blank

Ispis

UPUTE za održavanje nastave na daljinu

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

Ispis

Natječaj za izbor

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u  Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
1.1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena.

1.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena.

Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196.  Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19) te posebne uvjete propisane člankom  93. i 95.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 125. i 126. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakuleteta Osijek.
Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).


Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda (točka 1.2.) prijavljuju se na Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (točka 1.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 2. -  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu), a radovi u jednom (1) primjerku.

Kandidati Natječaja za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda (točka 1.2.) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem mrežne stranice (www.mefos.unios.hr) Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici (www.mefos.unios.hr) Medicinskog fakulteta Osijek (www.mefos.unios.hr). Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjeri znanja i motivacije, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek (www.mefos.unios.hr). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od  trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

privola (.pdf)

objavljeno: 3.4.2020.

Ispis

Otvoren je besplatni pristup za KBC Osijek i Medicinski fakultet Osijek bazi podataka kliničkih smjernica osnovanih na medicinskim dokazima - DynaMed

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

DynaMed je baza podataka kliničkih smjernica koja je uključila informacije o novom koronavirusu COVID-19 u otvorenome formatu.
Istovremeno je tvrtka EBSCO omogućila pristup najvećoj biomedicinskoj bazi cjelovitih tekstova medicinskih časopisa – Medline Complete.

Opširnije:
Nova verzija DynaMed-a sadrži puno više informacija od verzije koju smo ranije imali na testiranju (sada pokriva 35 specijalnosti), kliničke smjernice preko 21.000 organizacija, praktično sve klinički dokazane metode dijagnostike i liječenja opisanih bolesti, mogućnost personaliziranog pristupa i rada s informacijama, aktivni alat za provjeru interakcija neograničenog broja lijekova (MicroMedex od IBM), kao i interakcija između lijekova, hrane, ljekovitog bilja, duhana, utjecaja lijekova na trudnoću i dojenje itd.
Medline Complete sadrži otprilike 2300 medicinskih časopisa u punom tekstu, od kojih su mnogi bez kašnjenja u dostupnosti punog teksta, uključujući i naslove kao: Epidemiology, Microbiology, Immunology; Le Infezioni in Medicina; Weekly Epidemiological Record; European Journal of Epidemiology; International Journal of Epidemiology; Emerging Infectious Diseases; Journal of Infection in Developing Countries; Infection; Diabetes; Diabets Care; Journal of Clinical Oncology; the American Surgeon; the Journal of Family Practice; Annals of Internal Medicine i mnogi drugi.
Navedenim bazama podataka može se pristupiti preko poveznice: search.ebscohost.com, i to preko računala koji se nalaza na statičnom IP rasponu KBC Osijek i Medicinskog Fakulteta u Osijeku.

webmail studomat  knjiznica alumni