blank

Zdravstvena ekologija

 • Upoznavanje studenata sa zdravstvenim učincima čimbenika okoliša te definicijom i glavnim zadatcima zdravstvene ekologije, kao i ekološkim konceptom zdravlja i zdravstveno-ekološkim standardima. Upoznavanje  s povijesnim razvojem ekološke ideje u medicini te načinom i važnosti uzimanja ekološke anamneze te obavljanja ekološkog pregleda. Stjecanje znanja o ekološkoj metodi istraživanja, njezinim vrstama, prednostima i nedostacima. Stjecanje znanja o temeljima ekotoksikologije. Stjecanje znanja o okolišnom monitoringu, biološkom monitoringu, biološkim markerima, načinima provođenja spomenutih vrsta monitoringa te njihovoj važnosti. Stjecanje znanja o analizi rizika u zdravstvenoj ekologiji te njezinoj primjeni u zaštiti zdravlja populacije od štetnih utjecaja iz okoliša. Upoznavanje s najvažnijim etičkim pitanjima u zdravstveno-ekološkim istraživanjima te s ustrojstvom i djelovanjem zdravstvene ekologije u Hrvatskoj. Stjecanje znanja o globalnim zdravstveno-ekološkim problemima te njihovim utjecajima na zdravlje populacije. Upoznavanje s utjecajem različitih kemijskih čimbenika na okoliš i zdravlje ljudi (toksični metali, plinovi i pare, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, poliklorirani bifenili, dioksini i furani, ftalati). Stjecanje znanja o osnovnim postavkama okolišne mutageneze i karcinogeneze te specifičnim učincima nekih okolišnih čimbenika na reprodukciju. Upoznavanje s utjecajem odabranih fizikalnih (toplinski čimbenici, atmosferski tlak, elektromagnetna zračenja), čimbenika na zdravlje ljudi. Stjecanje znanja o međuodnosu vode i zdravlje u smislu javnozdravstvenog aspekta opskrbe vodom za piće te odvodnje i čišćenja otpadnih voda. Stjecanje znanja o međuodnosu hrane i zdravlja s naglaskom na utjecaj mikrobioloških te različitih kemijskih kontaminanata na zdravlje ljudi. Stjecanje znanja o učincima onečišćenja zraka (vanjskog i unutarnjeg) na zdravlje te osobitostima međuodnosa između gospodarenja otpadom te kontaminacije tla i zdravlja ljudi. Upoznavanje s međuodnosima stanovanja i zdravlja te posljedicama štetnog djelovanja uvjeta stanovanja na zdravlje.
 • Okoliš i zdravlje. Promjene okoliša i razvoj čovjeka. Zdravstveni učinci čimbenika okoliša. Definicija i zadatci zdravstvene ekologije. Ekološki koncept zdravlja. Zdravstveno-ekološki standardi.
  Razvoj ekološke ideje u medicini. Povijesni razvoj ekološke ideje u medicini. Povijesni razvoj zdravstvene ekologije u Hrvatskoj.
  Ekološka anamneza i pregled. Razlozi uzimanja ekološke anamneze i njezino značenje. Način uzimanja ekološke anamneze. Fizikalni pregled pri sumnji na izloženost štetnom djelovanju čimbenika okoliša.
  Ekološka metoda istraživanja. Temeljne karakteristike ekološke metode istraživanja. Tipovi ekološke metode istraživanja. Prednosti i nedostaci ekološke metode istraživanja. Mogućnosti primjene medicinsko laboratorijske dijagnostike u ekološkoj metodi istraživanja.
  Temelji ekotoksikologije. Načini ulaska ekoloških otrova u tijelo i njihova sudbina u organizmu. Osobitosti djelovanja ekoloških otrova. Tipovi toksičnosti. Utvrđivanje ugroženosti zdravlja ekološkim otrovima. Odnos doze i učinka.
  Biološki monitoring i biološki markeri. Okolišni monitoring i biološki monitoring. Ciljevi i zadatci biološkog monitoringa. Osobitosti provođenja programa biološkog monitoringa. Nacionalni programi biomonitoringa. Ograničenja biološkog monitoringa. Dobrobiti biološkog monitoringa. Biološki markeri. Interpretacija rezultata biomonitoringa. Budućnost biomonitoringa.
  Analiza rizika u zdravstvenoj ekologiji. Opasnost ili štetnost. Rizik. Analiza rizika – definicija i podjela. Procjena rizika – definicija, stupnjevi, osnovna zadaća. Prevladavanje rizika – definicija, osnovni koraci, uloga. Komunikacija rizika – definicija i značenje.
  Etička pitanja u zdravstveno ekološkim istraživanjima. Temeljne etičke postavke svih znanstvenih istraživanja. Etičke dvojbe vezane uz otkrivanje i utjecaj toksičnih tvari u čovjekovu okolišu na zdravlje populacije. Etička pitanja vezana uz biomonitoring. Nove prijetnje znanstvenom integritetu tijekom provođenja zdravstveno ekoloških istraživanja.
  Organizacija zdravstvene ekologije u Hrvatskoj, trenutno stanje i perspektiva. Legislativni i institucijski okvir zdravstvene ekologije u Hrvatskoj. Organizacija i rad zdravstvene ekologije u Hrvatskoj. Ocjena stanja i perspektive.
  Globalni zdravstveno-ekološki problemi. Globalne klimatske promjene. Gubitak ozonskog omotača. Učinak staklenika. Dalekosežna prekogranična onečišćenja zraka. Prekogranično kretanje opasnog otpada. Biološka raznolikost.
  Kemijski čimbenici okoliša. Toksični metali. Plinovi i pare. Pesticidi. Policiklički aromatski ugljikovodici. Poliklorirani bifenili. Dioksini i furani. Ftalati. Okolišna mutageneza. Okolišna karcinogeneza. Utjecaj okoliša na reprodukciju.
  Fizikalni čimbenici okoliša. Toplinski čimbenici. Atmosferski tlak. Elektromagnetna zračenja.
  Voda i zdravlje. Voda kao preduvjet života i zdravlja na Zemlji. Raspoložive količine i potrošnja vode. Vrste i karakteristike vode u prirodi. Izvori i vrste onečišćenja vode. Klasifikacija voda. Opskrba vodom za piće – izvori vode, zaštita vodnih izvora, objekti za opskrbu pitkom vodom, voda u bocama. Hrvatska i vode. Odvodnja i čišćenje otpadnih voda.
  Hrana i zdravlje. Mikrobiološki kontaminanti hrane i HACCP sustav. Kemijski kontaminanti hrane – nitrati, nitriti i N-nitrozamini, mikotoksini, toksični metali, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, poliklorirani bifenili i dioksini, veterinarski lijekovi, histamin, prehrambeni aditivi, akrilamid, melamin, bisfenol A, genetski modificirani organizmi i genetski modificirana hrana: izvori, učinci na zdravlje ljudi.
  Onečišćenje zraka i zdravlje. Sastav zraka i atmosfera. Onečišćenje zraka. Onečišćenje zraka u unutarnjem prostoru. Učinci onečišćenja zraka. Nadzor nad kvalitetom zraka. Smanjenje onečišćenja zraka.
  Gospodarenje otpadom i zdravlje. Otpad i zdravlje ljudi. Prikupljanje, odvoz i konačna dispozicija krutog otpada. Zdravstveni otpad.
  Kontaminacija tla i zdravlje ljudi. Izvori onečišćenja tla. Učinci kontaminacije tla na zdravlje i putevi unosa u organizam. Smanjenje onečišćenja tla.
  Stanovanje i zdravlje. Funkcije stanovanja. Odrednice zdravog stanovanja. Sindrom bolesne zgrade. Nesreće u domu. Stambeni okoliš. Stanovanje i globalna urbanizacija.
  Ekološki incidenti i katastrofe. Prirodne katastrofe. Antropogene katastrofe. Ekološke katastrofe u Hrvatskoj. Prevladavanje ekoloških katastrofa.
 • Obavezna literatura:
  1. Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J, i sur. Zdravstvena ekologija, Zagreb: Medicinska naklada, 2012.
  Dopunska litetatura:

  1. Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
  • 28.10.2014.
  • 25.11.2014.
  • 06.02.2015.
  • 20.02.2015.
  • 20.04.2015.
  • 18.05.2015.
  • 05.06.2015.
  • 19.06.2015.
  • 11.09.2015.
  • 25.09.2015.
  • izv.prof.dr.sc. Maja Miškulin
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Definirati zdravstvenu ekologiju i njezine glavne zadatke
  • Prikazati moguće zdravstvene učinke čimbenika okoliša, definirati i objasniti ekološki koncept zdravlja te objasniti zdravstveno-ekološke standarde
  • Prikazati povijesni razvoj ekološke ideje u medicini
  • Definirati ekološku metodu istraživanja, nabrojiti njezine vrste, identificirati njezine prednosti i nedostatke
  • Opisati načine ulaska ekoloških otrova u tijelo i njihovu sudbinu u organizmu, objasniti osobitosti djelovanja ekoloških otrova, opisati tipove toksičnosti, razjasniti načine utvrđivanja ugroženosti zdravlja ekološkim otrovima te objasniti odnos doze i učinka
  • Definirati biološki i okolišni monitoring, opisati temeljne postavke biološkog monitoringa, objasniti njegovu važnost i značenje, definirati i nabrojiti vrste bioloških markera
  • Definirati analizu rizika, opisati njezine sastavne dijelove te objasniti ulogu analize rizika u zaštiti zdravlja populacije od štetnih utjecaja iz okoliša
  • Identificirati najvažnija etička pitanja u zdravstveno-ekološkim istraživanjima te prikazati ustrojstvo i djelovanje zdravstvene ekologije u Republici Hrvatskoj
  • Identificirati globalne zdravstveno-ekološke probleme te objasniti njihove utjecaje na zdravlje populacije
  • Opisati te objasniti moguće utjecaje različitih kemijskih čimbenika okoliša na zdravlje ljudi
  • Prikazati i objasniti temeljne postavke okolišne mutageneze i karcinogeneze te identificirati i objasniti djelovanje različitih okolišnih čimbenika na reprodukciju
  • Opisati te objasniti moguće utjecaje odabranih fizikalnih, bioloških te psihosocijalnih čimbenika okoliša na zdravlje ljudi
  • Opisati te objasniti međuodnos vode i zdravlje s naglaskom na javnozdravstveni aspekt opskrbe vodom za piće te odvodnje i čišćenja otpadnih voda
  • Opisati te objasniti međuodnos hrane i zdravlja s naglaskom na utjecaj mikrobioloških te različitih kemijskih kontaminanata na zdravlje ljudi
  • Prikazati te objasniti učinke onečišćenja zraka (vanjskog i unutarnjeg) na zdravlje ljudi
  • Identificirati te objasniti osobitosti međuodnosa između gospodarenja otpadom te kontaminacije tla i zdravlja ljudi
  • Opisati i objasniti međuodnose stanovanja i zdravlja te prikazati posljedice štetnog djelovanja uvjeta stanovanja na zdravlje

webmail studomat  knjiznica alumni