blank

Medicinska etika

 • Geneza i razvoj medicinske etike; povijesno-uzročno-problemski aspekti nastanka, razvoja i statusa bioetike. Temelji odnosa liječnik-pacijent-drušvo. Profesionalni aspekti medicinske etike, bioetike, deontologije i medicinskog prava.

  Izazovi medicinske etike i bioetike u kontekstu biomedicinskog progresa. Aktualnost tradicionalnih etičkih načela. Etika u transplantaciji organa. Etika u psihijatriji i prisilno liječenje. Etika u humanoj genetici. Etika u humanoj reprodukciji i ljudska prokreacija. Etika u reanimatologiji i intenzivnome liječenju. Etika u pedijatriji. Eutanazija i inačice. Uloga i značaj nacionalnih i međunarodnih regulativa u rješavanju aktualnih pitanja u području medicinske etike i bioetike. Funkcija, status i struktura etičkih povjerenstava.
 • Geneza i razvoj medicinske etike (P)

  Zakonska regulacija u medicini (P)

  Medicinska etika u svjetlu kršćanske antropologije (P)

  Liječnička deontologija i modusi etičkog pedagoškog djelovanja u studiju medicine (P)

  Liječnička deontologija i modusi etičkog pedagoškog djelovanja u studiju medicine (S)

  Etička tijela i etika u provođenju biomedicinskih istraživanja (P)

  Etička tijela i etika u provođenju biomedicinskih istraživanja (S)

  Etika u transplantaciji organa (P)

  Etika u transplantaciji organa (S)

  Etika u psihijatriji i prisilno liječenje

  Etika u psihijatriji i prisilno liječenje

  Etika u humanoj genetici (P)

  Etika u humanoj genetici (S)

  Etika u humanoj reprodukciji i ljudska prokreacija (P)

  Etika u humanoj reprodukciji i ljudska prokreacija (S)

  Etika u reanimatologiji i intenzivnome liječenju (S)

  Etika u pedijatriji (P)

  Eutanazija i inačice (S)

   
 • Obavezna literatura:
  1. N. Zurak: Medicinska etika, Zagreb, 2004.g.
  2. V. Dugalić, I.Rajković: Božji trag u stvorenom, KBF, Osijek 2010.
  Dopunska literatura:
  1. Prethodno dobivena literatura
 • 1.

  11.veljače 2015.

  redoviti rok

  2.

  25. veljače 2015.

  redoviti rok

  3.

  11. lipnja 2015.  

  redoviti rok

  4.

  25. lipnja 2015.

  redoviti rok

  5.

  09.srpnja 2015.

  redoviti rok

  6.

  10.rujna 2015.

  redoviti rok

  • prof.dr.sc.J.Mirat
  • prof.dr.sc.I.Požgain
  • doc.dr.sc.S.Marić
  • prof.dr.sc. S.Šijanović
  • mr.sc. D.Ivić
  • prof.dr.sc. Z.Mandić
  • doc.dr.sc. V.Milas
  • doc.dr.sc.D.Čuržik
  Vanjski suradnici:
  • doc.dr.sc.V.Dugalić
  • doc.dr.sc.Z.Miličević
  • doc.dr.sc.E.Galić
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Definirati temeljne etičke pojmove; etičke teorije, njihove podjele i glavne predstavnike; etička načela, te etičke pristupe pojedinim medicinskim temama
  2. Opisati osnovne pojmove: etika, moral, bioetika, etičke teorije, načela, etičke teorije, načela, etičke pristupe pojedinim temama
  3. Razlikovati i koristiti temeljne pristupe unutar etičkih teorija
  4. Analizirati i sučeljavati moralne norme i pristupe u sustavu zdravstva
  5. Osmisliti i formulirati, te prosuđivati primjenu etičkih teorija i načela na pojedine slučajeve medicinske i kliničke prakse

  VJEŠTINE

  1. Uočiti i izdvojiti temeljne etičke koncepte u medicini
  2. Primijeniti osnovne etičke pojmove
  3. Provesti etičku analizu
  4. Ovladavati etičkom metodologijom
  5. Upravljati rješavanjem etičkih slučajeva u medicini

  • Prepoznati i riješiti etička pitanja i dileme u kliničkoj praksi i biomedicinskom istraživanju
  • Definirat  će i opisati etičke aspekte u urgentnim stanjima i hitnim intervencijama
  • Steći će znanja i vještine primjene medicinskih metoda i postupaka u svrhu održavanja i produžavanja života
  • Steći će kompetencije i znanja funkcioniranja jedinice intenzivne skrbi i terminalne skrbi te etičke aspekte u području palijativne medicine te skrbi neizlječivih i umirućih
  • Analizirat će i opisati entitet medicinski potpomognutog prekida života, pobačaja, eutanazije, medicinski potpomognute reprodukcije, sterilizacije, prenatalne dijagnostike
  • Steći  će znanja o etičkim aspektima iz područja psihijatrije, pedijatrije, oboljelih od AIDS-a

webmail studomat  knjiznica alumni