blank

Nuklearna medicina

Napisao/la Lepi.

 • Upoznavanje s dijagnostičkim i terapijskim postupcima u nuklearnoj medicini te indikacijama za njihovu primjenu te upoznavanje sa specifičnostima rada s otvorenim izvorima zračenja i principima zaštite od zračenja, kako slijedi: Radioaktivni obilježivači u biologiji i medicini: odnos morfologije i funkcije; Scintigrafija: uređaji, gama kamera, obrada scintigrama računalom, SPECT, PET; Radiofarmaci: proizvodnja i pripravci radionuklida, mehanizmi biodistribucije; Dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače: mjerenje akumulacije radiojoda, scintigrafija, ultrazvuk, citologija, liječenje radiojodom; Imunoanaliza u određivanju koncentacija hormona i protutijela štitnjače; Nuklerna medicina u kardiologiji i pulmologiji: perfuzijska scintigrafija miokarda, radionuklidna ventrikulografija, detekcija shunta; perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća; Nuklearna medicina u gastroenterologiji i hematologiji: scintigrafija jetre, slezene, jednjaka, krvarenja, upala i Meckelovog dNuklearna medicina u nefrologiji i urologiji: renografija i scintigrafija bubrega, bubrežni klirensi, radionuklidna cistografija; perfuzijska scintigrafija testisa; Nuklearna medicina u neurologiji: scintigrafija mozga, radionuklidna cisternografija, SPECT i PET/CT mozga; Zaštita od zračenja: osnove dozimetrije, biološki učinci ionizacijskog zračenja, djelovanje prekomjernog zračenja na organizam, medicinski postupci u slučaju prekomjernog ozračenja; Nuklearna medicina u ispitivanju koštanog sustava i onkologiji: scintigrafija kosti i zglobova, koštane srži; scintigrafija galijem, obilježenim protutijelima i scintigrafija receptora; Usporedba nuklearnomedicinskih i drugih slikovnih metodaivertikula.
 • P-1. Radioaktivni obilježivači u biologiji i medicini: odnos morfologije i funkcije. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Nuklearna medicina i njezine posebnosti. Otkriće radioaktivnosti. Proizvodnja umjetnih radioaktivnih elemenata u nuklearnom reaktoru i ciklortonu. Izotopi u medicini. Nuklearna medicina kao in vivo aplikacija radio-obilježivača. Razvoj nuklearne medicine kao nove medicinske specijalnosti. Primjena otvorenih radionuklida u dijagnostici in vivo i in vitro i u liječenju. Proizvodnja radioaktivnih obilježenih spojeva (radiofarmaka). Razvoj brojača za mjerenje radioaktivnosti i uređaja za scintigrafiju. Razvoj informatičkih metoda. Ponašanje radioaktivnih tvari u tijelu. Otkriće i Nobelova nagrada Georga von Hevesya. Scintigrami. Istodobnost ispitivanja morfologije i funkcije organa i organskih sustava. Definicija radionuklida i radiofarmaka i mehanizmi biodistribucije u tijelu.
  Molekularna nuklearna medicina: obilježavanje kompleksnih spojeva, receptora, specifičnih monoklonskih protutijela, prekursora, metabolita i lijekova.

  P-2. Scintigrafija: uređaji, gama kamera, SPECT, obrada scintigrama računalom i PET/CT. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Fizičke osnove nuklearne medicine. Osnovni tipovi radioaktivnog raspada (α-raspad, izobarni i izomerni prijelaz), metastabilno stanje, Interakcija α, β i γ zračenja s materijom. Detekcija radioaktivnosti i efikasnost detektora. Građa gama scintilacijskog brojača. Analizator impulsa, brojački sustav i vizualizacija. Dijagnostički uređaji: multikristalna gama kamera, SPECT (jednofotonska
  emisijska kompjutorizirana tomografija) kamera i PET/CT (pozitronska emisijska tomografija/ kompjutorizirana tomografija) kamera. Analogna i digitalna slika, rekonstrukcijski algoritmi i analiza digitalnih podataka. Primjena nuklearno-medicinskih metoda u in-vivo studijama.

  V-1. Dijagnostički uređaji za scintigrafiju, gama kamera, SPECT i obrada scintigrama računalom. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Detektorski sustavi. Angerov model: scintilacijski kristali, fotokatoda i fotomultiplikator. Višekanalni analizator. Kolimator: vrste, uloga i građa. Planarna i jedofotonska emisijska tomografija, jednoglava i dvoglava kamera. Računalni principi rekonstrukcije slike. Koncept parametrijske slike i funkcionalne analize, osnove s demonstracijom.

  P-3. Radiofarmaci: proizvodnja i pripravci radionuklida (radiofarmaka). Mehanizmi biodistribucije. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Definicija, podjela i izbor radiofarmaka. Svojstva idealnog radiofarmaka i radionuklida. Kontrola kvalitete radiofarmaka. Putovi primjene radiofarmaka imehanizmi distribucije. Proizvodnja radionuklida i radionuklidni generatori. Fizikalna svojstva najčešće korištenih izotopa u nuklearnoj medicini. 99mTc -principi radioobilježavanja.
  Radiofarmaci u nefrourologiji: (MAG3, DTPA, OIH, ECD, DMSA), kardiologiji (201Tl, MIBI i tetrofosmin), hepatologiji (IDA derivati i koloidi), pulmologiji (MAA, Technegas, aerosoli i plemeniti plinovi), neurologiji (HMPAO, ECD, IMP i ioflupan), osteologiji (difosfonati), upalnim bolestima (67Ga, monoklonska protutijela i leukocitni obilježivači) i onkologiji (18FDG). Svojstva i primjena 131I i 123I. PET radionuklidi. Terapijski radionuklidi i radioimunoterapija.

  V-2. Radiofarmaci: proizvodnja radionuklida i pripravci. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Radionuklidni generator (99Mo/99mTc): građa i eluiranje. Račun i tablice prinosa. Radio-obilježavanje, standardni operativni postupci u pripravi radiofarmaka. Sinteza radiofarmaka. Radiofarmaci obilježeni s 99mTc. Radiofarmaci obilježeni s 131I. Radiofarmaci obilježeni s drugim radionuklidima.
  Kontrola kvalitete eluata i radiofarmaka, kromatografija. Zaštitna oprema, kalibrator doza.
  Digestor s laminarnim protokom zraka za pripremu radiofarmaka. Nabavne i uporabne dozvole, propisane evidencije, uvjeti za obavljanje djelatnosti i obrazovanje potrebno za rad s otvorenim izvorima ionizirajućeg zračenja. Zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

  P-4. Dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače: mjerenje akumulacije radiojoda, scintigrafija, ultrazvuk, citologija i liječenje radiojodom. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Uređaji za mjerenje akumulacije radiofarmaka: građa, izbor i aplikacija radionuklida i pregled indikacija. Mjerne točke, demonstracija mjerenja i izračun akumulacije radiojoda. Scintigrafija štitnjače s 131I i 99mTc-pertehnetatom: indikacije, kontraindikacije, akvizicija i dozimetrija. UZV štitnjače s ciljanom citološkom punkcijom: demonstracija uređaja i tehnike pregleda. B-prikaz i ehoskopske sonde. Doppleroov efekt i primjena. Osnove analize ultrazvučne slike i prikaz vratnih struktura. Ehografski prikaz normalne štitnjače, difuznih bolesti i čvorastih promjena u štitnjači. Prikaz povećanih i patološki izmijenjenih limfnih čvorova. Prikaz povećanih paratireoidnih žlijezda. Metode izračuna terapijske aktivnosti 131I kod benignih i malignih bolesti štitnjače. Tehnike aplikacije, standardni operativni postupci u terapiji radionuklidima i uvjeti otpusta s hospitalizacije.

  S-1. Dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Laboratorijska ispitivanja: FT4, FT3, TSH i TRH. Autoprotutijela i tumorski biljezi. Slikovne, radionuklidne dijagnostičke metode: mjesto i uloga 99mTc i 131I scintigrafije i mjerenja akumulacije. Ultrazvuk, ciljana citološka punkcija vođena ultrazvukom i citodijagnostika. Racionalna dijagnostika bolesti štitnjače i dijagnostički algoritmi.
  Podjela i etiologija hipotireza i nadomjesno hormonsko liječenje. Podjela hipertireoza i najčešći etiološki uzroci.
  Farmakološko i radikalno liječenje imunohipertireoze.
  Kirurško liječenje bolesti štitnjače i radiojodna terapija. Pregled indikacija i smjernice za izbor liječenja.
  Radiojodna terapija hipertireoze, toksičnog adenoma i toksične čvoraste guše. Difuzne i čvoraste netoksične guše i endemska gušavost. Jodiranje soli.
  Dijagnostički algoritmi evaluacije čvorastih guša i indikacije za radikalni tretman i PH verifikaciju. Principi kirurškog liječenja bolesti štitnjače i opsezi resekcije. Dijagnostika i liječenje subakutnog tireoiditisa. Principi zbrinjavanja, dijagnostičke obrade i kirurškog liječenja supurativnog tireoiditisa.

  S-2. Mjerenje akumulacije radiojoda u štitnjači, scintigrafija štitnjače, ultrazvuk, citologija i liječenje bolesti štitnjače radiojodom. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Slikovne, radionuklidne dijagnostičke metode: mjesto i uloga 99mTc i 131I scintigrafije, mjerenja akumulacije u dijagnostici i terapiji benignih i malignih bolesti štitnjače. Scintigrafija štitnjače s 131I i 99mTc-pertehnetatom: indikacije, kontraindikacije, akvizicija i dozimetrija. Metode izračuna terapijske aktivnosti 131I kod benignih i malignih bolesti štitnjače. UZV štitnjače s ciljanom citološkom punkcijom: demonstracija uređaja i tehnike pregleda. B-prikaz i ehoskopske sonde. Doppleroov efekt i primjena. Osnove analize ultrazvučne slike i prikaz vratnih struktura. Ehografski prikaz normalne štitnjače, difuznih bolesti, čvorastih promjena, malignih tumora štitnjače i metastaza na vratu.
  Prikaz povećanih i patološki izmijenjenih limfnih čvorova. Prikaz povećanih paratireoidnih žlijezda. Uloga u racionalnoj dijagnostici bolesti štitnjače i paratireoidnih žlijezda.

  V-3. Dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače: mjerenje akumulacije radiojoda, scintigrafija i liječenje radiojodom. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Uređaji za mjerenje akumulacije radiofarmaka: građa, izbor i aplikacija radionuklida i pregled indikacija. Mjerne točke, demonstracija mjerenja i izračun akumulacije radiojoda. Scintigrafija štitnjače s 131I i 99mTc-pertehnetatom: indikacije, kontraindikacije, akvizicija i dozimetrija. Metode izračuna terapijske aktivnosti 131I kod benignih i malignih bolesti štitnjače. Tehnike aplikacije, standardni operativni postupci u terapiji radionuklidima i uvjeti otpusta s hospitalizacije.

  P-5. Imunoanaliza u određivanju koncentacija hormona, protutijela i tumorskih markera štitnjače. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Povijest, koncept i principi radioimunoassay-a. Podjela RIA metoda. Kompetitivna i nekompetitivna RIA s izvedenicama i usporedba s konkurentskim metodama.
  Hormoni štitnjače: biosinteza, serumski transport, razdioba i hipotalamo-hipofizna os. Slobodi i ukupni T4 i T3.
  Tireoidna autoantitijela (TPOAt, TRAb, TgAt): epidemiologija, funkcijski, klinički i patološki značaj, uloga u dijagnostici i prognozi bolesti štitnjače. Tumorski biljezi u tireologiji: tireoglobulin, kalcitonin i uloga u praćenju bolesnika.

  V-4. RIA i nonRIA koncentacija hormona, protutijela i tumorskih markera štitnjače. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Principi i izvedba RIA i nonRIA analiza uzoraka. Izvori varijabilnosti i kontrola kvalitete. Referentni rasponi i interpretacija nalaza. Racionalna uporaba laboratorijskih analiza hormona, protutijela i tumorskih biljega u dijagnostici bolesti štitnjače.

  P-6. Nuklearna medicina u kardiologiji i pulmologiji: perfuzijska scintigrafija miokarda, radionuklidna ventrikulografija i detekcija shunta. Perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Funkcijski aspekti dijagnostike u nuklearnoj kardiologiji s osvrtom na perfuziju, metabolizam, vijabilnost i kinetiku miokarda. Radiofarmaci u perfuzijskim studijama (201Tl, 99mTc, MIBI i fosmini) i mehanizmi akumulacije i redistribucije perfuzijskih agensa. Perfuzijski PET agensi: perfuzija i metabolizam miokarda u ishemijskoj bolesti srca i koncept reverzibilnog i ireverzibilnog defekta. Indikacije za perfuzijsku scintigrafiju miokarda, tehnike izvedbe i oslikavanja. g-SPECT. Značaj perfuzijske scintigrafije u dijagnostici ishemijske bolesti srca, prognozi i stratifikaciji rizika prije i nakon revaskularizacije. Ispitivanja metabolizma miokarda. Vijabilnost i hibernacija, uloga 201Tl i 18FDG. Radionuklidna ventrikulografija: metode obilježavanja i oslikavanja krvnih prostora, principi funkcionalne analize kinetike ventrikula: analiza EF, fazne i amplitudne slike, parametri sistoličke i dijastoličke funkcije. Detekcija i kvantifikacija shunta. Vrste shuntova i izvedba. Analiza plućnih krivulja, segmentalne građe srca i kvantifikacija spoja. Perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća: indikacije i značaj plućne tromboembolije (PTE). Perfuzijski i ventilacijski radiofarmaci. Interpretacija nalaza, koncept i značaj podudarnih i nepodudarnih ispada. Usporedba s alternativnim dijagnostičkim tehnikama.

  S-3. Perfuzijska scintigrafija miokarda, radionuklidna ventrikulografija i detekcija shunta. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Perfuzijski radiofarmaci u ishemijskoj bolesti srca. Pojam, značaj i tumačenje reverzibilnog i ireverzibilnog defekta. Hibernacija i vijabilnost miokarda. Tehnički aspekti izvedbe, farmakološko i fizičko opterećenje. SPECT i gated-SPECT tehnike oslikavanja i rekonstrukcije slika. Značaj perfuzijske scintigrafije u dijagnostici ishemijske bolesti srca, prognozi i stratifikaciji rizika.
  Radionuklidna ventrikulografija: metode obilježavanja i oslikavanja krvnog prostora i principi funkcionalne analize kinetike ventrikula. Detekcija i kvantifikacija DL i LD shunta. Obrada plućnih krivulja. Mjesto i uloga u analizi segmentalne građe srca.

  S-4. Perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Perfuzijska scintigrafija pluća s 99mTc-MAA i mikrosferama. Radioaktivni plinovi (133Xe, 81mKr) i aerosoli za ventilacijsku scintigrafiju pluća. 99mTc-DTPA i 99mTc-Technegas. Mehanizmi distribucije radiofarmaka i depozicije aerosola. Akvizicijski protokoli kod perfuzijske i ventilacijske scintigrafije pluća. Planarna i SPECT scintigrafija. Osnove analize scintigrama, V/P mismatch. PIOPED kriteriji. Karakteristična obilježja PTE i KOPB.

  V-5. Perfuzijska scintigrafija miokarda, radionuklidna ventrikulografija i detekcija shunta. Perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  99mTc-tetrofosmin, MIBI i 201Tl-klorid: pripravci, aktivnosti, aplikacija i dozimetrijski aspekti. Akvizicijski protokoli kod perfuzijske scintigrafije miokarda i redistribucija radiofarmaka. Farmakološko testiranje. Planarna, SPECT i g-SPECT scintigrafija. Osnove analize scintigrama, demonstracija reverzibilnog i ireverzibilnog defekta, ishemije, ožiljka i hibernacije. Obilježavanje eritrocita in-vitro i in-vivo tehnikama. Planarne i tomografske tehnike, gated-EKG. Detekcija shunta tehnikom prvog prolaza. Analiza krivulja LD shunta, prikaz normalnog nalaza.
  Perfuzijska scintigrafija pluća s 99mTc-MAA i mikrosferama. Radioaktivni plinovi (133Xe, 81mKr) i aerosoli za ventilacijsku scintigrafiju pluća. 99mTc-DTPA i 99mTc-Technegas. Generiranje aerosola. Priprava radiofarmaka, aktivnost i instrumentacija. Prikaz oglednih nalaza PTE i KOPB.

  P-7. Nuklearna medicina u gastroenterologiji i hematologiji: scintigrafija jednjaka, Meckelovog divertikula, jetre, slezene, žučnih putova, želuca i krvarenja. Nuklearno-medicinska dijagnostika infekcija/upala. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Scintigrafska snimanja u gastroenterologiji. Scintigrafija jednjaka: radiofarmaci, kliničke indikacije, priprema, postupak snimanja, vizualna analiza i kvantifikacija. Scintigrami normalnog ezofagealnog tranzita, ahalazije i difuznog spazma. Krivulje prolaska aktivnosti kroz jednjak. Scintigrafija gastroezofagealnog refluksa: patološki GER sken u odraslih i GER sken u djece - "mliječni sken". Priprema, radiofarmak, postupak snimanja i analiza.
  Scintigrafija Meckelovog divertikula: simptomi, kliničke indikacije, radiofarmak, priprema i postupak snimanja i opis nalaza. Problemi kod scintigrafije Meckelovog divertikula s 99mTc-pertehnetatom. Scintigrafija jetre s 99mTc-(S) koloidom: kliničke indikacije i mjesto akumulacije. Normalni scintigrami jetre i "hladna područja". Scintigrafija slezene: mjesto akumulacije, radiofarmaci i kliničke indikacije. Hepatobilijarna scintigrafija (99mTc-IDA): priprema, radiofarmaci, mjesto akumulacije, kliničke indikacije, postupak snimanja. Prikaz normalne eliminacija 99mTc-HIDA iz jetrenog parenhima, prikaz djelomične i kongenitalne opstrukcije d. choledochusa, poslije kolecistektomije, kod opstrukcije d. cysticusa, određivanje EF žučnjaka i kod bilijarnog refluksa. Scintigrafija pražnjenja želuca: priprema, radiofarmaci, postupak snimanja, kliničke indikacije, sastav obroka, singl vs. dualna radionuklidna studija, korekcija atenuacije, preklapanja i pokreta i analiza. Scintigrafija gastrointestinalnog krvarenja: najčešće lokalizacije krvarenja iz GI trakta, lokalizacija krvarenja, simptomi, kriteriji patološkog nalaza, radiofarmaci, postupak snimanja i normalan nalaz. Karakteristike radiofarmaka: 99mTc-(S) koloid i 99mTc-eritrociti. Prikazi patološkog nalaza u gornjem i donjem dijelu GI trakta. Lažno pozitivno krvarenje. Scintigrafija hemangioma jetre s 99mTc-eritrocitima i 99mTc-HSA: postupak snimanja, mjesto akumulacije, osjetljivost i specifičnost metode, kliničke indikacije, usporedba scintigrama s nlazima UZV-a i CT-a.
  Snimanja infekcije/upale: kliničke indikacije, scintigrafija s 67Ga-citratom, leukocitima obilježenim s 99mTc-pertehnetatom, 99mTc-HMPAO ili 111In-oksinom.
  Monoklonska At obilježena s 99mTc-pertehnetatom i 18FDG-PET/CT. Drugi indikatori za detekciju infekcije/upale: liposomi, nanokoloidi, interleukini i radioobilježeni antibiotik (99mTc-ciprofloksacin).

  V-6. Scintigrafija jetre, slezene, jednjaka, gastrointestinalnog krvarenja i Meckelovog divertikula. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  99mTc-IDA derivati, koloidi: pripravci, aktivnosti, aplikacija i dozimetrijski aspekti. Obilježavanje eritrocita, primjena Sn-PYP, in-vivo metoda. Farmakokinetika, ograničenja i indikacije. Osnove analize scintigrama, demonstracija nalaza Meckelovog divertikula i gastrointestinalnog krvarenja. Funkcija hepatocita i bilijarna drenaža.

  P-8. Nuklearna medicina u nefrologiji i urologiji. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Radiofarmaci u nefrourologiji. Parcijalne renalne funkcije: perfuzija, protok plazme, GF, endokrine funkcije i klirensi.
  Farmakokinetika i dinamika tubularnih (MAG3, OIH), glomerulskih (DTPA) agensa i agensa kortikalne tubularne mase (DMSA). Osnovni principi renografije: izvedba, vrsta i analiza renografskih krivulja. Statička, dinamička i diuretska scintigrafija bubrega i kliničke indikacije. Dijagnostika renovaskularne hipertenzije i kaptoprilski test. Vezikoureteralni refluks. Recidivirajuće infekcije urotrakta dječje dobi. Aktivni i pasivni VUR i stupnjevanje. Direktna i indirektna radionuklida cistoureterografija: radiofarmaci, izvedba i prikaz nalaza. Perfuzijska scintigrafija transplantiranog bubrega. Akutna tubularna nekroza i odbacivanje transplantata. Perfuzijska scintigrafija testisa. Torzija testisa i akutni epididimoorhitis: karakteristike i interpretacija nalaza.

  S-5. Nuklearno-medicinske metode u nefrologiji i urologiji: renografija i scintigrafija bubrega, bubrežni klirensi, radionuklidna cistografija i perfuzijska scintigrafija testisa. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Radiofarmaci u nefrourologiji, perfuzija, protok plazme, GF. Klirensi, ERPF, GFR. Statička i dinamička scintigrafija bubrega. Renografske krivulje, diuretski renogram i intervencije u diijagnostici renovaskularne hipertenzije ACE inhibitorima. Racionalna dijagnostika u pedijatrijskoj nefrourologiji, značaj scintigrafije tubula bubrega. Vezikoureteralni refluks i direktna radionuklidna csitografija. Recidivirajuće infekcije urotrakta dječje dobi. Perfuzijska scintigrafija transplantiranog bubrega. Akutna tubularna nekroza i odbacivanje transplantata.
  Uloga perfuzijske scintigrafije u dijagnostici torzije testisa i akutnog epididimoorhitisa: karakteristike i interpretacija nalaza.

  V-7.mScintigrafija bubrega, klirensi, radionuklidna cistografija i scintigrafija testisa. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Radiofarmaci, farmakokinetika i farmakodinamika 99mTc-DTPA, MAG3 i DMSA. Pripravci, aktivnosti i indikacije. Priprema bolesnika, aplikacija i akvizicija. Dinamička diuretska scintigrafija. Renogram, klirensi i intervencije. Prikaz odabranih kliničkih studija.

  P-9. Nuklearna medicina u neurologiji: scintigrafija mozga, radionuklidna cisternografija, SPECT i PET/CT mozga. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Radionuklidna ispitivanja mozga: dijagnostika tumora i upala. Statička scintigrafija mozga. Dinamička scintigrafija mozga: radiofarmaci i postupak snimanja. Kliničke indikacije: cerebralna smrt, aneurizma, vaskularne malformacije, metastaze, apsces, tumori, hematom i infarkt. SPECT studije mozga: vijabilnost tumora (201Tl-klorid, 99mTc-DMSA), upale (67Ga-citrat), perfuzija (99mTc-HMPAO), dopaminski i serotoninski receptori (123I-jodbenzamin), benzodijazepinski receptori (123I-jomazenil) i somatostatinski receptori (111In-oktreotid). PET/CT mozga: perfuzija (15O-H2O), metabolizam (18FDG, 11C-glukoza). Kliničke indikacije. Prikazi normalne perfuzije mozga, kod Epi, Alzheimerove bolesti, depresije, CVI (ishemijski) , TIA i shizofrenije. Tumori mozga: primarni (supra i infratentorijalni) i metastaze. Radiofarmaci: 99mTc-MIBI (201Tl), HMPAO i 18FDG. Vijabilnost tumora.
  Komplementarne morfološke slikovne metode (CT i MR).
  Radionuklidna cisternografija: radiofarmak, hidrocefalus, lokalizacija istjecanja likvora i subarahnoidalne ciste.

  V-8. Scintigrafija mozga, radionuklidna cisternografija, SPECT i PET/CT mozga. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Reprezentativni lipofilni radiofarmaci u studijama regionalnog cerebralnog protoka (99mTc-HMPAO) i neuroreceptorskim analizama (D2R ligandi). Dijagnostika cerebralne smrti, ekstrapiramidnih poremećaja motorike (DAT). PET/CT radiofarmaci. Pripravci, aktivnosti i instrumentacija.

  P-10. Zaštita od zračenja: osnove dozimetrije, biološki učinci ionizirajućeg zračenja, djelovanje prekomjernog zračenja na organizam i medicinski postupci u slučaju prekomjernog ozračenja. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Izloženost zračenju. Što je ionizirajuće zračenje? Dozimetrija i ALARA-princip. Doze ozračenja i dozimetrijske jedinice: apsorbirana, ekvivalentna i efektivna doza. Utjecaj ekvivalentne doze zračenja na čovjeka. Zbivanja u organizmu nakon ozračivanja (teorija izravnog i neizravnog djelovanja). Dijelovi stanice najosjetljiviji na ionizirajuće zračenje. Citogenetička analiza kromosomskih aberacija. Tkiva i organi najosjetljiviji na ionizirajuće zračenje. Genetske mutacije i kromosomske aberacije. Čimbenici koji utječu na biološka oštećenja uzrokovana ionizirajućim zračenjem. Učinci malih doza ionizirajućeg zračenja: somatski, genetski, nestohastični, stohastični i hormesis. Djelovanje prekomjernog zračenja na organizam. Lokalna radijacijska ozljeda i liječenje. Akutni radijacijski sindrom (ARS) i liječenje. Kronični učinci zračenja. Postupci u slučaju prekomjernog ozračivanja ili kontaminacije.

  S-6. Djelovanje prekomjernog zračenja na organizam. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Učinci zračenja u biološkoj tvari. Interakcija zračenja s materijom. Ekspozicija, interna i vanjska kontaminacija. Determinante učinaka zračenja. Apsorbirana, efektivna i ekvivalentna doza. Deterministički i stohastički efekti, akutni i kronični efekti.
  Akutni radijacijski sindrom: sastavnice, vremenska dinamika, kliničke manifestacije, terapija i prognoza. Lokalne radijacijske ozljede, akutni i kronični radiodermatitis. Hormeza.

  V-9. Dijagnostički i terapijski postupci u slučaju prekomjernog ozračenja. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Detektori zračenja, princip rada i primjena. Postupak monitoriranja. Rad s monitorima, kontrola kontaminacije i dekontaminacija površina. Radijacijska zaštita osoblja. Dekontaminacija rane i ozlijeđenih osoba. Principi i metode interne dozimetrije. Procjena doze. Metode biološke dozimetrije. Postupci do dolaska unesrećenog u bolnicu i postupci u bolnici. Postupci s prekomjerno ozračenim i kontaminiranim osobama u KZZNM. Vrste radijacijskih ozljeda, akutne lokalne ozljede i tretman. Način obrade kombiniranih radijacijskih ozljeda. ARS. Hematološki i drugi postupci liječenja ARS. Organizacija radijacijske zaštite. Psihološki i gospodarski aspekti akcidenta.

  P-11. Nuklearna medicina u ispitivanju koštanog sustava i onkologiji: scintigrafija kosti i zglobova i koštane srži. Scintigrafija galijem, obilježenim protutijelima i scintigrafija receptora. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Osteotropni radiofarmaci. Mehanizam bioraspodjele. Postupci izvođenja. Scintigrafija skeleta s 99mTc-MDP, troetapna scintigrafija (rani i dinamički scintigrami), prikazi normalnih i patoloških nalaza. SPECT skeleta. Kliničke indikacije: primarni tumori kosti (benigni i maligni), metastatski tumori kosti, aseptična nekroza (Legg-Perthesova bolest), osteomijelitis (99mTc-HMPAO, 111In-leukociti, 99mTc-monoklonska antigranulocitna protutijela –MAK, 99mTc-nanokoloid, 99mTc- 111In-humani imunoglobulin – HIG, 67Ga-citrat), frakture (stresne frakture), Pagetova bolest, difuzne metaboličke bolesti skeleta ("superscan"), aseptična nekroza kosti i bolesti zglobova (upalne i neupalne). 18FDG-PET/CT kod upala i tumora kosti. Scintigrafija koštane srži, radiofarmaci i kliničke indikacije. Scintigrafija obilježenim antitijelima (imunoscintigrafija) i kliničke indikacije. Scintigrafija receptora u onkologiji, neurologiji i psihijatriji.

  P-12. Usporedba nuklearno-medicinskih i drugih slikovnih metoda (okrugli stol). (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Usporedba funkcijskih i morforadioloških metoda oslikavanja, kompetitivne alternative, razlike i komplementarnosti. Fuzijske tehnologije, smjerovi razvoja područja. Racionalna dijagnostika, efikasnost i efektivnost troškova u izboru.

  S-7. Usporedba nuklearno-medicinskih i drugih slikovnih metoda. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Fuzijske tehnologije u racionalizaciji dijagnostike. SPECT/CT, PET/CT i PET/MR. Suradnja, obrazovanje, podjela i organizacija rada u fuzijskim tehnikama oslikavanja. Uloga funkcijskih i fuzijskih slikovnih tehnika u individualiziranoj medicini, terapiji i prognozi.

  V-10. Scintigrafija kosti i zglobova i koštane srži. Scintigrafija galijem, obilježenim protutijelima i scintigrafija receptora. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Radiofarmaci: pripravci difosfonata, 111In- i 99mTc-HMPAO obilježeni leukociti, koloidi. Protokoli radioobilježavanja, farmakokinetika i dinamika, instrumentacija i dozimetrija. Troetapna scintigrafija kosti i zglobova. Demonstracija reprezentativnih nalaza: normalan nalaz, primarne i sekundarne neoplazme, osteomijelitis i endoproteze zglobova.

  V-11. Scintigrafija galijem, obilježenim protutijelima i scintigrafija receptora. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Scintigrafija s 67Ga-citratom i monoklonskim protutijelima (BW250/183), 67Ga u dijagnostici vrućice nepoznatog podrijetla, limfoma i sarkoidoze. Scintigrafija receptora.
 • Obavezna literatura:

  1. Ivančević D, Dodig D, Kusić Z. Klinička nuklearna medicina. Udžbenik. Zagreb: Medicinska naklada, 1999.

  Dopunska literatura:

  1. Solter M. Bolesti štitnjače - klinička tireoidologija. Udžbenik. Zagreb: Medicinska naklada; 2007.
  2. Težak S, Ivančević D, Dodig D, Čikeš I. Nuklearna kardiologija i pulmologija. Udžbenik. Zagreb: Medicinska naklada, 2005.
  3. Dodig D, Ivančević D, Popović S. Radijacijske ozljede: dijagnostika i liječenje. Udžbenik. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
  4. Dodig D, Huić D, Poropat M, Težak S. Nuklearna medicina u dijagnostici i liječenju bolesti kostiju i zglobova Zagreb: Medicinska naklada; 2009.

   

 • 17.06.2014. | 05.09.2014. | 02.07.2014. | 22.09.2014. |
  • prof.dr.sc. Ivan Mihaljević
  • doc.dr.sc. Mario Štefanić
  • prim.mr.sc. Nedeljko Topuzović
  • Vlado Wagenhofer, dr.

  Vanjski suradnici:

  • Tatjana Kralj, dr.med
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:


  ZNANJE


   
  1.     Opisati što su radiofarmaci, nabrojati i razlikovati vrste radioizotopa koji se najčešće koriste u nuklearnoj medicini te       objasniti različitu biodistribuciju pojedinih radioafarmaka
  2.     Opisati proizvodnju radiofarmaka i njihove fizikalne karakteristike
  3.     Opisati  instrumentaciju u nuklearnoj medicini i načela stvaranja planarne slike na gama kameri, te osnove                    rekonstrukcije u SPECT i PET tomografiji
  4.     Opisati i prepoznati dodatni doprinos hibridnih tehnologija (SPECT/CT i PET/CT)
  5.     Nabrojiti najčešće primjenjivane nuklearno medicinske slikovne (tj. „in vivo“) dijagnostičke metode i radiofarmake te      prepoznati  bolesti i poremećaje različitih organskih sustava pomoću radiofarmaka
  6.     Definirati i opisati ulogu nuklearne medicine u dijagnostici hitnih stanja
  7.     Prepoznati značaj i objasniti dijagnostiku bolesti s pomoću radiofarmaka
  8.     Objasniti  primjenu  radiofarmaka  u terapijske svrhe
  9.   Opisati načela rada s otvorenim izvorima zračenja i zaštite pri radu s njima te prepoznati činjenicu da je u                     nuklearnoj medicini bolesnik izvor zračenja

  VJEŠTINE

   
  1.     Demonstrirati vještinu sigurnog rada s otvorenim izvorima zračenja i zaštite pri radu s njima
  2.     Adekvatno pripremiti bolesnika za dijagnostički ili terapijski postupak
  3.     Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina
  4.   Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih                vještina  Nakon položenog ispita iz predmeta student će biti sposoban:

  • Poznavati primjenu temeljnih znanosti u nuklearnoj medicini (fizika, biokemija, anatomija, fiziologija i patofiziologija)
  • Poznavati generatore radionuklida i komercijalne pribore za obilježavanje farmaka
  • Opisati postupke iz radiokemije (in vitro radioimunološka analiza hormona i drugih biokemijskih važnih supstanci u serumu, plazmi i urinu)
  • Poznavati načine laboratorijskog mjerenja koncentracija hormona, enzima, protutijela, pokazatelja koštanog metabolizma i tumorskih markera za karcinome štitnjače
  • Opisati postupke iz radiofarmacije (priprava radiofarmaka, načini aplikacije, moguće reakcije na primjenu radiofarmaka i postupci pri eventualnim reakcijama)
  • Navesti i objasniti primjenu radionuklida i radiofarmaka u in vivo dijagnostici poremećaja metabolizma i funkcije pojedinih organa i organskih sustava
  • Razjasniti biokinetiku pojedinih radionuklida i radiofarmaka
  • Poznavati specifičnu instrumentaciju u nuklearnoj medicini
  • Razumjeti način rada gama kamera i poznavati vrste i sastave dijelove gama kamera
  • Razumjeti primjenu informatike i biostatistike kod kvantitativnih slikovnih metoda
  • Razumjeti računalne programe, prikupljanje (akvizicija) i analizu analognih i digitalnih podataka
  • Opisati metode kliničkih ispitivanja u nuklearnoj medicini
  • Navesti postupke kontrole kvalitete rada gama kamera i obilježavanja radiofarmaka
  • Poznavati način rada ambulanti za funkcijsko-morfološku dijagnostiku
  • Poznavati indikacije, način provođenja i interpretaciju pojedinih nuklearnomedicinskih dijagnostičkih postupaka
  • Poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti endokrinih žlijezda: scintigrafija štitnjače s 99mTc-pertehnetatom i 131I-jodidom, scintigrafija cijelog tijela s 131I-jodidom, troetapna scintigrafiju paratireoidnih žlijezda s 99mTc-MIBI (metoksiizobutilizonitril) i scintigrafija srži nadbubrežnih žlijezda s 131I-MIBG (metajodbenzilgvanidin)
  • Poznavati elektrokardiografiju (uključujući dinamičke i farmakološke studije opterećenja) i postupke u hitnim stanjima u kardiološkoj nuklearnoj medicini
  • Poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti srca: jednofotonska tomografija (SPECT) perfuzije miokarda s 99mTc-tetrafosminom, radionuklidna angiokardiografija s 99mTc- pertehnetatom, radionuklidna ventrikulografija s 99mTc-PYP (pirofosfat) obilježenim eritrocitima i jednofotonska tomografija (SPECT) simpatičke inervacije miokarda s 123I-MIBG ("AdreView")
  • Primjeniti praktična znanja potrebna za intervencije u slučaju kardiorespiracijskog aresta (postupci reanimacije, pristup dišnim putovima, održavanje cirkulacije krvi, defibrilacija i dr.)
  • Poznavati i opisati izvođenje i interpretaciju nalaza perfuzijske scintigrafije pluća s 99mTc-MAA (makroagregirani albumin)
  • Poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti koštanog sustava: statička scintigrafija koštanog sustava s 99mTc-MDP (metilendifosfonat), troetapna scintigrafija koštanog sustava s 99mTc-MDP (metilendifosfonat i statička imunoscintigrafija koštanog sustava s 99mTc-MAK (monoklonska antigranulocitna protutijela)
  • Poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti gastrointestinalnog sustava: dinamička hepatobilijarna scintigrafija s 99mTc-HIDA (dimetiliminodioctena kiselina), dvoetapna jednofotonska tomografija (SPECT) vaskularnih struktura jetre s 99mTc-PYP (pirofosfat) obilježenim eritrocitima, scintigrafija krvarenja iz donjeg dijela gastrointestinalnog trakta s s 99mTc-PYP (pirofosfat) obilježenim eritrocitima, scintigrafija Meckelova divertikula s 99mTc-pertehnetatom i statička imunoscintigrafija upalnih bolesti abdomena s 99mTc-MAK (monoklonska antigranulocitna protutijela)
  • Poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti mozga: dinamička i statička scintigrafija mozga s 99mTc-DTPA (dietilentriaminopentaoctena kiselina) i jednofotonska emisijska kompjutorizirana tomografija (SPECT) mozga s 123I-ioflupanom (DaTSCAN®)
  • Poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti bubrega i urogenitalnog trakta: statička scintigrafija bubrega s 99mTc-DMSA (dimerkaptojantarna kiselina), dinamička scintigrafija bubrega s 99mTc-MAG3 (merkaptoacetiltriglicin), diuretska dinamička scintigrafija bubrega s 99mTc-MAG3, kaptoprilska dinamička scintigrafija bubrega s 99mTc-MAG3, funkcijsko ispitivanje mobilnih bubrega, perfuzijska scintigrafija bubrega s 99mTc-pertehnetatom, funkcijsko ispitivanje transplantiranog bubrega s 99mTc-MAG3, direktna radionuklidna cistouretrografija s 99mTc-pertehnetatom, perfuzijska scintigrafija testisa s 99mTc-pertehnetatom
  • Poznavati i opisati ostale postupke nuklearnomedicinske dijagnostike: radionuklidna dakriocistografija s 99mTc-pertehnetatom, dinamička i statička scintigrafija slinovnica s 99mTc-pertehnetatom, scintigrafija limfnog čvora stražara (sentinel node) s 99mTc-pertehnetatom, limfoscintigrafija ekstremiteta s 99mTc-nanokolom, pozitronska emisijska tomografija (PET) cijelog tijela s 18F-FDG (fluordeoksiglukoza) i scintigrafija somatostatinskih receptora (SSTR) neuroendokrinih tumora s 99mTc-tektrotydom
  • Poznavati liječenje različitih bolesti radionuklidima i radiofarmacima, ali i drugim farmacima i lijekovima, kao i upotrebu lijekova u nuklearnomedicinskim postupcima prema protokolima određenih procedura
  • Povezivati druge raspoložive dijagnostičke metode komplementarne nuklearnomedicinskim postupcima
  • Poznavati liječenje benignih bolesti štitnjače
  • Razumjeti aplikacije 131I u liječenju autonomnih i autoimunih oblika hipertireoze i karcinoma štitnjače
  • Poznavati liječenje malignih bolesti štitnjače
  • Opisati kliničko praćenje bolesnika koji se liječe zbog bolesti štitnjače
  • Poznavati dijagnostičke postupke i liječenje tireoidne orbitopatije (TAO)
  • Ostala liječenja pomoću radionuklida
  • Opisati dijagnostičke postupke praćenja i procjene uspješnosti radiojode ablacije u liječenju diferenciranih karcinoma štitnjače, prilikom izvođenja scintigrafija cijelog tijela (WBS - "whole body scintigraphy") s 131I i primjenu egzogena elevacija tireotropina (TSH) injiciranjem rekombinantnog humanog tireotropina (rhTSH - "recombinant human thyrotropin")
  • Poznavati aplikaciju terapijskih doza 131I-MIBG kod malignih tumora neuroendokrinog podrijetla.
  • Poznavati citopatologiju štitnjače i primjenu imunocitokemije u diferencijalnoj dijagnostici tumora štitnjače
  • Razumjeti primjenu protočne citometrije u dijagnostici imunoloških bolesti štitnjače, te usporedbu RT-PCR i imunocitokemijskih metoda
  • Razmjeti sinergiju kliničkih parametara, morfoloških, funkcijskih i molekularnih metoda u dijagnostici bolesti štitnjače
  • Opisati dijagnostiku i navesti vrste bolesti paratireoidnih žlijezda
  • Poznavati  liječenje bolesti paratireoidnih žlijezda
  • Objasniti  etiologiju recidivirajuće kalcijske nefrolitijaze
  • Poznavati metode kliničkih ispitivanja mineralnog metabolizma
  • Razumjeti načine mjerenja koncentracije parathormona u serumu i njegovu ulogu
  • Opisati denzitometriju i razumjeti komplementarne tehnike dijagnostike osteoporoze, te liječenje bolesnika s metaboličkim poremećajima kostiju
  • Opisati postupke kliničkog praćenja bolesnika koji se liječe zbog recidivirajuće kalcijske nefrolitijaze
  • Poznavati indikacije, dijagnostičke i terapijske postupake kliničkog liječenja MEN sindroma
  • Razumjeti dinamičke i statičke scintigrafske procedure za prikaz hiperfunkcijskog paratireoidnog tkiva i usporedbu uporabe različitih radionuklida i radiofarmaka (201Tl, 99mTc, 99mTc-MIBI, 18F-FDG) za prikaz hiperfunkcijskih paratireoideja i osjetljivosti SPECT, PET i PET-CT dijagnostičkih postupaka u detekciji hiperfunkcijskih paratireoidnih žlijezda, ektopičnih paratireoideja, karcinoma paratireoideja, udaljenih metastaza i procjene stupnja proširenosti metastatskog procesa
  • Objasniti liječenje i praćenje neuroendokrinih tumora, posebice medularnog karcinoma štitnjače, primjenom radiofarmaka metajodbenzilgvanidina (131I-MIBG), scintigrafiju somatostatinskih receptora (SSTR) s 111In-DTPA-oktreotidom s 99mTc-tektrotydom za dijagnosticiranje tumora neuroendokrinog podrijetla
  • Razumjeti mjere zaštite osoblja, bolesnika, posjetitelja i okoliša (kontaminacija) od radioaktivnog zračenja zbog specifičnih postupaka primjene otvorenih izvora ionizirajućeg zračenja
  • Poznavati dozimetriju osoblja i pacijenata, štetne učinke niskih doza radijacije na pojedina tkiva i organe, rizike od pojave genetskih oštećenja  induciranih zračenjem,
  • Opisati mjere zaštite stanovništva u slučaju većih nuklearnih akcidenata ili terorizma s radioaktivnim tvarima (npr. 210Po) i postupke zbrinjavanje lakše ozračenih osoba

webmail studomat  knjiznica alumni