blank

Institucijski znanstveni projekti

Institucijsko znanstveno-istraživački projekti MEFOS 2020. godine

1.    IP1: Utjecaj povišenih vrijednosti NaCl na mehanizme vaskularne reaktivnosti u modelu Tff3 -/- miševa, Sprague Dawley štakora i HAEC staničnih kultura, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević
2.    IP2: Učinci dijete sa smanjenim unosom kuhinjske soli na Th17-posredovanu upalu i vaskularnu reaktivnost kod oboljelih od vulgarne psorijaze, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Martina Mihalj
3.    IP3: Eksperimentalno i računalno utvrđivanje medicinskog ozračenja pacijenta, voditelj projekta prof.dr.sc. Dario Faj
4.    IP4: Kirurška procjena gerijatrijske onkologije i funkcionalni oporavak nakon operacije, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Goran Kondža
5.    IP5: Histopatološka analiza masnih stanica desnog srca, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Kristina Selthofer Relatić
6.    IP6: Različitost procesa epitelizacije u ovisnosti o različitim vrstama koronarnih intervencija procijenjeno optičkom koherentnom tomografijom (OCT-OM), te utjecaj progenitorskih stanica na proces epitelizacije, voditeljica projekta doc.dr.sc. Sandra Makarović
7.    IP7: Povezanost biometrijskih čimbenika oka s tjelesnom visinom, masom, dobi i spolom u zdrave preprezbiopske populacije, voditelj projekta doc.dr.sc. Antonio Kokot
8.    IP8: Uloga adenozinskih A1 i A2A receptora u promjenama vaskularne reaktivnosti nakon hiperbarične oksigenacije, voditelj projekta doc.dr.sc. Aleksandar Kibel
9.    IP9: Posljedice cestovnih prometnih nesreća i njihovo sprječavanje, voditeljica projekta prof. dr. sc. Maja Miškulin
10.   IP10: Značenje nepovoljnih iskustava u djetinjstvu u razvoju nasilničkog ponašanja u studentskoj populaciji, voditelj projekta doc.dr.sc. Ivan Miškulin
11.   IP11: Kliničke značajke i molekularna epidemiologija COVID-19 infekcije na području Osječko-baranjske županije, voditeljica projekta izv.prof.dr. sc. Ljiljana Perić
12.   IP12: Multidisciplinarna evaluacija razlike između kemijski inducirane te urođene (B4Galnt1-null) demijelinezacije u miša - utjecaj deminelizacije na sastav lipidnih splavi te na broj distribuciju i vrstu interneurona, voditeljica projekta prof.dr.sc. Marija Heffer
13.   IP13: Razvoj i procjena učinka edukacijske intervencije na stavove o kemoprevenciji raka dojke, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Martina Smolić
14.   IP14: Biljezi lipogeneze i mitohondrijske disfunkcije u procjeni amiodaronom izazvanog jetrenog oštećenja, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Robert Smolić
15.   IP15: NGS analiza raznolikosti TCRß repertoara perifernih TCRVα7.2+MR1+MAIT stanica u oboljelih od vulgarne psorijaze, voditeljica projekta doc.dr.sc. Stana Tokić
16.   IP16: Specifičnosti imunološkog profila u gestacijskom dijabetesu, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Jasenka Wagner
17.  IP17: Rekonstitucija tumora dojke i glioblastoma in vitro metodom magnetske levitacije, voditeljica projekta doc.dr.sc. Teuta Opačak Bernardi
18. IP18: Pokazatelji poremećaja stanja svijesti kod pacijenata sa sustavnim upalnim odgovorom u perioperacijskom razdoblju, voditeljica projekta prof.dr.sc. Slavica Kvolik
19. IP19: Utjecaj glukovarijabilnosti na učestalost hipoglikemijskih incidenata nakon akutne fizičke aktivnosti, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić

 

Institucijsko znanstveno-istraživački projekti MEFOS 2019. godine


1.    IP1: Utjecaj povišenih vrijednosti NaCl na mehanizme vaskularne reaktivnosti u modelu Tff3 -/- miševa i HAEC staničnih kultura, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević

2.    IP2: Utjecaj hiperbarične oksigenacije na mehanizme vaskularne reaktivnosti u mikrocirkulaciji Sprague-Dawley štakora i u staničnim kulturama, voditeljica projekta dr.sc. Zrinka Mihaljević

3.    IP3: Predilekcijska mjesta za nastanak ishemijskog moždanog udara i njihova povezanost sa detektiranim anatomskim varijacijama intrakranijalnih krvnih žila, voditelj projekta prof.dr.sc. Robert Selthofer

4.    IP4: Morfologija desnog srca u suvišku i manjku kardijalnog visceralnog masnog tkiva, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić

5.    IP5: Postpartalne promjene metaboličkog profila kod trudnica s gestacijskim dijabetesom, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Jasenka Wagner Kostadinović

6.    IP6: Osobitosti signalnih mehanizama pomoću kojih diallyl disulfid (DADS) smanjuje epitelno oštećenje u AGS i RGM-1 staničnim modelima ulkusne bolesti, voditelj projekta izv.prof. dr.sc. Robert Smolić

7.    IP7: Eksperimentalno i računalno utvrđivanje medicinskog ozračenja pacijenta, voditelj projekta prof.dr.sc. Dario Faj

8.    IP8: Imunofenotipizacija transkripcijskog i citokinskog profila perifernih V1 i V2 yT subpopulacija u oboljelih od vulgarne psorijaze, voditeljica projekta doc.dr.sc. Stana Tokić

9.    IP9: Lipidni profil metaboličkog stresa, voditeljica projekta prof.  dr. sc. Marija Heffer

10.    IP10: Procjena staničnih modela za poboljšanu predikciju lijekovima uzrokovane masne promjene jetre, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Martina Smolić

11.    IP11: Upalni potencijal prehrane na hipertireozu te metabolizam kosti, voditeljica projekta izv.prof.dr. sc. Ines Bilić Ćurčić

12.    IP12: Predskazatelji rizičnih ponašanja mladih kao polazište za razvoj preventivnih aktivnosti, voditelj projekta doc.dr.sc. Ivan Miškulin

13.    IP13: Rizični čimbenici nesreća i mogućnosti njihove prevencije, voditeljica projekta prof.dr.sc. Maja Miškulin

14.    IP14: Antibakterijski učinci novih spojeva temeljeni na bioizosterima purina i odabranih antibiotika in vitro, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Domagoja Drenjančević

15.    IP15: Preživljavanje bolesnika na hemodijalizi i mehanizmi paradoksa prekomjerne tjelesne težine, voditelj projekta prof.dr.sc. Jerko Barbić

16.    IP16: Utjecaj pepsina na hipertrofiju limfatičnog tkiva adenoidnih vegetacija i palatinalnih tomzila kao čimbenika nastanka opstruktivne apneje u spavanju kod djece, voditeljica projekta prof.dr.sc. Andrijana Včeva

 


MEFOS projekti 2018. godine: Višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti 


1.    Utjecaj optimizacije radioloških uređaja i postupaka u radiološkoj dijagnostici na ozračenje pacijenta, voditelj projekta prof.dr.sc. Dario Faj

2.    Diktivnost značajnki imunohistokemijskog fenotipa raka mokraćnog mjehura u pojavnosti ranih i kasnih recidiva kao biologije tumora, voditelj projekta prof.dr.sc. Sven Kurbel

3.    Rizična zdravstvena ponašanja, zdravstveni status i kvaliteta života mladih odraslih osoba“, voditelj projekta dr.sc. Ivan Miškulin

4.    Učinak primjene 13-cis retiinoične kiseline i visokomasne prehrane na histološku građu jetre i tankog crijeva te na hematološke i biokemijske pokazatelje  metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije na modelu štakora“, voditelj projekta doc. dr.sc. Nikola Bijelić

5.    Utjecaj mehanizma obrane ličnostii aleksitimije na stupanj pospanosti i suradljivosti pacijenata na programu kronične hemodijalize“, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Dunja Degmečić

6.    Određivanje protuupalne učinkovitosti kinolinsko-arilamidnih hibrida in vitro“, voditeljica projekta prof. dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

7.    Utjecaj akutne i intermitentne hiperbarične oksigenacije na pojavu oksidativnog stresa i promjenu reaktivnosti srednje cerebralne arterije kod zdravih Sprague-Dawley štakora“, voditeljica projekta  dr.sc. Anita Matić

8.    Uloga microRNA transkriptoma MAIT i  γδ T limfocita u razvoju i progresiji vulgarne psorijaze“, voditeljica projekta doc. dr.sc. Stana Tokić

9.    Utjecaj povišenih vrijednosti NaCL na endotelnu funkciju u modelu TFF-/-miševa i HAEC staničnih kultura“, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ines Drenjančević

10.    Osobitosti steatoze i steatohepatitisa u modelu metabolički funkcionalih ljudskih jetrenih stanica “, voditeljica projekta izv.prof. dr.sc. Martina Smolić

11.    Molekularni mehanizmi renoprotektivnog učinka empagliflozina i liraglutida na staničnom modelu proksimalnih stanica tubula, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić

12.    Polimorfizam gena IL-1B i IL 10 kod karcinoma vrata maternice, voditeljica projekta izv. prof.dr.sc. Jasenka Wagner

13.    Ispitivanje antibakterijskih učinaka amidinobenzimidazolnih derivata i odabaranih antibiotika kod multirezistentnih bakterija“, voditelj projekta doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević

14.    Utjecaj RAS i BRAF statusa te smještaja primarnog tumora na vrijeme progresije bolesti (PFS) i ukupno preživljenje (OS) kod bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva (mCRC) liječenih protokolom CAPIRI uz bevacizumab, voditelj projekta doc. dr.sc. Ilijan Tomaša

15.    Utjecaj centralno uzrokovane boli na spoznajna oštećenja u bolesnika s multiplom sklerozom i njihov uzajamni učinak na kvalitetu života, voditelj projekta prof.  dr. sc. Davor Jančuljak


MEFOS projekti 2017. godine: Višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti


1.    Nasilje kao javnozdravstveni i društveni problem, voditelj projekta dr.sc. Ivan Miškulin

2.    Djelovanje  spojeva ekstrakta češnjaka i đumbira na  epitelno oštećenje izazvano natrij taurokolatom u staničnom modelu ulkusne bolesti, voditelj projekta prof.dr.sc. Aleksandar Včev

3.    Uloga PROGINS mutacija progesteronskih receptora u modulaciji rizika prijevremenog poroda, voditeljica projekta izv. prof.dr.sc. Jasenka Wagner

4.    Modulacija oksidativnog stresa i upalnog odgovora hiperbaričnom oksigenacijom u makro- i mikrocirkulaciji Sprague-Dawley štakora, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević

5.    Osteoblastični biljezi u procjeni nuspojava inhibitora aromataze, voditeljica projekta doc.dr.sc. Martina Smolić

6.    Utjecaj dijete s visokim udjelom soli na diferencijaciju pomoćničkih limfocita T u krvi Sprague-Dawley štakora i zdravih mladih ispitanika – trasnslacijsko istraživanje, voditeljica projekta dr.sc. Anita Ćosić

7.    Dozimetrija neutrona oko medicinskih linearnih akceleratora u svrhu zaštite od zračenja, voditelj projekta prof.dr.sc. Dario Faj

8.    Određivanje mehanizma inhibicije srčanog rasta djelovanjem kinolinsko-arilamidnih hibrida na panelu humanih tumorskih stanica, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ljubica Glavaš Obrovac

9.    Povezanost volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracija adipokina u krv kod djece i odraslih, voditelj projekta prof.dr.sc. Radivoje Radić

10.    Lokalizacija i funkcija CD45 signalnih molekula u T limfocitima knockout miševa s poremećenom sintezom lipidnih splavi, voditeljica projekta doc.dr.sc. Stana Tokić

11.    Biodinamički modeli potpornog sustava u temeljnim istraživanjima reprodukcije i pretilosti, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Igor Lekšan

12.    Utjecaj antioksidansa na stanični model urolitijaze  te istraživanje bubrežnih kamenaca novim metodama, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić

13.    Otkrivanje varijanti imunohistokemijskog fenotipa duktalnog invazivnog raka dojke povezanog s biologijom tumora ili preživljenjem bolesnica, voditelj projekta prof.dr.sc. Branko Dmitrović

14.    Antibakterijska svojstva novosinteteziranih triazolskih hibrida i pentadekapeptida BPC 157 in vitro, voditelj projekta doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević

15.    Neurorehabilitacija-terapija biljkama, voditeljica projekta prof.dr.sc. Silva Butković Soldo

16.    Populacijske razlike u metabolizmu tramadola kod kritično oboljelih u jedinici intenzivne skrbi, voditeljica projekta izv.  prof.dr.sc. Slavica Kvolik

17.    Učinak pentadekapeptida BPC 157 na oči štakora tretirane okularnim anesteticima, voditelj projekta doc.dr.sc. Antonio Kokot

18.    Komorbiditetne razlike u pacijenata sklonih uzimanju analgetika s obzirom na prisustvo (ili ne) mentalnih bolesti, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić

 


MEFOS projekti 2016. godine: Višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti


1.    Povezanost polimorfizama jednog nukleotida u NOD2 i MDR1 genima s nastankom upalnih bolesti crijeva, voditelj projekta prof.dr.sc. Aleksandar Včev

2.    Molekularni mehanizmi djelovanja liraglutida u staničnim modelima gastrointestinalnih i kardiovaskularnih bolesti, voditeljica projekta doc.dr.sc. Martina Smolić

3.    Epidemiološka obilježja ozljeda u populaciji istočne Hrvatske, voditeljica projekta prof.dr.sc. Maja Miškulin

4.    Modulacija oksidativnog  stresa i upalnog odgovora hiperbaričnom oksigenacijom kod Balb/c miševa i Sprague-Dawley štakora, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević

5.    Utjecaj nadomjesnog liječenja hipotireoze te liječenja hipertireoze na metabolizam kosti, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ines Bilić- Ćurčić

6.    Otkrivanje varijanti imunohistokemijskog fenotipa duktalnog invazivnog raka dojke povezanog s biologijom tumora ili preživljenjem bolesnica, voditelj projekta prof.dr.sc. Branko Dmitrović

7.    Pretilost u trudnoći kao rizični čimbenik za razvoj metaboličkog sindroma u majke i djeteta, voditeljica projekta prof.dr.sc. Marija Heffer

8.    Uloga oksidativnog stresa u nastanku endotelne i mikrovaskularne disfunkcije uzrokovane akutnom dijetom s visokim udjelom soli u zdravih mladih pojedinaca, voditeljica projekta doc. dr.sc. Ana Stupin

9.    Povezanost volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracija adipokina u krvi, voditelj projekta prof.dr.sc. Radivoje Radić

10.    Mehanizam protutumorskog djelovanja novih derivata N-9 sulfonilpurina in vitro, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac

11.    Biodinamički modeli potpornog i reproduktivnog sustava vezani za istraživanje pretilosti, reprodukcije i prijevremenog rađanja, voditelj projekta prof.dr.sc. Robert Selthofer

12.    Antibakterijski učinci novosinteteteziranih  uracilnih i citozinskih derivata triazola i pentadekapeptida BPC 157, voditelj projekta doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević

13.    Dozimetrija neutrona oko medicinskih linearnih akceleratora u svrhu zaštite od zračenja, voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Dario Faj

14.    Utvrđivanje genetičkih uzoraka mentalnog zaostajanja primjenom komparativne genomske hibridizacije na mikropostroju, voditelj projekta doc.dr.sc. Jasenka Wagner

15.    Učinak antidepresiva u liječenju boli i povezanost s koncentracijama lijeka u plazmi, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Slavica Kvolik


16.    Varijabilnost pojedinačnih mjerenja glukoze u krvi u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i čimbenici s tim povezani, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić

17.    Utjecaj Tff3 proteina na obilježja artritisa izazvanog protutijelima na kolagen, voditeljica projekta prof.dr.sc. Tatjana Belovari

18.    Farmakogenetika i ozbiljne nuspojave novih oralnih antikoagulansa kod osoba sarije životne dobi, voditeljica projekta doc.dr.sc. Suzana Mimica

19.    Serumska razina TFF3 proteina kao potencijalno dijagnostički i prognostički biomarker kod tumora dojke, voditeljica projekta doc.dr.sc. Biljana Pauzar

20.    Učinak vitamina D u imonomodulacijski posredovanim promjenama genske ekspresije u nastanku papilarnog karcinoma štitnjače (PTC) u Hashimoto tireoiditisu (HT), voditeljica projekta doc.dr.sc. Blaženka Miškić

21.    Imunogenost cjepiva protiv gripe i njegova stvarna zaštita, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Josip Milas

22.    Regulatori CD8+/Tfh diferencijacije i metaboličkog reprogramiranja u patogenezi i evoluciji Hashimotove bolesti, voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Mario Štefanić

23.    Mikro RNA-e kao serumski biomarkeri migrene, voditelj projekta doc.dr.sc. Goran Ćurić

24.    Promjene u sustavu gangliozida utječu na promjene u sastavu lipidnih splavi glia stanica što dovodi do fenotipskih promjena i progresije tumora, voditeljica projekta doc.  dr.sc. Barbara Viljetić

25.    Mutagenost monometinskih cijaninskih derivata, voditeljica projekta doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić

26.    Utjecaj arterijskog krvnog tlaka na biljege oksidativnog stresa i mikrocirkulacijsku reaktivnost u novootkrivenih hipertenzivnih bolesnika, voditeljica projekta doc. dr.sc. Ivana Jukić

 


MEFOS projekti 2015. godine: Višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti


1.    Potencijal umnažanja adultne matične loze nakon kroničnog stresa na modelu mladih i štakora, voditeljica projekta prof.dr.sc. Marija Heffer

2.    Fenotipsko profiliranje aktivnosti derivata aromatskih amidina i modificiranih nukleozida, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ljubica Glavaš Obrovac

3.    Otkrivanje varijanti imunohistokemijskog fenotipa duktalnog invazivnog raka dojke povezanog s biologijom tumora ili preživljavanjem bolesnica, voditelj projekta prof.dr.sc. Branko Dmitrović

4.    Modeliranje i mjerenje neutronskog doznog ekvivalenta oko medicinskih linearnih akceleratora elektrona, voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Dario Faj

5.    Mehanizam nastanka endotelne disfunkcije uzrokovane akutnom dijetom s visokim udjelom soli i akutnim iscrpljujućim treningom, doc. dr.sc. Ana Čavka

6.    Okolišni čimbenici u epidemilogiji upalnih bolesti crijeva na području istočne Hrvatske, voditeljica projekta prof.dr.sc. Maja Miškulin

7.    Koštani metabolizam i mineralna gustoća kosti u sistemnom eritematoznom lupusu, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić

8.    Učinak modulacije oksidativnog statusa  hiperbaričnom oksigenacijom na prometovanje leukocita u upali i endotelnu funkciju,  voditeljica projekta doc.dr.sc. Martina Mihalj

9.    Oksidacijski stres i starenje u bolesnika liječenih hemodijalizom, voditelj projekta prof.dr.sc. Jerko Barbić

10.    Utvrđivanje povezanosti volumena visceralnog potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracija adipokina u krvi, voditelj projekta prof.dr.sc. Radivoje Radić

11.    Etiologija mentalnog zaostajanja u pedijatrijskoj populaciji, voditeljica projekta doc.dr.sc. Jasenka Wagner

12.    Uloga simvastatina i metformina u regulaciji adipogeneze in vitro, voditeljica projekta doc.dr.sc. Martina Smolić

13.    Zdravstveni učinci multimorbiditeta, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić

14.    Različiti biodinamički modeli vezivnog tkiva u temeljnim istraživanjima pretilosti, reprodukcije i prijevremenog rađanja , voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Robert Selthofer

15.    TFF geni i proteini kao potencijalni dijagnostički i prognostički biomarkeri kod tumora dojke, voditeljica projekta prof.dr.sc. Tatjana Belovari

16.    Interakcije antidepresiva i opioidnih lijekova kod bolesnika s kroničnom neuropatskom boli, voditeljica projekta izv. prof.dr.sc. Slavica Kvolik

17.    Ispitivanje antibakterijskih učinaka novosintetiziranih spojeva na bazi kumarina i pentadekapeptida BPC135, voditelj projekta doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević

18.     Leptin kao potencijalni biomarker u ranoj dijagnozi karcinoma dojke, voditelj projekta doc. dr. sc. Marko Matijević

19.    Molekularna podloga suicidalnog ponašanja, voditelj projekta doc.dr.sc. Goran Ćurić

20.    Genotoksičnost novih monometinskih cijaninskih derivata, voditeljica projekta doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić

21.    Distribucija pojedinih fenotipova interneurona u genetički izmijenjenom mišu B4GALANT1 s nedostatkom u sintezi kompleksnih gangliozida, voditeljica projekta dr.sc. Barbara Viljetić

 


MEFOS projekti 2014. godine: Višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti


1.    Uloga proupalnih citokina i prostaglandina u akutnom oštećenju jetre, voditeljica projekta doc. dr.sc. Martina Mihalj

2.    Utjecaj genetičkih i okolišnih činitelja na razvoj astme u djece, voditeljica projekta doc.dr.sc. Blaženka Miškić

3.    Istraživanje dugotrajnih posljedica ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva, voditelj projekta prof.dr.sc. Dinko Puntarić

4.    Fizikalno-kemijski i metabolički čimbenici rizika stvaranja kamenaca, voditelj projekta prof.dr.sc. Aleksandar Včev

5.    Osobitosti koštane pregradnje u bolesnika s urolitijazom, voditeljica projekta izv.  prof.dr.sc. Jasminka Milas-Ahić

6.    Prevencija stvaranja i recidiva mokraćnih kamenca, voditelj projekta prof.dr.sc. Antun Tucak

7.    Biomehanika čvrstih organskih tkiva, voditelj projekta prof.dr.sc. Vasilije Nikolić

8.    Otkrivanje difuznih bolesti jetre metodama prikaza parenhima visoke rezolucije, voditelj projekta prof.dr.sc. Sven Kurbel

9.    Uloga lipidih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava, voditeljica projekta prof. dr.sc. Marija Heffer-Lauc

10.    Računalom podržana mikrokirurgija (CAS) i tele-3 D-CAS u otorinolaringologiji, voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Željko Vranješ

11.    Mehanizam bioloških učinaka novih malih molekula na stanice tumora čovjeka, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ljubica Glavaš Obrovac

12.    Uloga malih zaštitnih TFF proteina u zdravlju i bolesti, voditeljica projekta prof.dr.sc. Tatajana Belovari

13.    Valjanost podataka objavljenih u znanstvenom časopisu, voditeljica projekta izv. prof.dr.sc. Vesna Ilakovac

14.    Serotoninski receptori te promjena antidepresivima u štakorskom modelu depresije, voditelj projekta prof.dr.sc. Mirko Dikšić

15.    Djelovanje kisika na vaskularnu funkciju u zdravlju i bolesti, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević

16.    Polimorfizmi u genu za vitamin D receptor u psorijazi i atopijskom dermatitisu, voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Mario Štefanić

17.    Biomehanička optimizacija nekih postupaka u ortopediji, voditelj projekta prof.dr.sc. Savo Jovanović

18.    Procjena učinaka višesatne abdominalne kirurgije na perfuziju tankog crijeva, voditelj projekta prof.dr.sc. Branko Dmitrović

19.    Razvoj modela funkcije cirkulacijskog sustava ovisnog o arterijskoj elastičnosti, voditeljica projekta izv. prof.dr.sc. Svjetlana Marić

20.    Genski polimorfizam i funkcija bubrežnog presatka, voditelj projekta prof.dr.sc. Jerko Barbić

21.    Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procjeni autonomnog disbalansa, voditelj projekta prof.dr.sc. Goran Miličević

22.    Vivarij, voditeljica projekta mag.Iris Broman

 


 

 

webmail studomat  knjiznica alumni