blank

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija


Fizioterapija je autonomna struka čiji bi praktičari trebali raditi u otvorenom i ravnopravnom profesionalnom odnosu s ostalim zdravstvenim stručnjacima. Fizioterapeuti procjenjuju bolesnike i zatim planiraju i provode terapiju koristeći različite oblike fizikalnih sredstava (pokret, električnu energiju, vodu, toplinu, minerale, blata, klimatske uvjete, ultrazvuk, laser, elektromagnetsko polje, i sl.) u suradnji s bolesnicima ili korisnicima i njihovim obiteljima, a pod nadzorom i po uputama doktora medicine-specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Program studija prilagođen je suvremenim potrebama struke, primjeren je sposobnostima studenta te aktualnim potrebama suvremenog zdravstva i zdravstvenog turizma. Sadašnji podaci Hrvatske udruge fizioterapeuta govore o broju viših fizioterapeuta, koji daje omjer jednog fizioterapeuta na oko 3 000 stanovnika. Taj odnos je značajno manji od istog odnosa u Austriji (1:350), Švicarskoj (1:720) ili Sloveniji (1:1 404), što uz ranije podatke o demografskim promjenama, specifičnoj patologiji i objektivnim potrebama, daje za pravo mišljenjima da je hrvatsko zdravstvu za podizanje razine zdravstvenog standarda, nužan ovako visoko obrazovani medicinski kadar.

Uvjeti upisa na studij


Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Medicinskog fakulteta Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:
1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda. Predlažemo sljedeći sustav bodovanja za upis na ovaj studijski programa:

Vrednovanje ocjena iz srednje škole

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

OPĆI USPJEH

DA

40%

400

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

RAZINA (A/B)

Postotak

Broj bodova

Hrvatski jezik

B

20%

200

Matematika

B

10%

100

Strani jezik

B

15%

150

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

FIZIKA

NE

15%

150

UKUPNO

100%

1.000

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

Trajanje studija


Studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE


Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestara (180 ECTS) sveučilišnog preddiplomskog studija Fizioterapija, studenti će biti kompetentni organizirati i provoditi modele primjene fizioterapije čime su osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno- rehabilitacijskim centrima, profesionalnim sportskim klubovima i drugim objektima zdravstvenog turizma.
Prvostupnik/prvostupnica (baccalaures/baccalaurea) fizioterapije svojim se obrazovanjem osposobljava za sudjelovanje u rehabilitacijskom timskom radu kroz:

 • Procjenu statusa korisnika i potrebe za fizioterapeutskim tretmanom
 • Provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja funkcije lokomotornog sustava
 • Planiranje i programiranje fizioterapeutskih  postupaka
 • Primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama korisnika
 • Evaluaciju učinaka tretmana
 • Sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta i ostalih zdravstvenih djelatnika
 • Sudjelovanje u istraživanjima u području fizikalne terapije
 • Osposobljavanje za timski rad, osobito za transdisciplinarni model u rješavanju problema korisnika
 • Kontinuiranu vlastitu edukaciju
 • Rad na unapređenju struke.

Nastavni program treba pomoći budućim fizioterapeutima:

 • u stjecanju humanističkog i cjelovitog pristupa osobi koja je u tretmanu fizikalne terapije,
 • u postizanju osjetljivosti na individualne potrebe i želje korisnika,
 • u djelovanju prema utvrđenim ili uočenim potrebama,
 • u stjecanju vještina,
 • u temeljenju prakse na znanju,
 • u razvijanju kritičkog mišljenja,
 • u poticanju zanimanja za trajno profesionalno usavršavanje.
 • u poticanju na znanstveno istraživački rad u području fizioterapije

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Za sve sveučiliše studijske programe koje trenutno izvodi Medicinski fakulttet Osijek stvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

Povezanost studija s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Fizioterapijska struka podrazumijeva skrb o osobama svih starosnih kategorija kako u zdravlju. Fizioterapeuti su danas daleko više od strogo bolničkog osoblja zaduženog za provođenje programa propisanog od strane liječnika i stoga postoji rastuća potreba za naprednim znanjima i upoznavanjem s novim tehnologijama u oblasti komunikacije, procjene i liječenja.

Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost da pohađaju organiziranu nastavu bilo nekog drugog sličnog preddiplomskog studija ili da prijeđu na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove.

studijski-programi

 

Usporedba studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima


Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost da pohađaju organiziranu nastavu bilo nekog drugog sličnog preddiplomskog studija ili da prijeđu na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove.

Prikaz ukupnog nastavnog opterećenja te udjela kliničke i teorijske nastave:

 

Obvezni

Izborni

Udio izbornih predmeta prema broju ECTS

Teorijska nastava (sati)

P/S

Vježbe (sati)

Teorijska nastava (sati)

P/S

Vježbe (sati)

Obveza studenta (ECTS)

PK*

KL**

PK*

KL**

1. godina studija

435/60

195

255

60/0

15

15

3 / 6

3 / 60 (5%)

2. godina studija

420/105

0

360

105/15

30

30

6 / 9

6 / 60 (10%)

3. godina studija

255/75

30

465

240/90

15

150

15 / 33

15 / 60 (25%)

UKUPNO

1110/240

225

1080

405/105

60

195

24 / 48

24 / 180 (13,3%)

*vježbe u praktikumu, metodičke i terenske vjećbe
**kliničke i posebne kliničke vježbe

 Program studija je koncipiran tako da veliku većinu čine kolegiji iz područja fizioterapije i kliničke medicine u udjelu od 85,2%, odnosno 2850 sati od ukupno 3345 sati nastavnog opterećenja na obveznim i izbornim kolegijima.

 Popis obvezatnih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: 1. godina studija

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

PK

KL

PKL

M

T

Anatomija s histologijom

dr. sc. Radivoje Radić, red. prof.

dr. sc. Tatjana Belovari, red.

Prof.

60

60

 

 

 

0

9

0

Biomehanika

dr. sc.Robert Selthofer, izv. prof.

30

15

 

 

 

0

2

0

Fizika s osnovama radiologije

dr. sc Dario Faj, izv. prof.

45

15

 

 

 

0

3

0

Fiziologija   i patofiziologija

Dr. sc. Ivan Karner, red.

prof. T

Dr. sc. Ines Drenjančević, red. prof..

45

30

 

 

 

0

3

0

Patologija

Dr. sc. Branko Dmitrović, red. Prof.

30

 

 

0

 

 

0

2

0

Klinička propedeutika

Dr. sc. Aleksandar Včev, red. prof. T

30

 

15

 

 

0

3

0

Fizioterapijska procjena

Dr. sc. Savo jovanović, red. prof. T

Mateja Znika, predavač

30

 

45

 

 

15

6

0

Javno zdravstvo

Dr. sc. Maja Miškulin, izv. prof.

30

 

 

15

 

0

3

0

Klinička kineziologija

dr. sc. Radivoje Radić, red. prof

dr. sc. Igor Lekšan, doc..

45

 

30

 

 

30

7

0

Osnove motoričkih transformacija

Ljubomir Pribić, predavač

30

 

60

 

 

0

6

0

Osnove zdravstvene njege

dr. sc. Radivoje Radić, red. prof.

Ivana Barać, predavač

15

 

15

 

 

0

2

0

Komunikacijske vještine

Dr. sc. Pavo Filaković, red. prof.

15

 

 

15

 

0

2

0

Strani jezik I

Lorna Dubac,, predavač

0

 

 

30

 

0

1

0

Uvod u fizioterapiju

Dr. sc. Ivan Džidić, izv.prof.

15

 

 

0

 

 

15

2

0

Informatika u zdravstvu

Dr. sc. Dario Galić, docent

15

15

 

 

 

0

2

0

Klinička praksa I

Dr. sc. Savo jovanović, red. prof. T

 

 

 

90

 

 

 

3

0

Tjelesna i zdravstvena kultura

Dubravko Ižaković, predavač

 

 

60

 

0

1

0

UKUPNO:

 

435

135

165

90

120

0

60

57

 

Gerontologija

Dr. sc. Gordana Bujišić, viši asistent

30

 

15

 

 

0

3

1

Dijetetika

Dr. sc. Marko Lukić, docent

30

15

 

 

 

0

3

1

UKUPNO:

 

60

15

15

0

0

0

0

6

 

 

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: 2. godina studija

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

PK

KL

PKL

M

T

Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana poglavlja iz kirurgije

Dr. sc. Savo jovanović, red. prof. T

Dr. sc. Ivan Lovrić, izv. prof.

Dr. sc. Zoran Zelić, doc.

90

 

 

0

 

 

0

8

0

Interna medicina

Dr. sc. Aleksandar Včev, red. prof. T

60

 

 

0

 

 

0

6

0

Higijena i epidemiologija

Dr. sc. Maja Miškulin, izv. prof.

30

 

15

 

 

15

3

0

Etika u zdravstvu

Dr. sc. Ivan Karner red.

prof. T

15

 

 

0

 

 

15

2

0

Fizioterapija u ortopediji, traumatologiji I sportskoj medicini

Dr. sc. Ivan Džidić, izv. prof.

90

 

 

30

 

 

30

9

0

Fizioterapija internističkih i onkoloških bolesnika

Dr. sc. Marko Boban, docent

30

 

 

30

 

 

30

4

0

Fizikalni čimbenici u terapiji

Dr. sc. Savo jovanović, red. prof. T

Mateja Znika, predavač

30

 

30

 

 

0

4

0

Fizioterapijske vještine I

Dr. sc. Savo jovanović, red. prof. T

Iva Šklempe Kokić, predavač

45

 

135

 

 

0

10

0

Zdravstvena psihologija

Dr. sc. Pavo Filaković, red. prof.

30

 

 

0

 

 

15

2

0

Klinička praksa II

Dr. sc. Ivan Džidić, izv. prof.

 

 

 

180

 

 

 

6

0

UKUPNO:

 

420

0

180

240

0

0

105

54

 

Terapijsko jahanje

Mateja Znika, predavač

15

 

 

 

30

0

3

1

Osnove radne terapije

Iva Šklempe Kokić, predavač

30

 

15

 

 

0

3

1

Urgentna medicina

Dr. sc. Jure Mirat, izv. Prof.

30

 

15

 

 

0

3

1

Palijativna skrb

Dr. sc. Gordana Bujišić, viši asistent

30

 

 

0

 

 

15

3

1

UKUPNO:

 

105

0

30

0

0

30

15

12

 

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija 3. godina studija

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

PK

KL

PKL

M

T

Osnove istraživačkog rada

Dr. sc. Vesna Ilakovac, izv. prof.

30

 

 

30

 

15

5

0

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Marija Vrkić, predavač

30

 

 

0

 

 

0

3

0

Osnove upravljanja u zdravstvu i sociologija zdravlja

Dr. sc. Stjepan Rudan, docent

30

 

 

0

 

 

30

3

0

Psihijatrija i neurologija

Dr. sc. Pavo Filaković, red. prof.

Dr. sc. Silva Soldo Butković, red. prof.

60

 

 

0

 

 

0

6

0

Fizioterapija u neurologiji i psihijatriji

Dr. sc. Ivan Džidić, izv. prof.

60

 

15

 

 

30

8

0

Fizioterapijske vještine II

Dr. sc. Savo jovanović, red. prof. T

Iva Šklempe, predavač

45

 

90

 

 

0

8

0

Klinička praksa III

Dr. sc. Ivan Džidić, izv. prof.

0

 

 

180

 

 

0

6

0

Izrada završnog rada

 

 

180

 

 

6

0

UKUPNO:

 

255

0

105

360

30

0

75

45

 

Pedijatrija

Dr. sc. Dragan Primorac, red. prof.

Dr. sc. Vesna Milas izv. prof.

30

 

 

0

 

 

0

3

1

Razvoj čovjeka

Dr. sc. Pavo Filaković, red. prof.

15

 

15

 

 

0

2

1

Specijalne teme u fizioterapiji u pedijatriji

Dr. sc. Valentina Matijević, docent

45

 

60

 

 

30

8

1

Sport osoba s invaliditetom

Dubravko Ižaković, predavač

30

 

 

 

15

0

3

1

Ginekologija s porodiljstvom

Dr. sc. Siniša Šijanović, izv. prof.

30

 

 

0

 

 

0

3

1

Sportska medicina

Dr. sc. Jure Mirat, izv. prof.

15

 

 

0

 

 

0

2

1

Rehabilitacija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Dr. sc. Valentina Matijević, docent

15

 

30

 

 

30

5

1

Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu

Dr. sc. Siniša Šijanović, izv. prof.

15

 

30

 

 

15

5

1

Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta

Dr. sc. Dragan Schwarz, izv. prof.

15

 

15

 

 

0

2

1

Balneologija

Dr. sc. Viktor Peršić, izv. prof.

Dr. sc. Marko Boban, docent

30

 

15

 

 

15

3

1

UKUPNO:

 

240

0

165

0

0

15

90

36

 

UKUPNO CIJELI PROGRAM

 

1515

150

660

630

90

45

345

210

 

 

webmail studomat  knjiznica alumni