blank

Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike je studij multidisciplinarne prirode. Stečena znanja iz područja prirodnih, humanističkih i medicinskih znanosti omogućavaju razumijevanje fizioloških i patoloških stanja u čovjeka, razvitka bolesti kao i utjecaja bolesti na funkciju organizma u cjelini. Nakon završetka studija zdravstveni djelatnik pripremljen je za obavljanje rutinskih poslova i analitičkih postupaka. Stečene vještine, znanja i stavovi tijekom studija omogućavaju sveučilišnom prvostupniku/ci medicinsko laboratorijske dijagnostike brzo i lagano prilagođavanje i usvajanje znanja prema zahtjevima različitih laboratorija.
Program daje osnove za nastavak obrazovanja na diplomskome sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike i/ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Studij završava javno obranjenim završnim radom. Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccaleurea/bacalaureus) medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Osnovna obilježja sveučilišnog preddiplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika

 • usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, sveučilišni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika izvodi se u trajanju 3 godine odnosno 6 semestara. Maksimalan broj bodova koje student stječe u jednoj akademskoj godini je 60 ECTS bodova. Slijedom navedenog  za završetak studija i svih propisanih obaveza preddiplomskog studija potrebno je 180 ECTS bodova.
 • temeljni cilj ovog studijskog programa je izobrazba stručnjaka za radna mjesta u medicinskim laboratorijima različitih užih područja medicinsko laboratorijskih tehnologija i dijagnostike, odnosno privatnom i javnozdravstvenom sektoru.  
 • prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u kroz predavanja, seminare, laboratorijske i kliničke vježbe, individualni rad studenta uz sudjelovanje mentora te od drugih izvannastavnih i nastavnih aktivnosti.

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrjednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. Aktualni sustav bodovanja za upis na ovaj studijski program je:
 

Vrednovanje ocjena iz srednje škole

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

OPĆI USPJEH

DA

25%

250

 

 

 

 

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

RAZINA (A/B)

Postotak

Broj bodova

Hrvatski jezik

B

15%

150

Matematika

B

20%

200

Strani jezik

B

20%

200

Vrednovanje uvjeta izbornih predmeta državne mature:

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

KEMIJA (polaganje je obvezno)

BIOLOGIJA ILI FIZIKA*

DA

NE

20%

200

UKUPNO

100%

1.000


*Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog ili dva predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 15%, a drugi s 10%.

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka organizaciji Fakulteta, a koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha u svim četirima razredima srednje škole, završnog ispita srednje škole i provjeri znanja na razredbenom ispitu  iz predmeta kemija, biologija i fizika.

Trajanje studija

Predloženi studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestra (180 ECTS) preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika sveučilišni prvostupnik/ca ima usvojena znanja, vještine i stavove za obavljanje svih vrsta laboratorijske dijagnostike i kompetentan je:

 • organizirati uzimanja, transport i pohranu biološkog materijala (organskih tekućina i tkiva)
 • organizirati poslove iz djelokruga radnog programa na analizama biološkog materijala usmjeravanjem i kontrolom rada zdravstvenih tehničara i medicinsko laboratorijskih inženjera-stručnih prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike
 • održavati i baždariti pojedine instrumenate uz primjenu principa kvalitete rada
 • primjenjivati tehnike i koristiti analitičke instrumente u medicinskim laboratorijima
 • samostalno izvoditi pretrage iz svih područja laboratorijske medicine i dijagnostike sa znanjem rukovanja jednostavnim i složenim instrumentima koji rade na principu spektrofotometrije, fluorimetrije, polarimetrije, nefelometrije, turbidimetrije, denzitometrije, atomske apsorpcijske spektrofotometrije, plinske kromatografije, elektroforeze
 • dokazivati i određivati supstrate, aktivnosti enzima, hormona, vitamina, lijekova
 • izraditi hemogram te ostale citokemijske i hematološke pretrage uključujući osnovne koagulacijske i transfuziološke pretrage
 • izraditi i obojiti citološke, histološke i patohistološke preparate u svim fazama
 • uzorkovati, zasađivati na odgovarajuće podloge i preliminarno pregledati dobivene rezultate iz područja mikrobiologije
 • obavljati osnovne usluge u laboratorijima molekularne biologije koje se koriste za humani materijal
 • komunicirati s osobama različitih etničkih, vjerskih i kulturalnih opredjeljenja
 • udovoljavati profesionalnom etičkom kodeksu
 • primjenjivati dobru laboratorijsku praksu i razvijati kvalitetu u laboratoriju
 • raditi u svim vrstama laboratorija u medicini i srodnim znanostima.

Osim toga, pripremljen je za razumijevanje složenih laboratorijskih procesa, procjenu i interpretaciju rezultata, sakupljanje podataka, rješavanje problema, primjenu kontrole kvalitete, primjenu novih analitičkih tehnologija direktno vezanih za laboratorijsku medicinu i dijagnostiku.

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

studijski-programi

 

Popis kolegija koji se izvode u okviru studijskog programa:

1 godina
Predmet P S V ECTS
Biologija 30 5 30 6.0
Fizika i biofizika 15 10 25 5.0
Sigurnost na radu u laboratoriju 30 10 0 3.0
Medicinska informatika i statistika 25 15 25 5.0
Kemija 60 15 30 9.0
Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju 30 15 15 4.0
Medicinski engleski jezik I 0 40 0 2.0
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 60 0.0
Anatomija 20 5 30 5.0
Histologija s laboratorijskim tehnikama 45 15 45 9.0
Biokemija 30 15 15 5.0
Komunikacijske vještine 15 0 15 2.0
Sociologija medicine 15 5 10 2.0
Etika u biomedicini 15 15 0 3.0
2 godina
Predmet P S V ECTS
Fiziologija s patofiziologijom 30 15 15 5.0
Patologija s laboratorijskim tehnikama 30 10 20 5.0
Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative 15 15 0 2.0
Medicinski engleski jezik II 0 20 0 1.0
Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama I 30 10 30 6.0
Instrumentalno mjerne tehnike i fizikalne metode u biomedicinskoj analitici 30 15 15 4.0
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 60 0.0
Molekularna biologija s laboratorijskim tehnologijama 30 15 15 5.0
Klinički kolegij III: Hematologija 10 10 60 6.0
Hematologija s laboratorijskim tehnologijama 45 5 45 7.0
Nuklearna medicina - metode i dijagnostika 15 0 10 2.0
Imunologija s laboratorijskim tehnologijama 30 5 15 4.0
Humana genetika 15 5 15 3.0
Klinički kolegij I: Klinička biokemija I 5 5 30 3.0
Klinički kolegij II: Patologija 5 5 30 3.0
Izborni P S V ECTS
Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini I 20 10 30 4.0
Temelji znanstveno-istraživačkog rada 20 10 30 4.0
Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine 20 10 30 4.0
3 godina
Predmet P S V ECTS
Klinička citologija 30 5 15 4.0
Transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama 15 5 15 3.0
Klinički kolegij IV: Klinička citologija 5 5 30 3.0
Klinički kolegij V: Transfuzijska medicina 5 5 30 3.0
Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama I 45 15 15 5.0
Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama II 30 5 45 6.0
Završni rad 0 150 0 10.0
Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama II 30 15 15 4.0
Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza 15 5 30 4.0
Obrada laboratorijskih podataka 5 5 20 2.0
Klinički kolegij VI: Klinička biokemija II 10 10 60 6.0
Klinički kolegij VII: Medicinska mikrobiologija 10 10 60 6.0
Izborni P S V ECTS
Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini II 20 10 30 4.0
Krvlju prenosive bolesti 20 10 30 4.0

 

webmail studomat  knjiznica alumni