blank

Diplomski studij sestrinstva

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo priznat je od ranije kao sveučilišni programi u SAD te u zemljama Europske Unije (posebice u zamljama Skandinavije, Beneluxa, Velikoj Britaniji i Irskoj). Završetkom takvog programa u spomenutim se zemljama omogućava rad na visoko odgovornim dužnostima u organizaciji zdravstvene njege u zdravstvenim institucijama, u edukaciji medicinskih sestara, kao i nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.
Novi studijski program sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva sadržajno se nastavlja na program sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo i uz znanstveni pristup i izvođenje kliničke nastave u pojedinim modulima omogućava razvoj novih visokoobrazovanih stručnjaka iz područja zdravstvene njege, što predstavlja novi iskorak u sveučilišnom obrazovanju u znanstvenoj grani Sestrinstvo, stoga je predloženi studijski program od strateškog značaja za Medicinski fakultet i razvoj znanstvene grane Sestrinstvo. Dobiveni magistri sestrinstva će, ovisno o odabiru izbornih modula, biti jamci podizanju kvalitete obrazovanja medicinskih sestara, podizanju kvalitete pružanja zdravstvene njege te kvalitetnijoj i organiziranijoj promociji zdravlja, kao i boljem zdravstvenom djelovanju u zajednici.

Osnovna obilježja sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva

 • Usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo nastavnak je obrazovanja koji se izvodi u dva ciklusa obrazovanja: preddiplomski studij  traje 3 godine odnosno 6 semestara, a diplomski studij traje 2 godine odnosno 4 semestra.
 • Cilj sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva je obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima, kao i za suradnički rad u znanstvenim i kliničkim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na zdravstvenim visokim učilištima.
 • Posebni strateški cilj je omogućiti znanstveno usavršavanje u znanstvenoj grani Sestrinstvo, osposobiti  novi nastavni kadar koji će po završetku diplomskog  studija biti kompetentni za samostalno vođenje nastave iz područja zdravstvene njege, sudjelovanje u istraživačkom radu i nastavku znanstvenog usavršavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
 • Prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u grupiranim kolegijima prema područjima i izbornim modulim kroz predavanja, seminare te kliničke i metodičke vježbi, individualnog rada studenta uz sudjelovanje mentora, te od izvannastavnih i nastavnih aktivnosti .
 • Sudjelovanje gostujućih nastavnika sa inozemnih sveučilišta u okviru potpisanih ugovora o suradnji  te priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka u području zdravstvene njege i u okviru znanstvene grane Sestrinstvo, ali drugih znanstvenih područja budući studijski program u sebi sadrži značajne elemente interdisciplinarnosti
 • Povezivanje znanstvenih spoznaja, specijalističkih znanja i stručnih vještina kroz naglašen praktično izvođenje nastave-kliničke vježbe iz područja znanstvene njege u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta: Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Medicinskom školom Osijek i Domom zdravlja Osijek

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti i vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo
 • završili stručni studij sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
 • završili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
 • imaju prosjek ocjena najmanje 3,5

Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati.

Trajanje studija    

Predloženi studij traje četiri (4) semestara tj. dvije (2) akademske godine (120 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

MAGISTAR / MAGISTRA SESTRINSTVA

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene dvije godine odnosno 4 semestra (120 ECTS) sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo studenti će biti kompetentni, ovisno o izbornim kolegijima za koje se odluče, voditi nastavu iz područja zdravstvene njege, organizirati, analizirati i istraživati modele zdravstvene njege bolesnika uz holistični pristup pacijentu, surađivati u kliničkom istraživačkom radu ili pak nastaviti usavršavanja prema doktoratu. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu obrazovanja djelatnika u zdravstvenom sustavu, kako na Medicinskom fakultetu i njegovim nastavnim bazama, tako i u ostalim učilištima gdje se educiraju zdravstveni djelatnici na osnovnoj ili prvostupničkoj razini. Osim nastavnih kompetencija, ukoliko se tako odluče, studenti nakon završetka studijskog programa bit će sposobni  preuzimati najodgovornije zadatke u organiziranju zdrastvene njege na kliničkim odjelima i u zajednici.
Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na sveučilišnom doktorskom studiju iz područja Biomedicine i zdravstva kakav postoji na Medicinskom fakultetu Osijek.

Ishodi studijskog programa bi se mogli podijeliti u nekoliko skupina znanja i vještina:

Činjenična i teorijska znanja

 • vrednovanje činjenica iz područja teorije, filozofije i i ekspertne prakse iz područja zdravstvene njege
 • vrednovanje teorijskih znanja, filozofije i ekspertne prakse iz područja zdravstvene njege kao i (dodirna) znanja iz drugih područja (medicina, pedagogija, psihologija, menangment...) koja mogu biti  temelj znanstvenog istraživanja u području zdravstvene njege

Vještine – spoznajne:

 • korištenje (kritično) literature i drugih podataka te dedukcijom oblikovati osobne zaključke
 • izrada plana i provođenje istraživanja, prikupljanje, analiziranje i interpretiranje dobivenih rezultata i njihovu primijenu u praksi
 • istraživanje zdravstvene  njege temeljene na dokazima
 • procjenjivanje ishoda medicinske skrbi i njihov utjecaj na zadovoljavanje ljudskih potreba
 • primjena etička načela u istraživanju i praksi zdravstvene njege
 • izvođenje nastave zdravstvene njege u srednjim školama za medicinske sestre, dodiplomskom studiju sestrinstva,
 • izvođenje nastave zdravstvenog odgoja u odgojno obrazovnim ustanovama
 • planiranje i organizaciju osposobljavanja, izobrazbe i usavršavanja iz područja zdravlja u školama, zdravstvenim ustanovama
 • izradu kurikuluma,
 • planiranje i organizaciju nastave (predavanja, seminara, vježbi)
 • didakticko osmišljavanje i organizaciju procesa nastave
 • suradnju i/ili samostalno istraživanje općih i posebnih pedagoških pitanja iz područja zdravstvene njege - sestrinstva
 • poslijediplomske/doktorske studije, kao i cjeloživotno učenje

Psihomotoričke vještine:

 • provođenje složenih zahvata u zdravstvenoj njezi prema standardima kvalitete

Samostalnost i odgovornost:

 • donošenje odluka i upravljanje promjenama
 • preuzimanje osobne i timske odgovornosti koja pridonosi profesionalnom razvoju
 • preuzimanje društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršenja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka    

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

studijski-programi

 

Popis kolegija po godinama studija

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodovima  navode se prema pregledu u tablicama i to pojedinačno za svaku godinu sveučilišnog diplomskog  studija Sestrinstvo:

Prva godina - I. i II. semestar

 

Naziv kolegija

Predavanja (z/lj)

Seminari

(z/lj)

Vježbe

Ukupno

nastavni sati

Stručna praksa

/učenje

Broj bodova

ECTS

ZDRAVSTVENA

NJEGA

Istraživanje i metodologija istraživanja

50

60

20

130

120

10

Teorija zdravstvene njege

50

60

20

130

120

10

Kvaliteta rada u sestrinstvu

20

10

 

30

30

2

Psihologija obrazovanja

30

30

 

60

90

6

Razvojna psihologija

30

30

 

60

90

6

BAZIČNE ZNANOSTI

Psihosocijalne intervencije u obitelji

10

20

 

30

50

3

Pedagogija

30

 

30

60

90

6

Didaktika

30

 

30

60

90

6

Metodika odgoja

15

15

 

30

50

3

Teorija kurikuluma

30

30

 

60

30

3

Cjeloživotno obrazovanje

15

15

 

30

50

3

Priprema postera ili oralne prezentacije

6

4

20

30

30

2

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316

274

120

710

840

60

 

 

 

 

 

 

 

Druga godina – III. i IV. semestar

 

Naziv kolegija

Predavanja (z/lj)

Seminari

(z/lj)

Vježbe

Ukupno

nastavni sati

Stručna praksa

/učenje

Broj bodova

ECTS

 

Teorija etike u praksi zdravstvene njege

50

60

20

130

120

10

Na znanstvenim dokazima u praksi osnovana zdravstvene njega

 

110

20

130

120

10

Onkološka zdravstvene njega I onkologija

30

30

30

90

90

6

Promocija zdravlja

30

30

30

90

90

6

Organizacija primarne zdravstvena zaštita I zdravstvene njege u zajednici

30

30

30

90

90

6

Socijalna patologija

10

20

 

30

50

3

Evaluacija kvalitete života bolesnika s malignim bolestima

10

10

10

30

45

3

Rehabilitacija u zajednici

30

30

30

90

90

6

Menadžment u sestrinstvu

20

10

 

30

50

3

Rehabilitacija bolesnika starije dobi

30

30

30

90

90

6

Psihologija u sestrinstvu

30

15

 

45

40

3

Profesionalna rehabilitacija

10

10

10

30

40

3

Intrahospitalne infekcije

10

10

10

30

50

3

Metodika nastave zdravstvene njege

 

30

30

60

120

130

10

Metodički praktikum

10

50

70

130

120

10

Informatika u zdravstveno njezi

10

10

10

30

45

3

Prehrana ljudi u starijoj dobi

10

10

10

30

45

3

Mentalno zdravlje

30

30

30

90

90

6

HIV/AIDS u sestrinstvu

20

10

 

30

45

3

Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija

30

30

30

90

90

6

Organizacija palijativne zdravstvene skrbi

10

10

10

30

45

3

Engleski jezik

 

30

 

30

45

3

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

605

440

1485

1620

115

 

 

 

 

 

 

 

webmail studomat  knjiznica alumni