blank

Medicina i zdravstveno pravo

 • Upoznavanje studenata s pojmom zdravstvenog i medicinskog prava. Stjecanje znanja o zdravstvenoj djelatnosti i njezinim organizacijskim oblicima u Republici Hrvatskoj. Upoznavanje sa sudionicima procesa zdravstvene zaštite. Stjecanje znanja o pravnoj prirodi odnosa pružatelja i korisnika zdravstvenih usluga. Upoznavanje s nadzorom i odgovornošću pružatelja zdravstvenih usluga. Stjecanje znanja o komorama u zdravstvu i njihovom ustroju. Stjecanje znanja o pozitivnim pravnim propisima kao okvirom pružanja zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj. Upoznavanje s pravima pacijenata. Upoznavanje s pravnom regulativom korištenja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.
 • Pojam zdravstvenog i medicinskog prava
  Zdravstveno pravo. Medicinsko pravo. Izvori zdravstvenog i medicinskog prava. Temeljna načela medicinskog prava. Subjekti medicinske djelatnosti. Zdravstvene usluge. Korisnici zdravstvenih usluga.

  Zdravstvena djelatnost i njezini organizacijski oblici u Republici Hrvatskoj
  Zdravstvena djelatnost  i razine zdravstvene djelatnosti. Sadržaj i organizacijski oblici zdravstvene djelatnosti: primarna, sekundarna, tercijarna, djelatnost zdravstvenih zavoda.
  Osnivanje i organiziranje zdravstvenih ustanova.

  Sudionici procesa zdravstvene zaštite
  Dokrori medicine, doktori dentalne medicine, ljekarnici, medicinski biokemičari, inžinjeri, medicinske sestre. Osiguravajuća društva. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Pacijenti kao pojedinci, skupine sa sličnim problemima. Zavodi za javno zdravstvo. Privatne zdravstvene ustanove. Ministarstvo zdravstva. Referentni centar ministarstva. Nacionalno zdravstveno vijeće.

  Pravna priroda odnosa pružatelja i korisnika zdravstvenih usluga
  Postavljanje dijagnoze. Pravo na saznanje dijagnoze.
  Profesionalna tajna. Priziv savjesti. Odnos liječnik – pacijent.

  Nadzor i odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga
  Unutarnji nadzor, stručni nadzor komore, zdravstveno – inspekcijski nadzor.
  Odgovornost: Strukovna, disciplinska i prekršajna; Građanskopravna (naknada štete);
  Kaznenopravna.

  Komore u zdravstvu i njihov ustroj
  Liječnička, stomatološka, ljekarnička komora, te komora medicinskih sestara i med. biokemičara.Ustroj, poslovi komore i članstvo. Opći akti komore – statut. Komorska tijela. Disciplinska kontrola komore. Disciplinska odgovornost liječnika.

  Pozitivni pravni propisi kao okvir pružanja zdravstvenih usluga u RH
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju.Zakon o zaštiti prava pacijenata.
  Zakon o liječništvu.
  Kodeks liječničke etike.
  Zdravstvena zaštita stranaca.
  Pružanje prve pomoći.

  Prava pacijenta
  Razvoj, stanje i pregled osnovnih prava pacijenta. Pravo samoodređenja. Pravo na povjerljivost i privatnost. Pravo na žalbu. Prava pacijenata u Hrvatskoj. Dužnosti i odgovornosti pacijenta.

  Pravna regulativa korištenja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
  Pravna pitanja.
  Etička pitanja.
 • Obvezna literatura:

  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti, sa zadnjim izmjenama koji je na snazi od 01. 07. 2013. g.;
  • Zakon o liječništvu, NN – 121/03; NN – 117/08;
  • Zakon o zaštiti prava pacijenta, NN – 169/04; NN – 37/08;
  • Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, NN – 144/12;
  • Zakon o krvi i krvnim pripravcima, NN – 79/06; NN – 124/11;
  • Statut Hrvatske liječničke komore;
  • Kodeks medicinske etike i deontologije;
  • Pravilnik o stručnom nadzoru HLK;
  • Babić, T., Roksandić, S., Osnove zdravstvenog prava, Tipex d.o.o., Zagreb, 2006.;
  • Radišić, J., Medicinsko pravo, Nomos, Beograd, 2008. (odabrana poglavlja).

  Dopunska literatura:

  • Deutsch, E., Spickhoff, A., Medizinrecht, 5. Auflage, Berlin, 2003.
 • 02.04.2016.
  07.05.2016.
  18.06.2016.
  02.07.2016.
  03.09.2016.
  17.09.2016.
 • prof.dr.sc. Aleksandar Včev
  dr.sc. Atila Čokolić
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Definirati pojam zdravstvenog i medicinskog prava
  • Nabrojiti temeljna načela medicinskog prava
  • Definirati zdravstvenu djelatnost te opisati i prikazati njezine organizacijske oblike u Republici Hrvatskoj
  • Nabrojiti sudionike procesa zdravstvene zaštite i objasniti njihovu ulogu u procesu zdravstvene zaštite
  • Prikazati i opisati pravnu prirodu odnosa pružatelja i korisnika zdravstvenih usluga
  • Opisati i objasniti nadzor i odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga
  • Nabrojiti komore u zdravstvu, opisati njihov ustroj i ulogu
  • Prikazati i objasniti pozitivne pravne propise kao okvir pružanja zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj
  • Nabrojiti i opisati prava pacijenta
  • Prikazati i opisati pravnu regulativu korištenja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
  • Nabrojiti etičke probleme u svezi korištenja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

webmail studomat  knjiznica alumni