blank

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

Vrsta studija:

sveučilišni redoviti

Mjesto izvođenja studija:

Osijek

Trajanje studija:

6 godina, odnosno 12 semestara (360 ECTS bodova)

Naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija stječe se akademski naziv doktor medicine.

Osnovna zadaća studija je studente osposobiti da kao budući liječnici mogu samostalno djelovati u sustavu primarne zdravstvene zaštite. Studij također daje temelj za dodatnu, znanstveno orijentiranu edukaciju na poslijediplomskome doktorskom studiju.
Gradivo iz različitih znanstvenih disciplina koje student mora usvojiti tijekom studija grupirano je u pet skupina predmeta, a to su: općeobrazovni, temeljni medicinski, predklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima omogućuje optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina (sukladno Katalogu znanja i vještina usvojenome od svih medicinskih fakulteta u RH), a tome su prilagođeni i oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, demonstracije, rad u kliničkim odjelima, terenska praksa, ostalo). Studenti uče rješavati konkretne probleme, primjenjujući znanja iz različitih područja istodobno.
Studij završava diplomskim završnim ispitom (izrada diplomskoga rada, diplomski ispit-test, javna obrana diplomskoga rada).

Uvjeti upisa na studij

Uvjeti upisa na Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine regulirani su Studijskim programom Medicinskog fakulteta Osijek, Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o studiranju.
Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja, kako slijedi:

vrednovanje-ocjena-srednje-skole2

Pravo prijave na sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom. Pravo upisa Sveučilišnoga integriranoga preddiplomskoga i diplomskog studija medicine na Medicinskome fakultetu Osijek stječe se zauzetim mjestom (položajem) na razredbenoj listi pristupnika formiranoj prema prethodno navedenim kriterijima.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Katalog znanja i vještina za studij medicine, Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, 2008.:


Doktor medicine mora posjedovati znanje i razumijevanje:

 • građe i funkcije ljudskog tijela
 • ljudske psihe
 • prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije bolesti
 • socijalnih i okolišnih aspekata zdravlja i bolesti
 • etičkih načela u medicinskoj teoriji i praksi.

Doktor medicine mora posjedovati vještine:

 • uzimanja relevantne anamneze i statusa bolesnika
 • diferencijalno-dijagnostičkog razmatranja na temelju povijesti bolesti i pregleda bolesnika
 • izvođenja specifičnih zahvata
 • procjene hitnih stanja i njihova zbrinjavanja
 • planiranja terapijskog pristupa u čestim stanjima.

Detaljan popis specifičnih znanja i vještina, te razina osposobljenosti za izvođenje pojedine vještine prikazani su za svaki predmet, a usuglašeni su na nacionalnoj razini.
Završetkom studija medicine na Medicinskom fakultetu diplomanti stječu i sljedeće opće kompetencije, koje su posebno izdvojene:

 • imaju široke temelje teorijskog znanja i praktičnih vještina, što ih kvalificira za svaku vrstu poslijediplomske edukacije i za suradnju s drugim stručnjacima u zdravstvu;
 • imaju znanstvenu naobrazbu koja omogućuje znanstveni način razmišljanja;
 • stekli su medicinsko-etičke stavove;
 • pripremljeni su za dalji razvoj i napredak medicine;
 • stekli su sistematičan način razmišljanja i strukturirani pristup medicinskim problemima tijekom svog obrazovanja;
 • ispunjavaju zakonske uvjete za rad u medicinskoj profesiji i za dalje obrazovanje te su spremni preuzeti odgovornost povezanu s medicinskim zvanjem;
 • posjeduju znanje o prikladnom dijagnostičkom algoritmu;
 • sposobni su donijeti prikladne terapijske odluke;
 • upoznati su sa strukturom, s organizacijom i s financiranjem zdravstva;
 • upoznati su s procesom znanstveno-istraživačkih postupaka;
 • sposobni su djelovati u skladu s racionalnim znanstvenim konceptima i načelima;
 • upoznati su sa znanstvenim teorijskim konceptima biomedicine;
 • imaju nepristrani stav prema novim znanstvenim procesima u medicini;
 • spremni su posvetiti se medicinskoj profesiji i prihvatiti odgovornost za tjelesno, psihomentalno i socijalno blagostanje bolesnika;
 • liječe bolesnike s poštovanjem bez obzira na spol, dob, rasu, društveni i ekonomski status, obrazovanje, kulturu, vjeru ili svjetonazor;
 • poštuju prava bolesnika da u potpunosti sudjeluju u odlukama o liječenju, uključujući i pravo da odbiju liječenje ili sudjelovanje u procesu nastave, odnosno znanstvenih istraživanja;
 • sposobni su izraziti se i komunicirati na način koji je razumljiv i prihvatljiv bolesniku;
 • suosjećaju s bolesnicima u njihovu psihosocijalnom okružju;
 • spremni su prihvatiti odgovornost i donijeti odgovarajuće medicinske odluke;
 • upoznati su s unaprjeđenjem zdravlja i s prevencijom bolesti i spremni su promicati takvo stajalište u medicinskoj profesiji;
 • imaju formirane stavove i svijest o osobnim ograničenjima u skladu s prethodnom edukacijom i iskustvom;
 • spremni su surađivati s drugim zdravstvenim stručnjacima;
 • sposobni su ostvariti uspješan timski rad te vještine rukovođenja;
 • svjesni su nužnosti trajnog učenja i trajnog usavršavanja u vlastitom životu da bi održali visoku razinu medicinske kompetencije;
 • voljni su poučavati kolege i razvijati vlastite vještine poučavanja;
 • otvoreni su za mjere osiguranja kvalitete i povremenu procjenu vlastite medicinske kompetencije i standarda znanja;
 • voljni su konstruktivno odgovoriti na ishod procjene - kritiku i pohvalu;
 • spremni su razmišljati o promjenama socioekonomskih čimbenika u liječenju;
 • ispunjavaju zakonske standarde u odnosu na trajno teorijsko i praktično usavršavanje.

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

studijski-programi

Popis kolegija po godinama studija

Obvezni predmeti:

Godina studija

R. br.

PREDMET

P

S

V

Ukupno

ECTS

I.

1.

Anatomija

40

100

100

240

23

2.

Medicinska biologija

40

30

30

100

8

3.

Medicinska fizika i biofizika

20

16

24

60

6

4.

Medicinska kemija i biokemija 1

30

30

30

90

8

5.

Prva pomoć

6

0

9

15

1

6.

Psihološka medicina

0

20

20

40

2

7.

Socijalna medicina

10

20

0

30

2

8.

Uvod u medicinu

10

15

0

25

1

9.

Povijest medicine

10

15

0

25

1

10.

Medicinski engleski 1

0

20

0

20

1

II.

11.

Medicinska kemija i biokemija 2

40

30

30

100

9

12.

Fiziologija

26

96

68

190

19

13.

Imunologija

17

28

25

70

3

14.

Histologija i embriologija

35

40

65

140

9

15.

Temelji neuroznanosti

20

46

24

90

8

16.

Uvod u znanstveni rad

10

10

10

30

1

17.

Uvod u medicinsku informatiku

5

10

15

30

1

18.

Uvod u medicinsku statistiku

5

10

15

30

2

19.

Medicinski engleski 2

0

20

0

20

1

III.

20.

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

10

20

50

80

8

21.

Farmakologija

35

52

28

115

11

22.

Patologija

30

75

75

180

17

23.

Patofiziologija

40

64

46

150

11

24.

Klinička propedeutika

57

0

183

240

6

25.

Medicinski engleski 3

0

20

0

20

1

IV.

26.

Interna medicina

65

109

306

480

20

27.

Klinička mikrobiologija i parazitologija

5

20

5

30

2

28.

Infektologija

15

20

45

80

6

29.

Dermatovenerologija

39

23

18

50

4

30.

Radiologija

25

20

25

70

4

31.

Neurologija

20

44

61

125

7

32.

Neurokirurgija

5

8

17

30

1

33.

Psihijatrija

0

36

44

80

5

34.

Nuklearna medicina

12

7

11

30

2

35.

Klinička onkologija

5

15

10

30

2

36.

Medicinski engleski 4

0

20

0

20

1

V.

37.

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

20

20

20

60

2

38.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina

15

0

30

45

2

39.

Kirurgija (opća + dječja)

36

54

195

285

13

40.

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

5

15

10

30

2

41.

Medicinski engleski 5

0

20

0

20

1

42.

Modul – Urgentna medicina

29

21

0

50

4

43.

Oftalmologija

12

18

30

60

5

44.

Otorinolaringologija s audiologijom i fonijatrijom

10

24

36

70

6

45.

Ortopedija

10

10

30

50

4

46.

Pedijatrija

40

71

179

290

13

47.

Urologija

15

10

30

55

2

VI.

48.

Ekonomika zdravstva i organizacija zdravstvene zaštite

15

20

10

45

3

49.

Epidemiologija

30

15

15

60

5

50.

Ginekologija i opstetricija

55

45

175

275

12

51.

Medicinska etika

45

0

0

45

2

52.

Medicinska genetika

15

15

15

45

4

53.

Modul – Kliničko prosuđivanje

15

35

0

50

4

54.

Medicinski engleski 6

0

20

0

20

1

55.

Modul – Racionalna terapija i farmakoterapija najčešćih stanja

10

20

20

50

4

56.

Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija

25

55

165

245

7

57.

Sudska medicina

20

18

12

50

3

58.

Zdravlje u zajednici

2

3

20

25

1

59.

Zdravstvena ekologija

20

20

0

40

3

60.

Medicina rada

5

5

10

20

1

61.

Diplomski rad i završni ispit

0

120

0

120

4

 

62.

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2*

0

0

(120)

(120)*

2

Ukupno OBVEZNI

1136

1643

2391

5170

324

Ukupno IZBORNI

 

 

 

450

 36

UKUPNO*

 

 

 

5620

360

*Satnica Medicinskog engleskog (6 × 20 sati) i Tjelesne i zdravstvene kulture (120 sati) ne ubraja se u ukupni fond od 5620 sati.

Izborni predmeti:
Student bira i upisuje tri izborna predmeta (6 ECTS bodova) tijekom jedne akademske godine, ukupno 36 ECTS bodova, odnosno 3 × 25 sati × 6 = 450 sati.

Godina studija

R. br.

IZBORNI PREDMETI

P

S

V

Ukupno

ECTS

I.

1.

Kako primijeniti Hipokratovu prisegu

0

25

0

   25

2

2.

Osnove rada na računalu

0

0

25

25

2

3.

Molekularna genetika

5

20

0

25

2

4.

Razvojna biologija

5

10

10

25

2

5.

Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu

8

5

12

25

2

6.

Genetika

9

16

0

25

2

7.

Molekularna i stanična biologija u kliničkoj praksi

5

20

0

25

2

8.

Život stanice

7

6

12

25

2

9.

Intersektorska suradnja

5

10

10

25

2

II.

10.

Prije nego smo se rodili

0

25

0

25

2

11.

Klinička anatomija

5

10

10

25

2

12.

Funkcionalna neuroanatomija

5

10

10

25

2

13.

Fiziološka uloga sustava hemostaze i značaj najčešćih poremećaja

18

5

2

25

2

14.

Jesmo li kiseli? (e-predmet)

0

25

0

25

2

15.

Moj prvi znanstveni rad (e-predmet)

0

25

0

25

2

16.

Oko u zdravlju i bolesti

5

15

5

25

2

17.

Anemija – jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini

1

18

6

25

2

18.

Vitamini i minerali u zdravlju i bolesti

10

15

0

25

2

III.

19.

Liječnici i njihovi suradnici

0

25

0

25

2

20.

Interakcija gena i hrane

13

12

0

25

2

21.

Patofiziologija zloćudne preobrazbe i rasta

0

25

0

25

2

22.

Istraživački podaci i pisanje znanstvenog izvješća

4

6

15

25

2

23.

Patofiziologija metaboličkih bolesti koštanog sustava

10

10

5

25

2

24.

Mehanizmi djelovanja slobodnih radikala u zdravlju i bolesti

10

15

0

25

2

25.

Planiranje i provedba znanstvenoistraživačkog rada

10

10

5

25

2

26.

Autoimunost i autoimune bolesti

8

15

2

25

2

27.

Patofiziologija autoimunih bolesti

10

10

5

25

2

IV.

28.

Neinvazivna radiološka dijagnostika središnjeg živčanog sustava

10

15

0

25

2

29.

Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku (suradna psihijatrija)

0

25

0

25

2

30.

Rehabilitacija srčanih bolesnika

20

5

0

25

2

31.

Neuroinfekcije

8

8

9

25

2

32.

Funkcijski i dinamički segment kralješnice

0

25

0

25

2

33.

Kronično zatajenje bubrega

15

5

5

25

2

34.

Bolesti štitnjače

7

6

12

25

2

35.

Hitna stanja u neurologiji

20

3

2

25

2

36.

Kliničko-laboratorijske metode u dijagnostici i liječenje kardiovaskularnih bolesti

15

5

5

25

2

37.

Neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika

10

10

5

25

2

38.

Kako živac živi?

2

16

7

25

2

39.

Neurorehabilitacijska i restauracijska neurologija

0

25

0

25

2

40.

Krvlju prenosive bolesti

0

20

5

25

2

41.

Metabolički sindrom

12

7

6

25

2

42.

Prehrana i ulkusna bolest

0

25

0

25

2

43.

Anemija – jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini

1

18

6

25

2

44.

Medicina i turizam

15

10

0

25

2

45.

Osteoporoza i druge koštano metaboličke bolesti

0

25

0

25

2

V.

46.

Urolitijaza

0

25

0

25

2

47.

Regionalna anestezija u liječenju boli

3

22

0

25

2

48.

Osnove analize numeričkih podataka

10

5

10

25

2

49.

Suvremeni principi liječenja i neurorehabilitacije kraniocerebralne ozljede

10

10

5

25

2

50.

Minimalno invazivni zahvati u neurokirurgiji

10

10

5

25

2

51.

Forenzična psihijatrija

10

15

0

25

2

52.

Kardiopulmonalna reanimacija i ostala hitna stanja u medicini

4

12

9

25

2

53.

Uvod u kliničku neurotraumatologiju endokranija

0

25

0

25

2

54.

Autodestruktivno i heterodestruktivno suicidalno ponašanje među mladima

8

15

2

25

2

55.

Sepsa - od mikroorganizma do organskog zatajenja

6

14

5

25

2

56.

Multirezistentne bakterije - što možemo učiniti?

6

14

5

25

2

57.

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija i analgezija

3

22

0

25

2

58.

Opioidi u kliničkoj praksi

9

8

8

25

2

59.

Fiziologija sporta

4

4

17

25

2

60.

Prenatalna dijagnostika kromosomskih i genskih poremećaja

9

11

5

25

2

61.

Psihopatologija dječje i adolescentne dobi

4

17

4

25

2

62.

Računarski postupci otkrivanja znanja u medicinskim domenama

18

2

5

25

2

63.

Urin pod mikroskopom

13

5

7

25

2

64.

Ozljede kralješnice i kralješnične moždine

12

9

4

25

2

65.

Bolesti krvarenja i zgrušavanja

12

9

4

25

2

VI.

66.

Program mjera prevencije i ranog otkrivanja nekih najučestalijih sijela karcinoma

7

10

8

25

2

67.

Osnove analize kategoričkih podataka

10

5

10

25

2

68.

Analiza povezanosti i preživljenja

10

5

10

25

2

69.

Papa-test – mogućnosti i alternative

11

5

9

25

2

70.

Medicina i zdravstveno pravo

8

15

2

25

2

71.

Osnove rada u ambulanti obiteljske medicine

0

7

18

25

2

72.

Infuzije i parenteralna prehrana

7

10

8

25

2

73.

Fiziologija sporta

4

4

17

25

2

74.

Halucinacija kao simptom

4

17

4

25

2

75.

Metode istraživanja u fiziologiji mikrocirkulacije

5

20

0

25

2

76.

Specifičnosti anestezije u dnevnoj laparoskopskoj kirurgiji

0

0

25

25

2

77.

Prolazni poremećaj i gubitak svijesti u kliničkoj praksi

21

4

0

25

2

78.

Etički problemi u intenzivnoj medicini

12

10

3

25

2

1136

1643

2391

5170

324

webmail studomat  knjiznica alumni