blank

Psihijatrija

 • Uvod u psihijatriju; Povijesni razvoj psihijatrije; Značaj suvremene psihijatrije; Pristup duševnom bolesniku; Osnove psihičkog pregleda; Psihopatologija; Etiologija duševnih poremećaja; Shizofrenija; Afektivni poremećaji; Bolesti ovisnosti; Poremećaji osobnosti; Gerontopsihijatrija i Liaizonska psihijatrija; Forenzička psihijatrija i etička pitanja u psihijatriji; Organski uvjetovani psihički poremećaji; Anksiozni poremećaji; Krizna i reaktivna stanja;
  Psihoterapija; Socioterapija; Biologijska psihijatrija; Psihofarmakologija I EKT;
  Psihijatrija u izvanrednim situacijama; Ratna psihijatrija; Dječja i adolescentna psihijatrija.
 • S-1 Uvod u psihijatriju (S)
  A) O predmetu psihijatrija:
  1. Definicija i osnovni pristupi u psihijatriji
  2. Područje djelovanja psihijatrije
  3. Temeljna načela psihijatrijske dijagnostike i terapije
  B) Povijesni razvoj psihijatrije:
  1. Stari vijek, srednji vijek, novi vijek
  2. I. II. III. IV psihijatrijska revolucija
  3. Današnja organizacija psihijatrijske službe i suvremeni trendovi u psihijatriji
  C) Rasprava o budućnosti psihijatrije:

  S-2 Pristup bolesniku, osnove psihijatrijskog pregleda i osnove psihopatologije (S)
  A) Pristup duševnom bolesniku :
  1. Čimbenici važni za pristup bolesniku
  2. Poželjne osobine psihijatra
  3. Transfer i kontratransfer
  B) Osnove psihijatrijskog pregleda:
  1. Oblici psihijatrijskog intervjua
  2. Anamneza, psihički status, dijagnoza
  3. Tjelesni i neurološki pregled
  C) Psihopatologija:
  1. Poremećaji opažanja
  2. Poremećaji pamćenja
  3. Poremećaji mišljenja
  4. Poremećaji inteligencije
  5. Poremećaji afektivnosti
  6. Poremećaji pažnje
  7. Poremećaji nagona,volje i djelovanja
  8. Poremećaji psihomotorike
  9. Poremećaji svijesti
  10. Poremećaji orijentacije
  11. Poremećaji doživljavanja vlastite osobnosti
  D) Rasprava o pristupu duševnom bolesniku:

  S-3 Etiologija, epidemiologija o klasifikacija duševnih poremećaja (S)
  A) Etiologija duševnih poremećaja:
  1. Teorije nastanka duševnih poremećaja
  2. Predisponirajući i precipitirajući čimbenici
  3. Etiologija anksioznih poremećaja
  4. Etiologija shizofrenije
  5. Etiologija poremećaja raspoloženja
  B) Epidemiologija duševnih poremećaja:
  1. Zadaci psihijatrijske epidemiologije
  2. Metode psihijatrijske epidemiologije
  3. Sadašnje stanje psihijatrijske epidemiologije u HR
  C) Klasifikacija duševnih poremećaja:
  1. Klasifikacijski sustavi u psihijatriji
  2. Osnovi elementi psihijatrijske klasifikacije
  D) Rasprava o kategorijskim i dimenzijskim elementima u DSM-V i MKB-11 sustavima:

  S-4 Shizofrenija (S)
  A) Etiologija shizofenije:
  1. Teorije nastanka shizofrenije
  2. Predisponirajući i precipitirajući čimbenici
  B) Klinički tipovi shizofrenije:
  1. Shizofrenija simplex (F20.6)
  2. Hebefrenija (F20.1)
  3. Katatona shzofrenija (F20.2)
  4. Paranoidna shizofrenija (F20.0)
  5. Nediferencirana shizofrenija (F20.3)
  6. Rezidualna shizofrenija (F20.5)
  7. Postshizofrena depresija (F20.4)
  C) Tijek i prognoza shizofrenije:
  D) Liječenje shizofrenije:
  1. Psihofarmakoterapija
  2. Psihoterapija
  3. Socioterapija
  E) Rasprava o sudsko-psihijatrijskom značenju sch:

  S-5 Afektivni poremećaji (S)
  A) Teorije nastanka afektivnih poremećaja:
  B) Oblici afektivnih poremećaja:
  1. Velika depresivna epizoda – samo jedna
  2. Povratni depresivni poremećaj
  3. Bipolarni afektivni poremećaj
  4. Manična epizoda - samo jedna
  5. Unipolarna manija
  6. Distimija
  7. Ciklotimija
  C) Tijek i prognoza afektivnih poremećaja:
  D) Liječenje afektivih poremećaja:
  1. Faze liječenja depresije
  2. Liječenje depresivne epizode
  3. Liječenje manične epizode
  4. Liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja
  E) Rasprava o odnosu poremećaja afektiviteta i suicidalnosti:

  S-6 Bolesti ovisnosti (S)
  A) Ovisnost oalkoholu:
  1. Epidemiologija, etiologija i dijagnostika
  2. Akutni učinci alkohola i podjela pijanih stanja
  3. Podjela alkoholičara
  4. Tjelesna, psihička i socijalna oštećenja alkoholičara
  5. Komplikacije alkohlizma
  6. Načela liječenja ovisnosti o alkoholu
  B) Ovisnost o drogama:
  1. Oblici odnosa čovjeka prema drogi
  2. Psihička i tjelesna ovisnost
  3. Sindrom ustezanja
  4. Vrste droga po skupinama (droge anksiolitičko-sedativnog djelovanja, stimulansi SŽS-a, opijati, kanabis i kanabinoidi, halucinogeni, otapala)
  5. Psihički poremećaji u ovisnika
  6. Liječenje ovisnosti o drogama
  C) Ovisnost o pušenju:
  1. Učinci pušenja na organizam čovjeka
  2. Razvoj ovisnosti o pušenju
  3. Nikotinski apstinencijski sindrom
  4. Prevencija i liječenje ovisnosti o pušenju
  D) Rasprava o ovisnosti među mladima:

  V-1 Vježbe iz psihopatologije (V)
  Demonstracija uspostave kontakta s duševnim bolesnikom i vođenje psihijatrijskog intervjua (direktivni i nedirektivni intervju).

  V-2 Vježbe iz psihopatologije (V)
  Individualno vježbanje uspostave kontakta s duševnim bolesnikom i vođenja psihijatrijskog intervjua (dikrektivni i nedirektivni intervju).

  S-7 Poremećaji osobnosti (S)
  A) Zdrava ličnost :
  1. Temperament, karakter, ličnost
  B) Patološka ličnost:
  1. Etiologija, epidemiologija, klasifikacija
  2. Tipovi poremećaja ličnosti
  3. Terapijski postupci (farmakoterapija, psihoterapija, socioterapija)
  4. Sudsko-psihijatrijsko značenje poremećaja ličnosti
  C) Raprava o kazneno-pravnoj odgovornosi osoba s poremećajem ličnosti:

  S-8 Gerontopsihijatrija i Liaisonska psihijatrija (S)
  A) Starenje i psihički poremećaji u starosti:
  1. Teorije starenja
  2. Neurobiokemijske promjene u involuciji
  3. Psihičke promjene u involuciji
  4. Psihički poremećaji u starosti
  5. Liječenje psihičkih poremećaja u starosti
  B) Konzultativno-suradna (liaisonska psihijatrija):
  1. Povijest razvoja K-S psihijatrije
  2. Sadržaj djelovanja K-S psihijatrije
  3. Utemeljenost potreba za K-S psihijatrijom
  4. Područje djelovanja K-S psihijatrije (prema pojedinim specijalnostima)
  C) Rasprava o mogućim projektima pružanja pomoći starima:

  S-9 Forenzička psihijatrija i etička pitanja u psihijatriji (S)
  A) Forenzička psihijatrija:
  1. Sudsko-psihijatrijsko vještačenje
  2. Najčešća psihopatološka stanja u forenzičkoj psihijatriji
  3. Zaštitne mjere u forenzičkoj psihijatriji
  4. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (prisilno liječenje prisilni smještaj.....)
  5. Vještačenja u parničnim i izvanparničnim postupcima (poslovna sposobnost, sposobnost i dr.)
  B) Etika u psihijatriji:
  1. Hipokratova zakletva
  2. Etički problemi u humanoj medicini
  3. Značajni dokumenti psihijatrijske etike
  4. Odnos liječnik – bolesnik
  5. Etičke dvojbe u psihijatrijskim istraživanjima
  C) Rasprava o etičkim dvojbama u psihijatriji:

  S-10 Organski uvjetovani psihički poremećaji (S)
  A) Podjela organskih poremećaja prema kliničkoj slici:
  1. Delirij
  2. Demencija
  3. Amnestički sindrom
  4. Organske halucinoze
  5. Organska sumanutost
  6. Organski afektivni sindrom– nalik funkcionalnoj psihozi;
  7. Organski poremećaji ličnosti
  8. Poremećaji prouzročeni uzimanjem ili naglim prestankom uzimanja toksičnih tvari
  9. Sindrom organske anksioznosti
  10. Organski disocijativni sindrom
  11. Postkomocijski sidrom i postinfekcijski sindrom.
  B) Liječenje organski uvjetovanih psihičkih poremećaja:
  C) Rasprava o mogućnostima prevencije i liječenja demencija:

  S-11 Anksiozni poremećaji (S)
  A) Etiologija i razvoj anksioznih poremećaja:
  B) Vrste anksioznih poremećaja:
  1. Fobični anksiozni poremećaji (Agorafobija, Socijalne fobije, Specifične (zasebne) fobije)
  2. Panični poremećaj,
  3. Opći anksiozni poremećaj
  4. Opsesivno-kompulzivni poremećaj
  5. Miješana anksioznost i depresivni poremećaj
  6. Posttraumatski stresni poremećaj
  C) Liječenje anksioznih poremećaja:
  1. Farmakoterapija
  2. Psihoterapija
  D) Rasprava o značaju anksioznih poremećaja u suvremenim uvjetima života:

  S-12 Krizna i reaktivna stanja (S)
  A) Reaktivna stanja:
  1. Akutna reakcija na stres
  2. Psihoterapija i farmakoterapija reaktivnih stanja
  B) Reakcija prilagođavanja (krizno stanje):
  1. Klinička slika
  2. Načela pomoći i liječenja
  C) Rasprava o uzrocima reaktivnih i kriznih stanja u suvremenim uvjetima života:

  S-13 Psihoterapija (S)
  A) Definicija psihoterapije i sadržaj djelovanja:
  B) Vrste psihoterapije:
  1. Suportivna
  2. Reedukativna
  3. Rekonstruktivna
  C) Primjena psihoterapije u psihijatriji prema dijagnostičkim kategorijama:
  1. Anksiozni poremećaji
  2. Ovisnosti
  3. Afektivni poremećaji
  D) Rasprava o ulozi psihoterapije u psihijatriji danas:

  S-14 Socioterapija (S)
  A) Što je socioterapija:
  B) Oblici socioterapije:
  1. Grupna socioterapija
  2. Terapijska zajednica
  3. Podučavanje za socijalni život
  4. Radna terapija
  5. Okupaciona terapija
  6. Rekreativna terapija
  C) Dnevna bolnica i dr:
  D) Socioterapija danas (rasprava):

  S-15 Biologijska psihijatrija (S)
  A) Predisponirajući, precipitirajući i prognostički biološki čimbenici:
  B) Biološke teorije duševnih poremećaja:
  1. Neurorazvojne
  2. Neurodegenerativne
  3. Teorije stvaranja endogenih opijata
  4. Neuropsihofiziološke
  5. Neuroendokrinološke
  6. Neuroimunološke
  7. Kronobiološke
  8. Neurobiokemijske
  C) Neurobiologija straha, stresa i anksioznosti:
  D) Rasprava o odnosu predisponirajućih i precipitirajućih čimbenika u nastanku duševnih poremećaja:

  S-16 Psihofarmakologija I EKT (S)
  A) Mehanizmi djelovanja psihofarmaka:
  B) Podjela psihofarmaka i primjena prema kliničkim dijagnozama:
  1. Antipsihotici
  2. Antidepresivi
  3. Anksiolitici
  4. Stabilizatori
  C) Nuspojave psihofarmaka:
  D) EKT:
  E) Rasprava o prednostima i nedostacima farmakoterapije i EKT-a u liječenju teških duševnih poremećaja.

  S-17 Psihijatrija u izvanrednim situacijama, Ratna psihijatrija (S)
  A) Psihijatrija u izvanrednim situacijama:
  1. Opće karakteristike elementarnih nesreća
  2. Oblici psihičkih reakcija na opasnost
  3. Klinička slika akutne reakcije na stres
  B) Ratna psihijatrija:
  1. Psihički slom ratnika u većim ratovima
  2. Mitovi o psihičkom slomu
  3. Faze postupnog psihičkog sloma u ratu
  4. Najčešće psihičke reakcije na stres u borbi
  5. Pružanje psihijatrijske pomoći u ratnim uvjetima
  6. Prevencija psihičkih poremećaja u ratu
  C) Rasprava o mogućnostima psihičkog sloma u suvremenim uvjetima života:

  S-18 Dječja i adolescentna psihijatrija (S)
  A) Specifičnosti dječje i adolescentne dobi:
  B) Psihički poremećaji u djetinjstvu:
  1. Adolescentna kriza
  2. Hiperkinetski poremećaj (ADHD)
  3. Poremećaji ophođenja
  4. Autizam
  5. Psihotični poremećaji u djetinjstvu i adolescenciji
  C) Liječenje psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji:
  D) Rasprava o načinima i važnosti prevencije psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji:

  V-3 Vježbe iz psihopatologije: (V)
  Prepoznavanje psihopatoloških simptoma i pisanje psihičkog statusa (prepoznavanje kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja psihičkih funkcija)

  V-4 Vježbe iz shizofrenije: (V)
  Demonstracija intervjua sa shizofrenim bolesnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa za oboljelog od shizofrenije.
  Uzimanje anamneze u shizofrenih i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s agitiranim shizofrenim bolesnikom.
  Hitni postupci u obuzdavanju agitiranog shizofrenog bolesnika.

  V-5 Vježbe iz afektivnih poremećaja: (V)
  Demonstracija intervjua s maničnim bolesnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa za oboljelog od manične epizode.
  Uzimanje anamneze u maničnih bolesnika i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s maničnim bolesnikom.
  Hitni postupci u obuzdavanju maničnog bolesnika.
  Demonstracija intervjua s depresivnim bolesnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa za oboljelog od depresivne epizode.
  Uzimanje anamneze u depresivnih bolesnika i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s depresivnim bolesnikom.

  V-6 Vježbe iz bolesti ovisnosti (V)
  Demonstracija intervjua s ovisnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa.
  Uzimanje anamneze u ovisnika i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s ovisnicima o alkoholu i drogama.
  Hitni postupci u apstinencijskoj krizi.

  V-7 Nastava u NPB «Dr.Ivan Barbot» u Popovači: (V)
  Skupna posjeta psihijatrijskoj bolnici s upoznavanjem organizacije rada na pojedinim odjelima i prigodnim demonstracijama rada po odjelima.

  V-8 Vježbe iz anksioznih poremećaja (V)
  Demonstracija intervjua s oboljelim od anskiznog poremećaja (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa.
  Uzimanje anamneze u oboljelog od anksioznog poremećaja i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s oboljelima od anksioznog poremećaja.
  Hitni postupci u kriznim stanjima (panične atake, fobična stanja).

  V-9 Vježbe s psihologom, vježbe iz psihičkih poremećaja djece i adolescenata. Evaluacija nastave i vježbi, Veliki kolokvij (V)
  Upoznavanje s radom psihološke službe, demonstracija intervjua s djetetom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa. Uzimanje anamneze u djeteta i adolescenta te postavljanje dijagnoze i diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s djetetom i adolescentom.
  Hitni postupci u adolescetnim kriznim stanjima.
  Evaluacija
  Kolokvij

  S-19 Uvod u psihijatriju (S)
  A) O predmetu psihijatrija:
  4. Definicija i osnovni pristupi u psihijatriji
  5. Područje djelovanja psihijatrije
  6. Temeljna načela psihijatrijske dijagnostike i terapije
  B) Povijesni razvoj psihijatrije:
  4. Stari vijek, srednji vijek, novi vijek
  5. I. II. III. IV psihijatrijska revolucija
  6. Današnja organizacija psihijatrijske službe i suvremeni trendovi u psihijatriji
  C) Rasprava o budućnosti psihijatrije:

  S-20 Pristup bolesniku, osnove psihijatrijskog pregleda i osnove psihopatologije (S)
  A) Pristup duševnom bolesniku :
  4. Čimbenici važni za pristup bolesniku
  5. Poželjne osobine psihijatra
  6. Transfer i kontratransfer
  B) Osnove psihijatrijskog pregleda:
  4. Oblici psihijatrijskog intervjua
  5. Anamneza, psihički status, dijagnoza
  6. Tjelesni i neurološki pregled
  C) Psihopatologija:
  12. Poremećaji opažanja
  13. Poremećaji pamćenja
  14. Poremećaji mišljenja
  15. Poremećaji inteligencije
  16. Poremećaji afektivnosti
  17. Poremećaji pažnje
  18. Poremećaji nagona,volje i djelovanja
  19. Poremećaji psihomotorike
  20. Poremećaji svijesti
  21. Poremećaji orijentacije
  22. Poremećaji doživljavanja vlastite osobnosti
  D) Rasprava o pristupu duševnom bolesniku:

  S-21 Shizofrenija (S)
  A) Etiologija shizofenije:
  3. Teorije nastanka shizofrenije
  4. Predisponirajući i precipitirajući čimbenici
  B) Klinički tipovi shizofrenije:
  8. Shizofrenija simplex (F20.6)
  9. Hebefrenija (F20.1)
  10. Katatona shzofrenija (F20.2)
  11. Paranoidna shizofrenija (F20.0)
  12. Nediferencirana shizofrenija (F20.3)
  13. Rezidualna shizofrenija (F20.5)
  14. Postshizofrena depresija (F20.4)
  C) Tijek i prognoza shizofrenije:
  D) Liječenje shizofrenije:
  4. Psihofarmakoterapija
  5. Psihoterapija
  6. Socioterapija
  E) Rasprava o sudsko-psihijatrijskom značenju sch

  S-22 Etiologija, epidemiologija o klasifikacija duševnih poremećaja (S)
  A) Etiologija duševnih poremećaja:
  6. Teorije nastanka duševnih poremećaja
  7. Predisponirajući i precipitirajući čimbenici
  8. Etiologija anksioznih poremećaja
  9. Etiologija shizofrenije
  10. Etiologija poremećaja raspoloženja
  B) Epidemiologija duševnih poremećaja:
  4. Zadaci psihijatrijske epidemiologije
  5. Metode psihijatrijske epidemiologije
  6. Sadašnje stanje psihijatrijske epidemiologije u HR
  C) Klasifikacija duševnih poremećaja:
  3. Klasifikacijski sustavi u psihijatriji
  4. Osnovi elementi psihijatrijske klasifikacije
  D) Rasprava o kategorijskim i dimenzijskim elementima u DSM-V i MKB-11 sustavima:

  S-23 Afektivni poremećaji (S)
  A) Teorije nastanka afektivnih poremećaja:
  B) Oblici afektivnih poremećaja:
  8. Velika depresivna epizoda– samo jedna
  9. Povratni depresivni poremećaj
  10. Bipolarni afektivni poremećaj
  11.Manična epizoda- samo jedna
  12. Unipolarna manija
  13. Distimija
  14. Ciklotimija
  C) Tijek i prognoza afektivnih poremećaja:
  D) Liječenje afektivih poremećaja:
  5. Faze liječenja depresije
  6. Liječenje depresivne epizode
  7. Liječenje manične epizode
  8. Liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja
  E) Rasprava o odnosu poremećaja afektiviteta i suicidalnosti:

  S-24 Bolesti ovisnosti (S)
  A) Ovisnost o alkoholu:
  7.Epidemiologija, etiologija i dijagnostika
  8. Akutni učinci alkohola i podjela pijanih stanja
  9. Podjela alkoholičara
  10. Tjelesna, psihička i socijalna oštećenja alkoholičara
  11.Komplikacije alkohlizma
  12. Načela liječenja ovisnosti o alkoholu
  B) Ovisnost o drogama:
  7. Oblici odnosa čovjeka prema drogi
  8. Psihička i tjelesna ovisnost
  9. Sindrom ustezanja
  10. Vrste droga po skupinama (droge anksiolitičko-sedativnog djelovanja, stimulansi SŽS-a, opijati, kanabis i kanabinoidi, halucinogeni, otapala)
  11. Psihički poremećaji u ovisnika
  12. Liječenje ovisnosti o drogama
  C) Ovisnost o pušenju:
  5. Učinci pušenja na organizam čovjeka
  6. Razvoj ovisnosti o pušenju
  7. Nikotinski apstinencijski sindrom
  8. Prevencija i liječenje ovisnosti o pušenju
  D) Rasprava o ovisnosti među mladima:

  S-25 Biologijska psihijatrija (S)
  A) Predisponirajući, precipitirajući i prognostički biološki čimbenici:
  B) Biološke teorije duševnih poremećaja:
  9. Neurorazvojne
  10. Neurodegenerativne
  11. Teorije stvaranja endogenih opijata
  12. Neuropsihofiziološke
  13. Neuroendokrinološke
  14. Neuroimunološke
  15. Kronobiološke
  16. Neurobiokemijske
  C) Neurobiologija straha, stresa i anksioznosti:
  D) Rasprava o odnosu predisponirajućih i precipitirajućih čimbenika u nastanku duševnih poremećaja:

  S-26 Psihofarmakologija I EKT (S)
  A) Mehanizmi djelovanja psihofarmaka:
  B) Podjela psihofarmaka i primjena prema kliničkim dijagnozama:
  5. Antipsihotici
  6. Antidepresivi
  7. Anksiolitici
  8. Stabilizatori
  C) Nuspojave psihofarmaka:
  D) EKT:
  E) Rasprava o prednostima i nedostacima farmakoterapije i EKT-a u liječenju teških sduševnih poremećaja

  V-10 Vježbe iz psihopatologije (V)
  Demonstracija uspostave kontakta s duševnim bolesnikom i vođenje psihijatrijskog intervjua (direktivni i nedirektivni intervju).

  S-27 Poremećaji osobnosti (S)
  A) Zdrava ličnost :
  1. Temperament, karakter, ličnost
  B) Patološka ličnost:
  1. Etiologija, epidemiologija, klasifikacija
  6. Tipovi poremećaja ličnosti
  7. Terapijski postupci (farmakoterapija, psihoterapija, socioterapija)
  8. Sudsko-psihijatrijsko značenje poremećaja ličnosti
  C) Raprava o kazneno-pravnoj odgovornosi osoba s poremećajem ličnosti:

  S-28 Gerontopsihijatrija i Liaisonska psihijatrija (S)
  A) Starenje i psihički poremećaji u starosti:
  6. Teorije starenja
  7. Neurobiokemijske promjene u involuciji
  8. Psihičke promjene u involuciji
  9. Psihički poremećaji u starosti
  10. Liječenje psihičkih poremećaja u starosti
  B) Konzultativno-suradna (liaisonska psihijatrija):
  5. Povijest razvoja K-S psihijatrije
  6. Sadržaj djelovanja K-S psihijatrije
  7. Utemeljenost potreba za K-S psihijatrijom
  8. Područje djelovanja K-S psihijatrije (prema pojedinim specijalnostima)
  C) Rasprava o mogućim projektima pružanja pomoći starima:

  S-29 Forenzička psihijatrija i etička pitanja u psihijatriji (S)
  A) Forenzička psihijatrija:
  6.Sudsko-psihijatrijsko vještačenje
  7. Najčešća psihopatološka stanja u forenzičkoj psihijatriji
  8. Zaštitne mjere u forenzičkoj psihijatriji
  9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (prisilno liječenje prisilni smještaj.....)
  10. Vještačenja u parničnim i izvanparničnim postupcima (poslovna sposobnost, sposobnost i dr.)
  B) Etika u psihijatriji:
  6. Hipokratova zakletva
  7. Etički problemi u humanoj medicini
  8. Značajni dokumenti psihijatrijske etike
  9. Odnos liječnik – bolesnik
  10. Etičke dvojbe u psihijatrijskim istraživanjima
  C) Rasprava o etičkim dvojbama u psihijatriji:

  S-30 Organski uvjetovani psihički poremećaji (S)
  A) Podjela organskih poremećaja prema kliničkoj slici:
  12. Delirij
  13. Demencija
  14. Amnestički sindrom
  15. Organske halucinoze
  16. Organska sumanutost
  17. Organski afektivni sindrom– nalik funkcionalnoj psihozi;
  18. Organski poremećaji ličnosti
  19. Poremećaji prouzročeni uzimanjem ili naglim prestankom uzimanja toksičnih tvari
  20. Sindrom organske anksioznosti
  21. Organski disocijativni sindrom
  22. Postkomocijski sidrom i postinfekcijski sindrom.
  B) Liječenje organski uvjetovanih psihičkih poremećaja:
  C) Rasprava o mogućnostima prevencije i liječenja demencija:

  S-31 Anksiozni poremećaji (S)
  A) Etiologija i razvoj anksioznih poremećaja:
  B) Vrste anksioznih poremećaja:
  7. Fobični anksiozni poremećaji (agorafobija, socijalne fobije, specifične (zasebne) fobije)
  8. Panični poremećaj,
  9. Opći anksiozni poremećaj
  10. Opsesivno- kompulzivni poremećaj
  11. Miješana anksioznost i depresivni poremećaj
  12. Posttraumatski stresni poremećaj
  C) Liječenje anksioznih poremećaja:
  3. Farmakoterapija
  4. Psihoterapija
  D) Rasprava o značaju anksioznih poremećaja u suvremenim uvjetima života:

  S-32 Krizna i reaktivna stanja (S)
  A) Reaktivna stanja:
  3. Akutna reakcija na stres
  4. Psihoterapija i farmakoterapija reaktivnih stanja
  B) Reakcija prilagođavanja (krizno stanje):
  3. Klinička slika
  4. Načela pomoći i liječenja
  C) Rasprava o uzrocima reaktivnih i kriznih stanja u suvremenim uvjetima života:

  S-32 Psihoterapija (S)
  A) Definicija psihoterapije i sadržaj djelovanja:
  B) Vrste psihoterapije:
  4. Suportivna
  5. Reedukativna
  6. Rekonstruktivna
  C) Primjena psihoterapije u psihijatriji prema dijagnostičkim kategorijama:
  4. Anksiozni poremećaji
  5. Ovisnosti
  6. Afektivni poremećaji
  D) Rasprava o ulozi psihoterapije u psihijatriji danas:

  V-11 Vježbe iz psihopatologije (V)
  Individualno vježbanje uspostave kontakta s duševnim bolesnikom i vođenja psihijatrijskog intervjua (dikrektivni i nedirektivni intervju).

  S-33 Socioterapija (S)
  A) Što je socioterapija:
  B) Oblici socioterapije:
  7. Grupna socioterapija
  8. Terapijska zajednica
  9. Podučavanje za socijalni život
  10. Radna terapija
  11. Okupaciona terapija
  12. Rekreativna terapija
  C) Dnevna bolnica i dr:
  D) Socioterapija danas (rasprava)

  S-34 Psihijatrija u izvanrednim situacijama, Ratna psihijatrija (S)
  A) Psihijatrija u izvanrednim situacijama:
  4. Opće karakteristike elementarnih nesreća
  5. Oblici psihičkih reakcija na opasnost
  6. Klinička slika akutne reakcije na stres
  B) Ratna psihijatrija:
  7. Psihički slom ratnika u većim ratovima
  8. Mitovi o psihičkom slomu
  9. Faze postupnog psihičkog sloma u ratu
  10. Najčešće psihičke reakcije na stres u borbi
  11. Pružanje psihijatrijske pomoći u ratnim uvjetima
  12. Prevencija psihičkih poremećaja u ratu
  C) Rasprava o mogućnostima psihičkog sloma u suvremenim uvjetima života:

  S-35 Dječja i adolescentna psihijatrija (S)
  A) Specifičnosti dječje i adolescentne dobi:
  B) Psihički poremećaji u djetinjstvu:
  6. Adolescentna kriza
  7. Hiperkinetski poremećaj (ADHD)
  8. Poremećaji ophođenja
  9. Autizam
  10. Psihotični poremećaji u djetinjstvu i adolescenciji
  C) Liječenje psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji:
  D) Rasprava o načinima i važnosti prevencije psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji:

  V-12 Vježbe iz psihopatologije (V)
  Prepoznavanje psihopatoloških simptoma i pisanje psihičkog statusa (prepoznavanje kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja psihičkih funkcija).

  V-13 Vježbe iz shizofrenije (V)
  Demonstracija intervjua sa shizofrenim bolesnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa za oboljelog od shizofrenije.
  Uzimanje anamneze u shizofrenih i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s agitiranim shizofrenim bolesnikom.
  Hitni postupci u obuzdavanju agitiranog shizofrenog bolesnika.

  V-14 Nastava u PB "Sveti Ivan " Jankomir (V)
  Skupna posjeta psihijatrijskoj bolnici s upoznavanjem organizacije rada na pojedinim odjelima i prigodnim demonstracijama rada po odjelima.

  V-15 Vježbe iz afektivnih poremećaja (V)
  Demonstracija intervjua s maničnim bolesnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa za oboljelog od manične epizode.
  Uzimanje anamneze u maničnih bolesnika i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s maničnim bolesnikom.
  Hitni postupci u obuzdavanju maničnog bolesnika.
  Demonstracija intervjua s depresivnim bolesnikom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa za oboljelog od depresivne epizode.
  Uzimanje anamneze u depresivnih bolesnika i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s depresivnim bolesnikom.

  V-16 Vježbe iz bolesti ovisnosti (V)

  V-17 Vježbe iz anksioznih poremećaja (V)
  Demonstracija intervjua s oboljelim od anskiznog poremećaja (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa.
  Uzimanje anamneze u oboljelog od anksioznog poremećaja i postavljanje dijagnoze te diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s oboljelima od anksioznog poremećaja.
  Hitni postupci u kriznim stanjima (panične atake, fobična stanja).

  V-18 Vježbe s psihologom, vježbe iz psihičkih poremećaja djece i adolescenata. Evaluacija nastave i vježbi, Veliki kolokvij (V)
  Upoznavanje s radom psihološke službe, demonstracija intervjua s djetetom (direktivni i nedirektivni intervju) i sastavljanja psihičkog statusa. Uzimanje anamneze u djeteta i adolescenta te postavljanje dijagnoze i diferencijalnih dijagnoza.
  Sastavljanje plana dijagnostičkih pretraga i terapijskog plana.
  Komuniciranje s djetetom i adolescentom.
  Hitni postupci u adolescetnim kriznim stanjima.
  Evaluacija
  Kolokvij
 • Obavezna literatura:

  1. Ljubomir Hotujac i suradnici: Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
  2. Vasko Muačević i sur.: Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 1995. (dio koji se odnosi na socioterapiju)

  Dopunska literatura:

  1. Vasko Muačević i sur.: Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 1995.
  2. Kaplan and Sadock, Comprehensive textbook of psychiatry, 7. edition, Lippincott Williams and Wilkins, 2000.
  3. Kaplan and Sadock, Priručnik za uporabu lijekova u psihijatriji, Prijevod drugog izdanja, Naklada „Slap" Jastrebarsko, 1998.
  4. Kaplan and Sadock: Priručnik kliničke psihijatrije - prijevod : "Pocket handbook of clinical psychiatry" Naklada „Slap" Jastrebarsko, 1998.
  5. Goreta M. Jukić V. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – Ideje, norme, implementacija, evaluacija. Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  6. Jakovljević M. i Lacković Z. Benzodiazepini u suvremenoj medicini, Medicinska naklada, 2000.
  7. Hudolin V. Rječnik psihijatrijskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
 • 04.02.2014. | 18.02.2014. | 18.03.2014. | 10.06.2014. | 24.06.2014. | 09.09.2014. | 23.09.2014. |
  • prof.dr.sc. Pavo Filaković
  • prof.dr.sc. Željka Vukšić
  • prof.dr.sc. Ivan Požgain
  • doc.dr.sc. Oliver Koić
  • doc.dr.sc. Dunja Degmečić

  Vanjski suradnici:

  • doc.dr.sc. Sanda Anton
  • dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković
  • doc.dr.sc. Ljiljana Radanović Grgurić
  • mr.sc. Davor Laufer
  • Maja Živković, asistent
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE


   

  1.   Definirati pojam mentalnog zdravlja, identificirati osnovne pojmove te opisati suvremene sustave klasifikacije psihijatrijskih poremećaja
  2.   Opisati i razlikovati psihopatološke simptome duševnih poremećaja
  3.   Objasniti biopsihosocijalni model nastanka i razvitka psihičkih poremećaja te opisati epidemiološke pokazatelje duševnih bolesti
  4.   Navesti najvažnije psihijatrijske poremećaje, opisati kliničku sliku, glavna obilježja, dijagnostičke kriterije i diferencijalno-dijagnostičko razvrstavanje te predvidjeti njihov ishod
  5.   Opisati psihofarmakoterapijske, psihoterapijske i socioterapijske metode liječenja duševnih poremećaja, opisati terapijske učinke i nuspojave psihofarmaka te usporediti pojedine oblike liječenja 
  6.   Odabrati optimalne psihosocijalne modele u rehabilitaciji duševnog bolesnika u skladu s vrstom poremećaja
  7.   Prikazati metode primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u zaštiti duševnog zdravlja
  8.   Obrazložiti pravni status osoba s duševnim smetnjama i njihova prava

   

   VJEŠTINE

   

  1.     Pristupiti duševnom bolesniku i provesti psihijatrijski intervju, uzeti anamnezu i sastaviti psihički profil bolesnika
  2.     Procijeniti rizik od suicidalnog i agresivnog ponašanja
  3.     Komunicirati s psihomotorno agitiranim bolesnikom u hitnim i kriznim situacijama
  4.     Komunicirati s obitelji bolesnika i službama uključenima u njegovu skrb te objasniti bolesniku i članovima obitelji najvažnije značajke bolesti i liječenja
  5.     Komunicirati sa specijalistom psihijatrije za duševne poremećaje
  6.     Argumentirano raspravljati o indikacijama za bolničko liječenje duševnih poremećaja te indikacijama za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje
  7.     Izgraditi profesionalan odnos prema psihijatrijskom bolesniku i razviti destigmatizirajući stav
  8.     Izvesti (uz nadzor) sudjelovanje u socioterapijskoj zajednici

   

  • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Razlikovati skupine duševnih poremećaja (anksiozni, afektivni, psihotični, bolesti ovisnosti, poremećaji ličnosti, razvojni poremećaji, psihoseksualni poremećaji). Opisati i razlikovati psihopatološke simptome duševnih poremećaja.
  • Pristupiti duševnom bolesniku i provesti psihijatrijski intervju, uzeti anamnezu i sastaviti psihički profil bolesnika (shizofrenog, depresivnog, anksioznog, psihotraumatiziranog).
  • Opisati suvremene sustave klasifikacije i dijagnostike duševnih poremećaja.
  • Opisati: rjeđe razvojne duševne poremećaje, poremećaji osobnosti, parafilije, Munchhausen sindrom, duševne poremećaje zbog općeg zdravstvenog stanja, poremećaje vezane uz psihoaktivne tvari te način provedbe neuropsihologijske i laboratorijske dijagnostike.
  • Opisati i postaviti dijagnozu za: Autistični poremećaj, poremećaje ponašanja u razvojnoj dobi, enureza, enkopreza, govorne smetnje u razvojnoj dobi, seksualni poremećaji (impotencija, frigidnost i drugi seksualni poremećaji), delirij, demencija, amnestični sindrom, pokušaj samoubojstva, psihološki faktori koji utječu na razvoj ili proces liječenja tjelesnih bolesti, poremećaji spavanja (osim nesanice), poremećaji hranjenja (anorexia i bulimija), deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, anksiozni poremećaj zbog separacije.
  • Dijagnosticirati i opisati metode liječenja u konzultaciji sa specijalistom psihijatrije za duševne poremećaje: školska fobija, mentalna retardacija, psihoze (shizofrenija, shizoafektivni poremećaj, bipolarni poremećaj, teški depresivni poremećaj, reaktivno psihotično stanje i postpartalni psihotični poremećaj), anksiozni poremećaji, poremećeno žalovanje, poremećaj prilagodbe. Opisati psihofarmakoterapijske, psihoterapijske i socioterapijske metode liječenja duševnih poremećaja. Opisati terapijske učinke i nuspojave psihofarmaka. Usporediti pojedine psihoterapijske i socioterapijske tehnike liječenja.  
  • Opisati, postaviti dijagnozu, objasniti terapijske postupke i osposobiti se za liječenje: bolesti ovisnosti nesanica, lakši do srednje teških nepsihotičnih depresivnih poremećaja i lakših do srednje teških anksioznih poremećaja.
  • Argumentirati indikacije za bolničko liječenje duševnih poremećaja te indikacije za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje.
  • Komunicirati s psihomotorno agitiranim bolesnikom u hitnim i kriznim situacijama. Komunicirati s obitelji bolesnika i službama uključenim u njegovu skrb

webmail studomat  knjiznica alumni