blank

Urolitijaza

 • Epidemiološka istraživanja urolitijaze i faktori rizika. Simptomatologija urolitijaze, dijagnoza i dijagnostički postupci. Metabolička istraživanja urolitijaze, dijagnoza i dijagnostički postupci. Liječenje urolitijaze. Ekstrakorporalna litotripsija ESWL.

  Pristup nastavi je multidisciplinaran. U sklopu nastave prezentiraju se praktični postupci analize sastava mokraćnog kamenca, metabolička obrada bolesnika s nefrolitijazom te suvremene metode liječenja urolitijaze ekstrakorporalnom udarnovalnom litotripsijom, perkutanom litolapaksijom i ureterorenoskopijom. Također se prezentira instrumentarij i postupci adjuvantnih metoda kao što su JJ proteze i perkutana nefrostoma.
 • Epidemiološka istraživanja urolitijaze i faktori rizika (S)
  Povijesni pregled istraživanja
  Multicentrični program istraživanja urolitijaze u Republici Hrvatskoj
  Incidencija
  Prevalencija
  Faktori rizika:
  -dob
  -rasa
  -spol
  -regionalni čimbenici
  -prehrana
  -zanimanje

  Simptomatologija, dijagnostika i dijagnostički postupci kod urolitijaze (S)
  Uvod
  Bubrežna bol (kolika) – pojam
  Klinička slika
  Značaj dobro uzete anamneze u dijagnostici
  Ultrazvučna pretraga
  Laboratorijske pretrage 
  RTG pretrage
  Mogući uzroci abdominalne boli
  Ginekološka bol
  Zaključak

  Metabolička istraživanja urolitijaze, dijagnoza i dijagnostički postupci (S)

  Predavanja:

  1. Metabolička istraživanja urolitijaze: Definicija urolitijaze, urolitijaza kao zdravstveni i socioekonomski problem, fizikalno-kemijski aspekti u procesu nastanka urolitijaze, prezasićenje urina, promotori i inhibitori kristalizacije kao čimbenici rizika za nastanak mokraćnih kamenaca, metabolički čimbenici u razvoju urolitijaze, indeksi rizika za procjenu razvoja recividirajuće urolitijaze.

  2. Sastav i analiza bubrežnih kamenaca: Definicija bubrežnih kamenaca, vrste bubrežnih kamenaca prema kemijskom sastavu, značaj pouzdane analize kemijskog sastava bubrežnih kamenaca, raspoložive metode za analizu kemijskog sastava bubrežnih kamenaca, bubrežni kamenci kao uzorci za analizu, postupak analize kamenaca referentnom metodom FTIR spektroskopije, interpretacija rezultata analize.   

  Vježbe-demonstracija: 

  1. Provedba programa metaboličke obrade: Prikaz provedbe programa metaboličke obrade seruma, jednokratnog i 24-satnog urina osobe s urolitijazom u laboratoriju, prikaz instrumentacije i laboratorijskih metode koje se koriste u obradi navedenih uzoraka, utjecaj predanalitičkih čimbenika na rezultate metaboličke obrade. 

  2. Analiza kamenaca IR spektroskopijom: Prikaz uzoraka bubrežnih kamenaca i njihove pripreme za analizu kemijskog sastava bubrežnih kamenaca, princip rada FTIR spektroskofotometra i provedba postupaka analize bubrežnih kamenaca, usporedba s drugim metodama koje se koriste u analizi kamenaca. 

  Liječenje urolitijaze (S)
  -Metode odstranjivanja kamenaca
  Operativno liječenje
  -povijesni pregled operativnog liječenja urolitijaze (od otvorenog pristupa do minimalno invazivne kirurgije i laserske litopripsije)
  -klasični operacijski zahvati; indikacije i kirurški pristupi (cistolitotomija, ureterolitotomija, pijelolitotmija, nefrolitotomija); primjena u urologiji danas
  -endoskopski zahvati: transuretralna litotripsija; ureterorenoskopija, perkutana nefrolitilapaksija
  -transuretralna litotripsija: indikacije, instrumentarij, tehnika zahvata, komplikacije
  -ureterorenoskopija (URS): povijesni pregled razvoja tehnike i instrumentarija; indikacije (prema EAU smjernicama); instrumentarij i tehnika zahvata; komplikacije; rezultati; primjena na Klinici za urologiju i naši rezultati
  -perkutana nefrolitolapaksija (PCNL): povijesni pregled razvoja tehnike i instrumentarija; indikacije (prema EAU smjernicama); tehnika zahvata i specifični instumentarij; komplikacije, praćenje, adjuvantne tehnike uz PCNL; rezultati; primjena PCNL-a na Klinici za urologiju i naši rezultati
  -laparoskopski zahvati kod urolitijaze: indikacije; izvođenje tehnike; mjesto i primjena u današnje vrijeme
  Neoperativno liječenje
  -ESWL (vantjelesna udarno-valna litotripsija): indikacije (EAU smjernice); primjena uz PCNL i URS
  -Medikamentozno liječenje i prevencija urolitijaze
  1. MET (Medical Expulsive Therapy): za olakšanje izmokravanja kamenca nakon ESWL-a ili za spontano izmokravanje kamenca distalnog uretera; alfa blokatori (tamsulozin); indikacije i primjena
  2. Litoliza kamenca („otapanje kamenca“): nadopuna operativnog liječenja ili prva metoda liječenja; per os ili perkutana litoliza; infektivni kamenci; uratni kamenci; cistinski kamenci; komplikacije
  3. Prevencija urolitijaze: analiza izmokrenog ili odstranjenog kamenca; metabolička obrada; indikacije; opće preporuke (dijetalni režim, hidratacija); farmakoterapija po tipu kamenca (Ca kamenci, uratni kamenci, cistinska litijaza); komplikacije

  ESWL (vantjelesna udarno-valna litotripsija) (S)
  -povijest metode
  -fizikalne osnove
  -vrste ekstrakorporalnih litotripsija
  -mogućnost lociranja organskih i anorganskih kamenaca (rtg, UZV)
  -tehnički postupci litotripsije
  -indikacije za ESWL
  -relativne i apsolutne kontraindikacije
  -rezultati ESWL-a
  -komplikacije ESWL-a
  -adjuvantni urološki postupci (JJ proteze, perkutane nefrostomije)
  -smjernice EAU (Europskog urološkog društva)
   
 • Obavezna literatura:
  1. Urolitijaza (skripta) A. Tucak, Osijek 1996.
  Dopunska literatura:
  1. Tucak A. i sur. Urolitijaza, Osijek, 1989.
  • prof.dr.sc. Josip Galić
  • prof.dr.sc. Ivan Karner
  Vanjski suradnici:
  • Doc.dr.sc. Carlos Winkler

webmail studomat  knjiznica alumni