Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1.    u  Katedri za anatomiju i neuroznanost
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom  zvanju  i suradničkom  radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.


2.    u  Katedri za farmakologiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom  zvanju  i nastavnom  radnom mjestu predavača  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja temeljne medicinske znanosti,  na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena.


3.    u  Katedri za histologiju i embriologiju
3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje  i znanstveno-nastavno  radno mjesto docenta    iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane  citologija, histologija i embriologija),   na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 10% radnog vremena. 


4.    u Katedri za obiteljsku medicinu 
4.1. četiri (4)   suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina.

4.2. dva (2)   suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, (školska medicina).


5.    u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
5.1. jednog (1)   suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane klinička biokemija. 


6.    u Katedri za infektologiju i dermatovenerologiju 
6.1. pet (5)   suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane dermatovenerologija.


7. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju 
7.1. četiri (4)  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija ( neurokirurgija).


Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196.  Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41.  Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Kandidati Natječaja za izbor nastavnika u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane člankom   98. stavak 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 200.  Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst,  uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 13/12.), člankom 27. i 28. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i

Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane člankom 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 125. i 126. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek. 


Kandidati Natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta dužni su ispunjavati posebne uvjete propisane člankom  43., 92. stavak 2. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).


Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta (točka 1.1.)  prijavljuju se na Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.

Kandidati za izbor u nastavno  zvanje i nastavno radno mjesto  predavača (točka 2.1.)  prijavljuju se na Obrascu br. 3.  –  prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.
Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (točka 3.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 2. -  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Kandidati za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 4.1., 4.2., 5.1., 6.1. i 7.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 7. - prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u Obrascu br. 4 (za asistenta).


Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.


Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu), a radovi u jednom (1) primjerku.


Kandidati Natječaja za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta i naslovno suradničko zvanje asistenta koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem mrežne stranice www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua. 

Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu prded Povjerenstvom smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843. 


Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). 

Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja za točke 1.1.,  2.1. i 3.1., te u roku od (8) osam dana od dana objave natječaja za točke  4.1.. 4.2., 5.1., 6.1. i 7.1. na adresu: 


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK


KLASA: 112-01/22-01/10
URBROJ: 2158-61-02-22-01 


objavljeno: 22.7.2022.