blank

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine

Vrsta studija:

sveučilišni izvanredni

Mjesto izvođenja studija:

Osijek

Trajanje studija:

6 godina, odnosno 12 semestara (360 ECTS bodova)

Naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom  Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina student stječe akademski naziv doktor dentalne medicine (dr. med. dent.).

dopusnica dentalna medicina1 Page 1

dopusnica dentalna medicina1 Page 2

dopusnica dentalna medicina1 Page 3

Uvjeti upisa na studij

1. Pravo upisa u 1. godinu Sveučilišnog  integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine, sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Medicinskog fakulteta Osijek, Pravilniku o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilniku o provođenju državne mature imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od minimalno četiri godine i pristupili državnoj maturi  i ispunili  minimalne uvjete kako slijedi:
1.    Srednja ocjena četiri razreda srednje škole – 25%
2.    Hrvatski jezik – položena razina B
3.    Matematika – položena razina B
4.    Strani jezik – položena razina B
Izborni predmeti
1.    ili biologija ili fizika ili kemija – 25%
2.    ili biologija ili fizika ili kemija – 20%
3.    ili biologija ili fizika ili kemija – 20%
Studenti stječu pravo upisa na temelju  rezultata ostvarenih u postupku Državne mature i provjere posebnih sposobnosti.
Provjera posebnih sposobnosti:
Test psihomotorike koji provodi Medicinski fakultet Osijek - do 100 bodova (10%).

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati uz provjeru posebnih sposobnosti:
Test psihomotorike koji provodi Medicinski fakultet Osijek.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Student će usvojiti suvremena znanja:

 • imaju široke temelje teorijskog znanja i praktičnih vještina koje su potrebite za samostalni rad u ordinaciji dentalne medicine,
 • imati će znanstveno obrazovanje koje omogućuje znanstveni način razmišljanja,
 • stječu su medicinsko-etičke stavove,
 • poštuju privatnost bolesnika, te čuvaju profesionalnu tajnu,
 • pripremljeni su za daljnji razvoj i napredak dentalne medicine,
 • stječu sistematičan način razmišljanja i strukturirani pristup stomatološkim problemima tijekom svog obrazovanja,
 • ispunjavaju zakonske uvjete za rad u stomatološkoj profesiji i za daljnje obrazovanje te su spremni preuzeti odgovornost povezanu sa zvanjem doktora dentalne medicine,
 • posjeduju znanje o prikladnom dijagnostičkom algoritmu,
 • sposobni su donijeti prikladne terapijske odluke,
 • upoznati su sa strukturom, organizacijom i financiranjem zdravstva,
 • upoznati su sa načinima vođenja zdravstvene dokumentacije,
 • osposobljeni su za pravilno korištenje relevantne medicinske informacije,
 • sposobni su pristupiti psihijatrijskom bolesniku uvažavajući sve njegove specifične potrebe,
 • osposobljeni su pružiti adekvatnu dentalno-medicinsku uslugu djeci,
 • sposobni su izraziti se i komunicirati na način koji je razumljiv i prihvatljiv bolesniku,
 • suosjećaju s bolesnicima u njihovu psihosocijalnom okružju,
 • spremni su surađivati s drugim zdravstvenim stručnjacima, te su sposobni ostvariti uspješan timski rad,
 • voljni su podučavati kolege i razvijati vlastite vještine podučavanja,
 • otvoreni su za mjere osiguranja kvalitete i povremenu procjenu vlastite kompetencije u području dentalne medicine i standarda znanja,
 • spremni su razmišljati o promjenama socioekonomskih čimbenika u liječenju,
 • ispunjavaju zakonske standarde u odnosu na trajno teorijsko i praktično usavršavanje,
 • upoznati su sa štetnim učincima ionizirajućeg zračenje, te načinima zaštite,
 • posjeduju znanje o anesteziranju boli u području usne šupljine,
 • posjeduju osnovna medicinska znanja kako bi mogli pružiti pomoć u svim slučajevima medicinske hitnosti,
 • posjeduju znanja za intervenciju u slučaju hitnosti u dentalnoj medicini (trauma zuba, teški pulpitisi),
 • osposobljeni su za poboljšanje preventivne zaštite u dentalnoj medicini.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Samim ustrojem studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek, osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Tijekom studija na svim studijskim programima studentima je omogućeno pohađanje nastave i praktičnog dijela nastave u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Osijek koje su rasprostranjene diljem cijele Hrvatske te su u svojim područjima često centri izvrsnosti. Stoga je studentima omogućeno u praćenje nastave u nekim od najboljih centara određenih medicinskih vještina, što uvelike pridonosi i takvom vidu mobilnosti studenata.
Također je omogućena mobilnost studenata unutar samog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek u vidu polaganja izbornih predmeta na ostalim fakultetima u sastavu Sveučilišta.

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

 vertikala dentalna medicina1

Popis kolegija po godinama studija

 

I. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Anatomija  1

15

7

30

5

O

Biofizika

24

16

20

6

O

Medicinska biologija

30

30

30

8

O

Osnove rada na računalu

5

0

20

2

O

Komunikacija

8

46

0

4

O

Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika

45

57

0

8

O

II. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Anatomija  1

15

8

30

5

O

Medicinska kemija

30

30

15

7

O

Hitna medicinska pomoć 1

15

25

20

6

O

Stručna praksa 1

0

0

40

3

O

Uvod u dentalnu medicinu

10

15

0

2

I

Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini

18

7

0

2

I

Engleski jezik 1

25

0

0

2

I

Tjelesna kultura 1

50

2

I

III. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Anatomija  2

30

15

20

6

O

Biokemija

30

30

15

6

O

Fiziologija

18

30

10

6

O

Histologija i embriologija

15

10

20

5

O

Fiziologija živaca

20

10

15

5

O

Oralna biologija

8

21

17

5

O

IV. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Fiziologija

22

30

10

4

O

Histologija i embriologija

15

10

15

3

O

Zdravlje i okoliš

23

41

11

4

O

Oralna biologija

27

12

18

3

O

Temelji biostatistike

3

27

30

4

O

Stručna praksa 2

0

0

40

3

O

Etika u dentalnoj medicini

10

15

0

2

I

Prehrana i zdravlje

10

15

0

2

I

Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi

20

5

0

2

I

Engleski jezik 2

25

0

0

2

I

Tjelesna kultura 2

0

0

50

2

I

V. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Farmakologija i toksikologija

15

32

30

5

O

Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija

25

30

20

5

O

Metode javnog zdravlja

15

15

0

2

O

Patologija i oralna patologija

25

60

0

5

O

Patološka fiziologija

20

50

0

4

O

Gnatologija

30

15

30

4

O

Predklinički praktikum

50

2

105

8

O

VI. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Predklinički praktikum

42

3

63

4

O

Patologija i oralna patologija

25

25

0

3

O

Patološka fiziologija

25

20

5

3

O

Klinička propedeutika

25

15

15

3

O

Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala

36

24

0

3

O

Farmakologija i toksikologija

15

13

10

2

O

Stručna praksa 3

0

0

40

3

O

Informatika u zdravstvu

10

0

15

2

I

Prevencija i kontrola infekcija u dent. medicini

10

15

0

2

I

Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba

5

20

0

2

I

Engleski jezik 3

25

0

0

2

I

VII. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Stomatološka propedeutika

30

20

30

6

O

Opća i dentalna radiologija

10

15

15

3

O

Infektologija i epidemiologija

11

27

7

3

O

Klinička medicina 1

45

40

5

5

O

Kirurgija

20

30

10

4

O

Klinička medicina 2

30

40

5

4

O

Bolesti zuba 1

30

0

0

2

O

VIII. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Bolesti usta i parodontologija 1

15

 

30

3

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 1

15

30

30

4

O

Bolesti zuba 1

15

 10

45

3

O

Oralna kirurgija 1

30

 

30

4

O

Fiksna protetika 1

15

10 

45

3

O

Mobilna protetika 1

15

7

30

3

O

Hitna medicinska pomoć 2

10

30

20

4

O

Stručna praksa 4

 

 

40

3

O

Uvod u znanstveni rad

10

0

15

2

I

Oralna higijena

15

10

0

2

I

Društveni utjecaj na oralno zdravlje

10

15

0

2

I

Engleski jezik 4

25

0

0

2

I

IX. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Klinička medicina 3

32

32

15

4

O

Ginekologija i opstetricija

6

10

5

1

O

Pedijatrija

6

10

5

1

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti zuba 2

15

0

75

4

O

Oralna kirurgija 2

30

5

60

5

O

Mobilna protetika 2

10

5

30

3

O

Fiksna protetika 2

15

15

25

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

X. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

Oralna kirurgija 2

0

10

90

4

O

Bolesti zuba 2

15

0

60

4

O

Ortodoncija 1

8

2

10

2

O

Maksilofacijalna kirurgija

15

0

30

2

O

Fiksna protetika 2

15

15

30

4

O

Dentalna medicina starije dobi

15

15

15

2

O

Stručna praksa 5

0

0

40

3

O

Minimalno invazivna kirurgija

10

15

0

2

I

Dentalna fotografija

10

0

15

2

I

Maksilofacijalna rekonstrukcijska kirurgija

5

15

5

2

I

Upotreba lasera u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

Engleski jezik 5

25

0

0

2

I

XI. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Dječja  i preventivna dentalna medicina 3

10

10

40

4

O

Mobilna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti zuba 3

0

5

60

4

O

Fiksna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Ortodoncija 2

15

10

30

4

O

Oralna kirurgija 3

0

10

30

3

O

XII. semestar 

 

 

 

 

 

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Mobilna protetika 3

0

5

55

4

O

Bolesti zuba 3

0

15

60

4

O

Fiksna protetika 3

0

5

60

4

O

Sudska medicina i stomatologija

10

10

10

2

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Dentalna implantologija

15

15

15

2

O

Integrativna dentalna medicina

0

30

0

1

O

Diplomski rad

0

120

0

2

O

Klinička praksa(studentski rad pod nadzorom)

0

0

400

4

O

Opioidi u kliničkoj praksi

9

8

8

2

I

Dentalna medicina i zdravstveno pravo

10

15

0

2

I

Menadžment u dentalnoj medicini

20

5

0

2

I

Augmentacijske tehnike u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

Engleski jezik 6

25

0

0

2

I

 

 

 

 

 

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Anatomija  1

15

7

30

5

O

Biofizika

24

16

20

6

O

Medicinska biologija

30

30

30

8

O

Osnove rada na računalu

5

0

20

2

O

Komunikacija

8

46

0

4

O

Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika

45

57

0

8

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Anatomija  1

15

8

30

5

O

Medicinska kemija

30

30

15

7

O

Hitna medicinska pomoć 1

15

25

20

6

O

Stručna praksa 1

0

0

40

3

O

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

10

15

0

2

I

 

Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini

18

7

0

2

I

 

Engleski jezik 1

25

0

0

2

I

 

Tjelesna kultura 1

50

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Anatomija  2

30

15

20

6

O

Biokemija

30

30

15

6

O

Fiziologija

18

30

10

6

O

Histologija i embriologija

15

10

20

5

O

Fiziologija živaca

20

10

15

5

O

Oralna biologija

8

21

17

5

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Fiziologija

22

30

10

4

O

Histologija i embriologija

15

10

15

3

O

Zdravlje i okoliš

23

41

11

4

O

Oralna biologija

27

12

18

3

O

Temelji biostatistike

3

27

30

4

O

Stručna praksa 2

0

0

40

3

O

 

Etika u dentalnoj medicini

10

15

0

2

I

 

Prehrana i zdravlje

10

15

0

2

I

 

Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi

20

5

0

2

I

 

Engleski jezik 2

25

0

0

2

I

 

Tjelesna kultura 2

0

0

50

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Farmakologija i toksikologija

15

32

30

5

O

Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija

25

30

20

5

O

Metode javnog zdravlja

15

15

0

2

O

Patologija i oralna patologija

25

60

0

5

O

Patološka fiziologija

20

50

0

4

O

Gnatologija

30

15

30

4

O

Predklinički praktikum

50

2

105

8

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Predklinički praktikum

42

3

63

4

O

Patologija i oralna patologija

25

25

0

3

O

Patološka fiziologija

25

20

5

3

O

Klinička propedeutika

25

15

15

3

O

Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala

36

24

0

3

O

Farmakologija i toksikologija

15

13

10

2

O

Stručna praksa 3

0

0

40

3

O

 

Informatika u zdravstvu

10

0

15

2

I

Prevencija i kontrola infekcija u dent. medicini

10

15

0

2

I

 

Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba

5

20

0

2

I

 

Engleski jezik 3

25

0

0

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Stomatološka propedeutika

30

20

30

6

O

Opća i dentalna radiologija

10

15

15

3

O

Infektologija i epidemiologija

11

27

7

3

O

Klinička medicina 1

45

40

5

5

O

Kirurgija

20

30

10

4

O

Klinička medicina 2

30

40

5

4

O

Bolesti zuba 1

30

0

0

2

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Bolesti usta i parodontologija 1

15

 

30

3

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 1

15

30

30

4

O

Bolesti zuba 1

15

 10

45

3

O

Oralna kirurgija 1

30

 

30

4

O

Fiksna protetika 1

15

10 

45

3

O

Mobilna protetika 1

15

7

30

3

O

Hitna medicinska pomoć 2

10

30

20

4

O

Stručna praksa 4

 

 

40

3

O

 

Uvod u znanstveni rad

10

0

15

2

I

 

Oralna higijena

15

10

0

2

I

 

Društveni utjecaj na oralno zdravlje

10

15

0

2

I

 

Engleski jezik 4

25

0

0

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Klinička medicina 3

32

32

15

4

O

Ginekologija i opstetricija

6

10

5

1

O

Pedijatrija

6

10

5

1

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti zuba 2

15

0

75

4

O

Oralna kirurgija 2

30

5

60

5

O

Mobilna protetika 2

10

5

30

3

O

Fiksna protetika 2

15

15

25

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

Oralna kirurgija 2

0

10

90

4

O

Bolesti zuba 2

15

0

60

4

O

Ortodoncija 1

8

2

10

2

O

Maksilofacijalna kirurgija

15

0

30

2

O

Fiksna protetika 2

15

15

30

4

O

Dentalna medicina starije dobi

15

15

15

2

O

Stručna praksa 5

0

0

40

3

O

 

Minimalno invazivna kirurgija

10

15

0

2

I

 

Dentalna fotografija

10

0

15

2

I

 

Maksilofacijalna rekonstrukcijska kirurgija

5

15

5

2

I

 

Upotreba lasera u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

 

Engleski jezik 5

25

0

0

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Dječja  i preventivna dentalna medicina 3

10

10

40

4

O

Mobilna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti zuba 3

0

5

60

4

O

Fiksna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Ortodoncija 2

15

10

30

4

O

Oralna kirurgija 3

0

10

30

3

O

 

 

 

 

 

 

 

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Mobilna protetika 3

0

5

55

4

O

Bolesti zuba 3

0

15

60

4

O

Fiksna protetika 3

0

5

60

4

O

Sudska medicina i stomatologija

10

10

10

2

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Dentalna implantologija

15

15

15

2

O

Integrativna dentalna medicina

0

30

0

1

O

Diplomski rad

0

120

0

2

O

Klinička praksa(studentski rad pod nadzorom)

0

0

400

4

O

 

Opioidi u kliničkoj praksi

9

8

8

2

I

Dentalna medicina i zdravstveno pravo

10

15

0

2

I

Menadžment u dentalnoj medicini

20

5

0

2

I

Augmentacijske tehnike u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

Engleski jezik 6

25

0

0

2

I

 

 

webmail studomat  knjiznica alumni