Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/21-04-16, URBROJ: 2158-61-05-21-15) od 30. rujna 2021. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Melita Jukić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Psihički i tjelesni komorbiditet u hrvatskih branitelja zatočenika logora oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja 25 godina nakon zatočeništva”Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivan Požgain


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Ljiljana Radanović – Grgurić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 15. listopada 2021.g., u 13:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4