blank

Tečaj trajne edukacije

STRUČNI SASTANAK U ORGANIZACIJI KATEDRE ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU, OŽB VUKOVAR I KBC OSIJEK
15.12.2017
Predavaonica P1, prizemlje, Medicinski fakultet u Osijeku u krugu KBCO
Sastanak je bodovan od HLK i HKZR


Program osiguranja kvalitete u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji u OŽB Vukovar i KBC Osijek: stanje i slijedeći koraci


Na stručnom sastanku prikazati će se priručnici za osiguranje kvalitete u OŽB Vukovar i KBC Osijek te usklađenost sa zakonskim obvezama kao i usklađenost s međunarodnim smjernicama. Također će se prikazati stupanj implementiranosti priručnika te koraci koji će se poduzeti ka usklađivanju priručnika s domaćim zakonodavstvom i međunarodnim smjernicama. Prikazati će se opis projekta financiranog od IAEA u koji vodi Mefos o uvođenju QA na Zavod za radiologiju KBC Osijek.
Posebno će se govoriti o ulozi i odgovornosti radiološkog tehnologa u ispunjavanju zadaći iz priručnika te suradnji s liječnikom radiologom i medicinskim fizičarom.
Prikazati će se i istraživanje o radiološkoj praksi u RH provedeno u suradnji Medicinskog fakulteta u Osijeku i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, tipične doze pacijenta za niz radioloških postupaka te predložene DRL vrijednosti za te postupke. Posebno će se govoriti o ulozi DRL u optimizaciji radiološke prakse i uključivanja ovih postupaka u QA priručnik.
Kako je jedan od najsloženijih problema u radiološkoj praksi poštivanje načela opravdanosti, dio sastanka biti će posvećen i ovom pitanju, odnosno koracima koji se poduzimaju u cilju poštivanja ovog načela i standardizacije (iGuide) te iskustva u KBC Osijek kao i mogućnost uključivanja ovog načela u QA priručnik.
Sastanku će prisustvovati liječnici radiolozi, radiološki tehnolozi i medicinski fizičari OŽB Vukovar, KBC Osijek i Medicinskog fakulteta u Osijeku (ukupno 20 sudionika).
1.    Prof.dr.sc Dario Faj, medicinski fizičar
15:00 – 15:30
Uvod. Zaštita od zračenja u dijagnostičkoj I intervencijskoj radiologiji. Uvod u sustave kvalitete: sustav osiguranja kvalitete (QMS), osiguranje kvalitete (QA) i kontrola kvalitete (QC) u dijagnostičkoj I intervencijskoj radiologiji. Uloga medicinskog fizičara.
Što mora sadržavati sustav osiguranja kvalitete i zakonske obveze.
QADRILL (Quality Assurance Audit for Diagnostic Radiology). Projekt uvođenja osiguranja kvalitete u KBC Osijek financiran od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

2.    Damjanović Dario, bacc. rad. teh.
15:45 – 16:30

Uloga radiološkog tehnologa u QA I QC: Primjer Priručnika za osiguranje kvalitete OŽB Vukovar. Prikaz QC CT uređaja. Prikaz QC mamografskog uređaja. Smjernice mamografskog probira u RH. Prikaz QC monitora, pisača. Primjeri dobrih i loših rezultata i moguće posljedice.

3.    Prof.dr.sc. Dario Faj, medicinski fizičar
16:45 – 17:00

Dozimetrija pacijenta. Prikaz i usporedba prvih rezultata u RH, KBCO, OŽBVu.

4.    Dr.sc. Tajana Turk, spec radiologije
17:00-17:45
Kvaliteta slike u radiologiji. Ocjena kvalitete slike. Fantomi za provjeru kvalitete slike. Optimizacija kvalitete slike i ozračenja pacijenta u dijagnostičkoj radiologiji. DRL kao sredstvo optimizacije. Opravdanost.

5.    Rasprava, zatvaranje i podjela potvrdnica o prisustvovanju stručnom sastanku

 

program (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni