blank

Neurologija

 • Osnovni elementi opće kliničke neurologije, osnovni neurološki simptomi i sindromi. Osnove specijalne kliničke neurologije, opći principi prepoznavanja, obrade i liječenja pojedinih neuroloških poremećaja. Algoritmovi dijagnostičke obrade. Specifične dijagnostičke metode liječenja.
 • Uvod u neurologiju
  - Povijest neurologije
  - značenje neurologije (P)

  Vertigo
  - definicija
  - klasifikacija
  - uzroci
  - liječenje (S)

  Ekstrapiramidne bolesti
  - definicija
  - klasifikacija
  - uzroci
  - liječenje (P)

  Multipla skleroza
  - definicija
  - klasifikacija
  - uzroci
  - liječenje (S)

  Klinika cerebrovaskularnih bolesti
  - definicija
  - čimbenici rizika (P)

  Prevencija i terapija cerebrovaskularnih bolesti
  - klasifikacija (S)

  Dijagnosticiranje cerebrovaskularnih bolesti
  -klasifikacija

  Bol i bolni sindromi
  - klasifikacija boli
  - uzroci i simptomi
  - dijagnostika (S)

  Glavobolja
  - klasifikacija i uzroci
  - dijagnostika i terapija (P)

  Lokalizacijski neurološki sindromi
  - klasifikacija
  - liječenje (S)

  Anamneza i neurološki status (V)
  Upalne bolesti središnjeg živčanog sustava
  - klasifikacija
  - simptomi
  - uzroci
  - liječenje

  Ultrazvučna dijagnostika
  - dijagnostičko praćenje bolesnika
  - cilj (P)

  Anamneza i neurološki status (V)
  Klinika intrakranijalnih tumora
  - definicija
  - klinička slika
  - liječenje (P)

  Kraniocerebralne ozljede
  - definicija
  - klasifikacija
  - liječenje (S)

  Analiza svijesti
  - procjena poremećaja i kakvoća svijesti (V)

  Demencije
  - klasifikacija
  - simptomi
  - liječenje (P)

  Kome
  - klasifikacija
  - liječenje (S)

  Epilepsije i EEG (V)
  Polineuropatije, miopatije
  - klasifikacija
  - simptomi
  - uzroci
  - liječenje (P)

  Bolest motoričkih neurona
  - klasifikacija
  - simptomi
  - uzroci
  - liječenje (S)

  Poremećaji sna (V)

  Mijastenija gravis
  - definicija
  - klasifikacija
  - uzroci
  - liječenje

  Funkcijske neurološke dijagnostičke metode
  - EMNG
  - dijagnostičko praćenje bolesnika
  - cilj (S)

  Neuromuskularne bolesti i EMNG (V)
  Evocirani potencijali
  - dijagnostičko praćenje bolesnika
  - cilj (S)

  Cerebrovaskularne bolesti (V)

  Epilepsija i drugi paroksizmalni poremećaji
  - definicija
  - klasifikacija
  - uzroci i simptomi
  - dijagnostika
  - liječenje

  Funkcijske neurološke dijagnostičke metode
  - EEG
  - dijagnostičko praćenje bolesnika
  - cilj (S)

  Demijelnizacijske bolesti (V)
  Ekstrapiramidalne bolesti

  Vježbe iz neurologije (V)

  Neurorehabilitacija

  Vježbe iz neurologije (V)

  Vježbe iz neurologije (V)

  Vježbe iz neurologije (V)

  Vježbe iz neurologije (V)

  Evaluacija nastave -završni kolokvij (V)

 • Obavezna literatura:

  1. S. Butković Soldo, Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija (skripta)
  2. M. Judaš, I. Kostović: Temelj neuroznanosti, MD Zagreb, 1997.
  3. B. Barac: Dominantni koncept i perspektive moderne neurologije – rezultat razvitka suvremene neurologije.
  4. V. Demarin, Z. Trkanjac (Eds.): Proceedings, Second Croatian Congress of Neurology, Acta clin. Croat. 36 (Suppl.): 140-3, 1997.

  Dopunska literatura:

  1. R. Geenowood, MP. Barnes, T. M. McMillan, C. D. Ward, C. D. Marsden: Neurological Rehabilitation, Churchill Livingstone, Edinburg, London, Madrid, Melbourne, New York and Tokyo, 1993.
  2. N. Attal: New Adaces in the Treatment of Neuropatic Pain, Acta Neurologica Scandinavica, Munksgaard-Copenhagen (Suppl.) No. 173 Vol 100, 1999.
 • 25.11.2013. | 27.01.2014. |
  • prof.prim.dr.sc.Silva Butković Soldo
  • prof.prim.dr.sc.Dragutin Kadojić
  • prof.prim.dr.sc. Davor Jančuljak
  • doc.prim.dr.sc. Branko Radanović
  • mr.sc.dr. Marija Čandrlić

  Vanjski suradnici:

  • prof.dr.sc.Vesna Šerić
  • prof.dr.sc.Ivan Bielen
  • doc.dr.sc.Ranka Baraban
  • doc.dr.sc.Marinko Dikanović
  • doc.dr.sc.Ervina Bilić
  • mr.sc.Ivanka Štenc Bradvica
  • Renata Sušak, dr. med
  • Stjepan Jurić, dr. med
  • Krunoslav Buljan, dr. med
  • mr.sc.D.Š.Vukašinović Soljačić
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:


  ZNANJE
   

   

  1.     Klasificirati, definirati, opisati i razlikovati pojedine neurološke bolesti  

  2.     Opisati vodeće simptome i znakove bolesti živčanog sustava i povezati ih u specifične kliničke slike i sindrome, prepoznati lokalizaciju procesa te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta

  3.     Navesti i objasniti neurološke poremećaje u bolestima drugih organa i organskih sustava

  4.     Prezentirati diferencijalno – dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika

  5.     Planirati i odabrati ispravne dijagnostičke postupke u pojedinim stanjima, sindromima i bolestima živčanog sustava te kritički prosuđivati rezultate dijagnostičkih pretraga

  6.     Integrirati spoznaje iz kliničke slike i dijagnostičkog postupka te kritički prosuditi o ispravnoj dijagnozi bolesti

  7.     Razlikovati i kritički prosuđivati osnovna načela liječenja, planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka te ih argumentirano prezentirati bolesniku

  8.     Predvidjeti odgovarajuću prognozu bolesti te analizirati tijek, učinke i ishode liječenja i procijeniti etička i psihosocijalna pitanja skrbi neuroloških bolesnika

  9.     Prepoznati metode dijagnostike i liječenja u skladu s načelima „medicine utemeljene na dokazima“

   

  VJEŠTINE

   

  1.     Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja neurološke anamneze i izvođenja neurološkog pregleda te određivanja radne dijagnoze

  2.     Uočiti vodeće simptome bolesti živčanog sustava, prepoznati lokalizaciju procesa te povezanost tih simptoma s određenim kliničkim entitetima

  3.     Prepoznati simptome u životno ugroženog bolesnika u kojima je potrebna žurna konzultacija specijaliste

  4.     Prepoznati simptome osnovnih neuroloških poremećaja – uključujući poremećaje svijesti, spoznajnih funkcija, govora, vida, sluha, ravnoteže, motoričkih funkcija, tjelesnog osjeta i autonomnih funkcija 

  5.     Razviti vještinu raspravljanja o kliničkoj slici i tumačenja diferencijalne dijagnoze te rezultata nalaza dijagnostičke obrade bolesnika

  6.     Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina

  7.     Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina

  8.     Prezentirati način upravljanja dijagnostičkim i terapijskim postupkom te nadzorom bolesnika u skladu s odgovarajućim postupnicima (algoritmima)

  9.     Voditi medicinsku dokumentaciju bolesnika

  10.  Sudjelovati u timskom, interdisciplinarnom i multidisciplinarnom kliničkom radu te demonstrirati dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem

webmail studomat  knjiznica alumni