Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje

NATJEČAJ

za izbor


jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studentska pitanja za studij Medicina na njemačkom jeziku u  Odjeljku/Uredu za studij Medicina na njemačkom jeziku u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme od jedne godine u punom radnom vremenu


Svi kandidati  Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19)


Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti
  • aktivno znanje njemačkog jezika
  • poznavanje rada na računalu
  • bez radnog iskustva u struci

Na mrežnoj stranici  Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste - stručni suradnik za studentska pitanja za studij Medicina na njemačkom jeziku.


Uz prijavu na natječaj svi kandidati obvezni su priložiti:


-  životopis
-  izvornik ili ovjerenu presliku diplome 
-  presliku identifikacijske isprave
-  elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana

objave ovog natječaja 
-  popunjen i potpisan obrazac Privole objavljen na  mrežnoj stranici  Medicinskog fakulteta   

   Osijek www.mefos.unios.hr.


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.


Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mefos.unios.hr. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. 

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek s naznakom:

„prijava na natječaj za stručnog suradnika za studentska pitanja za studij Medicina na njemačkom jeziku “


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr.


Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, ukoliko ne prilože potpisanu Privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na Natječaj.KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ:2158-61-01-21-01


objavljeno: 14.1.2022.