Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. VESNE  HORVAT, mag. med. biochem., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane klinička biokemija) u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“ETILNI  ALKOHOL”


Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 6. listopada 2021 .godine s početkom u 11.30 sati u Informatičkoj predavaonici (I. kat)  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, na kolegiju Toksikološka kemija, studentima I. godine  diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Sanja Mandić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Marina Samardžija, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

     4.prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, redovita profesorica Medicinkog fakulteta Osijek