blank

Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

web adresa katedre:

katedre.mefos.hr/mkbkkk

Predsjednica katedre

 • Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

Nastavnici i suradnici

 • Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Doc.dr.sc. Vatroslav Šerić - docent
 • Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić - docent
 • Doc.dr.sc. Barbara Viljetić - docent
 • Doc.dr.sc. Saška Marczi - docent
 • Doc.dr.sc. Stana Tokić - docent
 • Doc.dr.sc. Teuta Opačak-Bernardi - docent
 • Dr.sc. Marijana Jukić - poslijedoktorand
 • Marija Milić - asistent
 • Jasna Pavela - asistent

Vanjski suradnici

 • Prof.dr.sc. Milan Mesić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Dražen Raucher - docent
 • Doc.dr.sc. Sandra Tucak Zorić - docent
 • Dr.sc. Vikica Buljanović - viši asistent
 • Doc.dr.sc. Sanja Mandić - docent
 • dr.sc. Vesna Horvat - viši asistent
 • Ksenija Paradinović - asistent
 • Ines Šahinović- asistent
 • Lucija Šimetić - asistent
 • Barbara Vuković - asistent
 • Iva Lukić - asistent
 • Dario Mandić - asisitent
 • Tara Rolić - asistent
 • Ivana Marković - asistent

Povijest razvoja

KATEDRA ZA MEDICINSKU KEMIJU, BIOKEMIJU  I  KLINIČKU KEMIJU
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek osnovana je i započela s radom osnutkom Fakulteta u prosincu 1998. godine.  Katedru je vodio od 1998. do 2009. godine prof.dr.sc. Gordan Lauc, a od 2010. godine predsjednica Katedre je prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac.
U sastavu Katedre nalaze se Laboratorij za analizu DNA i  Laboratorij za kulturu tkiva i funkcionalnu genomiku u kojima se rade znanstvena istraživanja iz biomolekularnih znanosti, analizira DNA za potrebe identifikacije žrtava Domovinskog rata, rade dijagnostički testovi za potrebe tržišta, a također su i mjesto obuke studenta i stručnjaka u kulturi stanica i  molekularnoj dijagnostici, kao i u području forenzike i analize posmrtnih ostataka.

Danas su u Katedri zaposleni: prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju. Docenti: doc.dr. sc. Stana Tokić,  doc.dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić i doc.dr.sc. Barbara  Viljetić. Docenti u dopunskom radnom odnosu: doc.dr. sc. Saška Marczi i doc.dr.sc.Vatroslav Šerić. Viša asistentica  dr.sc. Teuta Opačak-Bernardi, asistentica-znanstvena novakinja -  Marijana Jukić, mag.biol., asistentice u dopunskom radnom odnosu Jasna Pavela, mag.med.biochem. i  Marija Milić, mag.med.biochem,  kao i viša tehničarka Ivana Jelavić, mag.med.lab.diagn. i tehničarka – Aleta Bukvić, kem. tehničar

Katedra izvodi nastavu na studijskim programima Medicinskog fakulteta Osijek iz kolegija: Medicinska kemija i biokemija 1, Medicinska kemija i biokemija 2; Interakcija hrane i gena, Vitamini i minerali u zdravlju i bolesti, Život stanice; Kemija, Biokemija, Instrumentalne mjerne tehnike i uređaji, Hematologija, Hematologija s laboratorijskim tehnikama, Klinička biokemija 1, Klinička biokemija 2, Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama 1,  Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama 2, Eksperimentalne metode u biomedicini I i II, Toksikološka kemija, Kultura stanica u biomedicinskim istraživanjima, Klinička hematologija, Molekularna genetika i molekularni mehanizmi, Kontrola i osiguranje kvalitete u biomedicinskom laboratoriju, Laboratorijske tehnologije u kliničkoj biokemiji, Kliničko-toksikološke analize, Oksidacijski stres i slobodni radikali – mehanizmi djelovanja, Laboratorijska dijagnostika u forenzičkoj medicini, Osnove medicinske kemije i biokemije, Kultura stanica u biomedicinskim istraživanjima, Tehnologija rekombinantne DNA i Apoptoza.

Znanstveno-istraživači rad: Članovi Katedre su izuzetno uspješni u znanstveno-istraživačkom radu u područjima biomedicine i zdravstva i prirodnih znanosti. Bave se fenotipskim profiliranjem i ispitivanjem protutumorskih učinaka novih spojeva, istraživanjem genetske podloge autoimunih bolesti štitnjače, kao i bolesti povezane s polimorfizmima sustava HLA. Nadalje, istražuju ulogu lipidnih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava, patofiziologiju migrene, učinke pulsatilnosti na središnji živčani sustav i molekularnom podlogom suicidalnog ponašanja. Uz  patentnu prijavu rezultate svog rada objavljuju u prestižnim svjetskim časopisima, te prikazuju na kongresima u obliku plenarnih i pozvanih predavanja, a dio spoznaja primjenjuju u dijagnostici.  

Znanstvene i stručne suradnje uspostavljene su sa Sveučilištem u Pečuhu (Mađarska), Sveučilištem Rutgers (USA), Institutom za sudsku medicinu u Bonnu (Njemačka), Odjelom za forenzičnu medicinu u Helsinkiju (Finska), Sveučilištem u Varšavi (Poljska); Sveučilištem u Sao Paolu (Brazil), Sveučilištem Palacky, Olomouc (Češka), Sveučilištem u Sofiji (Bugarska), kao i brojnim domaćim znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama.

 
DEPARTMENT OF MEDICAL CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY AND CLINICAL CHEMISTRY
The Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry was established and started its work with the foundation of Faculty of Medicine in December of 1998. Professor Gordan Lauc was a Head of the Department from 1998 to 2009. Since 2010 Professor Ljubica Glavaš-Obrovac is the President of the Department.
Within the Department are two laboratories, Laboratory for DNA analysis and Laboratory of Tissue Culture and Functional Genomics.  These laboratories are used for scientific research in biomolecular sciences, to analyze DNA for identification of war victims, for diagnostic testing, but also the place of training students and experts in cell culture and molecular diagnostics, as well as in the field of forensics and analysis of human remains.

Today members of the Department are: Professor Ljubica Glavaš-Obrovac, PhD full professor with tenure. Assistant Professors: Stana Tokić, PhD, Katarina Mišković Špoljarić, PhD and Barbara Viljetić, PhD. Assistant Professors in additional employment: Saška Marczi, PhD and Vatroslav Šerić, PhD. Senior teaching assistant Teuta Opačak-Bernardi, PhD; research and teaching assistant Marijana Jukić, MSc; part time teaching assistants Jasna Pavela, MSc and Marija Milić, MSc; senior technician Ivana Jelavić, BSc and one technician Aleta Bukvić.

Teaching activities of the Department – Courses: Medicinal Chemistry and Biochemistry 1, Medicinal Chemistry and Biochemistry 2, Food and gene interactions, Vitamins and minerals in health and disease; Life of the cell , Chemistry, Biochemistry, Instrumental measurement techniques and devices, Hematology, Hematology with laboratory techniques, Clinical biochemistry 1, Clinical biochemistry 2, Clinical biochemistry with laboratory techniques 1, Clinical biochemistry with laboratory techniques 2, Experimental methods in biomedicine I and II, Toxicological chemistry, Cell cultures in biomedical research, Clinical Hematology, Molecular genetics and molecular mechanisms, Control and quality assurance in medical laboratory, Laboratory technology in Clinical Biochemistry, Clinical-toxicological analyses, Oxidative stress and free radicals - mechanisms of action, Laboratory diagnostics in forensic medicine, Basics of Medicinal chemistry and biochemistry, Cell cultures in biomedical studies, Recombinant DNA Technology and Apoptosis.

Scientific activities:     Members of the Department have been very successful in scientific research in the areas of biomedicine and health, and life sciences. They are involved in studies of phenotypic profiling and testing anti-tumour effects of new compounds, in studying genetic background of autoimmune thyroid disease as well as diseases associated with polymorphisms of HLA. Furthermore, they are investigating the role of lipid rafts and glycoconjugates in the development and regeneration of the nervous system, migraine pathophysiology, pulsatility effects in the central nervous system and the molecular basis of suicidal behavior. With the patent application the results of their work are published in prestigious international journals and presented at conferences through plenary and invited lectures. A part of the knowledge is applied in diagnostics.

Scientific and expert collaboration are established with the University of Pécs (Hungary), Rutgers University (USA), the Institute of Forensic Medicine in Bonn (Germany), Department of Forensic Medicine in Helsinki (Finland), University of Warsaw (Poland); University of Sao Paolo (Brazil), Palacky University, Olomouc (Czech Republic), University of Sofia (Bulgaria), and also with the number of national scientific and scientific-educational institutions.

 

webmail studomat  knjiznica alumni