Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor


1. u Katedri za internu medicinu i povijest medicine

1.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje  i znanstveno-nastavno  radno mjesto redovitog profesora  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena.


2. u Katedri za patofiziologiju

2.1. dva (2) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane patofiziologija.

2.2. dva (2) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane patofiziologija, za Studij Medicina na njemačkom jeziku.

Uvjet: Obvezno znanje njemačkog jezika na C1 razini.


3. u Katedra obiteljsku medicinu

3.1. jednog (1) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina.


4. u Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

4.1. dva (2) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija.


5. u Katedra za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

5.1. dva (2) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija.

5.2. jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ortopedija. Za Studij Medicina na njemačkom jeziku.

Uvjet: Obvezno znanje njemačkog jezika na C1 razini.


6. u Katedri za javno zdravstvo

6.1. tri (3) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.


Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19) te posebne uvjete propisane člankom 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 125. i 126. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 5. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Kandidati Natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta dužni su ispunjavati posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Kandidati Natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora dužni su ispunjavati posebne uvjete propisane člankom  92. i 93.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 186., 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 121., 125. i 126, Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 4. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).


Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (točka 1.1) prijavljuju se na Obrascu br. 2. -  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Kandidati za izbor u suradničko zvanje asistenta (točka 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1. i 6.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 7. - prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u Obrascu br. 4 (za asistenta).


Kandidati za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (točka 5.2.) prijavljuju se na Obrascu br. 7. - prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u Obrascu br. 2.


Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu), a radovi u jednom (1) primjerku.


Kandidati Natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem mrežne stranice www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua.


Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu prded Povjerenstvom smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.


Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja za točku 1.1.,  te u roku od (8) osam dana od dana objave natječaja za točke 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1. na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK

Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEKKLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 2158-61-02-22-01


objavljeno: 4.5.2022.