacijske scintigrafije cijelog tijela. Priprema bolesnika, mjere zaštite i komplikacije. Radiojodno liječenje diseminiranih i recidivirajućih diferenciranih karcinoma štitnjače.

  V-10. Dijagnostika i liječenje distiroidne orbitopatije. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Patogeneza, epidemiologija, klinička prezentacija, prirodna evolucija i klasifikacija distiroidne orbitopatije. Dijagnostičke metode, CT/UZV analiza orbite, ekstraokularnih mišića i motiliteta, procjena aktivnosti. Lokalna terapija, pulsna kortikosteroidna, iradijacijska i dekompresivna kirurška terapija Gravesove orbitopatije.

  P-7. Liječenje karcinoma štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Zajednička obilježja diferenciranih karcinoma štitnjače. Liječenje papilarnog karcinoma štitnjače: kirurški zahvat (totalna tireoidektomija + disekcija vrata), ablacijsko liječenje radiojodom i supresijsko liječenje L-tiroksinom. Praćenje diferenciranih karcinoma štitnjače. Liječenje metastaza diferenciranog karcinoma štitnjače s 131I. Noviji pristupi u liječenju karcinoma štitnjače (rediferencijacijsko liječenja s retinoičnom kiselinom). Dijagnostika karcinoma koji ne nakupljaju 131I. Prijeoperacijska obrada i liječenje medularnog karcinoma. Praćenje medularnog karcinoma. Liječenje anaplastičnog karcinoma štitnjače. Prognostički sustavi karcinoma štitnjače. TNM sustav klasifikacije karcinoma štitnjače. Kontrole, prognoza i mortalitet karcinoma štitnjače.

  S-6. Pozitronska emisijska tomografija/kompjutorizi-rana tomografija (PET/CT) u praćenju karcinoma štitnjače. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Farmakodinamika 18FDG u malignim tumorima. I-neavidni karcinomi štitnjače i dijagnostika biokemijskog recidiva. Flip-flop fenomen u diferenciranim karcinomima štitnjače i uloga 18FDG- PET/CT u poslijeoperacijskom/poslijeablacijskom praćenju recidiva karcinoma štitnjače, prognozi i izboru terapije. 18F-DOPA u dijagnostici biokemijskog recidiva i restagingu medularnog karcinoma štitnjače.

  V-11. Dijagnostika i liječenje medularnog karcinoma štitnjače. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Kliničke, ehografske i citološke karakteristike sporadičnog i familijarnog medularnog karcinoma štitnjače. Prijeoperacijski i poslijeoperacijski staging. Tumorski markeri (kalcitonin, CEA, NSE, kromogranin A) u dijagnostici primarnog tumora, recidiva i metastaza. Sastavnice, diferencijalna dijagnoza i citogenetika MEN2 sindroma. Principi radikalnog kirurškog liječenja, radioterapije, citostatskog i palijativnog tretmana. Paraneoplastični sindromi.

  V-12. Praćenje karcinoma štitnjače scintigrafijom cijelog tijela (WBS) s 131I/ 123I, 201Tl, 99mTc- tetrofosminom ili 99mTc-sestamibijem i rekombinantnim TSH. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Scintigrafija cijelog tijela s 131I/123I u uvjetima TSH stimulacije u dijagnostici recidiva diferenciranih karcinoma štitnjače nakon totalne tiroidektomije s ablacijsokm terapijom 131I; značaj i uloga u dijagnostičkim algoritmima, aktivnosti i instrumentacija. Rekombinantni hTSH i dijagnostika recidiva u uvjetima supresijske terapije. Biokemijski recidiv i lokalizacijska dijagnostika I-neavidnih karcinoma: "flip-flop" fenomen i uloga 201Tl, 99mTc-MIBI, 99mTc-tetrofosmina i 18FDG.
 • Obavezna literatura:

  1. Solter M. Bolesti štitnjače – klinička tireoidologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2007.
  2. Bence-Žigman Z, Dodig D, Halbauer M i sur. Ispitivanje i liječenje endokrinih žlijezda. U: Ivančević D, Dodig D, Kusić Z, urednici. Klinička nuklearna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 1999. str. 39-74.

  Dopunska literatura:

  1. Ell PJ, Gambhir SS, editors. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. 3rd ed. Edinburgh London New York Oxford Philadelphia San Francisco Sydney: Churchill Livingstone; 2004. (odabrana poglavlja o bolestima štitnjače)
  2. Dikšić M, Dodig D, Gregurić N i sur. Osnove. U: Ivančević D, Dodig D, Kusić Z, urednici. Klinička nuklearna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 1999. str. 1-37.
  3. Biersack H-J, Grünwald F, editors. Thyroid cancer, 2nd ed. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag; 2005.
  • prof.dr.sc.Ivan Mihaljević
  • doc.dr.sc. Mario Štefanić
  • doc.dr.scBiljana Pauzar
  • prim.mr.sc. Nedeljko Topuzović
  • Vlado Wagenhofer, dr.med


  Vanjski suradnici:

  • Tatjana Kralj, dr. med

webmail studomat  knjiznica alumni