blank

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

Vrsta studija:

sveučilišni redoviti

Mjesto izvođenja studija:

Osijek

Trajanje studija:

6 godina, odnosno 12 semestara (360 ECTS bodova)

Naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija stječe se akademski naziv doktor medicine.

Osnovna zadaća studija je studente osposobiti da kao budući liječnici mogu samostalno djelovati u sustavu primarne zdravstvene zaštite. Studij također daje temelj za dodatnu, znanstveno orijentiranu edukaciju na poslijediplomskome doktorskom studiju.
Gradivo iz različitih znanstvenih disciplina koje student mora usvojiti tijekom studija grupirano je u pet skupina predmeta, a to su: općeobrazovni, temeljni medicinski, predklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima omogućuje optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina (sukladno Katalogu znanja i vještina usvojenome od svih medicinskih fakulteta u RH), a tome su prilagođeni i oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, demonstracije, rad u kliničkim odjelima, terenska praksa, ostalo). Studenti uče rješavati konkretne probleme, primjenjujući znanja iz različitih područja istodobno.
Studij završava diplomskim završnim ispitom (izrada diplomskoga rada, diplomski ispit-test, javna obrana diplomskoga rada).

Uvjeti upisa na studij

Uvjeti upisa na Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine regulirani su Studijskim programom Medicinskog fakulteta Osijek, Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o studiranju.
Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja, kako slijedi:

vrednovanje-ocjena-srednje-skole2

Pravo prijave na sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom. Pravo upisa Sveučilišnoga integriranoga preddiplomskoga i diplomskog studija medicine na Medicinskome fakultetu Osijek stječe se zauzetim mjestom (položajem) na razredbenoj listi pristupnika formiranoj prema prethodno navedenim kriterijima.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Katalog znanja i vještina za studij medicine, Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, 2008.:


Doktor medicine mora posjedovati znanje i razumijevanje:

 • građe i funkcije ljudskog tijela
 • ljudske psihe
 • prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije bolesti
 • socijalnih i okolišnih aspekata zdravlja i bolesti
 • etičkih načela u medicinskoj teoriji i praksi.

Doktor medicine mora posjedovati vještine:

 • uzimanja relevantne anamneze i statusa bolesnika
 • diferencijalno-dijagnostičkog razmatranja na temelju povijesti bolesti i pregleda bolesnika
 • izvođenja specifičnih zahvata
 • procjene hitnih stanja i njihova zbrinjavanja
 • planiranja terapijskog pristupa u čestim stanjima.

Detaljan popis specifičnih znanja i vještina, te razina osposobljenosti za izvođenje pojedine vještine prikazani su za svaki predmet, a usuglašeni su na nacionalnoj razini.
Završetkom studija medicine na Medicinskom fakultetu diplomanti stječu i sljedeće opće kompetencije, koje su posebno izdvojene:

 • imaju široke temelje teorijskog znanja i praktičnih vještina, što ih kvalificira za svaku vrstu poslijediplomske edukacije i za suradnju s drugim stručnjacima u zdravstvu;
 • imaju znanstvenu naobrazbu koja omogućuje znanstveni način razmišljanja;
 • stekli su medicinsko-etičke stavove;
 • pripremljeni su za dalji razvoj i napredak medicine;
 • stekli su sistematičan način razmišljanja i strukturirani pristup medicinskim problemima tijekom svog obrazovanja;
 • ispunjavaju zakonske uvjete za rad u medicinskoj profesiji i za dalje obrazovanje te su spremni preuzeti odgovornost povezanu s medicinskim zvanjem;
 • posjeduju znanje o prikladnom dijagnostičkom algoritmu;
 • sposobni su donijeti prikladne terapijske odluke;
 • upoznati su sa strukturom, s organizacijom i s financiranjem zdravstva;
 • upoznati su s procesom znanstveno-istraživačkih postupaka;
 • sposobni su djelovati u skladu s racionalnim znanstvenim konceptima i načelima;
 • upoznati su sa znanstvenim teorijskim konceptima biomedicine;
 • imaju nepristrani stav prema novim znanstvenim procesima u medicini;
 • spremni su posvetiti se medicinskoj profesiji i prihvatiti odgovornost za tjelesno, psihomentalno i socijalno blagostanje bolesnika;
 • liječe bolesnike s poštovanjem bez obzira na spol, dob, rasu, društveni i ekonomski status, obrazovanje, kulturu, vjeru ili svjetonazor;
 • poštuju prava bolesnika da u potpunosti sudjeluju u odlukama o liječenju, uključujući i pravo da odbiju liječenje ili sudjelovanje u procesu nastave, odnosno znanstvenih istraživanja;
 • sposobni su izraziti se i komunicirati na način koji je razumljiv i prihvatljiv bolesniku;
 • suosjećaju s bolesnicima u njihovu psihosocijalnom okružju;
 • spremni su prihvatiti odgovornost i donijeti odgovarajuće medicinske odluke;
 • upoznati su s unaprjeđenjem zdravlja i s prevencijom bolesti i spremni su promicati takvo stajalište u medicinskoj profesiji;
 • imaju formirane stavove i svijest o osobnim ograničenjima u skladu s prethodnom edukacijom i iskustvom;
 • spremni su surađivati s drugim zdravstvenim stručnjacima;
 • sposobni su ostvariti uspješan timski rad te vještine rukovođenja;
 • svjesni su nužnosti trajnog učenja i trajnog usavršavanja u vlastitom životu da bi održali visoku razinu medicinske kompetencije;
 • voljni su poučavati kolege i razvijati vlastite vještine poučavanja;
 • otvoreni su za mjere osiguranja kvalitete i povremenu procjenu vlastite medicinske kompetencije i standarda znanja;
 • voljni su konstruktivno odgovoriti na ishod procjene - kritiku i pohvalu;
 • spremni su razmišljati o promjenama socioekonomskih čimbenika u liječenju;
 • ispunjavaju zakonske standarde u odnosu na trajno teorijsko i praktično usavršavanje.

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

studijski-programi

Popis kolegija po godinama studija

Obvezni i Izborni predmeti:

 

 

1. godina
Predmet P S V ECTS
Medicinska biologija  40 30 30 8.0
Medicinska fizika i biofizika  24 20 16 6.0
Medicinska kemija i biokemija 1  30 30 30 8.0
Medicinski engleski 1  20 0 0 1.0
Anatomija  60 80 100 23.0
Prva pomoć  6 0 9 1.0
Stručna praksa  0 0 40 0.0
Psihološka medicina  20 20 0 2.0
Socijalna medicina  20 10 0 2.0
Uvod u medicinu  20 5 0 1.0
Povijest medicine  10 15 0 1.0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1  0 0 60 1.0
Izborni P S V ECTS
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu 8 5 12 2.0
Genetika 9 16 0 2.0
Kako primijeniti Hipokratovu prisegu 0 25 0 2.0
Molekularna genetika 5 20 0 2.0
Molekularna i stanična biologija u kliničkoj praksi 0 10 15 2.0
Osnove rada na računalu 0 0 25 2.0
Razvojna biologija 5 10 10 2.0
2. godina
Predmet P S V ECTS
Fiziologija  41 99 50 19.0
Histologija i embriologija  35 40 65 9.0
Imunologija  22 30 18 3.0
Medicinski engleski 2  20 0 0 1.0
Medicinska kemija i biokemija 2  40 30 30 9.0
Temelji neuroznanosti  20 46 24 8.0
Stručna praksa  0 0 40 0.0
Uvod u medicinsku statistiku  10 5 15 2.0
Uvod u medicinsku informatiku  10 5 15 1.0
Uvod u znanstveni rad  15 15 0 1.0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2  0 0 60 1.0
Izborni P S V ECTS
Anemija - jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini 1 18 6 2.0
Fiziološka uloga sustava hemostaze i značaj najčešćih poremećaja 18 5 2 2.0
Funkcionalna neuroanatomija 5 10 10 2.0
Jesmo li kiseli? 0 25 0 2.0
Kako mozak pamti i zaboravlja 10 10 5 2.0
Klinička anatomija 5 10 10 2.0
Moj prvi znanstveni rad 0 25 0 2.0
Oko u zdravlju i bolesti 0 25 0 2.0
Prije nego smo se rodili 0 25 0 2.0
Vitamini i minerali u zdravlju i bolesti 10 15 0 2.0
3. godina
Predmet P S V ECTS
Klinička propedeutika  60 47 60 6.0
Medicinska mikrobiologija i parazitologija  20 20 40 8.0
Farmakologija  35 52 28 11.0
Medicinski engleski 3  20 0 0 1.0
Stručna praksa  0 0 40 0.0
Patofiziologija  40 64 31 11.0
Patologija  30 75 75 17.0
Izborni P S V ECTS
Autoimunost i autoimune bolesti 8 15 2 2.0
Interakcija gena i hrane 13 12 0 2.0
Istraživački podaci i pisanje znanstvenog izvješća 4 6 15 2.0
Mehanizmi djelovanja slobodnih radikala u zdravlju i bolesti 10 15 0 2.0
Patofiziologija autoimunih bolesti 10 10 5 2.0
Patofiziologija metaboličkih bolesti koštanog sustava 10 10 5 2.0
Patofiziologija zloćudne preobrazbe i rasta 0 25 0 2.0
Planiranje i provedba znanstvenoistraživačkog rada 10 10 5 2.0
4. godina
Predmet P S V ECTS
Infektologija  15 20 45 6.0
Interna medicina  68 111 210 20.0
Klinička mikrobiologija i parazitologija  20 5 5 2.0
Klinička onkologija  5 15 10 2.0
Dermatovenerologija  41 21 18 4.0
Medicinski engleski 4  20 0 0 1.0
Stručna praksa  0 0 40 0.0
Neurokirurgija  5 8 8 1.0
Neurologija  33 47 45 7.0
Nuklearna medicina  12 7 11 2.0
Psihijatrija  26 20 34 5.0
Radiologija  20 20 30 4.0
Izborni P S V ECTS
Analiza povezanosti i preživljenja 10 0 15 2.0
Anemija - jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini 1 18 6 2.0
Bolesti štitnjače 7 6 12 2.0
Funkcijski i dinamički segment kralješnice 0 25 0 2.0
Funkcionalni poremećaji u neurologiji 10 10 5 2.0
Hitna stanja u neurologiji 20 3 2 2.0
Kako živac živi? 2 16 7 2.0
Kreativni um 6 19 0 2.0
Krvlju prenosive bolesti 0 20 5 2.0
Mali i/ili veliki problemi u dijagnostici, prevenciji i terapiji kožnih bolesti 15 10 0 2.0
Medicina i turizam 15 10 0 2.0
Metabolički sindrom 12 7 6 2.0
Neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika 10 10 5 2.0
Neinvazivna radiološka dijagnostika središnjeg živčanog sustava 0 25 0 2.0
Neuroinfekcije 8 8 9 2.0
Neurokardiologija 20 5 0 2.0
Neurorehabilitacijska i restauracijska neurologija 0 25 0 2.0
Osnove analize kategoričkih podataka 10 0 15 2.0
Osteoporoza i druge koštano metaboličke bolesti 20 5 0 2.0
Prehrambena epidemiologija 15 10 0 2.0
Prehrana i ulkusna bolest 0 25 0 2.0
Profesionalizam u psihijatriji 10 15 0 2.0
Rehabilitacija srčanih bolesnika 25 0 0 2.0
5. godina
Predmet P S V ECTS
Epidemiologija  30 15 15 2.0
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje  20 20 20 2.0
Fizikalna i rehabilitacijska medicina  30 0 15 2.0
Kirurgija (opća+dječja)  70 49 91 13.0
Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom  5 15 10 1.0
Ekonomika zdravstva i organizacija zdravstvene zaštite  35 10 0 1.0
Medicinski engleski 5  20 0 0 1.0
Stručna praksa  0 0 40 0.0
Modul - Urgentna medicina  29 21 0 4.0
Oftalmologija  36 0 24 5.0
Otorinolaringologija s audiologijom i fonijatrijom  40 0 30 4.0
Ortopedija  28 0 22 4.0
Pedijatrija  62 71 85 13.0
Urologija  15 10 30 2.0
Izborni P S V ECTS
Analiza povezanosti i preživljenja 10 0 15 2.0
Antropološka medicina 25 0 0 2.0
Autodestruktivno i heterodestruktivno suicidalno ponašanje među mladima 8 15 2 2.0
Bolesti krvarenja i zgrušavanja 12 4 9 2.0
Fiziologija sporta 4 4 17 2.0
Forenzična psihijatrija 10 15 0 2.0
Kardiopulmonalna reanimacija i ostala hitna stanja u medicini 4 12 9 2.0
Klinička epidemiologija 15 10 0 2.0
Minimalno invazivni zahvati u neurokirurgiji 10 10 5 2.0
Multirezistentne bakterije - što možemo učiniti? 6 14 5 2.0
Opijoidi u kliničkoj praksi 9 8 8 2.0
Osnove analize kategoričkih podataka 10 0 15 2.0
Osnove analize numeričkih podataka 10 0 15 2.0
Regionalna anestezija u liječenju boli 3 22 0 2.0
Sepsa - od mikroorganizma do organskog zatajenja 6 14 5 2.0
Suvremeni principi liječenja i neurorehabilitacije kraniocerebralne ozljede 10 10 5 2.0
Urin pod mikroskopom 13 5 7 2.0
Urolitijaza 0 25 0 2.0
Uvod u kliničku neurotraumatologiju endokranija 0 25 0 2.0
6. godina
Predmet P S V ECTS
Ginekologija i opstetricija  55 45 100 12.0
Medicinska etika  27 18 0 2.0
Medicinska genetika  27 18 0 4.0
Modul - Kliničko prosuđivanje  15 35 0 4.0
Medicinski engleski 6  20 0 0 1.0
Integrativna medicina  62 214 0 8.0
Modul - Racionalna terapija i farmakoterapija najčešćih stanja  10 40 0 4.0
Medicina rada  5 15 0 1.0
Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija  74 20 85 7.0
Sudska medicina  20 18 12 3.0
Zdravlje u zajednici  2 3 20 1.0
Zdravstvena ekologija  20 20 0 3.0
Diplomski rad  0 120 0 4.0
Izborni P S V ECTS
Analiza povezanosti i preživljenja 10 0 15 2.0
Dijagnostika i liječenje netraumatskog prijeloma trupa kralješka 20 5 0 2.0
Doniranje organa 5 16 4 2.0
Etički problemi u intenzivnoj medicini 12 10 3 2.0
Fiziologija sporta 4 4 17 2.0
Halucinacija kao simptom 4 17 4 2.0
Infuzije i parenteralna prehrana 7 10 8 2.0
Medicina i zdravstveno pravo 8 15 2 2.0
Metode istraživanja u fiziologiji mikrocirkulacije 5 20 0 2.0
Osnove analize kategoričkih podataka 10 0 15 2.0
Papa test u prevenciji raka maternice: jučer, danas, sutra 11 6 8 2.0
Prolazni poremećaj i gubitak svijesti u kliničkoj praksi 21 4 0 2.0
 
*Satnica Medicinskog engleskog (6 × 20 sati) i Tjelesne i zdravstvene kulture (120 sati) ne ubraja se u ukupni fond od 5620 sati.
Student bira i upisuje tri izborna predmeta (6 ECTS bodova) tijekom jedne akademske godine, ukupno 36 ECTS bodova, odnosno 3 × 25 sati × 6 = 450 sati.

1136

1643

2391

5170

324

webmail studomat  knjiznica alumni