blank

Ispis

Sepsa - od mikroorganizma do organskog zatajenja

Napisao/la Lepi. Napisano u V. godina

 • U izradi.
 • P1: Sepsa – Uvodno predavanje (P)
  Sadržaj: Defincije - bakterijemija, SIRS, sepsa, MODS, šok. Simptomi sepse. Mikrobiološki uzorci u dijagnostici sepse – tip uzorka, način uzimanja, količina uzorka, mjere aseps, transport uzorka, pohrana, mikrobiološka obrada.

  P2: Sepsa – Gram pozitivni uzročnici sepse (P)
  Sadržaj: Gram pozitivne bakterije uzročnici sepse – mikromorfologija i makromorfologija. Najčešći Gram pozitivni uzročnici, vanbolnički i bolnički. Klinički značaj Gram pozitivnih bakterija. Klinička prezentacija – predisponirajući čimbenici, simptomi i klinička slika. Staphylococcus aureus-meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA), vankomicin umjereno osjetljivi S. aureus (VISA) i vankomicin rezistentni S. aureus (VRSA), Enterokoki, vankomicin rezistentni enterokoki VRE, Streptocccus pneumoniae. Streptocccus viridans.Gram pozitivni štapići – korinebakterije, listerija. Endokarditis.

  P3: Sepsa – Gram negativni uzročnici sepse (P)
  Sadržaj: Gram negativne bakterije uzročnici sepse,m ikromorfologija i makromorfologija. Najčešći Gram negativni uzročnici, vanbolnički i bolnički. Klinički značaj Gram negativih bakterija. Klinička prezentacija – predisponirajući čimbenici, simptomi i klinička slika. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, nonfermentori Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia.

  P4: Sepsa – Ostali bakterijski uzročnici; Gljive (P)
  Sadržaj: Kvasci i plijesni –kao uzročnici sepse,mikromorfologija i makromorfologija. Najčešći kvasci uzorčnici sepse i osobine oboljelih.. Klinički značaj nalaza kvasca.. Klinička prezentacija – predisponirajući čimbenici, simptomi i klinička slika. Candida albicans i Candida non albicans. Cryptococcus neoformans, Fusarium, Malasezia, Trichosporon. Aspergillus..

  P5: Sepsa – Neonatalna; Sepsa u dječjoj dobi -uzročnici (P)
  Sadržaj: Defincije neonatalne sepse. Sepse. Osobitosti mikrobioloških uzoraka neonatusa, značaj u dijagnostici sepse – tip uzorka, način uzimanja, količina uzorka. Uzročnici neonatalne sepse i sepse dječje dobi – tip, ishodište i značaj.

  P6: Sepsa – Imunokompromitirani bolesnici i bolesnici s neutropenijom (P)
  Sadržaj: Imunološke deficijencije. Imunokompromitirani bolesnici – definicija, podjela i etiološki uzorčnici sepse ovisno o imunološkom statusu oboljelog, dužini i načinu liječenja. HACEK.

  S1: Sepsa – kao bolnička infekcija; Septički šok (S)
  Sadržaj: Osobitosti stanja šoka. Najčešći uzorčnici. Endotoksini Gram negativnih bakterija. TSS, toksini Gram pozitivnih bakterija. Predisponirajući čimbenici i karakteristike bolesnika kao razlog razvoja septičnog šoka.

  S2: Mikrobiloška dijagnostika sepse; Sepse povezane s uporabom katetera „kateter sepsea" (S)
  Sadržaj: Laboratorijske metode u dijagnostici. Način kultivacije uzoraka krvi. Automatizacija u dijagnostici – uzgoj, identifikacija, ispitivanje osjetljivosti izoliranih uzročnika. Primjena katetera i mogučnost razvoja sepse. Kontaminacije – definicija, klinička značajnost.

  S3: Klinička prezentacije sepse – Sepsa i multiorgansko zatajenje (S)
  Sadržaj: Prezentacija sepse u ovisnosti o etiologiji – Gram pozitivni, Gram negativni uzorčnici, gljive.Patofiziologija sepse. Dijagnostički postupci u JIL. Primjena katetera, drenova,postupaka dijalize i sepsa.

  S4: Mikrobiološka dijagnostika sepse – molekularna dijagnostika (S)
  Sadržaj: Osnove molekularne dijagnostike. Molekularni testovi koji se mogu upotrijebiti u dijegnostici setičnog stanja- PCR, realtime PCR, multipleks PCR , 16 SrRNA test – princip, način i razlog primjene određenog testa.

  S5: Timski rad kliničara i mikrobiologa u postavljanju dijagnoze sepse – „case report"; Antibiotska osjetljivost dokazanog uzročnika i mikrobiološka preporuka za liječenje (S)
  Sadržaj: Odabrani primjeri bolesnika – studenti analiziraju prezentirane simptome bolesnika, postavljaju dijagnozu bakterijemije, SIRs-a, sepse, MODSa ili šoka.

  S6: Liječenje sepse; rezervni antibiotici (S)
  Sadržaj: Antibiotici – podjela, način djelovanja na Gram pozitivne i Gram negativne bakterije. Empirijska i ciljana terapija. Rezervni antibiotici – kada i zašto.

  V1: Sepsa- Uzimanje uzoraka, transport, obrada, identifikacija, ispitivanje osjetljivosti; Gram pozitivni uzorčnici (V)
  Sadržaj: Laboratorijska dijagnostika sepse. Uzorkovanje, mikrobiološka obrada – inkubacija, izolacija, identifikacija, test osjetljivosti na antibiotike – stafilokoka, streptokoka,enterokoka korinebakterija, antrakoida.timikrobne kemoterapeutike.
  Praktični rad: Mikroskopsko razlikovanje stafilokoka i streptokoka. Test katalaze i koagulaze. Očitavanje antibiograma prepoznavanje MSSA, MRSA, VRE.

  V2: Sepsa –Gram negativni uzročnici, gljive, plijesni (V)
  Sadržaj: Laboratorijska dijagnostika sepse. Uzorkovanje, mikrobiološka obrada – inkubacija, izolacija, identifikacija, test osjetljivosti na antibiotike – enterobakterija, nonfermentora, kandida i apergilusa. Meningokok, hemofilus.
  Praktični rad: Bikemijsko razlikovanje enterobakterija. Test oksidaze i DNA. Očitavanje antibiograma prepoznavanje ESBL, multirezistentnog pseudomonasa i acinetobaktera
 • Obavezna literatura:
  1. Munford, RS. Sepsis, severe sepsis and septic shock. U: Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 6. izdanje. Ur. Mandell GL, Bennet JE i Dolin R. Izd. Elsevier, Philadelphia, 2005:906-926.
  Dopunska literatura:
  1. Smilja Kalenić, Vanda Plečko, Damir Nemet: Mikrobiologija sepse. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
  • dr.sc. Suzana Bukovski Simonoski
  • dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr. med
  • mr.sc Arlen Antolović- Požgain, asistent
  • Jasminka Talapko, dipl. ing, predavač
  Vanjski suradnici:
  • mr.sc D. Ivić

webmail studomat  knjiznica alumni