blank

Psihopatologija dječje i adolescentne dobi

 • U izradi.
 • P1 Obilježja normalnog psihičkog razvoja djece i adolescenata (P)
  1.Faze psihoseksualnog razvoja djeteta
  2.Obilježja pojedinih faza psihoseksualnog razvoja (oralna, analna, genitalna, latentna, adolescencija)
  3.Psihopatološki fenomeni karakteristični za pojedine faze
  4.Regresivni fenomeni
  5.Karakterne crte ličnosti kao rezultat fiksacije na određene razvojne faze
  6.Fazno specifični strahovi

  P2 Klasifikacija psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (P)
  1.Poremećaji psihološkog razvoja
  2.Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji u ranom djetinjstvu i adolescenciji
  3.Ovisnosti i zlouporabe u dječjoj i adolescentnoj dobi (alkohol, psihoaktivne tvari, lijekovi, Internet)
  4.Psihička trauma u djetinjstvu, zlostavljanje i zanemarivanje (PTSP, Poremećaj prilagodbe, Anksiozni i depresivni poremećaji, vrste zlostavljanja, psihičke posljedice zlostavljanja, psihički profil zlostavljača)

  S1 Hiperkinetski poremećaj i Poremećaj ophođenja (S)
  1.Klasifikacijski kriteriji (MKB 10, DSM-IV)
  2.Dijagnosticiranje
  3.Etiološki čimbenici
  4.Tijek i prognoza
  5.Uloga roditelja i učitelja u ranoj dijagnostici poremećaja
  6.Terapijske mogućnosti (psihoterapijski tretman, psihofarmakoterapija (uloga psihostimulansa u liječenju hiperkinetskog poremećaja , obiteljska terapija)

  S2 Enureza i enkompreza (S)
  1.Klasifikacijski kriteriji (MKB-10, DSM-IV)
  2.Dijagnostički algoritam
  3.Epidemiologija i etiologija
  4.Komorbiditet s drugim psihijatrijskim poremećajima (hiperkinetski poremećaj, poremećaj ponašanja, pormećaj u emocijama, tikovi, anksiozni i depresivni poremećaji)
  5.Terapijske mogućnosti (farmakolo-ške (dessmopresin, antidepresivi, antikolonergici, anksiolitici) i nefarmakološke (psihoterapija, kognitivno-bihevioralna terapija, alternativne mogućnosti liječenja)

  S3 Poremećaji uzimanja hrane(anoreksija i bulimija) (S)
  1.Povijest poremećaja
  2.Klinička slika
  3.Psihički komorbiditet i tjelesni simptomi
  4.Epidemiologija poremećaja
  5.Etiologija poremećaja (biološki, psihološki, obiteljski, sociokulturalni čimbenici
  6.Liječenje
  7.Ishod poremećaja

  S4 Depresija i suicidalno ponašanje djece i adolescenata (S)
  1.Obilježja depresivnog poremećaj u mlađe djece
  2.Obilježja depresivnog poremećaja u adolescenciji
  3.Depresija i komorbidne psihijatrijske bolesti
  4.Etiologija depresivnog poremećaja u djece i adolescenata
  5.Uloga obiteljskih odnosa u nastanku depresivnih poremećaja u djece i adolescenata
  6.Epidemiologija depresivnog poremećaj u djece i adolescenata
  7.Suicidalne misli, pokušaji i izvršeni suicid
  8.Liječenje depresivnog poremećaja u djece i adolescenata (anidepresivi, psihoterapija-individualna, grupna, obiteljska)

  S5 Autizam i drugi pervazivni razvojni poremećaji (S)
  1.Klinička slika pervazivnih razvojnih poremećaja
  2.Dijagnostika
  3.Posebne sposobnosti autistične djece
  4.Etiologija poremećaja
  5.Terapijske smjernice

  S6 Psihofarmakoterapija u dječjoj i adolescentnoj dobi (S)
  1.Osnovni principi psihofarmakologije u dječjoj i adolescentnoj dobi
  2.Vrste psihofarmaka (antipsihotici, anksiolitici, antidepresivi, stabilizatori raspoloženja) i doziranje
  3.Rizici povezani s nuspojavama i odobrenim indikacijama

  S7 Psihoterapijske tehnike u liječenju psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi (S)
  1.analitički orjentirana psihoterapija
  2.suportivna psihoterapija
  3.psihoterapija igrom
  4.psihoterapija crtežom
  5.kognitivno-bihevioralna terapija

  S8 Djeca s poteškoćama u razvoju (S)
  1.klasifikacije i definicije poteškoća u razvoju
  2.stigmatiziranje djece s poteškoćama
  3.školovanje djece s teškoćama u redovnom školskom sustavu

  S9 Uloga liječnika obiteljske medicine u primarnoj prevenciji psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi (S)
  1.Značaj primarne prevencije psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi
  2.Uloga škole i roditelja u primarnoj prevenciji psihičkih poremećaja u djece i adolescenta
  3.Preventivne aktivnosti liječnika obiteljske medicine
  4.Kontinuirana psihoedukacija stručnih suradnika o ranoj prevenciji psihičkih poremećaja

  V1 Psihijatrijski intervju djece i adolescenata i njihovih roditelja (izvodi se na hospitaliziranoj i/ili ambulantno liječenoj djeci i adolescentima ) (KL)
  1.vježbanje uspostavljanja kontakta s djecom i adolescentima i vođenje psihijatrijskog intervjua
  2.uzimanje heteroanamneze od roditelja
  3.procjenjivanje psihičkih funkcija u djece i adolescenta i pisanje psihičkog statusa)

  V2 Prepoznavanje psihičkih poremećaja hospitalizirane djece i adolescenata (KL)
  1.prepoznavanje psihičkih poremećaja u mlađoj dobnoj skupini djece (hiperkinetski poremećaj, poremećaj ophođenja, enureza, enkompreza, tikovi)
  2.prepoznavanje psihičkih poremećaja u adolescenata (depresija, suicidalne misli, poteškoće učenja, psihotični poremećaji)
 • Obavezna literatura:
  1. Nikolić S, Maragundić M i sur.: 'Dječja i adolescentna psihijatrija', 2004, Školska knjiga, Zagreb

  Dopunska literatura:
  1. Nikolić S i sur.:'Psihijatrija dječje i adolescentne dobi', 1991, Školska knjiga Zagreb.
  2. Davison GC, Neale JM.:'Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja',1999, Naknada Slap.
  3. Kocijan-Hercigonja D, Buljan-Flander G, Vučković D.: Hiperaktivno dijete-uznemireni roditelji i odgajatelji, 2004, Naknada Slap.
  4. Gruden Z.:'Dječja psihoterapija', 1996, Medicinska naklada Zagreb.
  5. Krampač-Grljušić A, Marunić I.:'Posebno dijete', 2007, Grafika, Osijek.
  6. CD sa održanim predavanjima i seminarima, odnosno sinopsisima obrađenih tema na kolegiju
  • Doc.dr.sc. Mirela Grgić
  Vanjski suradnici:
  • doc.dr.sc. Mirela Grgić
  • dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković
  • dr.sc Mario Ćurković
  • Aleksandra Krampač-Grljušić

webmail studomat  knjiznica alumni