blank

Multirezistentne bakterije - što možemo učiniti?

 • Multirezistentne bakterije: evolucija i detekcija. Bolnički patogeni i metode detekcije bolničkih patogena. Specifične značajke pojedinih skupina bolesnika i prijemčivost za određene bolničke patogene. Uloga bolničke okoline u širenju bolničkih infekcija. Uloga tima za kontrolu bolničkih infekcija. Metode detekcije bolničke epidemije. Sprječavanje bolničkih infekcija. Multirezistentne bakterije u izvanbolničkoj sredini.
 • P1: Multirezistentne bakterije: evolucija i rezistencija. (P)
  Sadržaj: Defincija multirezistentnih bakterija. Evolucija multirezistentnih bakterija. Bakterije i antibiotici. Potrošnja antibiotika, selektivni pritisak antibiotika i razvoj rezistencije. Mehanizmi rezistencije bakterija na antibiotike. Rezervoari i širenje multirezistentnih bakterija.

  P2: Multirezistentne Gram pozitivne bakterije. (P)
  Sadržaj: Multirezistentne Gram pozitivne bakterije uzročnici bolničkih infekcija. Klinički značaj višestruko rezistentnih Gram pozitivnih bakterija. definicija i vrste MR Gram pozitivnih bakterija, mehanizmi i evolucija rezistencije: meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA), rezistencija na vankomicin kod S. aureusa – vankomicin umjereno osjetljivi S. aureus (VISA) i vankomicin rezistentni S. aureus (VRSA), vankomicin rezistentni enterokoki VRE, rezistentni Streptocccus pneumoniae. Rezistencija Gram pozitivnih bakterija na druge antibiotike. Rezistencija gram pozitivnih bakterija na rezervne antibiotike. Laboratorijska detekcija multirezistentnih Gram pozitivnih bakterija.

  P3: Multirezistentne Gram negativne bakterije. (P)
  Sadržaj: Multirezistentne Gram negativne bakterije uzročnici bolničkih infekcija. Klinički značaj višestruko rezistentnih Gram negativnih bakterija. Definicija i vrste MR Gram negativnih bakterija, mehanizmi i evolucija rezistencije: enterobakterije koje produciraju beta-laktamaze proširenog epektra Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, multirezistentni nonfermentori Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia. Rezistencija Gram negativnih bakterija na rezervne antibiotike. Laboratorijska detekcija multirezistentnih Gram negativnih bakterija.

  S1: Sprječavanje infekcija uzrokovanih s multirezistentnim bakterijama. Mjere prevencije i nadzora nad infekcijama udruženim sa zdravstvenom skrbi. (S)
  Sadržaj: Epidemiologija bolničkih infekcija. Infekcije udružene s zdravstvenom skrbi – bolničke, nozokomijalne infekcije – definicije, vrste i patofiziologija. Lanac infekcija – prijenos patogena. Prekidanja lanac prijenosa patogena – mjere sprječavanja i suzbijanja širenja bolničkih infekcija. Mjere prevencije i nadzora na infekcijama udruženim sa zdravstvenom skrbi uzrokovanim višestruko otpornim bakterijama: mjere izolacije izvora, kohortiranje bolesnika, zaštitna izolacija, eliminacija rezervoara - dekolonizacija bolesnika i dekontaminacija nežive prirode. Standardne mjere predostrožnosti: higijena ruku, rukavice i zaštitna odjeća, sigurno postupanje s oštrim predmetima i kliničkim otpadom, dekontaminacija pribora i bolesnikove okoline.

  S2: Nove metode u detekciji multirezistentnih bakterija. Sprječavanje infekcija uzrokovanih sa specifičnim patogenima (S)
  Sadržaj: Laboratorijske metode u dijagnostici višestruko otpornih mikroorganizama. Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija. Sprječavanje infekcija uzrokovanih specifičnim patgenima: Mycobacterium tuberculosis, Clostridium difficile, Legionella pneumophila, infekcije uzrokovane Neisseria meningitidis, infekcije uzrokovane prionima – Creutzfeldt-Jakobova bolest.

  S3: Prevencija specifičnih infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (S)
  Sadržaj: Etiologija, epidemiologija, patofiziologija, sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u bolnici. Prevencija i kontrola infekcija kirurškog mjesta. Prevencija i kontrola infekcija u jedinici intenzivnog liječenja: pneumonije povezane sa strojnom ventilacijom, infekcije krve struje povezane s intravaskularnim kateterima (CVK). Prevencija i kontrola infekcija mokraćnog trakta povezanih s upotrebom urinarnog katetera.

  S4: Infekcije multirezistentnim bakterijama kod kritičnih bolesnika u JIL-u. (S)
  Sadržaj:Boelsnici u intenzivnim jedinicama i bolničke infekcije. Mjesta infekcije kod kritičnih bolesnika. Učestalost bolničkih infekcija kod kritičnih bolesnika u odnosu na postupke intenzivnog liječenja. Multirezistentne bakterije uzročnici BI u JIL-u. Čimbenici rizika za kolonizaciju i infekciju multirezistentnim bakterijama kod kritičnih bolesnika. Moribititet i mortalitet bolesnika povezan s BI u JIL-u. Zbrinjavanje i liječenje bolesnika s BI u JIL-u. Prevencija i kontrola BI u JIL-u. Načela primjene antimikrobnih lijekova u JIL-u. Postupci za smanjivanje BI i širenje multirezistentnih bakterija u JIL-u.

  S5: Uloga tima za kontrolu bolničkih infekcija. Sprječavanje krvlju prenosivih infekcija i ubodni incidenti (S)
  Sadržaj: Organizacija službe za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstvenoj ustanovi. Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje BI. Tim za kontrlu BI: liječnik i sestra za kontrolu bolničkih infekcija. Uloga tima za kontrolu bolničkih infekcija. Interdisciplinarni pristup u prevenciji i nadzoru nad BI. Nadzor nad multirezistentnim patogenima. Higijena ruku. („Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku"). Mjere sprječavanja širenja rezistentnih bakterija – mjere kontaktne izolacije. Virusi koji se prenose krvlju: virusi hepatitisa i retrovirusi (HIV, HTLV) – epidemiologija, patogeneza, laboratorijska dijagnostika, liječenje i prevencija. Sigurnost zdravstevnih radnika i ubodni incidenti. Preekspozicijska i postekspozicijska profilaksa krvlju prenosivih patogena.

  S6: Multirezistentne bakterije u vanbolničkoj sredini (S)
  Sadržaj: Razvoj rezistencije bakterija u vanbolničkoj sredini. Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike na razinama ustanove i države. Nacionalni program za kontrolu bakterija na antibiotike. Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike (ISKRA). Rezistentne bakterije uzročnici izvanbolničkih infekcija: Streptococcus pneumoniae, izvanbolnički meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (CA-MRSA) Salmonella, ESBL enterobakterije, Mycobacterium tuberculosis. Rezistencija bakterija na antibiotike koji se propisuju vanbolničkoj populaciji – rezistencija streptokoka na makrolide. Sprječavanje i suzbijanje širenja rezistentnih bakterija u vanbolničkoj populaciji.

  V1: Detekcija multirezistentnih bakterija. (V)
  Sadržaj: Laboratorijska dijagnostika multirezistentnih bakterija. Izrada antibiograma i očitavanje antibiograma. Screening testovi za otkrivanje višestrukootpornih bakterija. Višestruko otporne bakterije uzročnici bolničkih infekcija: MRSA, ESBL enterobakterije, VRE, P. aeruginosa, A. baumannii – rezistencija i specifičnosti testiranja osjetljivosti na antimikrobne kemoterapeutike.
  Praktični rad: Očitavanje antibiograma vanbolničkih i bolničkih patogena (prepoznavanje MSSA, MRSA, VRE, ESBL, multirezistentni Pseudomonas i Acinetobacter).

  V2: Rad u timu za nadzor bolničkih infekcija. (V)
  Sadržaj: Definicije, karakteristike, vrste i epidemiologija bolničkih infekcija – specifičnosti preventivnih mjera u ovisnosti o kliničkom odjelu i populaciji bolesnika. Praktični značaj sprječavanja i suzbijanja infekcija udruženih sa zdravstvenom skrbi u svakodnevnom radu kliničkog odjela. Uloga tima za kontrolu bolničkih infekcija. Liječnik i sestra za kontrolu bolničkih infekcija. Interdisciplinarni pristup u prevenciji i nadzoru nad BI. Nadzor nad multirezistentnim patogenima. Higijena ruku. („Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku"). Mjere sprječavanja širenja rezistentnih bakterija – mjere kontaktne izolacije.
  Praktični rad: Analiziranje bolničke epidemije. Provođenje higijene ruku prema pet indikacija u šest koraka i prikaz promotivnog filma (demonstraciono)
 • Obavezna literatura:
  1. Damani N.N.: Priručnik o postupcima kontrole infekcija, prijevod 2. izdanja; Zagreb, Merkur A.B.D. 2004. – odabrana poglavlja
  2. Mayhall G. (urednik): Hospital Epidemiology and Infection Control, 3. izdanje ; Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004. – odabrana poglavlja
  Dopunska literatura:
  1. APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology; 2. izdanje, Association of Professionals for Infection Control and Epidemiology Inc., Washington, D.C., 2005. – odabrana poglavlja
  • Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević
  • dr.sc. Suzana Bukovski Simonoski
  • mr.sc Arlen Antolović- Požgain, asistent
  • Jasminka Talapko, dipl. ing, predavač

  Vanjski suradnici

  • mr.sc D. Ivić

webmail studomat  knjiznica alumni