blank

Domaći znanstveni programi i projekti


Poziv za prijavu projekata za financiranje iz višegodišnjeg namjenskog financiranja znanosti sredstvima za VIF2017 (srpanj 2017-srpanj 2018)

Kriterije je na prijedlog Odbora za znanost donijelo FV na svojoj sjednici 26.6.2017.
Prijaviti se mogu: zaposlenici MEFOS-a
KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKI SREDSTAVA:
IZNOSI SREDSTAVA:
1.)    Projekti odobreni skupini (više od jednog člana)
max. iznos : 55.000,00 kn
2.)    Projekti odobreni za pojedinačne prijave  (samo jedna osoba- prijavitelj)
max.  iznos : 20.000,00 kn
Tko može biti prijavitelj (voditelj projekta):
Svi djelatnici Medicinskog fakulteta Osijek doktori znanosti izabrani u znanstveno zvanje.
Jedna osoba može biti voditelj ili suradnik  samo na JEDNOM projektu!
Ako je predloženi nositelj projekta imao VIF projekt u prethodnom razdoblju, mora ispuniti Upitnik za voditelje projekata VIF te imati publiciran barem 1 sažetak (konferencijsko priopćenje) ili barem 1 rad iz teme  tog projekta. U slučaju da ne ispunjava taj uvjet, ne može biti nositelj novog VIF projekta u 2017. god, ali može biti suradnik.
PROJEKTNA PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:
NAZIV PROJEKTA
1.    Ime i prezime prijavitelja projekta i zn. zvanje s kontakt emailom
2.    Sažetak (do 600 riječi): ima- ide dalje u evaluaciju ili nema -  isključuje se iz daljnjeg postupka
a)    Opis predloženog istraživanja
b)    Hipoteza i ciljevi
c)    Financijski plan (uključuje direktne troškove):
- 75% odobrenih sredstava mora se potrošiti na potrošni materijal vezan uz predloženo istraživanje, što uključuje: laboratorijski potrošni materijal, laboratorijski uzorci i obnovu sojeva životinja, te posebnu hranu, troškovi provođenja pokusa ili mjerenja (lab analiza), od strane drugih ustanova i slično, trošak terenskog rada; troškovi provođenja istraživanja na terenu i troškovi uzorkovanja na terenu
- 25%  (su ostali troškovi: diseminacija istraživačkih rezultata (publiciranje, odlasci na kongrese i slično) ili nabavka sitne opreme ili najam opreme ili servis opreme
    d)Istraživačka skupina (naveden voditelj i  svi članovi istraživačke skupine)- popis suradnika s afilijacijom
    e) Uključenost doktoranda ili poslijedoktoranda- zaposlenika fakulteta   DA ili NE (Da-1 bod, Ne-0)
    3. Radovi:
a) Potrebno je dostaviti ispis iz WOS-a (CORE COLLECTION, samo articles i review, te indeksirane knjige/poglavlja u knjigama),  
verificiran iz Knjižnice.- link http://lib.irb.hr/web/hr/baze-podataka/item/748-web-of-science-wos.html
Boduju se radovi objavljeni WOS-u in extenso u razdoblju od 1.1.2012.-  31.12.2016.
 Svaki rad boduje se samo jednom za pojedini projekt, bez obzira koliko članova projekta je na njemu. U slučaju da su autori rada na različitim projektima, rad se priznaje svakom takvom autoru prema kriterijima za autorstvo i kvalitativnu vrijednost (Q i IF).
b) Boduje se impakt faktor (Thompson Reuters) u godini objave rada
c) Boduje se kvartila  (SCIMAGO ili WOS), najviša se gleda, iz baze u kojoj rad ima višu Q  
                        Q1 = 4
                        Q2 = 3
                        Q3 = 2
                        Q4 = 1
d) Boduje se udio na radu:
        prvo autorstvo i senior*: 50% Impakt faktora
        drugi autor: 30% IF
        treći autor: 25% IF
        četvrti autor: 12°% IF
        peti autor:  6% IF
        šesti i kasniji: 3% IF
*naglasiti u prijavi tko je senior (corresponding, responsible) autor (da li zadnji po redoslijedu ili je seniorstvo određeno na drugi način)    
Napomena: prilog ovoj dokumentaciji je ispunjena Tablica 2 (radovi s IF i Q) koju prilaže voditelj uz drugu dokumentaciju, a kontrolira Odbor za znanost.
4. Citati
Boduju se WOS citati voditelja u zadnjih 5 godina (2012-31.12.2016.) množe se s 0,2 po citatu.    Isto dokaz iz knjižnice.    
Budući se prema MZOS RH „Iznos po znanstveniku u ekvivalentu punog radnog vremena za ustanovu izračunava temeljem pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti, dodijeljene "težine" pojedinog pokazatelja i iznosa osnovice u kunama s obzirom na područje znanosti“ konačna vrijednost svih bodova ponderira se s ukupnim FTE* sudionika na projektu koji imaju radove za vrednovanje izračun ulaze samo trenutni zaposlenici Fakulteta.(Pojašnjenje: suradnici koji nemaju radove za bodovanje mogu biti prijavljeni na projekt, ali njihov se FTE ne računa u ukupni FTE. Tako se izbjegava virtualno povećanje vrijednosti projekta i lažno suradništvo.)
Odbor za znanost će raspravljati o projektima, te ovisno o broju prijava odlučiti o konačnom broju projekata koji će se financirati i u kojem iznosu, a koji ne mogu biti veći od 55.000,00 kuna za projekt koji uključuje skupinu istraživača, te ne mogu biti veći od 20.000,00 kn za pojedinačne prijave projekta.
Primjer bodovanja:
Tablica za bodovanje:

 

BODOVI

DOKTORAND/POSLIJEDOKTORAND-ZAPOSLENIK FAKULTETA (max 1 bod podoktorandu/posllijedoktorandu)

ukupno iz Tablice 2 (zbroj IF radova i Q svih zaposlenika na projektu)

 

CITATI (BROJ CITATA PONDERIRAN 0,2)

 

UKUPNO x ukupni FTE* svih sudionika na projektu radom za vrednovanje

*FTE-ekvivalent pune zaposlenosti (postotak kumulacije)
Autor:
Broj citata (ponderiran s 0,2):   Nx0,2=

Potrebna dokumentacija:
1) projektni sažetak (na obrascu u privitku)
2) Ispis iz WoS-a (Core Collection samo articles i review, te indeksirane knjige/poglavlja u knjigama)popis in extenso radova svih suradnika na projektu (zaposlenika MEFOS-a) od 1.1.2012-31.12.2016., verificiran od knjižnice
3) Ispis iz WoS-a broj citata voditelja projekta u razdoblju od 1.1.2012.- 31.12.2016. godine verificiran
4) ispunjena Tablica 2 (radovi) (na obrascu u privitku)

Natječaj otvoren od 28.6.-10.7.2017, objavljen na www.mefos.unios.hr, te poslan emailom na listu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Dokumentacija se predaje na urudžbeni zapisnik, adresirana na Ured za znanost i međunarodnu suradnju- Sandra Lustig do zaključno 10.7.2017.
Evaluaciju provodi Odbor za znanost koji će dati i listu projekata na usvajanje FV.


Tablica 2

R.Br.

Rad

Količina

IF časopisa u god. objave x položaj autora

Q časopisa

(Bodovi: Q1=4; Q2=3; Q3=2; Q4=1)

UKUPNO

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

VIF odobreni projekti

U sklopu namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti na Medicinskom fakultetu Osijek odobreni su slijedeći projekti:

Red. broj

Ime i prezime voditelja

 

Naziv projekta

1 .

PROF.DR.SC. VČEV ALEKSANDAR

Povezanost polimorfizama jednog nukleotida u NOD2 i MDR1 genima s nastankom upalnih bolesti crijeva

2 .

DOC.DR.SC. SMOLIĆ MARTINA

Molekularni mehanizmi djelovanja liraglutida u staničnim modelima gastrointestinalnih i kardiovaskularnih bolesti

3 .

PROF.DR.SC. MIŠKULIN MAJA

Epidemiološka obilježja ozljeda u populaciji istočne Hrvatske

4 .

PROF.DR.SC. DRENJANČEVIĆ INES

Modulacija oksidativnog  stresa i upalnog odgovora hiperbaričnom oksigenacijom kod Balb/c miševa i Sprague-Dawley štakora

5 .

DOC.DR.SC. BILIĆ ĆURČIĆ INES

Utjecaj nadomjesnog liječenja hipotireoze te liječenja hipertireoze na metabolizam kosti

6 .

PROF.DR.SC.  DMITROVIĆ BRANKO

Otkrivanje varijanti imunohistokemijskog fenotipa duktalnog invazivnog raka dojke povezanog s biologijom tumora ili preživljenjem bolesnica

7 .

PROF.DR.SC. HEFFER MARIJA

Pretilost u trudnoći kao rizični čimbenik za razvoj metaboličkog sindroma u majke i djeteta

8 .

DR.SC.ANA STUPIN

Uloga oksidativnog stresa u nastanku endotelne i mikrovaskularne disfunkcije uzrokovane akutnom dijetom s visokim udjelom soli u zdravih mladih pojedinaca

9 .

PROF.DR.SC. RADIĆ RADIVOJE

Povezanost volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracija adipokina u krvi

10 .

PROF.DR.SC. GLAVAŠ OBROVAC LJUBICA

Mehanizam protutumorskog djelovanja novih derivata N-9 sulfonilpurina in vitro

11 .

PROF.DR.SC. SELTHOFER ROBERT

Biodinamički modeli potpornog I reproduktivnog sustava vezani za istraživanje pretilosti, reprodukcije i prijevremenog rađanja

12 .

PROF.DR.SC. DRENJANČEVIĆ DOMAGOJ

Antibakterijski učinci novosinteteteziranih  uracilnih i citozinskih derivata triazola i pentadekapeptida BPC 157

13 .

PROF.DR.SC. FAJ DARIO

Dozimetrija neutrona oko medicinskih linearnih akceleratora u svrhu zaštite od zračenja

14 .

DOC.DR.SC. WAGNER JASENKA

Utvrđivanje genetičkih uzoraka mentalnog zaostajanja primjenom komparativne genomske hibridizacije na mikropostroju

15 .

PROF.DR.SC. KVOLIK SLAVICA

Učinak antidepresiva u liječenju boli i povezanost s koncentracijama lijeka u plazmi

16 .

DOC.DR.SC. MAJNARIĆ TRTICA LJILJANA

Varijabilnost pojedinačnih mjerenja glukoze u krvi u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i čimbenici s tim povezani

17 .

PROF.DR.SC.  BELOVARI TATJANA

Utjecaj Tff3 proteina na obilježja artritisa izazvanog protutijelima na kolagen

18 .

DOC.DR.SC. MIMICA MATANOVIĆ SUZANA

Farmakogenetika i ozbiljne nuspojave novih oralnih antikoagulansa kod osoba sarije životne dobi

19 .

DOC.DR.SC. PAUZAR BILJANA

Serumska razina TFF3 proteina kao potencijalno dijagnostički i prognostički biomarker kod tumora dojke

20 .

DOC.DR.SC. MIŠKIĆ BLAŽENKA

Učinak vitamina D u imonomodulacijski posredovanim promjenama genske ekspresije u nastanku papilarnog karcinoma štitnjače (PTC) u Hashimoto tireoiditisu (HT)

21 .

PROF.DR.SC. MILAS JOSIP

Imunogenost cjepiva protiv gripe i njegova stvarna zaštita

22 .

PROF.DR.SC. ŠTEFANIĆ MARIO

Regulatori CD8+/Tfh diferencijacije i metaboličkog reprogramiranja u patogenezi i evoluciji Hashimotove bolesti

23.

DOC.DR.SC. ĆURIĆ GORAN

Mikro RNA-e kao serumski biomarkeri migrene

24.

DR.SC. VILJETIĆ BARBARA

Promjene u sustavu gangliozida utječu na promjene u sastavu lipidnih splavi glia stanica što dovodi do fenotipskih promjena i progresije tumora

 

25.

DOC.DR.SC. MIŠKOVIĆ ŠPOLJARIĆ KATARINA

Mutagenost monometinskih cijaninskih derivata

26.

DR.SC. JUKIĆ IVANA

Utjecaj arterijskog krvnog tlaka na biljege oksidativnog stresa i mikrocirkulacijsku reaktivnost u novootkrivenih hipertenzivnih bolesnika

 


 

Natječaj UIP_IP_biomedicina i zdravstvo_rezultati

 

DOMAĆI PROGRAMI 2006.-2014. 

Šifra programa Naziv programa Glavni istraživač
2192190 Rizični čimbenici patološke mineralizacije tkiva Tucak Antun 
2192376 Biomehanika i biodinamika organskih sustava u različitim uvjetima Nikolić Vasilije
2192382 Cirkulacija i građa organa narušenih kroničnim i malignim bolestima Kurbel Sven

  

DOMAĆI PROJEKTI 2006.-2014.

Šifra programa Naziv programa Glavni istraživač
219-0620228-2058 Utjecaj genetičkih i okolišnih činitelja na razvoj astme u djece Aberle Neda
219-2192190-2069 Fizikalno-kemijski i metabolički čimbenici rizika stvaranja kamenaca Babić-Ivančić Vesna
219-0000000-3362 Genski polimorfizam i funkcija bubrežnog presatka Barbić Jerko
219-0982914-2179 Uloga malih zaštitinih TFF proteina u zdravlju i bolesti Baus Lončar Mirela
219-0000000-0328 Uloga proupalnih citokina i prostaglandina u akutnom oštećenju jetre Čulo Filip
219-1081870-2032 Serotoninski receptori te promjena antidepresivima u štakorskom modelu depresije Dikšić Mirko
219-2192382-2009 Procjena učinaka višesatne abdominalne kirurgije na perfuziju tankog crijeva Dmitrović Branko
219-2160133-2034 Djelovanje kisika na vaskularnu funkciju u zdravlju i bolesti Drenjančević Ines
219-0982914-2176 Mehanizam bioloških učinaka novih malih molekula na stanice tumora čovjeka Glavaš Obrovac Ljubica
219-0061194-2158 Uloga lipidnih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava Heffer Marija
219-1080314-2036 Valjanost podataka objavljenih u znanstvenom časopisu Ilakovac Vesna
219-2192376-2379 Biomehanička optimalizacija nekih postupaka u ortopediji Jovanović Savo
219-2192382-2426 Otkrivanje difuznih bolesti jetre metodama prikaza parenhima visoke rezolucije Kurbel Sven
219-2192382-2386 Razvoj modela funkcije cirkulacijskog sustava ovisnog o arterijskoj elastičnosti Marić Svjetlana
219-2192190-2182 Osobitosti koštane pregradnje u bolesnika s urolitijazom Milas-Ahić Jasminka
219-0000000-3344 Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procjeni autonomnog disbalansa Miličević Goran
219-2192376-2092 Biomehanika čvrstih organskih tkiva Nikolić Vasilije
219-1080315-0288 Istraživanje dugotrajnih posljedica ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva Puntarić Dinko
219-2190372-2068 Polimorfizmi u genu za vitamin D receptor u psorijazi i atopijskom dermatitisu Štefanić Mario
219-2192190-2186 Prevencija stvaranja i recidiva mokraćnih kamenca Tucak Antun
219-0361959-0175 Računalom podržana mikrokirurgija (CAS) i tele-3D-CAS u otorinolaringologiji Vranješ Željko

 

webmail studomat  knjiznica alumni