Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/21-04-11, URBROJ: 2158-61-05-21-12) od 21. srpnja 2021. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Vera Plužarić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


„Fenotipizacija i funkcionalna uloga sluznicama pridruženih invarijantnih limfocita T i gamma delta T stanica u nastanku i progresiji vulgarne psorijaze“


Mentorica: doc. dr. sc. Stana Tokić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1.   Prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,  predsjednica

2.   Prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

3.   Izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Povjerenstvo za rezervne članove predlaže: izv. prof. dr. sc. Darko Biljan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 20. rujna 2021.g., u 12:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4