blank

Zdravlje u zajednici

 • Osposobljavanje studenta za razvijanje pozitivnog stava prema zajednici te za razumijevanje njezina značenja i uloge u zdravlju i bolesti pojedinca, u određivanju zdravstvenih prioriteta te načinima njihova rješavanja. Upoznavanje s organizacijom zajednice i s položajem zdravstva u istoj. Osposobljavanje studenta za prepoznavanje problema u zajednici i bolje razumijevanje pojedinca s određenim zdravstvenim smetnjama kao dijela zajednice iz koje dolazi. Osposobljavanje studenta za kritičko promatranje zdravstvene službe i njezina rada. Upoznavanje s osobitostima provođenja cijepljenja te stjecanje praktičnih vještina nužnih za njegovo provođenje. Upoznavanje s osobitostima provođenja sanitarnih pregleda te stjecanje praktičnih vještina nužnih za njihovo obavljanje. Upoznavanje s temeljnim postavkama zdravstvenog odgoja te stjecanje vještine njegova provođenja u radu s velikom skupinom, malom skupinom te pojedincem. Upoznavanje s temeljnim postavkama sanitarnog izvida te sudjelovanje u njegovom provođenju na terenu. Upoznavanje s osobitostima rada patronažne službe te aktivno sudjelovanje u njezinom radu na terenu.
 • Unaprjeđenje zdravlja u zajednici. Koncept zajednice i zašto mu se ponovno vraćamo. Povijest razvoja metode istraživanja zajednice. Zajednice i nejednakosti u zdravlju.
  Provođenje cijepljenja. Studenti uz nadzor predmetnog nastavnika provode cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja uz poznavanje  indikacija i kontraindikacija za primjenu pojedinih vrsta cjepiva te mogućih  nuspojava.
  Obavljanje sanitarnih pregleda. Studenti uz nadzor predmetnog nastavnika obavljaju sanitarne preglede u Stanici za sanitarne preglede Zavoda za javno zdravstvo uz poznavanje osobitosti pregleda pojedinih kategorija zaposlenika koje tim pregledima podliježu prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
  Provođenje zdravstvenog odgoja. Studenti uz nadzor predmetnog nastavnika provode zdravstveni odgoj o unaprijed dogovorenim temama (šećerna bolest, hipertenzija, osobna higijena i slično) odabranih populacijskih podskupina (učenici osnovnih i srednjih škola, građani u gradskim četvrtima).
  Sudjelovanje u obavljanju sanitarnog izvida. Studenti uz nadzor predmetnog nastavnika sudjeluju u obavljanju sanitarnog izvida te uzorkovanju uzoraka vode za piće i namirnica koje će se potom analizirati u Zavodu za javno zdravstvo.
  Sudjelovanje u radu patronažne službe. Studenti uz nadzor predmetnog nastavnika aktivno sudjeluju u radu patronažne službe na terenu gdje odlaze u kućne posjete tijekom kojih uspostavljaju komunikaciju s patronažnom službom i njezinim korisnicima (trudnice, dojilje, kronični bolesnici, starije osobe) te vrše mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi glukometrom.
 • Obavezna literatura:
  1. Kolčić I, Vorko-Jović A. Epidemiologija (odabrana poglavlja). Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
  2. Ropac D, Puntarić D. i sur. Epidemiologija zaraznih bolesti (odabrana poglavlja). Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
  3. Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J. Zdravstvena ekologija (odabrana poglavlja). Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
  4. Kovačić L. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

  Dopunska literatura:
  1. Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
  • 24.04.2015.
  • 22.05.2015.
  • 05.06.2015.
  • 19.06.2015.
  • 11.09.2015.
  • 25.09.2015.
  • 09.10.2015.
  • 06.11.2015.
  • 12.02.2016.
  • 26.02.2016.
  • izv.prof.dr.sc. Maja Miškulin
  • izv.prof.dr.sc. Karlo Kožul
  • doc.dr.sc. Senka Samardžić
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Opisati i objasniti značenje i ulogu zajednice u zdravlju i bolesti pojedinca
  • Definirati zdravstvene prioritete zajednica te prikazati moguće načine njihova rješavanja
  • Opisati organizaciju zajednice i prikazati položaj zdravstva u istoj
  • Prepoznati probleme u zajednici te njihov utjecaj na zdravlje pojedinaca kao dijelova takve zajednice
  • Kritički evaluirati zdravstvenu službu i njezin rad
  • Objasniti osobitosti primjene različitih cjepiva te provesti cijepljenje
  • Nabrojiti indikacije i kontraindikacije za pojedine vrste cjepiva
  • Nabrojiti i opisati eventualne nuspojave koje se mogu javiti nakon primjene pojedinih vrsta cjepiva
  • Objasniti osobitosti provođenja sanitarnih pregleda te izvršiti sanitarni pregled pojedinih kategorija zaposlenika
  • Objasniti osobitosti provođenja zdravstvenog odgoja kod rada s velikom skupinom, malom skupinom i pojedincem
  • Provesti zdravstveni odgoj velike skupine, male skupine i pojedinca
  • Opisati osobitosti sanitarnog izvida
  • Izvršiti sanitarni izvid te sudjelovati u uzorkovanju uzoraka vode za piće te namirnica
  • Nabrojiti i opisati pojedine korake u analizi zdravstvene ispravnosti vode za piće te namirnica
  • Uspostaviti komunikaciju s patronažnom službom koja djeluje na terenu te aktivno sudjelovati u njezinu radu (mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi tijekom kućnih posjeta koje patronažna služba obavlja)
  • Uspostaviti komunikaciju s različitim populacijskim podskupinama (trudnice, dojilje, kronični bolesnici, starije osobe) tijekom sudjelovanja u kućnim posjetama koje provodi patronažna služba

webmail studomat  knjiznica alumni