blank

Modul – Urgentna medicina

 • Ciljevi predmeta:
  Stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalno donošenjeo dluke o ispravnom postupku u hitnim stanjima u medicini.
  Sinteza prethodno stečenih znanja i nadogradnja iz područja hitnosti – prepoznavanje i liječenje prema standardima suvremene medicinske prakse.
  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)
  Razvijanje sposobnosti kritičkog odlučivanja u najčešćim hitnim stanjima.
  Kroz seminarski dio gradiva student će produbiti spoznaje te će na temelju prikaza slučaja pacijenata sintetizirati stečena znanje, kritički promišljati te samostalno donositi odluke o najboljem postupku u kritičnim kompleksnim stanjima, uvažavajući djelotvornost i rizike određenih medicinskih postupaka.
 •  

  • Akutna bronhoopstrukcija – diferencijalna dijagnostika i postupak zbrinjavanja
  • ARDS
  • Pneumotoraks – prepoznavanja i postupak zbrinjavanja
  • Sindrom opstrukcije u ORL praksi
  • Akutna upalna stanja u ORL praksi
  • Vertiginozni sindrom u ORL praksi
  • Politrauma
  • Akutna otrovanja
  • Hitna stanja u infektologiji
  • Krvarenje iz probavnog trakta
  • Akutna bol u trbuhu – diferencijalna dijagnostika i liječenje
  • Akutna opstetričko-ginekološka stanja
  • Dispneja i gušenje - klasifikacija
  • Respiracijska insuficijencija – klasifikacija
  • Popuštanje srca – klasifikacija, diferencijalna dijagnostika (Akutni plućni edem i kardiogeni šok)
  • Sinkopa, presinkopa, kolaps, vertiginozni sindrom i  epilepsija – diferencijalna dijagnostika
  • Životno ugrožavajuće aritmije
  • Iznenadna smrt
  • Kardio-pulmonalna reanimacija
  • Koma i ostali poremećaji svijesti – Smrt moždanog debla
  • Moždani udar
  • Epileptički napad i epileptički status
  • Glavobolja
  • Hitna stanja u psihijatriji
  • Dijabetička ketoacidoza, hiperosmolarna koma,  hipoglikemijska koma
  • Akutna stanja u endokrinologiji -  adrenalna kriza, tiroidna kriza i miksedematozna koma
  • Hitna stanja u oftalmologiji
  • Hitna stanja u pedijatriji
  • Bol u dječjoj dobi – najčešći uzroci, dijagnostika  i pristup liječenju
  • Zatajenje jetre
  • Akutno zatajenje bubrega
  • Akutna stanja u urologiji
  • Hitna stanja u reumatologiji
  • Anafilaktička reakcija – postupak zbrinjavanja i ostale akutne alergološke reakcije
  • Akutna bol u prsima - diferencijalna dijagnostika i postupak
  • Najčešća hitna stanja u ordinaciji dentalne  medicine
  • Odontogene upale i ostala hitna stanja parodonta
 • Obavezna literatura :
       
  1. Vladimir Gašparović.Hitna medicina.Medicinska naklada.2014 ISBN:  978-953-176-622-7
  2. Jure Mirat. EKG u kliničkoj praksi. Uvod u elektrokardiografiju. Medicinski fakultet Osijek 2014.
  3. Katarina Šakić- Zdravčević i suradnici Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Sveučilište J.J. Strossmayera u   Osijeku , Medicinski fakultet, Grafika, Osijek  2008.
  4. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI, Medicinski fakultet Osijek, 1. hrvatsko izdanje, 2015. god.
  5. Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić. Interna medicina, 2008. Zagreb, Ljevak;  Odabrana poglavlja
  6. Katarina Šakić- Zdravčević i suradnici Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Sveučilište J.J. Strossmayera u   Osijeku , Medicinski fakultet, Grafika, Osijek  2008.
  7. Prpić i suradnici: Kirurgija za medicinare» Školska knjiga « 2002god.
  8. D. Mardešić. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb 2004.
  9. A. Dražančić: Porodništvo, Med. Knjiga, Zagreb,1994 god.
  10. Pavo Filaković i suradnici. Psihijatrija Medicinski fakultet Osijek 2014           

  Dopunska literatura:

  1. Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi: Bate's guide to psysical examination and history taking, 11 th edition, 2013. god., Walters Kluwer health Lippincott Williams &Wilkins
  2. Douglas G, Nicol F., Robertson C.: Macleod's Clinical Examination, 13 th, Elsevier, 2013.
  3. Talley J.N., O'Connor S.: Clinical Examination, 6 th Edition, Elsevier, 2010.
  4. Šakić Zdravčević K: Perioperacijski postupci i priprema bolesnika za jednodnevnu anesteziju i Kirurgiju, Medicinski fakultet u Osijeku Medicinska naklada, Zagreb.2003.
  5. Lj. Hotujac i sur.: Psihijatrija, Medicinska naklada,Zagreb,2006.
 • 1.

  15. lipnja 2017.  redoviti rok

  2.

  13. srpnja 2017.

  redoviti rok

  3.

  14. rujna 2017.

  redoviti rok

 • Prof.dr.sc. A. Včev
  Prof.dr.sc. M.Glasnović
  Prof.dr.sc. P. Filaković
  Prof.dr.sc. D. Đanić
  Prof.dr.sc. J. Mirat
  Prof.dr.sc. D. Primorac
  Prof.dr.sc. K. Zdravčević Šakić
  Prof.dr.sc. M.Glasnović
  Prof.dr.sc. D. Jančuljak
  Prof.dr.sc. J.Galić
  Prof.dr.sc. S. Butković Soldo
  Prof.dr.sc. J. Barbić
  Prof.dr.sc. I.Karner
  Prof.dr.sc. S. Šijanović
  Prof.dr.sc. V. Milas
  Prof.dr.sc. Lj. Perić
  Prof.dr.sc. R. Steiner
  Prof.dr.sc. G. Konđa
  Prof.dr.sc. S. Mihaljević
  Prof.dr.sc. I. Lovrić
  Doc.dr.sc. J. Barać
  Doc.dr.sc. M. Smolić
  Doc.dr.sc. S.Škrinjarić Cincar
  Doc.dr.sc. B. Miškić
  Doc.dr.sc. D. Mihaljević
  Doc.dr.sc. S.Siber
  • Prepoznati hitna stanja
  • Znati ispravno postupiti u rješavanju hitnih, kritičnih stanja
  • Poznavati smjernice za rješavanje hitnih stanja u medicini.
  • Znati procijeniti korist i rizik od pojedinih terapijskim procedurama uvažavajući lokalne mogućnosti
  • Steći će znanja i vještine trijaže hitnog pacijenta te pružanje hitne pomoći pacijentima u hitnim stanjima

webmail studomat  knjiznica alumni