blank

Ekonomika zdravstva i organizacija zdravstvene zaštite

 • Upoznavanje studenata sa međuodnosom između ekonomskih zakonitosti i sustava zdravstvene zaštite, s osobitostima gospodarenja u zdravstvu i ocjenjivanja ekonomičnosti u zdravstvu. Stjecanje znanja o pokazateljima zdravstvenog stanja populacije, samom postupku ocjene zdravstvenog stanja populacije te glavnim razlozima za njegovo provođenje. Upoznavanje s načelima, ciljevima i razinama zdravstvene zaštite. Stjecanje znanja o mjerama zdravstvene zaštite, medicinskoj tehnologiji te odnosu između potonje i organizacije zdravstvene zaštite. Stjecanje znanja o procesu planiranja u zdravstvu te njegovoj važnosti. Stjecanje znanja o racionalizaciji u zdravstvenoj zaštiti. Stjecanje znanja o organizaciji zdravstvene zaštite, osnovnim elementima zdravstvenog sustava, njegovim funkcioniranjem, partnerima u sustavu zdravstva, svrhom i ciljevima sustava zdravstvene zaštite, njegovim razinama te pojedinim zdravstvenim ustanovama i organizacijama. Stjecanje znanja o osnovnim elementima modela financiranja zdravstvene zaštite te osnovnim sustavima financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama. Stjecanje znanja o provođenju zdravstvenu zaštite te značenja i važnosti timskog rada i komunikacije u kontekstu istoga. Stjecanje znanja o upravljanju u zdravstvenoj zaštiti (upravljanje ljudskim potencijalima, procesima, sredstvima). Upoznavanje s vrjednovanjem u zdravstvu, njegovoj važnosti i ulozi  te razlozima za njegovo provođenje. Stjecanje znanja o sustavu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite kao imperativom daljnjeg razvoja. Upoznavanje s temeljnim postavkama socijalne i zdravstvene politike. Stjecanje znanja o zdravstvenim potrebama posebno ranjivih populacijskih podskupina te organizacijskom i zakonodavnom okviru odgovaranja zdravstvenog sustava na iste. Upoznavanje s međuodnosom sustava zdravstvene zaštite te lokalne i regionalne samouprave. Upoznavanje s ulogom različitih profesionalnih organizacija u sustavu zdravstva. Upoznavanje s međuodnosom Hrvatskog crvenog križa te njegovih lokalnih i regionalnih organizacija i zdravstvenog sustava. Upoznavanje s osobitostima zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Stjecanja znanja o međuodnosu organizacija civilnog društva i zdravstvenog sustava. Upoznavanje s ustrojem, ulogom i djelovanjem Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Upoznavanje s organizacijom i djelokrugom rada patronažne službe te njezinom ulogom u promociji i unaprjeđenju zdravlja te prevenciji bolesti. Upoznavanje s organizacijom, ulogom te djelokrugom rada državnih zdravstvenih zavoda. Upoznavanje s organizacijom, ulogom te djelokrugom rada zavoda za javno zdravstvo s naglaskom na aktivnostima promocije i unaprjeđenja zdravlja zajednice te prevencije bolesti u zajednici koje isti provode.
  Stjecanje znanja o sustavu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite (organizacijski i legislativni okvir). Upoznavanje sa specifičnostima vođenja privatnih liječničkih ordinacija (liječnička funkcija, nabava, održavanje prostorija i opreme, organizacija ordinacije, funkcija računovodstva, kadrovska funkcija). Upoznavanje s osobitostima zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima.
 • Uvod u zdravstvenu ekonomiku, upravljanje i organizaciju zdravstvene zaštite. Ekonomske zakonitosti i zdravstvena zaštita. Ekonomika. Gospodarenje. Zdravstvena potreba. Osobitosti gospodarenja u zdravstvu. Sadržaji ekonomike zdravstva. Zakoni tržišta. Ocjenjivanje ekonomičnosti u zdravstvu. Upravljanje u zdravstvu. Ciklus upravljanja i rukovođenja u zdravstvu.
  Ocjena zdravstvenog stanja populacije. Razlozi za ocjenu. Pokazatelji zdravstvenog stanja populacije. Postupak pri ocjeni zdravstvenog stanja populacije. Metoda brze procjene zdravstvenih potreba u zajednici te unaprjeđenje zdravlja u zajednici.
  Mjere zdravstvene zaštite i medicinska tehnologija. Načela, ciljevi i razine zdravstvene zaštite. Mjere zdravstvene zaštite – pojmovno određenje i podvrste, strateški o osnovni ciljevi mjera zdravstvene zaštite. Medicinska tehnologija – pojmovno određenje, vrste i oblici, izbor tehnologije koja odgovara. Odnos medicinske tehnologije i organizacije zdravstvene zaštite.
  Planiranje u zdravstvu. Proces planiranja u zdravstvu. Hijerarhija ljudskih potreba. Zdravstvene potrebe. Zdravstveni zahtjevi. Zdravstveno planiranje s obzirom na vrijeme. Zdravstveno planiranje s obzirom na mjesto planiranja. Usmjerenost planiranja. Tehnička osnova za planiranje. Evaluacija.
  Racionalizacija u zdravstvenoj zaštiti. Racionalizacija. Racioniranje. Analiza troškova zdravstvene zaštite –temeljni kriteriji. QALY, DALY. Standardi. Algoritmi. Protokol. Preporuke. Smjernice.
  Organizacija zdravstvene zaštite. Zdravstvo. Osnovni elementi zdravstvenog sustava – davatelji usluga, korisnici usluga, posrednik koji plaća. Funkcioniranje zdravstvenog sustava. Partneri u sustavu zdravstva. Svrha i ciljevi sustava zdravstvene zaštite. Razine zdravstvenog sustava. Zdravstvene ustanove i organizacije.
  Financiranje zdravstvene zaštite. Temeljni problem suvremenih sustava zdravstva. Efikasnost i pravednost kao osnovni kriteriji vrednovanja načina financiranja zdravstvene zaštite. Osnovni elementi modela financiranja zdravstvene zaštite. Osnovni funkcionalni odnosi između aktera u zdravstvenom sustavu – skupljanje prihoda, udruživanje financijskih sredstava, kupovanje ili plaćanje zaštite, pružanje zaštite. Osnovni sustavi financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama – državno financiranje kroz poreze, socijalno zdravstveno osiguranje, privatno financiranje zdravstvene zaštite, osobni računi medicinske štednje, izravno plaćanje zdravstvene zaštite.
  Provođenje zdravstvene zaštite. Aktivnosti i suradnici u zdravstvenoj zaštiti. Timski rad u zdravstvenoj zaštiti. Komunikacije u zdravstvenoj zaštiti – poruka i subjekti, putovi prijenosa, interpersonalni okvir, javne komunikacije, verbalna i neverbalna komunikacija, smetnje (šum) u prijenosu poruka, slušanje. Organizacija – svrha, struktura, nagrađivanje, upravljanje, sukobi, intervencija.
  Upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Timski način rada – vrste, prednosti, nedostaci, način odlučivanja u timu, vođenje tima. Formalna i neformalna organizacija. Komunikacija i suradnja. Motivacija, novac, odgovornost i karijera. Postupci upravljanja osobljem. Poduzetništvo u zdravstvu.
  Vrjednovanje u zdravstvu. Razlozi za vrjednovanje. Složenost i uloga vrjednovanja. Red vrijednosti i interesi sudionika. Tri razine vrjednovanja. Moralna bit vrijednosnih razlika. Uloga liječnika. Stručna pitanja vrjednovanja. Oblici vrjednovanja. Suvremene tendencije. Osobitosti vrjednovanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Važnost uloge strukovnih organizacija.
  Kvaliteta: ocjena, kontrola, osiguranje i stručni nadzor u zdravstvenoj djelatnosti. Kvaliteta zdravstvenog rada. Pristupi ocjeni kvalitete zaštite zdravlja – struktura, procesi, ishod. Unaprjeđenje kvalitete – ocjena, kontrola i osiguranje kvalitete. Stručni nadzor. Standardi, norme i normativi.
  Socijalna i zdravstvena politika. Politički sustav. Načela socijalne etike. Socijalna politika. Mjere socijalne politike. Današnje socijalne politike u Europi. Zdravstvena politika.
  Zdravstvene potrebe posebno ranjivih populacijskih podskupina. Mala djeca. Trudnice i dojilje. Osobe s invaliditetom. Osobe s posebnim potrebama. Starije osobe – organizacijski i zakonodavni okvir odgovaranja na zdravstvene potrebe spomenutih podskupina u Republici Hrvatskoj.
  Lokalna i regionalna samouprava i zdravstveni sustav. Upoznavanje s ulogom, djelokrugom rada te organizacijskom strukturom ustrojbenih jedinica lokalne i regionalne samouprave zaduženih za zdravstvo u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.
  Profesionalne organizacije u sustavu zdravstva. Hrvatska liječnička komora. Hrvatska komora medicinskih sestara. Hrvatska ljekarnička komora. Hrvatski liječnički zbor i njegova stručna društva te njihova uloga u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.
  Hrvatski Crveni križ i sustav zdravstva. Upoznavanje s organizacijom, djelokrugom rada te aktivnostima Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i Gradskog društva Crvenog križa Osijek usmjerenim na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja populacije.
  Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj. Osnovno zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje. Privatno zdravstveno osiguranje.
  Organizacije civilnog društva i zdravstveni sustav. Upoznavanje s organizacijom i djelokrugom rada organizacija civilnog društva koje djeluju u području zdravstva na području grada Osijek i Osječko-baranjske županije te njihovom ulogom i značenjem u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.
  Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Ustroj ministarstva, djelokrug rada, zakonodavni okvir.
  Patronažna služba i zdravlje. Upoznavanje s organizacijom i djelokrugom rada patronažne službe na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te njezinom ulogom u promociji i unaprjeđenju zdravlja te prevenciji bolesti.
  Državni zdravstveni zavodi. Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Hrvatski zavod za telemedicinu. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
  Zavodi za javno zdravstvo i zdravlje populacije. Upoznavanje s ustrojstvom, djelokrugom rada te aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u promociji i unaprjeđenju zdravlja te prevenciji bolesti.
  Kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Standardi kvalitete. Pokazatelji kvalitete prema nositeljima zdravstvene djelatnosti. Sustav za prikupljanje podataka. Sustav osiguranja kvalitete u KBC Osijek. Sustav osiguranja kvalitete u ZZJZ Osječko-baranjske županije. Sustav osiguranja kvalitete u DZ Osijek.
  Vođenje poslovanja privatnih liječničkih ordinacija. Liječnička funkcija. Nabava. Održavanje prostorija i opreme. Organizacija ordinacije. Funkcija računovodstva. Kadrovska funkcija. Specifičnosti pojedinih privatnih ordinacija – privatna ordinacije obiteljske medicine, privatna ginekološka ordinacija, privatna stomatološka ordinacija.
  Zdravstvena zaštita u izvanrednim stanjima.
  Pregled i sistematizacija izvanrednih stanja. Mjere zaštite za slučaj izvanrednih stanja. Organizacija zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima u Republici Hrvatskoj. Humanitarna pomoć u katastrofama.
 • Obavezna literatura:
  1. Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
  Dopunska literatura:

  1. Zakonski akti koji reguliraju pitanja predmetnog područja u Republici Hrvatskoj.
  2. Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.

   

  • 23.03.2015.
  • 20.04.2015.
  • 05.06.2015.
  • 19.06.2015.
  • 11.09.2015.
  • 25.09.2015.
  • 09.10.2015.
  • 06.11.2015.
  • 12.02.2016.
  • 26.02.2016.
  • izv.prof.dr.sc. Maja Miškulin
  • dr.sc. Stjepan Rudan
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Definirati strukturu plana zdravstvene zaštite u zajednici, uz vrednovanje kvalitete zdravstvene zaštite, standarda i normativa
  2. Opisati i definirati osnovne ekonomske pojmove u zdravstvu, objasniti način financiranja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i svijetu te na koji način provesti racionalizaciju u javnom zdravstvu
  3. Izdvojiti i prepoznati najvažnije zdravstvene pokrete i projekte u svijetu uz prikaz najznačajnijh ciljeva, vrijednosnih principa i strategija. Prepoznati najvažnije aktualne trendove unapređenja zdravlja i strategija na lokalnoj razini
  4. Navesti i opisati način organizacije i provođenja socijalne, patronažne i palijativne skrbi u Hrvatskoj. Zaključiti koji su najznačajniji čimbenici koji utječu na kvalitetu pružene skrbi
  5. Komentirati prednosti i nedostatke centraliziranog vz. policentričnog modela planiranja za zdravlje
  6. Objasniti i usporediti vlasničke odnose u sustavu zdravstva (županije i država), navesti primjere kojima će pojasniti praktično značenje vlasništva
  7. Objasniti ulogu različitih dionika sustava zdravstva (država, Sabor, Ministarstvo zdravlja, HZZO, županije, liječnička komora, udruge pacijenata, mediji…)
  8. Nabrojati skupine zdravstvenih djelatnika, komentirati njihovu raspodjelu i potrebe
  9. Navesti modele financiranja sustava zdravstva te vrste zdravstvenog osiguranja, komentirati koncept i njegovu primjenu u RH
  10. Navesti modele financiranja sustava zdravstva te vrste zdravstvenog osiguranja, komentirati koncept i njegovu primjenu u RH
  11. Protumačiti osnovne pojmove Zakona o liječništvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pojasniti što određuju
  12. Protumačiti Zakon o pravima pacijenata i pojasniti na što nas kao profesiju obavezuje. Navesti prava pacijenata i usporediti domete različitih modela zaštite prava pacijenata
  13. Prepoznati utjecaj procesa pridruživanja EU na nacionalni zdravstveni sustav

  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Opisati i objasniti međuodnos između ekonomskih zakonitosti i sustava zdravstvene zaštite
  • Prikazati osobitosti gospodarenja u zdravstvu i opisati ocjenjivanje ekonomičnosti u zdravstvu
  • Definirati i nabrojiti pokazatelje zdravstvenog stanja populacije, opisati postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije te nabrojiti i objasniti glavne razloge za njegovo provođenje
  • Prikazati načela zdravstvene zaštite, definirati i nabrojiti njezine ciljeve te nabrojiti i opisati pojedine razine zdravstvene zaštite
  • Definirati i opisati mjere zdravstvene zaštite i medicinsku tehnologiju te objasniti odnos između medicinske tehnologije i organizacije zdravstvene zaštite
  • Objasniti proces planiranja u zdravstvu te identificirati njegovo značenje i važnost
  • Definirati i objasniti pojam racionalizacije zdravstvene zaštite
  • Opisati organizaciju zdravstvene zaštite te nabrojiti i objasniti osnovne elemente zdravstvenog sustava i njegovo funkcioniranje
  • Identificirati partnere u sustavu zdravstva te objasniti njihove uloge i značenje
  • Definirati i objasniti svrhu i ciljeve sustava zdravstvene zaštite
  • Nabrojiti i opisati razine zdravstvene zaštite te pojedine zdravstvene ustanove i organizacije koje djeluju na spomenutim razinama
  • Nabrojiti i opisati osnovne elemente modela financiranja zdravstvene zaštite te osnovne sustave financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama
  • Opisati proces provođenja zdravstvene zaštite te identificirati i prikazati značenje i važnost timskog rada i komunikacije u kontekstu istoga
  • Opisati proces upravljanja u zdravstvenoj zaštiti te objasniti njegove specifičnosti
  • Opisati proces vrjednovanja u zdravstvu te objasniti njegovu važnost i ulogu kao razloge za njegovo provođenje
  • Opisati sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite te identificirati i objasniti njegovu važnost
  • Definirati i opisati temeljne postavke socijalne i zdravstvene politike
  • Identificirati zdravstvene potrebe posebno ranjivih populacijskih podskupina te opisati organizacijske i legislativne okvire za odgovaranje zdravstvenog sustava na iste
  • Opisati i objasniti međuodnos zdravstvenog sustava te lokalne i regionalne samouprave
  • Identificirati i objasniti ulogu različitih profesionalnih organizacija u sustavu zdravstva
  • Opisati i objasniti međuodnos Hrvatskog crvenog križa te njegovih lokalnih i regionalnih organizacija i zdravstvenog sustava
  • Prikazati i objasniti osobitosti zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj
  • Opisati i objasniti međuodnos organizacija civilnog društva i zdravstvenog sustava
  • Prikazati ustroj, objasniti ulogu i opisati djelovanje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
  • Prikazati organizaciju i opisati djelokrug rada patronažne službe te identificirati i objasniti njezinu ulogu u promociji i unaprjeđenju zdravlja te prevenciji bolesti
  • Prikazati organizaciju, objasniti ulogu te opisati djelokrug rada državnih zdravstvenih zavoda
  • Prikazati organizaciju, objasniti ulogu te opisati djelokrug rada zavoda za javno zdravstvo s naglaskom na identificiranje i prikazivanje različitih aktivnosti promocije i unaprjeđenja zdravlja zajednice te prevencije bolesti u zajednici koje isti provode
  • Prikazati i objasniti sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite (organizacijski i legislativni okvir)
  • Opisati i objasniti specifičnosti vođenja privatnih liječničkih ordinacija
  • Opisati i objasniti osobitosti zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima

webmail studomat  knjiznica alumni