blank

Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike je studij multidisciplinarne prirode. Stečena znanja iz područja prirodnih, humanističkih i medicinskih znanosti omogućavaju razumijevanje fizioloških i patoloških stanja u čovjeka, razvitka bolesti kao i utjecaja bolesti na funkciju organizma u cjelini. Nakon završetka studija zdravstveni djelatnik pripremljen je za obavljanje rutinskih poslova i analitičkih postupaka. Stečene vještine, znanja i stavovi tijekom studija omogućavaju sveučilišnom prvostupniku/ci medicinsko laboratorijske dijagnostike brzo i lagano prilagođavanje i usvajanje znanja prema zahtjevima različitih laboratorija.
Program daje osnove za nastavak obrazovanja na diplomskome sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike i/ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Studij završava javno obranjenim završnim radom. Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccaleurea/bacalaureus) medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Osnovna obilježja sveučilišnog preddiplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika

 • usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, sveučilišni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika izvodi se u trajanju 3 godine odnosno 6 semestara. Maksimalan broj bodova koje student stječe u jednoj akademskoj godini je 60 ECTS bodova. Slijedom navedenog  za završetak studija i svih propisanih obaveza preddiplomskog studija potrebno je 180 ECTS bodova.
 • temeljni cilj ovog studijskog programa je izobrazba stručnjaka za radna mjesta u medicinskim laboratorijima različitih užih područja medicinsko laboratorijskih tehnologija i dijagnostike, odnosno privatnom i javnozdravstvenom sektoru.  
 • prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u kroz predavanja, seminare, laboratorijske i kliničke vježbe, individualni rad studenta uz sudjelovanje mentora te od drugih izvannastavnih i nastavnih aktivnosti.

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrjednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. Aktualni sustav bodovanja za upis na ovaj studijski program je:
 

Vrednovanje ocjena iz srednje škole

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

OPĆI USPJEH

DA

25%

250

 

 

 

 

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

RAZINA (A/B)

Postotak

Broj bodova

Hrvatski jezik

B

15%

150

Matematika

B

20%

200

Strani jezik

B

20%

200

Vrednovanje uvjeta izbornih predmeta državne mature:

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

KEMIJA (polaganje je obvezno)

BIOLOGIJA ILI FIZIKA*

DA

NE

20%

200

UKUPNO

100%

1.000


*Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog ili dva predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 15%, a drugi s 10%.

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka organizaciji Fakulteta, a koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha u svim četirima razredima srednje škole, završnog ispita srednje škole i provjeri znanja na razredbenom ispitu  iz predmeta kemija, biologija i fizika.

Trajanje studija

Predloženi studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestra (180 ECTS) preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika sveučilišni prvostupnik/ca ima usvojena znanja, vještine i stavove za obavljanje svih vrsta laboratorijske dijagnostike i kompetentan je:

 • organizirati uzimanja, transport i pohranu biološkog materijala (organskih tekućina i tkiva)
 • organizirati poslove iz djelokruga radnog programa na analizama biološkog materijala usmjeravanjem i kontrolom rada zdravstvenih tehničara i medicinsko laboratorijskih inženjera-stručnih prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike
 • održavati i baždariti pojedine instrumenate uz primjenu principa kvalitete rada
 • primjenjivati tehnike i koristiti analitičke instrumente u medicinskim laboratorijima
 • samostalno izvoditi pretrage iz svih područja laboratorijske medicine i dijagnostike sa znanjem rukovanja jednostavnim i složenim instrumentima koji rade na principu spektrofotometrije, fluorimetrije, polarimetrije, nefelometrije, turbidimetrije, denzitometrije, atomske apsorpcijske spektrofotometrije, plinske kromatografije, elektroforeze
 • dokazivati i određivati supstrate, aktivnosti enzima, hormona, vitamina, lijekova
 • izraditi hemogram te ostale citokemijske i hematološke pretrage uključujući osnovne koagulacijske i transfuziološke pretrage
 • izraditi i obojiti citološke, histološke i patohistološke preparate u svim fazama
 • uzorkovati, zasađivati na odgovarajuće podloge i preliminarno pregledati dobivene rezultate iz područja mikrobiologije
 • obavljati osnovne usluge u laboratorijima molekularne biologije koje se koriste za humani materijal
 • komunicirati s osobama različitih etničkih, vjerskih i kulturalnih opredjeljenja
 • udovoljavati profesionalnom etičkom kodeksu
 • primjenjivati dobru laboratorijsku praksu i razvijati kvalitetu u laboratoriju
 • raditi u svim vrstama laboratorija u medicini i srodnim znanostima.

Osim toga, pripremljen je za razumijevanje složenih laboratorijskih procesa, procjenu i interpretaciju rezultata, sakupljanje podataka, rješavanje problema, primjenu kontrole kvalitete, primjenu novih analitičkih tehnologija direktno vezanih za laboratorijsku medicinu i dijagnostiku.

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

studijski-programi

 

Popis kolegija koji se izvode u okviru studijskog programa

Obvezni kolegiji:

Kolegij

P

S

V

Ukupno

ECTS

Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju

30

15

15

60

4

Biologija

30

5

30

65

6

Fizika i biofizika

15

10

25

50

5

Sigurnost na radu u laboratoriju

30

10

0

40

3

Medicinska informatika i statistika

25

15

25

65

5

Kemija

60

15

30

105

9

Medicinski engleski jezik

0

60

0

60

3

Anatomija

20

5

30

55

5

Histologija s laboratorijskim tehnikama

45

15

45

105

9

Biokemija

30

15

15

60

5

Komunikacijske vještine

15

0

15

30

2

Sociologija medicine

15

5

10

30

2

Etika u biomedicini

15

15

0

30

3

Fiziologija s patofiziologijom

30

15

15

60

5

Patologija s laboratorijskim tehnikama

30

10

20

60

5

Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative

15

15

0

30

2

Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama I

30

10

30

70

6

Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama II

30

5

45

80

6

Instrumentalne mjerne tehnike i fizikalne metode u biomedicinskoj analitici

30

15

15

60

4

Molekularna biologija s laboratorijskim tehnologijama

30

15

15

60

5

Hematologija s laboratorijskim tehnologijama

45

5

45

95

7

Nuklearna medicina - metode i dijagnostika

15

0

10

25

2

Imunologija s laboratorijskim tehnologijama

30

5

15

50

4

Humana genetika

15

5

15

35

3

Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama I

45

15

15

75

5

Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama II

30

15

15

60

4

Klinička citologija

30

5

15

50

4

Transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama

15

5

15

35

3

Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza

15

5

30

50

4

Obrada laboratorijskih podataka

5

5

20

30

2

Klinički kolegij I: Klinička biokemija I

5

5

30

40

3

Klinički kolegij II: Patologija

5

5

30

40

3

Klinički kolegij III: Hematologija

10

10

60

80

6

Klinički kolegij IV: Klinička citologija

5

5

30

40

3

Klinički kolegij V: Transfuzijska medicina

5

5

30

40

3

Klinički kolegij VI: Klinička biokemija II

10

10

60

80

6

Klinički kolegij VII: Medicinska mikrobiologija

10

10

60

80

6

Izborni predmet II/1

20

10

30

60

4

Izborni predmet III/1

20

10

30

60

4

Tjelesna i zdravstvena kultura*

0

0

(100)

(100)*

0

Završni rad

 

 

 

150

10

UKUPNO

860

405

935

2350

+(100)*

180

Klinički kolegiji:

Kolegij

P

S

V

Ukupno

ECTS

Klinički kolegij I: Klinička biokemija I

5

5

30

40

3

Klinički kolegij II: Patologija

5

5

30

40

3

Klinički kolegij III: Hematologija

10

10

60

80

6

Klinički kolegij IV: Klinička citologija

5

5

30

40

3

Klinički kolegij V: Transfuzijska medicina

5

5

30

40

3

Klinički kolegij VI: Klinička biokemija II

10

10

60

80

6

Klinički kolegij VII: Medicinska mikrobiologija

10

10

60

80

6

UKUPNO

50

50

300

400

30

Izborni kolegiji:
Student može izabrati i upisati najviše dva izborna predmeta tijekom jedne akademske godine.

Kolegij

P

S

V

Ukupno

ECTS

Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine:

- Uvod u zdravstvenu ekologiju

- Postupci sterilizacije i dezinfekcije u laboratorijskoj biomedicini

20

(10)

(10)

10

(5)

(5)

30

(15)

(15)

60

(30)

(30)

4

(2)

(2)

Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini I:

- Kulture stanica u biomedicinskim istraživanjima

- Pokusne životinje u biomedicinskim istraživanjima

20

(10)

(10)

10

(5)

(5)

30

(15)

(15)

60

(30)

(30)

4

(2)

(2)

Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini II:

- Imunokemijske i elektroforetske metode

- Molekularna dijagnostika bolesti

20

(10)

(10)

10

(5)

(5)

30

(15)

(15)

60

(30)

(30)

4

(2)

(2)

Temelji znanstveno-istraživačkog rada:

- Uvod u znanstveno istraživanje

- Priprema znanstveno-stručne prezentacije i postera

20

(10)

(10)

10

(5)

(5)

30

(15)

(15)

60

(30)

(30)

4

(2)

(2)

Krvlju prenosive bolesti:

- epidemiologija

- metodologija i dijagnostika

20

(10)

(10)

10

(5)

(5)

30

(15)

(15)

60

(30)

(30)

4

(2)

(2)

webmail studomat  knjiznica alumni