Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

14. rujna 2021. godine u 14:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Barbara Palković, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: The role of the brainstem in opioid-induced respiratory depression

Hrvatski: “Uloga moždanog debla u depresiji disanja uzrokovana opioidima”


Mentor: prof. dr. sc. Astrid Stucke, prof. dr. sc. Slavica Kvolik


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  2. izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član