Naziv projekta: Modeliranje i mjerenje neutronskog doznog ekvivalenta oko medicinskih linearnih akceleratora elektrona


   

Nositelj projekta: Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku


   

Cilj: Formiranje grupe mladih istraživača iz područja medicinske fizike na Mediciskom fakultetu u Osijeku radi istraživanja nastanka neutrona pri radioterapijskom liječenju linearnim akceleratorima elektrona, energiju i spektar neutrona koji nastaju te ozračenje medicinskog osoblja i pacijenata


Aktivnosti: Stvaranje računalnog modela linearnog akceleratora, utvrđivanje spektralne ovisnosti neutronskih dozimetara, automatizacija procesa očitavanja dozimetara


Vrijednost projekta: 514 750,00 Kn, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.


Razdoblje provedbe projekta: 22. 07.2015.g. - 22.10.2016.g.


Kontakt osoba za dodatne informacije: dr. sc. Hrvoje Brkić


Više informacija o Europskim projektima: www.strukturnifondovi.hr