blank

Medicinska genetika

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.sc. Marija Heffer
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Odrediti koje promjene u DNA sekvenci dovode do bolesti
  • Razlikovati pojmove fenotip i genotip i objasniti ih
  • Znati objasniti što je anticipacija, mozaicizam
  • Objasniti pojmove: nepenetrantnost, plejotropnost, varijabilna ekspresija
  • Objasniti pojmove uniparentne disomije i fenomen genomskog upisa (razina gena, kromosoma, genoma)
  • Znati nabrojati nasljedne bolesti s ponavljanjem trinukleotida
  • Objasniti genomsku nestabilnost
  • Biti upoznat s nacionalnom strategijom za smanjivanje rizičnih faktora za pojavu poligenskih bolesti  
  • Znati koji testovi probira postoje u RH i kada se koriste
  • Kako otkriti genetičku sklonost za razvoj čestih bolesti
  • Utvrditi osobni rizični i predilekcijski faktor
  • Objasniti haplotip i polimorfizam gena
  • Znati koje su najčešće monogenske bolesti, koji su njihovi uzroci i kako se nasljeđuju
  • Odrediti kojim se metodama utvrđuju geni koji izazivaju multifaktorijalne bolesti
  • Razlikovanje genetičkih faktora od utjecaja okoliša u razvoju tumora
  • Znati koje su nasljedne imunodeficijencije
  • Objasniti kako genetika utječe na metabolizam lijekova
  • Izračunati rizik pojavljivanja bolesti (monogenske, poligenske bolesti, Bayesov teorem)
  • Interpretirati laboratorijske rezultate (molekularno-genetičke, molekularno-citogenetičke, citogenetičke)
  • Prepoznati tip i način nasljeđivanja bolesti
  • Odabrati laboratorijsku pretragu
  • Razumjeti molekularnu osnovu patofiziologije bolesti
  • Objasniti što su kromosomopatije, koje su najčešće
  • Samostalno odabrati i interpretirati pretrage pri sumnji na genetičke uzroke infertiliteta
  • Prepoznati i znati nacrtati rodoslovno stablo autosomno recesivnog nasljeđivanja
  • Prepoznati i znati nacrtati rodoslovno stablo spolno vezanog nasljeđivanja
  • Prepoznati i znati nacrtati rodoslovno stablo mitohondrijskog nasljeđivanje
  • Samostalno izračunati frekvencije alela u populaciji i primijeniti Hardy-Weinbergov zakon
  • Samostalno i kritički interpretirati znanstvenu literaturu iz područja medicinske genetike
  • Objasniti genetičku osnovu maligne transformacije
  • Nabrojati i znati objasniti koje su bolesti spojive sa životom ako se liječe (fenilketonurija,galaktozemija. hemofilija A tipa)
  • Nabrojati nasljedne bolesti s kasnom pojavom (Huntingtonova chorea, miotonična distrofija; Alzheimerova bolest)
  • Znati samostalno prepoznati genetički problem
  • Znati klasificirati genetičke probleme za genetičko savjetovanje
  • Samostalno pretražiti genetičke baze podataka na internetu
  • Na temelju kliničke slike postaviti dijagnozu genetičke bolesti
  • Prenijeti informaciju bolesniku u skladu s osnovnim načelima genetičkog savjetovanja

webmail studomat  knjiznica alumni