Natječaj za upis

KLASA: 643-02/21-01/11

UR.BROJ: 2158-61-07-21-01

Osijek, 27. rujna 2021.


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA

 u akademskoj 2021/2022. godini
I.

Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra te je za završetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.


II.

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. 

III.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • izvornik ili ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
  • potvrda o položenom državnom ispitu
  • rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
  • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
  • potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
  • domovnica
  • životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
  • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
  • presliku uplatnice u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: OIB - 63) te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)


Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Anesteziologije, reanimatologije  i intenzivne medicine.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz oftalmologije i optometrije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr

IV.

Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 27. listopada 2021.


Prijave se dostavljaju  na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za  poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


objavljeno: 27.09.2021.